الخور, قطر : قیمت طلا

الخور : نرخ طلای 24 کارات

امروز 16 ژوئن 2021
QAR ﷼235.65
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
15 ژوئن 2021 QAR ﷼235.65 QAR ﷼+0.00
14 ژوئن 2021 QAR ﷼235.65 QAR ﷼-1.64
13 ژوئن 2021 QAR ﷼237.29 QAR ﷼+0.00
12 ژوئن 2021 QAR ﷼237.29 QAR ﷼-1.09
11 ژوئن 2021 QAR ﷼238.38 QAR ﷼+0.00
10 ژوئن 2021 QAR ﷼238.38 QAR ﷼-0.55
09 ژوئن 2021 QAR ﷼238.93 QAR ﷼+0.00
08 ژوئن 2021 QAR ﷼238.93 QAR ﷼+0.00
07 ژوئن 2021 QAR ﷼238.93 QAR ﷼+0.00
06 ژوئن 2021 QAR ﷼238.93 QAR ﷼+0.00
الخور نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : بالاترین قیمت QAR ﷼241.65
الخور نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : پایین ترین قیمت QAR ﷼235.65
الخور نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : قیمت میانگین QAR ﷼238.24
الخور نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : قیمت افتتاحیه (01 ژوئن) QAR ﷼241.65
الخور نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : قیمت پایانی (15 ژوئن) QAR ﷼235.65
الخور نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : بالاترین قیمت QAR ﷼240.02
الخور نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : پایین ترین قیمت QAR ﷼225.29
الخور نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : قیمت میانگین QAR ﷼233.98
الخور نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : قیمت افتتاحیه (01 ممکن است) QAR ﷼225.83
الخور نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : قیمت پایانی (31 ممکن است) QAR ﷼240.02
الخور نرخ طلای 24 کارات - آوریل : بالاترین قیمت QAR ﷼226.93
الخور نرخ طلای 24 کارات - آوریل : پایین ترین قیمت QAR ﷼218.20
الخور نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت میانگین QAR ﷼223.23
الخور نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت افتتاحیه (01 آوریل) QAR ﷼218.20
الخور نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت پایانی (30 آوریل) QAR ﷼225.83
الخور نرخ طلای 24 کارات - مارس : بالاترین قیمت QAR ﷼221.47
الخور نرخ طلای 24 کارات - مارس : پایین ترین قیمت QAR ﷼214.92
الخور نرخ طلای 24 کارات - مارس : قیمت میانگین QAR ﷼218.55
الخور نرخ طلای 24 کارات - مارس : قیمت افتتاحیه (01 مارس) QAR ﷼220.38
الخور نرخ طلای 24 کارات - مارس : قیمت پایانی (31 مارس) QAR ﷼216.02
الخور - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 24 عیار

الخور : نرخ طلای 22 کارات

امروز 16 ژوئن 2021
QAR ﷼216.00
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
15 ژوئن 2021 QAR ﷼216.00 QAR ﷼+0.00
14 ژوئن 2021 QAR ﷼216.00 QAR ﷼-1.50
13 ژوئن 2021 QAR ﷼217.50 QAR ﷼+0.00
12 ژوئن 2021 QAR ﷼217.50 QAR ﷼-1.00
11 ژوئن 2021 QAR ﷼218.50 QAR ﷼+0.00
10 ژوئن 2021 QAR ﷼218.50 QAR ﷼-0.50
09 ژوئن 2021 QAR ﷼219.00 QAR ﷼+0.00
08 ژوئن 2021 QAR ﷼219.00 QAR ﷼+0.00
07 ژوئن 2021 QAR ﷼219.00 QAR ﷼+0.00
06 ژوئن 2021 QAR ﷼219.00 QAR ﷼+0.00
الخور نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : بالاترین قیمت QAR ﷼221.50
الخور نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : پایین ترین قیمت QAR ﷼216.00
الخور نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : قیمت میانگین QAR ﷼218.37
الخور نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : قیمت افتتاحیه (01 ژوئن) QAR ﷼221.50
الخور نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : قیمت پایانی (15 ژوئن) QAR ﷼216.00
الخور نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : بالاترین قیمت QAR ﷼220.00
الخور نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : پایین ترین قیمت QAR ﷼206.50
الخور نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : قیمت میانگین QAR ﷼214.47
الخور نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : قیمت افتتاحیه (01 ممکن است) QAR ﷼207.00
الخور نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : قیمت پایانی (31 ممکن است) QAR ﷼220.00
الخور نرخ طلای 22 کارات - آوریل : بالاترین قیمت QAR ﷼208.00
الخور نرخ طلای 22 کارات - آوریل : پایین ترین قیمت QAR ﷼200.00
الخور نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت میانگین QAR ﷼204.62
الخور نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت افتتاحیه (01 آوریل) QAR ﷼200.00
الخور نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت پایانی (30 آوریل) QAR ﷼207.00
الخور نرخ طلای 22 کارات - مارس : بالاترین قیمت QAR ﷼203.00
الخور نرخ طلای 22 کارات - مارس : پایین ترین قیمت QAR ﷼197.00
الخور نرخ طلای 22 کارات - مارس : قیمت میانگین QAR ﷼200.32
الخور نرخ طلای 22 کارات - مارس : قیمت افتتاحیه (01 مارس) QAR ﷼202.00
الخور نرخ طلای 22 کارات - مارس : قیمت پایانی (31 مارس) QAR ﷼198.00
الخور - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 22 عیار