الخور, قطر : قیمت طلا

الخور : نرخ طلای 24 کارات

06 دسامبر 2023
QAR ﷼248.00
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
06 دسامبر 2023 QAR ﷼248.00 QAR ﷼+1.00
05 دسامبر 2023 QAR ﷼247.00 QAR ﷼-3.50
04 دسامبر 2023 QAR ﷼250.50 QAR ﷼-3.00
03 دسامبر 2023 QAR ﷼253.50 QAR ﷼+0.00
02 دسامبر 2023 QAR ﷼253.50 QAR ﷼+4.00
01 دسامبر 2023 QAR ﷼249.50 QAR ﷼+0.50
30 نوامبر 2023 QAR ﷼249.00 QAR ﷼-1.00
29 نوامبر 2023 QAR ﷼250.00 QAR ﷼+2.00
28 نوامبر 2023 QAR ﷼248.00 QAR ﷼+2.00
27 نوامبر 2023 QAR ﷼246.00 QAR ﷼+0.50
الخور نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : بالاترین قیمت QAR ﷼253.50
الخور نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : پایین ترین قیمت QAR ﷼247.00
الخور نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : قیمت میانگین QAR ﷼250.33
الخور نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : قیمت افتتاحیه (01 دسامبر) QAR ﷼249.50
الخور نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : قیمت پایانی (06 دسامبر) QAR ﷼248.00
الخور نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : بالاترین قیمت QAR ﷼250.00
الخور نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : پایین ترین قیمت QAR ﷼238.00
الخور نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت میانگین QAR ﷼243.13
الخور نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت افتتاحیه (01 نوامبر) QAR ﷼244.00
الخور نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت پایانی (30 نوامبر) QAR ﷼249.00
الخور نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : بالاترین قیمت QAR ﷼246.00
الخور نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : پایین ترین قیمت QAR ﷼224.00
الخور نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت میانگین QAR ﷼235.56
الخور نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت افتتاحیه (01 اکتبر) QAR ﷼227.50
الخور نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت پایانی (31 اکتبر) QAR ﷼244.00
الخور نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : بالاترین قیمت QAR ﷼238.50
الخور نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : پایین ترین قیمت QAR ﷼227.50
الخور نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : قیمت میانگین QAR ﷼235.32
الخور نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : قیمت افتتاحیه (01 سپتامبر) QAR ﷼237.50
الخور نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : قیمت پایانی (30 سپتامبر) QAR ﷼227.50
الخور - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 24 عیار

الخور : نرخ طلای 22 کارات

06 دسامبر 2023
QAR ﷼233.00
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
06 دسامبر 2023 QAR ﷼233.00 QAR ﷼+0.50
05 دسامبر 2023 QAR ﷼232.50 QAR ﷼-3.50
04 دسامبر 2023 QAR ﷼236.00 QAR ﷼-2.50
03 دسامبر 2023 QAR ﷼238.50 QAR ﷼+0.00
02 دسامبر 2023 QAR ﷼238.50 QAR ﷼+3.50
01 دسامبر 2023 QAR ﷼235.00 QAR ﷼+0.50
30 نوامبر 2023 QAR ﷼234.50 QAR ﷼-1.00
29 نوامبر 2023 QAR ﷼235.50 QAR ﷼+2.00
28 نوامبر 2023 QAR ﷼233.50 QAR ﷼+2.00
27 نوامبر 2023 QAR ﷼231.50 QAR ﷼+0.50
الخور نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : بالاترین قیمت QAR ﷼238.50
الخور نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : پایین ترین قیمت QAR ﷼232.50
الخور نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : قیمت میانگین QAR ﷼235.58
الخور نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : قیمت افتتاحیه (01 دسامبر) QAR ﷼235.00
الخور نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : قیمت پایانی (06 دسامبر) QAR ﷼233.00
الخور نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : بالاترین قیمت QAR ﷼235.50
الخور نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : پایین ترین قیمت QAR ﷼224.00
الخور نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت میانگین QAR ﷼228.95
الخور نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت افتتاحیه (01 نوامبر) QAR ﷼229.50
الخور نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت پایانی (30 نوامبر) QAR ﷼234.50
الخور نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : بالاترین قیمت QAR ﷼231.50
الخور نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : پایین ترین قیمت QAR ﷼211.00
الخور نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت میانگین QAR ﷼221.98
الخور نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت افتتاحیه (01 اکتبر) QAR ﷼214.50
الخور نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت پایانی (31 اکتبر) QAR ﷼230.00
الخور نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : بالاترین قیمت QAR ﷼224.50
الخور نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : پایین ترین قیمت QAR ﷼214.50
الخور نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : قیمت میانگین QAR ﷼221.80
الخور نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : قیمت افتتاحیه (01 سپتامبر) QAR ﷼224.00
الخور نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : قیمت پایانی (30 سپتامبر) QAR ﷼214.50
الخور - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 22 عیار