ام صلال محمد, قطر : قیمت طلا

ام صلال محمد : نرخ طلای 24 کارات

02 اکتبر 2023
QAR ﷼227.00
-0.50
تاریخ قیمت تغییر دادن
01 اکتبر 2023 QAR ﷼227.50 QAR ﷼+0.00
30 سپتامبر 2023 QAR ﷼227.50 QAR ﷼-1.00
29 سپتامبر 2023 QAR ﷼228.50 QAR ﷼-0.50
28 سپتامبر 2023 QAR ﷼229.00 QAR ﷼-2.50
27 سپتامبر 2023 QAR ﷼231.50 QAR ﷼-2.50
26 سپتامبر 2023 QAR ﷼234.00 QAR ﷼-1.50
25 سپتامبر 2023 QAR ﷼235.50 QAR ﷼-0.50
24 سپتامبر 2023 QAR ﷼236.00 QAR ﷼+0.00
23 سپتامبر 2023 QAR ﷼236.00 QAR ﷼+0.00
22 سپتامبر 2023 QAR ﷼236.00 QAR ﷼+0.50
ام صلال محمد نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : بالاترین قیمت QAR ﷼227.50
ام صلال محمد نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : پایین ترین قیمت QAR ﷼227.50
ام صلال محمد نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت میانگین QAR ﷼227.50
ام صلال محمد نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت افتتاحیه (01 اکتبر) QAR ﷼227.50
ام صلال محمد نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت پایانی (01 اکتبر) QAR ﷼227.50
ام صلال محمد نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : بالاترین قیمت QAR ﷼238.50
ام صلال محمد نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : پایین ترین قیمت QAR ﷼227.50
ام صلال محمد نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : قیمت میانگین QAR ﷼235.32
ام صلال محمد نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : قیمت افتتاحیه (01 سپتامبر) QAR ﷼237.50
ام صلال محمد نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : قیمت پایانی (30 سپتامبر) QAR ﷼227.50
ام صلال محمد نرخ طلای 24 کارات - مرداد : بالاترین قیمت QAR ﷼239.00
ام صلال محمد نرخ طلای 24 کارات - مرداد : پایین ترین قیمت QAR ﷼232.00
ام صلال محمد نرخ طلای 24 کارات - مرداد : قیمت میانگین QAR ﷼235.32
ام صلال محمد نرخ طلای 24 کارات - مرداد : قیمت افتتاحیه (01 مرداد) QAR ﷼238.50
ام صلال محمد نرخ طلای 24 کارات - مرداد : قیمت پایانی (31 مرداد) QAR ﷼239.00
ام صلال محمد نرخ طلای 24 کارات - جولای : بالاترین قیمت QAR ﷼242.50
ام صلال محمد نرخ طلای 24 کارات - جولای : پایین ترین قیمت QAR ﷼234.00
ام صلال محمد نرخ طلای 24 کارات - جولای : قیمت میانگین QAR ﷼238.88
ام صلال محمد نرخ طلای 24 کارات - جولای : قیمت افتتاحیه (01 جولای) QAR ﷼235.50
ام صلال محمد نرخ طلای 24 کارات - جولای : قیمت پایانی (31 جولای) QAR ﷼241.00
ام صلال محمد - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 24 عیار

ام صلال محمد : نرخ طلای 22 کارات

02 اکتبر 2023
QAR ﷼214.00
-0.50
تاریخ قیمت تغییر دادن
01 اکتبر 2023 QAR ﷼214.50 QAR ﷼+0.00
30 سپتامبر 2023 QAR ﷼214.50 QAR ﷼-1.00
29 سپتامبر 2023 QAR ﷼215.50 QAR ﷼-0.50
28 سپتامبر 2023 QAR ﷼216.00 QAR ﷼-2.50
27 سپتامبر 2023 QAR ﷼218.50 QAR ﷼-2.00
26 سپتامبر 2023 QAR ﷼220.50 QAR ﷼-1.50
25 سپتامبر 2023 QAR ﷼222.00 QAR ﷼-0.50
24 سپتامبر 2023 QAR ﷼222.50 QAR ﷼+0.00
23 سپتامبر 2023 QAR ﷼222.50 QAR ﷼+0.00
22 سپتامبر 2023 QAR ﷼222.50 QAR ﷼+0.50
ام صلال محمد نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : بالاترین قیمت QAR ﷼214.50
ام صلال محمد نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : پایین ترین قیمت QAR ﷼214.50
ام صلال محمد نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت میانگین QAR ﷼214.50
ام صلال محمد نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت افتتاحیه (01 اکتبر) QAR ﷼214.50
ام صلال محمد نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت پایانی (01 اکتبر) QAR ﷼214.50
ام صلال محمد نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : بالاترین قیمت QAR ﷼224.50
ام صلال محمد نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : پایین ترین قیمت QAR ﷼214.50
ام صلال محمد نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : قیمت میانگین QAR ﷼221.80
ام صلال محمد نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : قیمت افتتاحیه (01 سپتامبر) QAR ﷼224.00
ام صلال محمد نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : قیمت پایانی (30 سپتامبر) QAR ﷼214.50
ام صلال محمد نرخ طلای 22 کارات - مرداد : بالاترین قیمت QAR ﷼225.00
ام صلال محمد نرخ طلای 22 کارات - مرداد : پایین ترین قیمت QAR ﷼219.00
ام صلال محمد نرخ طلای 22 کارات - مرداد : قیمت میانگین QAR ﷼221.77
ام صلال محمد نرخ طلای 22 کارات - مرداد : قیمت افتتاحیه (01 مرداد) QAR ﷼225.00
ام صلال محمد نرخ طلای 22 کارات - مرداد : قیمت پایانی (31 مرداد) QAR ﷼225.00
ام صلال محمد نرخ طلای 22 کارات - جولای : بالاترین قیمت QAR ﷼228.50
ام صلال محمد نرخ طلای 22 کارات - جولای : پایین ترین قیمت QAR ﷼220.50
ام صلال محمد نرخ طلای 22 کارات - جولای : قیمت میانگین QAR ﷼225.09
ام صلال محمد نرخ طلای 22 کارات - جولای : قیمت افتتاحیه (01 جولای) QAR ﷼222.00
ام صلال محمد نرخ طلای 22 کارات - جولای : قیمت پایانی (31 جولای) QAR ﷼227.00
ام صلال محمد - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 22 عیار