ام صلال محمد, قطر : قیمت طلا

ام صلال محمد : نرخ طلای 24 کارات

30 ژوئن 2022
QAR ﷼222.50
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
30 ژوئن 2022 QAR ﷼222.50 QAR ﷼-1.50
29 ژوئن 2022 QAR ﷼224.00 QAR ﷼-0.50
28 ژوئن 2022 QAR ﷼224.50 QAR ﷼+0.00
27 ژوئن 2022 QAR ﷼224.50 QAR ﷼+0.00
26 ژوئن 2022 QAR ﷼224.50 QAR ﷼+0.00
25 ژوئن 2022 QAR ﷼224.50 QAR ﷼+0.00
24 ژوئن 2022 QAR ﷼224.50 QAR ﷼-2.50
23 ژوئن 2022 QAR ﷼227.00 QAR ﷼+0.50
22 ژوئن 2022 QAR ﷼226.50 QAR ﷼+0.00
21 ژوئن 2022 QAR ﷼226.50 QAR ﷼+0.00
ام صلال محمد نرخ طلای 24 کارات - جولای : بالاترین قیمت QAR ﷼
ام صلال محمد نرخ طلای 24 کارات - جولای : پایین ترین قیمت QAR ﷼
ام صلال محمد نرخ طلای 24 کارات - جولای : قیمت میانگین QAR ﷼
ام صلال محمد نرخ طلای 24 کارات - جولای : قیمت افتتاحیه () QAR ﷼
ام صلال محمد نرخ طلای 24 کارات - جولای : قیمت پایانی () QAR ﷼
ام صلال محمد نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : بالاترین قیمت QAR ﷼230.00
ام صلال محمد نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : پایین ترین قیمت QAR ﷼222.50
ام صلال محمد نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : قیمت میانگین QAR ﷼226.55
ام صلال محمد نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : قیمت افتتاحیه (01 ژوئن) QAR ﷼227.00
ام صلال محمد نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : قیمت پایانی (30 ژوئن) QAR ﷼222.50
ام صلال محمد نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : بالاترین قیمت QAR ﷼233.00
ام صلال محمد نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : پایین ترین قیمت QAR ﷼222.50
ام صلال محمد نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : قیمت میانگین QAR ﷼227.68
ام صلال محمد نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : قیمت افتتاحیه (01 ممکن است) QAR ﷼233.00
ام صلال محمد نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : قیمت پایانی (31 ممکن است) QAR ﷼227.50
ام صلال محمد نرخ طلای 24 کارات - آوریل : بالاترین قیمت QAR ﷼244.00
ام صلال محمد نرخ طلای 24 کارات - آوریل : پایین ترین قیمت QAR ﷼232.00
ام صلال محمد نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت میانگین QAR ﷼238.12
ام صلال محمد نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت افتتاحیه (01 آوریل) QAR ﷼237.00
ام صلال محمد نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت پایانی (30 آوریل) QAR ﷼233.00
ام صلال محمد - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 24 عیار

ام صلال محمد : نرخ طلای 22 کارات

30 ژوئن 2022
QAR ﷼210.00
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
30 ژوئن 2022 QAR ﷼210.00 QAR ﷼-1.00
29 ژوئن 2022 QAR ﷼211.00 QAR ﷼-1.00
28 ژوئن 2022 QAR ﷼212.00 QAR ﷼+0.00
27 ژوئن 2022 QAR ﷼212.00 QAR ﷼+0.00
26 ژوئن 2022 QAR ﷼212.00 QAR ﷼+0.00
25 ژوئن 2022 QAR ﷼212.00 QAR ﷼+0.00
24 ژوئن 2022 QAR ﷼212.00 QAR ﷼-2.00
23 ژوئن 2022 QAR ﷼214.00 QAR ﷼+0.50
22 ژوئن 2022 QAR ﷼213.50 QAR ﷼+0.00
21 ژوئن 2022 QAR ﷼213.50 QAR ﷼+0.00
ام صلال محمد نرخ طلای 22 کارات - جولای : بالاترین قیمت QAR ﷼
ام صلال محمد نرخ طلای 22 کارات - جولای : پایین ترین قیمت QAR ﷼
ام صلال محمد نرخ طلای 22 کارات - جولای : قیمت میانگین QAR ﷼
ام صلال محمد نرخ طلای 22 کارات - جولای : قیمت افتتاحیه () QAR ﷼
ام صلال محمد نرخ طلای 22 کارات - جولای : قیمت پایانی () QAR ﷼
ام صلال محمد نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : بالاترین قیمت QAR ﷼217.00
ام صلال محمد نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : پایین ترین قیمت QAR ﷼210.00
ام صلال محمد نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : قیمت میانگین QAR ﷼213.73
ام صلال محمد نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : قیمت افتتاحیه (01 ژوئن) QAR ﷼214.00
ام صلال محمد نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : قیمت پایانی (30 ژوئن) QAR ﷼210.00
ام صلال محمد نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : بالاترین قیمت QAR ﷼219.50
ام صلال محمد نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : پایین ترین قیمت QAR ﷼210.00
ام صلال محمد نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : قیمت میانگین QAR ﷼214.74
ام صلال محمد نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : قیمت افتتاحیه (01 ممکن است) QAR ﷼219.50
ام صلال محمد نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : قیمت پایانی (31 ممکن است) QAR ﷼214.50
ام صلال محمد نرخ طلای 22 کارات - آوریل : بالاترین قیمت QAR ﷼229.50
ام صلال محمد نرخ طلای 22 کارات - آوریل : پایین ترین قیمت QAR ﷼218.50
ام صلال محمد نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت میانگین QAR ﷼224.33
ام صلال محمد نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت افتتاحیه (01 آوریل) QAR ﷼223.00
ام صلال محمد نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت پایانی (30 آوریل) QAR ﷼219.50
ام صلال محمد - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 22 عیار