ام صلال محمد, قطر : قیمت طلا

ام صلال محمد : نرخ طلای 24 کارات

امروز 20 ژانویه 2021
QAR ﷼232.93
+1.64
تاریخ قیمت تغییر دادن
19 ژانویه 2021 QAR ﷼231.29 QAR ﷼+0.00
18 ژانویه 2021 QAR ﷼231.29 QAR ﷼+1.09
17 ژانویه 2021 QAR ﷼230.20 QAR ﷼+0.00
16 ژانویه 2021 QAR ﷼230.20 QAR ﷼-2.18
15 ژانویه 2021 QAR ﷼232.38 QAR ﷼+0.00
14 ژانویه 2021 QAR ﷼232.38 QAR ﷼-1.09
13 ژانویه 2021 QAR ﷼233.47 QAR ﷼+0.00
12 ژانویه 2021 QAR ﷼233.47 QAR ﷼+0.54
11 ژانویه 2021 QAR ﷼232.93 QAR ﷼+0.00
10 ژانویه 2021 QAR ﷼232.93 QAR ﷼-2.18
ام صلال محمد نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : بالاترین قیمت QAR ﷼244.38
ام صلال محمد نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : پایین ترین قیمت QAR ﷼230.20
ام صلال محمد نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت میانگین QAR ﷼235.57
ام صلال محمد نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت افتتاحیه (01 ژانویه) QAR ﷼237.84
ام صلال محمد نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت پایانی (19 ژانویه) QAR ﷼231.29
ام صلال محمد نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : بالاترین قیمت QAR ﷼237.84
ام صلال محمد نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : پایین ترین قیمت QAR ﷼228.56
ام صلال محمد نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : قیمت میانگین QAR ﷼234.04
ام صلال محمد نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : قیمت افتتاحیه (01 دسامبر) QAR ﷼228.56
ام صلال محمد نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : قیمت پایانی (31 دسامبر) QAR ﷼237.84
ام صلال محمد نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : بالاترین قیمت QAR ﷼244.38
ام صلال محمد نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : پایین ترین قیمت QAR ﷼225.29
ام صلال محمد نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت میانگین QAR ﷼234.73
ام صلال محمد نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت افتتاحیه (01 نوامبر) QAR ﷼236.74
ام صلال محمد نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت پایانی (30 نوامبر) QAR ﷼225.29
ام صلال محمد نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : بالاترین قیمت QAR ﷼242.20
ام صلال محمد نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : پایین ترین قیمت QAR ﷼236.20
ام صلال محمد نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت میانگین QAR ﷼239.17
ام صلال محمد نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت افتتاحیه (01 اکتبر) QAR ﷼238.38
ام صلال محمد نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت پایانی (31 اکتبر) QAR ﷼236.74
ام صلال محمد - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 24 عیار

ام صلال محمد : نرخ طلای 22 کارات

امروز 20 ژانویه 2021
QAR ﷼213.50
+1.50
تاریخ قیمت تغییر دادن
19 ژانویه 2021 QAR ﷼212.00 QAR ﷼+0.00
18 ژانویه 2021 QAR ﷼212.00 QAR ﷼+1.00
17 ژانویه 2021 QAR ﷼211.00 QAR ﷼+0.00
16 ژانویه 2021 QAR ﷼211.00 QAR ﷼-2.00
15 ژانویه 2021 QAR ﷼213.00 QAR ﷼+0.00
14 ژانویه 2021 QAR ﷼213.00 QAR ﷼-1.00
13 ژانویه 2021 QAR ﷼214.00 QAR ﷼+0.00
12 ژانویه 2021 QAR ﷼214.00 QAR ﷼+0.50
11 ژانویه 2021 QAR ﷼213.50 QAR ﷼+0.00
10 ژانویه 2021 QAR ﷼213.50 QAR ﷼-2.00
ام صلال محمد نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : بالاترین قیمت QAR ﷼224.00
ام صلال محمد نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : پایین ترین قیمت QAR ﷼211.00
ام صلال محمد نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت میانگین QAR ﷼215.92
ام صلال محمد نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت افتتاحیه (01 ژانویه) QAR ﷼218.00
ام صلال محمد نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت پایانی (19 ژانویه) QAR ﷼212.00
ام صلال محمد نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : بالاترین قیمت QAR ﷼218.00
ام صلال محمد نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : پایین ترین قیمت QAR ﷼209.50
ام صلال محمد نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : قیمت میانگین QAR ﷼214.52
ام صلال محمد نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : قیمت افتتاحیه (01 دسامبر) QAR ﷼209.50
ام صلال محمد نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : قیمت پایانی (31 دسامبر) QAR ﷼218.00
ام صلال محمد نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : بالاترین قیمت QAR ﷼224.00
ام صلال محمد نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : پایین ترین قیمت QAR ﷼206.50
ام صلال محمد نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت میانگین QAR ﷼215.15
ام صلال محمد نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت افتتاحیه (01 نوامبر) QAR ﷼217.00
ام صلال محمد نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت پایانی (30 نوامبر) QAR ﷼206.50
ام صلال محمد نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : بالاترین قیمت QAR ﷼222.00
ام صلال محمد نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : پایین ترین قیمت QAR ﷼216.50
ام صلال محمد نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت میانگین QAR ﷼219.23
ام صلال محمد نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت افتتاحیه (01 اکتبر) QAR ﷼218.50
ام صلال محمد نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت پایانی (31 اکتبر) QAR ﷼217.00
ام صلال محمد - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 22 عیار