الخور : قیمت طلا, الخور نرخ طلا

الخور, قطر : قیمت طلا

الخور : نرخ طلای 24 کارات

امروز 26 ژانویه 2022
QAR ﷼233.47
+0.54
تاریخ قیمت تغییر دادن
25 ژانویه 2022 QAR ﷼232.93 QAR ﷼+0.55
24 ژانویه 2022 QAR ﷼232.38 QAR ﷼+0.00
23 ژانویه 2022 QAR ﷼232.38 QAR ﷼+0.00
22 ژانویه 2022 QAR ﷼232.38 QAR ﷼-0.55
21 ژانویه 2022 QAR ﷼232.93 QAR ﷼+0.00
20 ژانویه 2022 QAR ﷼232.93 QAR ﷼+0.55
19 ژانویه 2022 QAR ﷼232.38 QAR ﷼+2.18
18 ژانویه 2022 QAR ﷼230.20 QAR ﷼+0.00
17 ژانویه 2022 QAR ﷼230.20 QAR ﷼+0.00
16 ژانویه 2022 QAR ﷼230.20 QAR ﷼+0.00
الخور نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : بالاترین قیمت QAR ﷼232.93
الخور نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : پایین ترین قیمت QAR ﷼226.93
الخور نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت میانگین QAR ﷼230.46
الخور نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت افتتاحیه (01 ژانویه) QAR ﷼231.84
الخور نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت پایانی (25 ژانویه) QAR ﷼232.93
الخور نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : بالاترین قیمت QAR ﷼230.20
الخور نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : پایین ترین قیمت QAR ﷼224.74
الخور نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : قیمت میانگین QAR ﷼227.40
الخور نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : قیمت افتتاحیه (01 دسامبر) QAR ﷼226.93
الخور نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : قیمت پایانی (31 دسامبر) QAR ﷼230.20
الخور نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : بالاترین قیمت QAR ﷼235.65
الخور نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : پایین ترین قیمت QAR ﷼223.65
الخور نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت میانگین QAR ﷼230.94
الخور نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت افتتاحیه (01 نوامبر) QAR ﷼227.47
الخور نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت پایانی (30 نوامبر) QAR ﷼227.47
الخور نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : بالاترین قیمت QAR ﷼229.65
الخور نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : پایین ترین قیمت QAR ﷼223.11
الخور نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت میانگین QAR ﷼225.31
الخور نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت افتتاحیه (01 اکتبر) QAR ﷼223.65
الخور نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت پایانی (31 اکتبر) QAR ﷼226.38
الخور - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 24 عیار

الخور : نرخ طلای 22 کارات

امروز 26 ژانویه 2022
QAR ﷼214.00
+0.50
تاریخ قیمت تغییر دادن
25 ژانویه 2022 QAR ﷼213.50 QAR ﷼+0.50
24 ژانویه 2022 QAR ﷼213.00 QAR ﷼+0.00
23 ژانویه 2022 QAR ﷼213.00 QAR ﷼+0.00
22 ژانویه 2022 QAR ﷼213.00 QAR ﷼-0.50
21 ژانویه 2022 QAR ﷼213.50 QAR ﷼+0.00
20 ژانویه 2022 QAR ﷼213.50 QAR ﷼+0.50
19 ژانویه 2022 QAR ﷼213.00 QAR ﷼+2.00
18 ژانویه 2022 QAR ﷼211.00 QAR ﷼+0.00
17 ژانویه 2022 QAR ﷼211.00 QAR ﷼+0.00
16 ژانویه 2022 QAR ﷼211.00 QAR ﷼+0.00
الخور نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : بالاترین قیمت QAR ﷼213.50
الخور نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : پایین ترین قیمت QAR ﷼208.00
الخور نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت میانگین QAR ﷼211.24
الخور نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت افتتاحیه (01 ژانویه) QAR ﷼212.50
الخور نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت پایانی (25 ژانویه) QAR ﷼213.50
الخور نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : بالاترین قیمت QAR ﷼211.00
الخور نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : پایین ترین قیمت QAR ﷼206.00
الخور نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : قیمت میانگین QAR ﷼208.44
الخور نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : قیمت افتتاحیه (01 دسامبر) QAR ﷼208.00
الخور نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : قیمت پایانی (31 دسامبر) QAR ﷼211.00
الخور نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : بالاترین قیمت QAR ﷼216.00
الخور نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : پایین ترین قیمت QAR ﷼205.00
الخور نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت میانگین QAR ﷼211.68
الخور نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت افتتاحیه (01 نوامبر) QAR ﷼208.50
الخور نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت پایانی (30 نوامبر) QAR ﷼208.50
الخور نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : بالاترین قیمت QAR ﷼210.50
الخور نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : پایین ترین قیمت QAR ﷼204.50
الخور نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت میانگین QAR ﷼206.52
الخور نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت افتتاحیه (01 اکتبر) QAR ﷼205.00
الخور نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت پایانی (31 اکتبر) QAR ﷼207.50
الخور - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 22 عیار