الخور, قطر : قیمت طلا

الخور : نرخ طلای 24 کارات

01 فوریه 2023
QAR ﷼237.00
+1.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
31 ژانویه 2023 QAR ﷼236.00 QAR ﷼-1.00
30 ژانویه 2023 QAR ﷼237.00 QAR ﷼+0.00
29 ژانویه 2023 QAR ﷼237.00 QAR ﷼+0.00
28 ژانویه 2023 QAR ﷼237.00 QAR ﷼+0.00
27 ژانویه 2023 QAR ﷼237.00 QAR ﷼+0.00
26 ژانویه 2023 QAR ﷼237.00 QAR ﷼+0.00
25 ژانویه 2023 QAR ﷼237.00 QAR ﷼+0.00
24 ژانویه 2023 QAR ﷼237.00 QAR ﷼+1.00
23 ژانویه 2023 QAR ﷼236.00 QAR ﷼-1.00
22 ژانویه 2023 QAR ﷼237.00 QAR ﷼+0.00
الخور نرخ طلای 24 کارات - فوریه : بالاترین قیمت QAR ﷼
الخور نرخ طلای 24 کارات - فوریه : پایین ترین قیمت QAR ﷼
الخور نرخ طلای 24 کارات - فوریه : قیمت میانگین QAR ﷼
الخور نرخ طلای 24 کارات - فوریه : قیمت افتتاحیه () QAR ﷼
الخور نرخ طلای 24 کارات - فوریه : قیمت پایانی () QAR ﷼
الخور نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : بالاترین قیمت QAR ﷼237.00
الخور نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : پایین ترین قیمت QAR ﷼224.50
الخور نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت میانگین QAR ﷼233.92
الخور نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت افتتاحیه (02 ژانویه) QAR ﷼224.50
الخور نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت پایانی (31 ژانویه) QAR ﷼236.00
الخور نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : بالاترین قیمت QAR ﷼224.00
الخور نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : پایین ترین قیمت QAR ﷼218.00
الخور نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : قیمت میانگین QAR ﷼221.40
الخور نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : قیمت افتتاحیه (02 دسامبر) QAR ﷼220.00
الخور نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : قیمت پایانی (30 دسامبر) QAR ﷼224.00
الخور نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : بالاترین قیمت QAR ﷼219.00
الخور نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : پایین ترین قیمت QAR ﷼201.50
الخور نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت میانگین QAR ﷼213.52
الخور نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت افتتاحیه (01 نوامبر) QAR ﷼204.00
الخور نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت پایانی (30 نوامبر) QAR ﷼217.00
الخور - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 24 عیار

الخور : نرخ طلای 22 کارات

01 فوریه 2023
QAR ﷼223.00
+0.50
تاریخ قیمت تغییر دادن
31 ژانویه 2023 QAR ﷼222.50 QAR ﷼-0.50
30 ژانویه 2023 QAR ﷼223.00 QAR ﷼+0.00
29 ژانویه 2023 QAR ﷼223.00 QAR ﷼+0.00
28 ژانویه 2023 QAR ﷼223.00 QAR ﷼+0.00
27 ژانویه 2023 QAR ﷼223.00 QAR ﷼+0.00
26 ژانویه 2023 QAR ﷼223.00 QAR ﷼+0.00
25 ژانویه 2023 QAR ﷼223.00 QAR ﷼+0.00
24 ژانویه 2023 QAR ﷼223.00 QAR ﷼+0.50
23 ژانویه 2023 QAR ﷼222.50 QAR ﷼-0.50
22 ژانویه 2023 QAR ﷼223.00 QAR ﷼+0.00
الخور نرخ طلای 22 کارات - فوریه : بالاترین قیمت QAR ﷼
الخور نرخ طلای 22 کارات - فوریه : پایین ترین قیمت QAR ﷼
الخور نرخ طلای 22 کارات - فوریه : قیمت میانگین QAR ﷼
الخور نرخ طلای 22 کارات - فوریه : قیمت افتتاحیه () QAR ﷼
الخور نرخ طلای 22 کارات - فوریه : قیمت پایانی () QAR ﷼
الخور نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : بالاترین قیمت QAR ﷼223.00
الخور نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : پایین ترین قیمت QAR ﷼212.00
الخور نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت میانگین QAR ﷼220.34
الخور نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت افتتاحیه (02 ژانویه) QAR ﷼212.00
الخور نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت پایانی (31 ژانویه) QAR ﷼222.50
الخور نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : بالاترین قیمت QAR ﷼211.00
الخور نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : پایین ترین قیمت QAR ﷼206.00
الخور نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : قیمت میانگین QAR ﷼208.86
الخور نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : قیمت افتتاحیه (02 دسامبر) QAR ﷼207.50
الخور نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : قیمت پایانی (30 دسامبر) QAR ﷼211.00
الخور نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : بالاترین قیمت QAR ﷼206.50
الخور نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : پایین ترین قیمت QAR ﷼191.00
الخور نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت میانگین QAR ﷼201.86
الخور نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت افتتاحیه (01 نوامبر) QAR ﷼193.00
الخور نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت پایانی (30 نوامبر) QAR ﷼205.00
الخور - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 22 عیار