آل فهیل, کویت : قیمت طلا

آل فهیل : نرخ طلای 24 کارات

20 ممکن است 2024
KWD د.ك24.65
+0.30
تاریخ قیمت تغییر دادن
19 ممکن است 2024 KWD د.ك24.35 KWD د.ك+0.00
18 ممکن است 2024 KWD د.ك24.35 KWD د.ك+0.05
17 ممکن است 2024 KWD د.ك24.30 KWD د.ك+0.20
16 ممکن است 2024 KWD د.ك24.10 KWD د.ك+0.15
15 ممکن است 2024 KWD د.ك23.95 KWD د.ك+0.20
14 ممکن است 2024 KWD د.ك23.75 KWD د.ك+0.00
13 ممکن است 2024 KWD د.ك23.75 KWD د.ك-0.15
12 ممکن است 2024 KWD د.ك23.90 KWD د.ك+0.00
11 ممکن است 2024 KWD د.ك23.90 KWD د.ك+0.00
10 ممکن است 2024 KWD د.ك23.90 KWD د.ك+0.35
آل فهیل نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : بالاترین قیمت KWD د.ك24.35
آل فهیل نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : پایین ترین قیمت KWD د.ك23.25
آل فهیل نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : قیمت میانگین KWD د.ك23.69
آل فهیل نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : قیمت افتتاحیه (01 ممکن است) KWD د.ك23.35
آل فهیل نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : قیمت پایانی (19 ممکن است) KWD د.ك24.35
آل فهیل نرخ طلای 24 کارات - آوریل : بالاترین قیمت KWD د.ك24.40
آل فهیل نرخ طلای 24 کارات - آوریل : پایین ترین قیمت KWD د.ك22.85
آل فهیل نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت میانگین KWD د.ك23.68
آل فهیل نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت افتتاحیه (01 آوریل) KWD د.ك22.85
آل فهیل نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت پایانی (30 آوریل) KWD د.ك23.25
آل فهیل نرخ طلای 24 کارات - مارس : بالاترین قیمت KWD د.ك22.60
آل فهیل نرخ طلای 24 کارات - مارس : پایین ترین قیمت KWD د.ك20.75
آل فهیل نرخ طلای 24 کارات - مارس : قیمت میانگین KWD د.ك21.88
آل فهیل نرخ طلای 24 کارات - مارس : قیمت افتتاحیه (01 مارس) KWD د.ك20.75
آل فهیل نرخ طلای 24 کارات - مارس : قیمت پایانی (31 مارس) KWD د.ك22.60
آل فهیل نرخ طلای 24 کارات - فوریه : بالاترین قیمت KWD د.ك20.85
آل فهیل نرخ طلای 24 کارات - فوریه : پایین ترین قیمت KWD د.ك20.35
آل فهیل نرخ طلای 24 کارات - فوریه : قیمت میانگین KWD د.ك20.58
آل فهیل نرخ طلای 24 کارات - فوریه : قیمت افتتاحیه (01 فوریه) KWD د.ك20.75
آل فهیل نرخ طلای 24 کارات - فوریه : قیمت پایانی (29 فوریه) KWD د.ك20.75
آل فهیل - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 24 عیار

آل فهیل : نرخ طلای 22 کارات

20 ممکن است 2024
KWD د.ك23.25
+0.30
تاریخ قیمت تغییر دادن
19 ممکن است 2024 KWD د.ك22.95 KWD د.ك+0.00
18 ممکن است 2024 KWD د.ك22.95 KWD د.ك+0.10
17 ممکن است 2024 KWD د.ك22.85 KWD د.ك+0.15
16 ممکن است 2024 KWD د.ك22.70 KWD د.ك+0.15
15 ممکن است 2024 KWD د.ك22.55 KWD د.ك+0.20
14 ممکن است 2024 KWD د.ك22.35 KWD د.ك-0.05
13 ممکن است 2024 KWD د.ك22.40 KWD د.ك-0.15
12 ممکن است 2024 KWD د.ك22.55 KWD د.ك+0.00
11 ممکن است 2024 KWD د.ك22.55 KWD د.ك+0.00
10 ممکن است 2024 KWD د.ك22.55 KWD د.ك+0.35
آل فهیل نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : بالاترین قیمت KWD د.ك22.95
آل فهیل نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : پایین ترین قیمت KWD د.ك21.90
آل فهیل نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : قیمت میانگین KWD د.ك22.33
آل فهیل نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : قیمت افتتاحیه (01 ممکن است) KWD د.ك22.00
آل فهیل نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : قیمت پایانی (19 ممکن است) KWD د.ك22.95
آل فهیل نرخ طلای 22 کارات - آوریل : بالاترین قیمت KWD د.ك22.90
آل فهیل نرخ طلای 22 کارات - آوریل : پایین ترین قیمت KWD د.ك21.45
آل فهیل نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت میانگین KWD د.ك22.28
آل فهیل نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت افتتاحیه (01 آوریل) KWD د.ك21.45
آل فهیل نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت پایانی (30 آوریل) KWD د.ك21.90
آل فهیل نرخ طلای 22 کارات - مارس : بالاترین قیمت KWD د.ك21.25
آل فهیل نرخ طلای 22 کارات - مارس : پایین ترین قیمت KWD د.ك19.65
آل فهیل نرخ طلای 22 کارات - مارس : قیمت میانگین KWD د.ك20.59
آل فهیل نرخ طلای 22 کارات - مارس : قیمت افتتاحیه (01 مارس) KWD د.ك19.65
آل فهیل نرخ طلای 22 کارات - مارس : قیمت پایانی (31 مارس) KWD د.ك21.25
آل فهیل نرخ طلای 22 کارات - فوریه : بالاترین قیمت KWD د.ك19.75
آل فهیل نرخ طلای 22 کارات - فوریه : پایین ترین قیمت KWD د.ك19.25
آل فهیل نرخ طلای 22 کارات - فوریه : قیمت میانگین KWD د.ك19.48
آل فهیل نرخ طلای 22 کارات - فوریه : قیمت افتتاحیه (01 فوریه) KWD د.ك19.65
آل فهیل نرخ طلای 22 کارات - فوریه : قیمت پایانی (29 فوریه) KWD د.ك19.65
آل فهیل - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 22 عیار