مناما, بحرین : قیمت طلا

مناما : نرخ طلای 24 کارات

10 آوریل 2021
BHD .د.ب22.37
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
10 آوریل 2021 BHD .د.ب22.37 BHD .د.ب+0.00
09 آوریل 2021 BHD .د.ب22.37 BHD .د.ب-0.10
08 آوریل 2021 BHD .د.ب22.47 BHD .د.ب+0.21
07 آوریل 2021 BHD .د.ب22.26 BHD .د.ب-0.11
06 آوریل 2021 BHD .د.ب22.37 BHD .د.ب+0.22
05 آوریل 2021 BHD .د.ب22.15 BHD .د.ب+0.00
04 آوریل 2021 BHD .د.ب22.15 BHD .د.ب+0.00
03 آوریل 2021 BHD .د.ب22.15 BHD .د.ب+0.00
02 آوریل 2021 BHD .د.ب22.15 BHD .د.ب+0.00
01 آوریل 2021 BHD .د.ب22.15 BHD .د.ب+0.22
مناما نرخ طلای 24 کارات - آوریل : بالاترین قیمت BHD .د.ب22.47
مناما نرخ طلای 24 کارات - آوریل : پایین ترین قیمت BHD .د.ب22.15
مناما نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت میانگین BHD .د.ب22.26
مناما نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت افتتاحیه (01 آوریل) BHD .د.ب22.15
مناما نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت پایانی (10 آوریل) BHD .د.ب22.37
مناما نرخ طلای 24 کارات - مارس : بالاترین قیمت BHD .د.ب22.26
مناما نرخ طلای 24 کارات - مارس : پایین ترین قیمت BHD .د.ب21.60
مناما نرخ طلای 24 کارات - مارس : قیمت میانگین BHD .د.ب22.05
مناما نرخ طلای 24 کارات - مارس : قیمت افتتاحیه (01 مارس) BHD .د.ب22.26
مناما نرخ طلای 24 کارات - مارس : قیمت پایانی (31 مارس) BHD .د.ب21.93
مناما نرخ طلای 24 کارات - فوریه : بالاترین قیمت BHD .د.ب23.78
مناما نرخ طلای 24 کارات - فوریه : پایین ترین قیمت BHD .د.ب22.04
مناما نرخ طلای 24 کارات - فوریه : قیمت میانگین BHD .د.ب23.05
مناما نرخ طلای 24 کارات - فوریه : قیمت افتتاحیه (01 فوریه) BHD .د.ب23.78
مناما نرخ طلای 24 کارات - فوریه : قیمت پایانی (28 فوریه) BHD .د.ب22.26
مناما نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : بالاترین قیمت BHD .د.ب24.77
مناما نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : پایین ترین قیمت BHD .د.ب23.35
مناما نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت میانگین BHD .د.ب23.79
مناما نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت افتتاحیه (01 ژانویه) BHD .د.ب24.22
مناما نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت پایانی (31 ژانویه) BHD .د.ب23.67
مناما - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 24 عیار

مناما : نرخ طلای 22 کارات

10 آوریل 2021
BHD .د.ب20.50
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
10 آوریل 2021 BHD .د.ب20.50 BHD .د.ب+0.00
09 آوریل 2021 BHD .د.ب20.50 BHD .د.ب-0.10
08 آوریل 2021 BHD .د.ب20.60 BHD .د.ب+0.20
07 آوریل 2021 BHD .د.ب20.40 BHD .د.ب-0.10
06 آوریل 2021 BHD .د.ب20.50 BHD .د.ب+0.20
05 آوریل 2021 BHD .د.ب20.30 BHD .د.ب+0.00
04 آوریل 2021 BHD .د.ب20.30 BHD .د.ب+0.00
03 آوریل 2021 BHD .د.ب20.30 BHD .د.ب+0.00
02 آوریل 2021 BHD .د.ب20.30 BHD .د.ب+0.00
01 آوریل 2021 BHD .د.ب20.30 BHD .د.ب+0.20
مناما نرخ طلای 22 کارات - آوریل : بالاترین قیمت BHD .د.ب20.60
مناما نرخ طلای 22 کارات - آوریل : پایین ترین قیمت BHD .د.ب20.30
مناما نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت میانگین BHD .د.ب20.40
مناما نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت افتتاحیه (01 آوریل) BHD .د.ب20.30
مناما نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت پایانی (10 آوریل) BHD .د.ب20.50
مناما نرخ طلای 22 کارات - مارس : بالاترین قیمت BHD .د.ب20.40
مناما نرخ طلای 22 کارات - مارس : پایین ترین قیمت BHD .د.ب19.80
مناما نرخ طلای 22 کارات - مارس : قیمت میانگین BHD .د.ب20.21
مناما نرخ طلای 22 کارات - مارس : قیمت افتتاحیه (01 مارس) BHD .د.ب20.40
مناما نرخ طلای 22 کارات - مارس : قیمت پایانی (31 مارس) BHD .د.ب20.10
مناما نرخ طلای 22 کارات - فوریه : بالاترین قیمت BHD .د.ب21.80
مناما نرخ طلای 22 کارات - فوریه : پایین ترین قیمت BHD .د.ب20.20
مناما نرخ طلای 22 کارات - فوریه : قیمت میانگین BHD .د.ب21.13
مناما نرخ طلای 22 کارات - فوریه : قیمت افتتاحیه (01 فوریه) BHD .د.ب21.80
مناما نرخ طلای 22 کارات - فوریه : قیمت پایانی (28 فوریه) BHD .د.ب20.40
مناما نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : بالاترین قیمت BHD .د.ب22.70
مناما نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : پایین ترین قیمت BHD .د.ب21.40
مناما نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت میانگین BHD .د.ب21.81
مناما نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت افتتاحیه (01 ژانویه) BHD .د.ب22.20
مناما نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت پایانی (31 ژانویه) BHD .د.ب21.70
مناما - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 22 عیار