بارکا, عمان : قیمت طلا

بارکا : 24 کارات طلا نرخ

امروز 29 اکتبر 2020
OMR ﷼25.04
-0.27
تاریخ قیمت تغییر دادن
28 اکتبر 2020 OMR ﷼25.31 OMR ﷼+0.00
27 اکتبر 2020 OMR ﷼25.31 OMR ﷼+0.00
26 اکتبر 2020 OMR ﷼25.31 OMR ﷼+0.00
25 اکتبر 2020 OMR ﷼25.31 OMR ﷼+0.00
24 اکتبر 2020 OMR ﷼25.31 OMR ﷼-0.11
23 اکتبر 2020 OMR ﷼25.42 OMR ﷼+0.00
22 اکتبر 2020 OMR ﷼25.42 OMR ﷼-0.11
21 اکتبر 2020 OMR ﷼25.53 OMR ﷼+0.22
20 اکتبر 2020 OMR ﷼25.31 OMR ﷼+0.00
19 اکتبر 2020 OMR ﷼25.31 OMR ﷼+0.05
بارکا 24 کارات طلا نرخ - اکتبر : بالاترین قیمت OMR ﷼25.64
بارکا 24 کارات طلا نرخ - اکتبر : کمترین قیمت قیمت OMR ﷼25.09
بارکا 24 کارات طلا نرخ - اکتبر : متوسط u200bu200b قیمت OMR ﷼25.35
بارکا 24 کارات طلا نرخ - اکتبر : افتتاح قیمت (01 اکتبر) OMR ﷼25.26
بارکا 24 کارات طلا نرخ - اکتبر : بسته شدن قیمت (28 اکتبر) OMR ﷼25.31
بارکا 24 کارات طلا نرخ - سپتامبر : بالاترین قیمت OMR ﷼26.18
بارکا 24 کارات طلا نرخ - سپتامبر : کمترین قیمت قیمت OMR ﷼24.60
بارکا 24 کارات طلا نرخ - سپتامبر : متوسط u200bu200b قیمت OMR ﷼25.40
بارکا 24 کارات طلا نرخ - سپتامبر : افتتاح قیمت (01 سپتامبر) OMR ﷼26.18
بارکا 24 کارات طلا نرخ - سپتامبر : بسته شدن قیمت (30 سپتامبر) OMR ﷼24.98
بارکا 24 کارات طلا نرخ - اوت : بالاترین قیمت OMR ﷼27.00
بارکا 24 کارات طلا نرخ - اوت : کمترین قیمت قیمت OMR ﷼25.31
بارکا 24 کارات طلا نرخ - اوت : متوسط u200bu200b قیمت OMR ﷼25.93
بارکا 24 کارات طلا نرخ - اوت : افتتاح قیمت (04 اوت) OMR ﷼26.02
بارکا 24 کارات طلا نرخ - اوت : بسته شدن قیمت (31 اوت) OMR ﷼25.91
بارکا 24 کارات طلا نرخ - جولای : بالاترین قیمت OMR ﷼26.02
بارکا 24 کارات طلا نرخ - جولای : کمترین قیمت قیمت OMR ﷼23.46
بارکا 24 کارات طلا نرخ - جولای : متوسط u200bu200b قیمت OMR ﷼24.28
بارکا 24 کارات طلا نرخ - جولای : افتتاح قیمت (01 جولای) OMR ﷼23.57
بارکا 24 کارات طلا نرخ - جولای : بسته شدن قیمت (31 جولای) OMR ﷼26.02
بارکا - همه شهرها نزدیک : 24 کارات طلا قیمت

بارکا : 22 کارات طلا نرخ

امروز 29 اکتبر 2020
OMR ﷼22.95
-0.25
تاریخ قیمت تغییر دادن
28 اکتبر 2020 OMR ﷼23.20 OMR ﷼+0.00
27 اکتبر 2020 OMR ﷼23.20 OMR ﷼+0.00
26 اکتبر 2020 OMR ﷼23.20 OMR ﷼+0.00
25 اکتبر 2020 OMR ﷼23.20 OMR ﷼+0.00
24 اکتبر 2020 OMR ﷼23.20 OMR ﷼-0.10
23 اکتبر 2020 OMR ﷼23.30 OMR ﷼+0.00
22 اکتبر 2020 OMR ﷼23.30 OMR ﷼-0.10
21 اکتبر 2020 OMR ﷼23.40 OMR ﷼+0.20
20 اکتبر 2020 OMR ﷼23.20 OMR ﷼+0.00
19 اکتبر 2020 OMR ﷼23.20 OMR ﷼+0.05
بارکا 22 کارات طلا نرخ - اکتبر : بالاترین قیمت OMR ﷼23.50
بارکا 22 کارات طلا نرخ - اکتبر : کمترین قیمت قیمت OMR ﷼23.00
بارکا 22 کارات طلا نرخ - اکتبر : متوسط u200bu200b قیمت OMR ﷼23.23
بارکا 22 کارات طلا نرخ - اکتبر : افتتاح قیمت (01 اکتبر) OMR ﷼23.15
بارکا 22 کارات طلا نرخ - اکتبر : بسته شدن قیمت (28 اکتبر) OMR ﷼23.20
بارکا 22 کارات طلا نرخ - سپتامبر : بالاترین قیمت OMR ﷼24.00
بارکا 22 کارات طلا نرخ - سپتامبر : کمترین قیمت قیمت OMR ﷼22.55
بارکا 22 کارات طلا نرخ - سپتامبر : متوسط u200bu200b قیمت OMR ﷼23.28
بارکا 22 کارات طلا نرخ - سپتامبر : افتتاح قیمت (01 سپتامبر) OMR ﷼24.00
بارکا 22 کارات طلا نرخ - سپتامبر : بسته شدن قیمت (30 سپتامبر) OMR ﷼22.90
بارکا 22 کارات طلا نرخ - اوت : بالاترین قیمت OMR ﷼24.75
بارکا 22 کارات طلا نرخ - اوت : کمترین قیمت قیمت OMR ﷼23.20
بارکا 22 کارات طلا نرخ - اوت : متوسط u200bu200b قیمت OMR ﷼23.77
بارکا 22 کارات طلا نرخ - اوت : افتتاح قیمت (04 اوت) OMR ﷼23.85
بارکا 22 کارات طلا نرخ - اوت : بسته شدن قیمت (31 اوت) OMR ﷼23.75
بارکا 22 کارات طلا نرخ - جولای : بالاترین قیمت OMR ﷼23.85
بارکا 22 کارات طلا نرخ - جولای : کمترین قیمت قیمت OMR ﷼21.50
بارکا 22 کارات طلا نرخ - جولای : متوسط u200bu200b قیمت OMR ﷼22.26
بارکا 22 کارات طلا نرخ - جولای : افتتاح قیمت (01 جولای) OMR ﷼21.60
بارکا 22 کارات طلا نرخ - جولای : بسته شدن قیمت (31 جولای) OMR ﷼23.85
بارکا - همه شهرها نزدیک : 22 کارات طلا قیمت