منامه, بحرین : قیمت طلا

منامه : 24 کارات طلا نرخ

امروز 25 اکتبر 2020
BHD .د.ب24.22
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
24 اکتبر 2020 BHD .د.ب24.22 BHD .د.ب+0.00
23 اکتبر 2020 BHD .د.ب24.22 BHD .د.ب+0.00
22 اکتبر 2020 BHD .د.ب24.22 BHD .د.ب-0.33
21 اکتبر 2020 BHD .د.ب24.55 BHD .د.ب+0.22
20 اکتبر 2020 BHD .د.ب24.33 BHD .د.ب+0.00
19 اکتبر 2020 BHD .د.ب24.33 BHD .د.ب+0.11
18 اکتبر 2020 BHD .د.ب24.22 BHD .د.ب+0.00
17 اکتبر 2020 BHD .د.ب24.22 BHD .د.ب-0.11
16 اکتبر 2020 BHD .د.ب24.33 BHD .د.ب+0.11
15 اکتبر 2020 BHD .د.ب24.22 BHD .د.ب-0.11
منامه 24 کارات طلا نرخ - اکتبر : بالاترین قیمت BHD .د.ب24.66
منامه 24 کارات طلا نرخ - اکتبر : کمترین قیمت قیمت BHD .د.ب24.11
منامه 24 کارات طلا نرخ - اکتبر : متوسط u200bu200b قیمت BHD .د.ب24.33
منامه 24 کارات طلا نرخ - اکتبر : افتتاح قیمت (01 اکتبر) BHD .د.ب24.33
منامه 24 کارات طلا نرخ - اکتبر : بسته شدن قیمت (24 اکتبر) BHD .د.ب24.22
منامه 24 کارات طلا نرخ - سپتامبر : بالاترین قیمت BHD .د.ب25.09
منامه 24 کارات طلا نرخ - سپتامبر : کمترین قیمت قیمت BHD .د.ب23.67
منامه 24 کارات طلا نرخ - سپتامبر : متوسط u200bu200b قیمت BHD .د.ب24.46
منامه 24 کارات طلا نرخ - سپتامبر : افتتاح قیمت (01 سپتامبر) BHD .د.ب25.09
منامه 24 کارات طلا نرخ - سپتامبر : بسته شدن قیمت (30 سپتامبر) BHD .د.ب24.00
منامه 24 کارات طلا نرخ - اوت : بالاترین قیمت BHD .د.ب26.18
منامه 24 کارات طلا نرخ - اوت : کمترین قیمت قیمت BHD .د.ب24.33
منامه 24 کارات طلا نرخ - اوت : متوسط u200bu200b قیمت BHD .د.ب25.00
منامه 24 کارات طلا نرخ - اوت : افتتاح قیمت (04 اوت) BHD .د.ب25.09
منامه 24 کارات طلا نرخ - اوت : بسته شدن قیمت (31 اوت) BHD .د.ب24.98
منامه 24 کارات طلا نرخ - جولای : بالاترین قیمت BHD .د.ب24.98
منامه 24 کارات طلا نرخ - جولای : کمترین قیمت قیمت BHD .د.ب22.58
منامه 24 کارات طلا نرخ - جولای : متوسط u200bu200b قیمت BHD .د.ب23.38
منامه 24 کارات طلا نرخ - جولای : افتتاح قیمت (01 جولای) BHD .د.ب22.69
منامه 24 کارات طلا نرخ - جولای : بسته شدن قیمت (31 جولای) BHD .د.ب24.98
منامه - همه شهرها نزدیک : 24 کارات طلا قیمت

منامه : 22 کارات طلا نرخ

امروز 25 اکتبر 2020
BHD .د.ب22.20
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
24 اکتبر 2020 BHD .د.ب22.20 BHD .د.ب+0.00
23 اکتبر 2020 BHD .د.ب22.20 BHD .د.ب+0.00
22 اکتبر 2020 BHD .د.ب22.20 BHD .د.ب-0.30
21 اکتبر 2020 BHD .د.ب22.50 BHD .د.ب+0.20
20 اکتبر 2020 BHD .د.ب22.30 BHD .د.ب+0.00
19 اکتبر 2020 BHD .د.ب22.30 BHD .د.ب+0.10
18 اکتبر 2020 BHD .د.ب22.20 BHD .د.ب+0.00
17 اکتبر 2020 BHD .د.ب22.20 BHD .د.ب-0.10
16 اکتبر 2020 BHD .د.ب22.30 BHD .د.ب+0.10
15 اکتبر 2020 BHD .د.ب22.20 BHD .د.ب-0.10
منامه 22 کارات طلا نرخ - اکتبر : بالاترین قیمت BHD .د.ب22.60
منامه 22 کارات طلا نرخ - اکتبر : کمترین قیمت قیمت BHD .د.ب22.10
منامه 22 کارات طلا نرخ - اکتبر : متوسط u200bu200b قیمت BHD .د.ب22.30
منامه 22 کارات طلا نرخ - اکتبر : افتتاح قیمت (01 اکتبر) BHD .د.ب22.30
منامه 22 کارات طلا نرخ - اکتبر : بسته شدن قیمت (24 اکتبر) BHD .د.ب22.20
منامه 22 کارات طلا نرخ - سپتامبر : بالاترین قیمت BHD .د.ب23.00
منامه 22 کارات طلا نرخ - سپتامبر : کمترین قیمت قیمت BHD .د.ب21.70
منامه 22 کارات طلا نرخ - سپتامبر : متوسط u200bu200b قیمت BHD .د.ب22.42
منامه 22 کارات طلا نرخ - سپتامبر : افتتاح قیمت (01 سپتامبر) BHD .د.ب23.00
منامه 22 کارات طلا نرخ - سپتامبر : بسته شدن قیمت (30 سپتامبر) BHD .د.ب22.00
منامه 22 کارات طلا نرخ - اوت : بالاترین قیمت BHD .د.ب24.00
منامه 22 کارات طلا نرخ - اوت : کمترین قیمت قیمت BHD .د.ب22.30
منامه 22 کارات طلا نرخ - اوت : متوسط u200bu200b قیمت BHD .د.ب22.91
منامه 22 کارات طلا نرخ - اوت : افتتاح قیمت (04 اوت) BHD .د.ب23.00
منامه 22 کارات طلا نرخ - اوت : بسته شدن قیمت (31 اوت) BHD .د.ب22.90
منامه 22 کارات طلا نرخ - جولای : بالاترین قیمت BHD .د.ب22.90
منامه 22 کارات طلا نرخ - جولای : کمترین قیمت قیمت BHD .د.ب20.70
منامه 22 کارات طلا نرخ - جولای : متوسط u200bu200b قیمت BHD .د.ب21.43
منامه 22 کارات طلا نرخ - جولای : افتتاح قیمت (01 جولای) BHD .د.ب20.80
منامه 22 کارات طلا نرخ - جولای : بسته شدن قیمت (31 جولای) BHD .د.ب22.90
منامه - همه شهرها نزدیک : 22 کارات طلا قیمت