مناما, بحرین : قیمت طلا

مناما : نرخ طلای 24 کارات

17 اکتبر 2021
BHD .د.ب22.69
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
17 اکتبر 2021 BHD .د.ب22.69 BHD .د.ب+0.00
16 اکتبر 2021 BHD .د.ب22.69 BHD .د.ب-0.11
15 اکتبر 2021 BHD .د.ب22.80 BHD .د.ب-0.22
14 اکتبر 2021 BHD .د.ب23.02 BHD .د.ب+0.00
13 اکتبر 2021 BHD .د.ب23.02 BHD .د.ب+0.33
12 اکتبر 2021 BHD .د.ب22.69 BHD .د.ب+0.11
11 اکتبر 2021 BHD .د.ب22.58 BHD .د.ب+0.00
10 اکتبر 2021 BHD .د.ب22.58 BHD .د.ب+0.00
09 اکتبر 2021 BHD .د.ب22.58 BHD .د.ب-0.22
08 اکتبر 2021 BHD .د.ب22.80 BHD .د.ب+0.22
مناما نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : بالاترین قیمت BHD .د.ب23.02
مناما نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : پایین ترین قیمت BHD .د.ب22.58
مناما نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت میانگین BHD .د.ب22.68
مناما نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت افتتاحیه (01 اکتبر) BHD .د.ب22.58
مناما نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت پایانی (17 اکتبر) BHD .د.ب22.69
مناما نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : بالاترین قیمت BHD .د.ب23.46
مناما نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : پایین ترین قیمت BHD .د.ب22.37
مناما نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : قیمت میانگین BHD .د.ب22.87
مناما نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : قیمت افتتاحیه (01 سپتامبر) BHD .د.ب23.35
مناما نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : قیمت پایانی (30 سپتامبر) BHD .د.ب22.58
مناما نرخ طلای 24 کارات - مرداد : بالاترین قیمت BHD .د.ب23.46
مناما نرخ طلای 24 کارات - مرداد : پایین ترین قیمت BHD .د.ب22.26
مناما نرخ طلای 24 کارات - مرداد : قیمت میانگین BHD .د.ب22.98
مناما نرخ طلای 24 کارات - مرداد : قیمت افتتاحیه (01 مرداد) BHD .د.ب23.35
مناما نرخ طلای 24 کارات - مرداد : قیمت پایانی (31 مرداد) BHD .د.ب23.24
مناما نرخ طلای 24 کارات - جولای : بالاترین قیمت BHD .د.ب23.46
مناما نرخ طلای 24 کارات - جولای : پایین ترین قیمت BHD .د.ب22.69
مناما نرخ طلای 24 کارات - جولای : قیمت میانگین BHD .د.ب23.14
مناما نرخ طلای 24 کارات - جولای : قیمت افتتاحیه (01 جولای) BHD .د.ب22.69
مناما نرخ طلای 24 کارات - جولای : قیمت پایانی (31 جولای) BHD .د.ب23.35
مناما - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 24 عیار

مناما : نرخ طلای 22 کارات

17 اکتبر 2021
BHD .د.ب20.80
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
17 اکتبر 2021 BHD .د.ب20.80 BHD .د.ب+0.00
16 اکتبر 2021 BHD .د.ب20.80 BHD .د.ب-0.10
15 اکتبر 2021 BHD .د.ب20.90 BHD .د.ب-0.20
14 اکتبر 2021 BHD .د.ب21.10 BHD .د.ب+0.00
13 اکتبر 2021 BHD .د.ب21.10 BHD .د.ب+0.30
12 اکتبر 2021 BHD .د.ب20.80 BHD .د.ب+0.10
11 اکتبر 2021 BHD .د.ب20.70 BHD .د.ب+0.00
10 اکتبر 2021 BHD .د.ب20.70 BHD .د.ب+0.00
09 اکتبر 2021 BHD .د.ب20.70 BHD .د.ب-0.20
08 اکتبر 2021 BHD .د.ب20.90 BHD .د.ب+0.20
مناما نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : بالاترین قیمت BHD .د.ب21.10
مناما نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : پایین ترین قیمت BHD .د.ب20.70
مناما نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت میانگین BHD .د.ب20.79
مناما نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت افتتاحیه (01 اکتبر) BHD .د.ب20.70
مناما نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت پایانی (17 اکتبر) BHD .د.ب20.80
مناما نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : بالاترین قیمت BHD .د.ب21.50
مناما نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : پایین ترین قیمت BHD .د.ب20.50
مناما نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : قیمت میانگین BHD .د.ب20.96
مناما نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : قیمت افتتاحیه (01 سپتامبر) BHD .د.ب21.40
مناما نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : قیمت پایانی (30 سپتامبر) BHD .د.ب20.70
مناما نرخ طلای 22 کارات - مرداد : بالاترین قیمت BHD .د.ب21.50
مناما نرخ طلای 22 کارات - مرداد : پایین ترین قیمت BHD .د.ب20.40
مناما نرخ طلای 22 کارات - مرداد : قیمت میانگین BHD .د.ب21.06
مناما نرخ طلای 22 کارات - مرداد : قیمت افتتاحیه (01 مرداد) BHD .د.ب21.40
مناما نرخ طلای 22 کارات - مرداد : قیمت پایانی (31 مرداد) BHD .د.ب21.30
مناما نرخ طلای 22 کارات - جولای : بالاترین قیمت BHD .د.ب21.50
مناما نرخ طلای 22 کارات - جولای : پایین ترین قیمت BHD .د.ب20.80
مناما نرخ طلای 22 کارات - جولای : قیمت میانگین BHD .د.ب21.21
مناما نرخ طلای 22 کارات - جولای : قیمت افتتاحیه (01 جولای) BHD .د.ب20.80
مناما نرخ طلای 22 کارات - جولای : قیمت پایانی (31 جولای) BHD .د.ب21.40
مناما - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 22 عیار