مناما, بحرین : قیمت طلا

مناما : نرخ طلای 24 کارات

امروز 05 جولای 2022
BHD .د.ب22.10
-0.40
تاریخ قیمت تغییر دادن
04 جولای 2022 BHD .د.ب22.50 BHD .د.ب-0.10
03 جولای 2022 BHD .د.ب22.60 BHD .د.ب+0.00
02 جولای 2022 BHD .د.ب22.60 BHD .د.ب+0.10
01 جولای 2022 BHD .د.ب22.50 BHD .د.ب-0.10
30 ژوئن 2022 BHD .د.ب22.60 BHD .د.ب-0.20
29 ژوئن 2022 BHD .د.ب22.80 BHD .د.ب+0.10
28 ژوئن 2022 BHD .د.ب22.70 BHD .د.ب+0.00
27 ژوئن 2022 BHD .د.ب22.70 BHD .د.ب+0.00
26 ژوئن 2022 BHD .د.ب22.70 BHD .د.ب+0.00
25 ژوئن 2022 BHD .د.ب22.70 BHD .د.ب+0.00
مناما نرخ طلای 24 کارات - جولای : بالاترین قیمت BHD .د.ب22.60
مناما نرخ طلای 24 کارات - جولای : پایین ترین قیمت BHD .د.ب22.50
مناما نرخ طلای 24 کارات - جولای : قیمت میانگین BHD .د.ب22.55
مناما نرخ طلای 24 کارات - جولای : قیمت افتتاحیه (01 جولای) BHD .د.ب22.50
مناما نرخ طلای 24 کارات - جولای : قیمت پایانی (04 جولای) BHD .د.ب22.50
مناما نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : بالاترین قیمت BHD .د.ب23.30
مناما نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : پایین ترین قیمت BHD .د.ب22.60
مناما نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : قیمت میانگین BHD .د.ب22.90
مناما نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : قیمت افتتاحیه (01 ژوئن) BHD .د.ب23.00
مناما نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : قیمت پایانی (30 ژوئن) BHD .د.ب22.60
مناما نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : بالاترین قیمت BHD .د.ب23.60
مناما نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : پایین ترین قیمت BHD .د.ب22.40
مناما نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : قیمت میانگین BHD .د.ب23.04
مناما نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : قیمت افتتاحیه (01 ممکن است) BHD .د.ب23.60
مناما نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : قیمت پایانی (31 ممکن است) BHD .د.ب23.00
مناما نرخ طلای 24 کارات - آوریل : بالاترین قیمت BHD .د.ب24.80
مناما نرخ طلای 24 کارات - آوریل : پایین ترین قیمت BHD .د.ب23.50
مناما نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت میانگین BHD .د.ب24.10
مناما نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت افتتاحیه (01 آوریل) BHD .د.ب24.00
مناما نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت پایانی (30 آوریل) BHD .د.ب23.60
مناما - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 24 عیار

مناما : نرخ طلای 22 کارات

امروز 05 جولای 2022
BHD .د.ب21.00
-0.30
تاریخ قیمت تغییر دادن
04 جولای 2022 BHD .د.ب21.30 BHD .د.ب-0.10
03 جولای 2022 BHD .د.ب21.40 BHD .د.ب+0.00
02 جولای 2022 BHD .د.ب21.40 BHD .د.ب+0.10
01 جولای 2022 BHD .د.ب21.30 BHD .د.ب-0.10
30 ژوئن 2022 BHD .د.ب21.40 BHD .د.ب-0.20
29 ژوئن 2022 BHD .د.ب21.60 BHD .د.ب+0.10
28 ژوئن 2022 BHD .د.ب21.50 BHD .د.ب+0.00
27 ژوئن 2022 BHD .د.ب21.50 BHD .د.ب+0.00
26 ژوئن 2022 BHD .د.ب21.50 BHD .د.ب+0.00
25 ژوئن 2022 BHD .د.ب21.50 BHD .د.ب+0.00
مناما نرخ طلای 22 کارات - جولای : بالاترین قیمت BHD .د.ب21.40
مناما نرخ طلای 22 کارات - جولای : پایین ترین قیمت BHD .د.ب21.30
مناما نرخ طلای 22 کارات - جولای : قیمت میانگین BHD .د.ب21.35
مناما نرخ طلای 22 کارات - جولای : قیمت افتتاحیه (01 جولای) BHD .د.ب21.30
مناما نرخ طلای 22 کارات - جولای : قیمت پایانی (04 جولای) BHD .د.ب21.30
مناما نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : بالاترین قیمت BHD .د.ب22.00
مناما نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : پایین ترین قیمت BHD .د.ب21.40
مناما نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : قیمت میانگین BHD .د.ب21.68
مناما نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : قیمت افتتاحیه (01 ژوئن) BHD .د.ب21.70
مناما نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : قیمت پایانی (30 ژوئن) BHD .د.ب21.40
مناما نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : بالاترین قیمت BHD .د.ب22.30
مناما نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : پایین ترین قیمت BHD .د.ب21.20
مناما نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : قیمت میانگین BHD .د.ب21.77
مناما نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : قیمت افتتاحیه (01 ممکن است) BHD .د.ب22.30
مناما نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : قیمت پایانی (31 ممکن است) BHD .د.ب21.80
مناما نرخ طلای 22 کارات - آوریل : بالاترین قیمت BHD .د.ب23.40
مناما نرخ طلای 22 کارات - آوریل : پایین ترین قیمت BHD .د.ب22.20
مناما نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت میانگین BHD .د.ب22.78
مناما نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت افتتاحیه (01 آوریل) BHD .د.ب22.70
مناما نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت پایانی (30 آوریل) BHD .د.ب22.30
مناما - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 22 عیار