قطیف, عربستان سعودی : قیمت طلا

قطیف : نرخ طلای 24 کارات

23 ژانویه 2021
SAR ﷼234.56
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
22 ژانویه 2021 SAR ﷼234.56 SAR ﷼-2.18
21 ژانویه 2021 SAR ﷼236.74 SAR ﷼+1.09
20 ژانویه 2021 SAR ﷼235.65 SAR ﷼+3.27
19 ژانویه 2021 SAR ﷼232.38 SAR ﷼+0.00
18 ژانویه 2021 SAR ﷼232.38 SAR ﷼+1.09
17 ژانویه 2021 SAR ﷼231.29 SAR ﷼+0.00
16 ژانویه 2021 SAR ﷼231.29 SAR ﷼-1.09
15 ژانویه 2021 SAR ﷼232.38 SAR ﷼-1.09
14 ژانویه 2021 SAR ﷼233.47 SAR ﷼-1.09
13 ژانویه 2021 SAR ﷼234.56 SAR ﷼+0.00
قطیف نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : بالاترین قیمت SAR ﷼246.56
قطیف نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : پایین ترین قیمت SAR ﷼231.29
قطیف نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت میانگین SAR ﷼236.40
قطیف نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت افتتاحیه (01 ژانویه) SAR ﷼238.93
قطیف نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت پایانی (22 ژانویه) SAR ﷼234.56
قطیف نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : بالاترین قیمت SAR ﷼240.02
قطیف نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : پایین ترین قیمت SAR ﷼228.02
قطیف نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : قیمت میانگین SAR ﷼235.27
قطیف نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : قیمت افتتاحیه (01 دسامبر) SAR ﷼228.02
قطیف نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : قیمت پایانی (31 دسامبر) SAR ﷼240.02
قطیف نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : بالاترین قیمت SAR ﷼246.56
قطیف نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : پایین ترین قیمت SAR ﷼224.74
قطیف نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت میانگین SAR ﷼236.67
قطیف نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت افتتاحیه (01 نوامبر) SAR ﷼237.84
قطیف نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت پایانی (30 نوامبر) SAR ﷼224.74
قطیف نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : بالاترین قیمت SAR ﷼243.29
قطیف نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : پایین ترین قیمت SAR ﷼236.74
قطیف نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت میانگین SAR ﷼240.55
قطیف نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت افتتاحیه (01 اکتبر) SAR ﷼240.02
قطیف نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت پایانی (31 اکتبر) SAR ﷼237.84
قطیف - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 24 عیار

قطیف : نرخ طلای 22 کارات

23 ژانویه 2021
SAR ﷼215.00
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
22 ژانویه 2021 SAR ﷼215.00 SAR ﷼-2.00
21 ژانویه 2021 SAR ﷼217.00 SAR ﷼+1.00
20 ژانویه 2021 SAR ﷼216.00 SAR ﷼+3.00
19 ژانویه 2021 SAR ﷼213.00 SAR ﷼+0.00
18 ژانویه 2021 SAR ﷼213.00 SAR ﷼+1.00
17 ژانویه 2021 SAR ﷼212.00 SAR ﷼+0.00
16 ژانویه 2021 SAR ﷼212.00 SAR ﷼-1.00
15 ژانویه 2021 SAR ﷼213.00 SAR ﷼-1.00
14 ژانویه 2021 SAR ﷼214.00 SAR ﷼-1.00
13 ژانویه 2021 SAR ﷼215.00 SAR ﷼+0.00
قطیف نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : بالاترین قیمت SAR ﷼226.00
قطیف نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : پایین ترین قیمت SAR ﷼212.00
قطیف نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت میانگین SAR ﷼216.68
قطیف نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت افتتاحیه (01 ژانویه) SAR ﷼219.00
قطیف نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت پایانی (22 ژانویه) SAR ﷼215.00
قطیف نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : بالاترین قیمت SAR ﷼220.00
قطیف نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : پایین ترین قیمت SAR ﷼209.00
قطیف نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : قیمت میانگین SAR ﷼215.65
قطیف نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : قیمت افتتاحیه (01 دسامبر) SAR ﷼209.00
قطیف نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : قیمت پایانی (31 دسامبر) SAR ﷼220.00
قطیف نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : بالاترین قیمت SAR ﷼226.00
قطیف نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : پایین ترین قیمت SAR ﷼206.00
قطیف نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت میانگین SAR ﷼216.93
قطیف نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت افتتاحیه (01 نوامبر) SAR ﷼218.00
قطیف نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت پایانی (30 نوامبر) SAR ﷼206.00
قطیف نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : بالاترین قیمت SAR ﷼223.00
قطیف نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : پایین ترین قیمت SAR ﷼217.00
قطیف نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت میانگین SAR ﷼220.48
قطیف نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت افتتاحیه (01 اکتبر) SAR ﷼220.00
قطیف نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت پایانی (31 اکتبر) SAR ﷼218.00
قطیف - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 22 عیار