ام سلام محمد, قطر : قیمت طلا

ام سلام محمد : 24 کارات طلا نرخ

28 اکتبر 2020
QAR ﷼236.20
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
29 اکتبر 2020 QAR ﷼236.20 QAR ﷼+0.00
28 اکتبر 2020 QAR ﷼236.20 QAR ﷼-3.82
27 اکتبر 2020 QAR ﷼240.02 QAR ﷼+0.55
26 اکتبر 2020 QAR ﷼239.47 QAR ﷼+0.54
25 اکتبر 2020 QAR ﷼238.93 QAR ﷼+0.00
24 اکتبر 2020 QAR ﷼238.93 QAR ﷼+0.00
23 اکتبر 2020 QAR ﷼238.93 QAR ﷼+0.00
22 اکتبر 2020 QAR ﷼238.93 QAR ﷼-2.72
21 اکتبر 2020 QAR ﷼241.65 QAR ﷼+2.72
20 اکتبر 2020 QAR ﷼238.93 QAR ﷼-1.09
ام سلام محمد 24 کارات طلا نرخ - اکتبر : بالاترین قیمت QAR ﷼242.20
ام سلام محمد 24 کارات طلا نرخ - اکتبر : کمترین قیمت قیمت QAR ﷼236.20
ام سلام محمد 24 کارات طلا نرخ - اکتبر : متوسط u200bu200b قیمت QAR ﷼239.34
ام سلام محمد 24 کارات طلا نرخ - اکتبر : افتتاح قیمت (01 اکتبر) QAR ﷼238.38
ام سلام محمد 24 کارات طلا نرخ - اکتبر : بسته شدن قیمت (29 اکتبر) QAR ﷼236.20
ام سلام محمد 24 کارات طلا نرخ - سپتامبر : بالاترین قیمت QAR ﷼248.75
ام سلام محمد 24 کارات طلا نرخ - سپتامبر : کمترین قیمت قیمت QAR ﷼233.47
ام سلام محمد 24 کارات طلا نرخ - سپتامبر : متوسط u200bu200b قیمت QAR ﷼241.31
ام سلام محمد 24 کارات طلا نرخ - سپتامبر : افتتاح قیمت (01 سپتامبر) QAR ﷼248.75
ام سلام محمد 24 کارات طلا نرخ - سپتامبر : بسته شدن قیمت (30 سپتامبر) QAR ﷼237.29
ام سلام محمد 24 کارات طلا نرخ - اوت : بالاترین قیمت QAR ﷼255.84
ام سلام محمد 24 کارات طلا نرخ - اوت : کمترین قیمت قیمت QAR ﷼241.65
ام سلام محمد 24 کارات طلا نرخ - اوت : متوسط u200bu200b قیمت QAR ﷼247.04
ام سلام محمد 24 کارات طلا نرخ - اوت : افتتاح قیمت (04 اوت) QAR ﷼246.02
ام سلام محمد 24 کارات طلا نرخ - اوت : بسته شدن قیمت (31 اوت) QAR ﷼246.56
ام سلام محمد 24 کارات طلا نرخ - جولای : بالاترین قیمت QAR ﷼246.02
ام سلام محمد 24 کارات طلا نرخ - جولای : کمترین قیمت قیمت QAR ﷼222.56
ام سلام محمد 24 کارات طلا نرخ - جولای : متوسط u200bu200b قیمت QAR ﷼229.67
ام سلام محمد 24 کارات طلا نرخ - جولای : افتتاح قیمت (01 جولای) QAR ﷼223.11
ام سلام محمد 24 کارات طلا نرخ - جولای : بسته شدن قیمت (31 جولای) QAR ﷼246.02
ام سلام محمد - همه شهرها نزدیک : 24 کارات طلا قیمت

ام سلام محمد : 22 کارات طلا نرخ

28 اکتبر 2020
QAR ﷼216.50
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
29 اکتبر 2020 QAR ﷼216.50 QAR ﷼+0.00
28 اکتبر 2020 QAR ﷼216.50 QAR ﷼-3.50
27 اکتبر 2020 QAR ﷼220.00 QAR ﷼+0.50
26 اکتبر 2020 QAR ﷼219.50 QAR ﷼+0.50
25 اکتبر 2020 QAR ﷼219.00 QAR ﷼+0.00
24 اکتبر 2020 QAR ﷼219.00 QAR ﷼+0.00
23 اکتبر 2020 QAR ﷼219.00 QAR ﷼+0.00
22 اکتبر 2020 QAR ﷼219.00 QAR ﷼-2.50
21 اکتبر 2020 QAR ﷼221.50 QAR ﷼+2.50
20 اکتبر 2020 QAR ﷼219.00 QAR ﷼-1.00
ام سلام محمد 22 کارات طلا نرخ - اکتبر : بالاترین قیمت QAR ﷼222.00
ام سلام محمد 22 کارات طلا نرخ - اکتبر : کمترین قیمت قیمت QAR ﷼216.50
ام سلام محمد 22 کارات طلا نرخ - اکتبر : متوسط u200bu200b قیمت QAR ﷼219.38
ام سلام محمد 22 کارات طلا نرخ - اکتبر : افتتاح قیمت (01 اکتبر) QAR ﷼218.50
ام سلام محمد 22 کارات طلا نرخ - اکتبر : بسته شدن قیمت (29 اکتبر) QAR ﷼216.50
ام سلام محمد 22 کارات طلا نرخ - سپتامبر : بالاترین قیمت QAR ﷼228.00
ام سلام محمد 22 کارات طلا نرخ - سپتامبر : کمترین قیمت قیمت QAR ﷼214.00
ام سلام محمد 22 کارات طلا نرخ - سپتامبر : متوسط u200bu200b قیمت QAR ﷼221.18
ام سلام محمد 22 کارات طلا نرخ - سپتامبر : افتتاح قیمت (01 سپتامبر) QAR ﷼228.00
ام سلام محمد 22 کارات طلا نرخ - سپتامبر : بسته شدن قیمت (30 سپتامبر) QAR ﷼217.50
ام سلام محمد 22 کارات طلا نرخ - اوت : بالاترین قیمت QAR ﷼234.50
ام سلام محمد 22 کارات طلا نرخ - اوت : کمترین قیمت قیمت QAR ﷼221.50
ام سلام محمد 22 کارات طلا نرخ - اوت : متوسط u200bu200b قیمت QAR ﷼226.43
ام سلام محمد 22 کارات طلا نرخ - اوت : افتتاح قیمت (04 اوت) QAR ﷼225.50
ام سلام محمد 22 کارات طلا نرخ - اوت : بسته شدن قیمت (31 اوت) QAR ﷼226.00
ام سلام محمد 22 کارات طلا نرخ - جولای : بالاترین قیمت QAR ﷼225.50
ام سلام محمد 22 کارات طلا نرخ - جولای : کمترین قیمت قیمت QAR ﷼204.00
ام سلام محمد 22 کارات طلا نرخ - جولای : متوسط u200bu200b قیمت QAR ﷼210.52
ام سلام محمد 22 کارات طلا نرخ - جولای : افتتاح قیمت (01 جولای) QAR ﷼204.50
ام سلام محمد 22 کارات طلا نرخ - جولای : بسته شدن قیمت (31 جولای) QAR ﷼225.50
ام سلام محمد - همه شهرها نزدیک : 22 کارات طلا قیمت