مناما : قیمت طلا, مناما نرخ طلا

مناما, بحرین : قیمت طلا

مناما : نرخ طلای 24 کارات

19 ژانویه 2022
BHD .د.ب23.57
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
19 ژانویه 2022 BHD .د.ب23.57 BHD .د.ب+0.22
18 ژانویه 2022 BHD .د.ب23.35 BHD .د.ب+0.00
17 ژانویه 2022 BHD .د.ب23.35 BHD .د.ب+0.00
16 ژانویه 2022 BHD .د.ب23.35 BHD .د.ب+0.00
15 ژانویه 2022 BHD .د.ب23.35 BHD .د.ب-0.11
14 ژانویه 2022 BHD .د.ب23.46 BHD .د.ب+0.00
13 ژانویه 2022 BHD .د.ب23.46 BHD .د.ب+0.11
12 ژانویه 2022 BHD .د.ب23.35 BHD .د.ب+0.11
11 ژانویه 2022 BHD .د.ب23.24 BHD .د.ب+0.11
10 ژانویه 2022 BHD .د.ب23.13 BHD .د.ب+0.00
مناما نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : بالاترین قیمت BHD .د.ب23.57
مناما نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : پایین ترین قیمت BHD .د.ب23.02
مناما نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت میانگین BHD .د.ب23.30
مناما نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت افتتاحیه (01 ژانویه) BHD .د.ب23.46
مناما نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت پایانی (19 ژانویه) BHD .د.ب23.57
مناما نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : بالاترین قیمت BHD .د.ب23.46
مناما نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : پایین ترین قیمت BHD .د.ب22.80
مناما نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : قیمت میانگین BHD .د.ب23.05
مناما نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : قیمت افتتاحیه (01 دسامبر) BHD .د.ب23.02
مناما نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : قیمت پایانی (31 دسامبر) BHD .د.ب23.46
مناما نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : بالاترین قیمت BHD .د.ب23.89
مناما نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : پایین ترین قیمت BHD .د.ب22.69
مناما نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت میانگین BHD .د.ب23.41
مناما نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت افتتاحیه (01 نوامبر) BHD .د.ب23.02
مناما نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت پایانی (30 نوامبر) BHD .د.ب23.13
مناما نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : بالاترین قیمت BHD .د.ب23.24
مناما نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : پایین ترین قیمت BHD .د.ب22.58
مناما نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت میانگین BHD .د.ب22.80
مناما نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت افتتاحیه (01 اکتبر) BHD .د.ب22.58
مناما نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت پایانی (31 اکتبر) BHD .د.ب22.91
مناما - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 24 عیار

مناما : نرخ طلای 22 کارات

19 ژانویه 2022
BHD .د.ب21.60
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
19 ژانویه 2022 BHD .د.ب21.60 BHD .د.ب+0.20
18 ژانویه 2022 BHD .د.ب21.40 BHD .د.ب+0.00
17 ژانویه 2022 BHD .د.ب21.40 BHD .د.ب+0.00
16 ژانویه 2022 BHD .د.ب21.40 BHD .د.ب+0.00
15 ژانویه 2022 BHD .د.ب21.40 BHD .د.ب-0.10
14 ژانویه 2022 BHD .د.ب21.50 BHD .د.ب+0.00
13 ژانویه 2022 BHD .د.ب21.50 BHD .د.ب+0.10
12 ژانویه 2022 BHD .د.ب21.40 BHD .د.ب+0.10
11 ژانویه 2022 BHD .د.ب21.30 BHD .د.ب+0.10
10 ژانویه 2022 BHD .د.ب21.20 BHD .د.ب+0.00
مناما نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : بالاترین قیمت BHD .د.ب21.60
مناما نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : پایین ترین قیمت BHD .د.ب21.10
مناما نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت میانگین BHD .د.ب21.36
مناما نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت افتتاحیه (01 ژانویه) BHD .د.ب21.50
مناما نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت پایانی (19 ژانویه) BHD .د.ب21.60
مناما نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : بالاترین قیمت BHD .د.ب21.50
مناما نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : پایین ترین قیمت BHD .د.ب20.90
مناما نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : قیمت میانگین BHD .د.ب21.13
مناما نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : قیمت افتتاحیه (01 دسامبر) BHD .د.ب21.10
مناما نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : قیمت پایانی (31 دسامبر) BHD .د.ب21.50
مناما نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : بالاترین قیمت BHD .د.ب21.90
مناما نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : پایین ترین قیمت BHD .د.ب20.80
مناما نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت میانگین BHD .د.ب21.46
مناما نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت افتتاحیه (01 نوامبر) BHD .د.ب21.10
مناما نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت پایانی (30 نوامبر) BHD .د.ب21.20
مناما نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : بالاترین قیمت BHD .د.ب21.30
مناما نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : پایین ترین قیمت BHD .د.ب20.70
مناما نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت میانگین BHD .د.ب20.90
مناما نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت افتتاحیه (01 اکتبر) BHD .د.ب20.70
مناما نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت پایانی (31 اکتبر) BHD .د.ب21.00
مناما - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 22 عیار