الخور, قطر : قیمت طلا

الخور : نرخ طلای 24 کارات

09 مرداد 2022
QAR ﷼220.50
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
09 مرداد 2022 QAR ﷼220.50 QAR ﷼+0.00
08 مرداد 2022 QAR ﷼220.50 QAR ﷼+1.50
07 مرداد 2022 QAR ﷼219.00 QAR ﷼+0.00
06 مرداد 2022 QAR ﷼219.00 QAR ﷼+0.00
05 مرداد 2022 QAR ﷼219.00 QAR ﷼-0.50
04 مرداد 2022 QAR ﷼219.50 QAR ﷼+1.50
03 مرداد 2022 QAR ﷼218.00 QAR ﷼-0.50
02 مرداد 2022 QAR ﷼218.50 QAR ﷼+1.00
01 مرداد 2022 QAR ﷼217.50 QAR ﷼+0.00
31 جولای 2022 QAR ﷼217.50 QAR ﷼+0.00
الخور نرخ طلای 24 کارات - مرداد : بالاترین قیمت QAR ﷼220.50
الخور نرخ طلای 24 کارات - مرداد : پایین ترین قیمت QAR ﷼217.50
الخور نرخ طلای 24 کارات - مرداد : قیمت میانگین QAR ﷼219.06
الخور نرخ طلای 24 کارات - مرداد : قیمت افتتاحیه (01 مرداد) QAR ﷼217.50
الخور نرخ طلای 24 کارات - مرداد : قیمت پایانی (09 مرداد) QAR ﷼220.50
الخور نرخ طلای 24 کارات - جولای : بالاترین قیمت QAR ﷼223.00
الخور نرخ طلای 24 کارات - جولای : پایین ترین قیمت QAR ﷼211.00
الخور نرخ طلای 24 کارات - جولای : قیمت میانگین QAR ﷼214.85
الخور نرخ طلای 24 کارات - جولای : قیمت افتتاحیه (01 جولای) QAR ﷼221.00
الخور نرخ طلای 24 کارات - جولای : قیمت پایانی (31 جولای) QAR ﷼217.50
الخور نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : بالاترین قیمت QAR ﷼230.00
الخور نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : پایین ترین قیمت QAR ﷼222.50
الخور نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : قیمت میانگین QAR ﷼226.55
الخور نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : قیمت افتتاحیه (01 ژوئن) QAR ﷼227.00
الخور نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : قیمت پایانی (30 ژوئن) QAR ﷼222.50
الخور نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : بالاترین قیمت QAR ﷼233.00
الخور نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : پایین ترین قیمت QAR ﷼222.50
الخور نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : قیمت میانگین QAR ﷼227.68
الخور نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : قیمت افتتاحیه (01 ممکن است) QAR ﷼233.00
الخور نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : قیمت پایانی (31 ممکن است) QAR ﷼227.50
الخور - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 24 عیار

الخور : نرخ طلای 22 کارات

01 ژانویه 1970
QAR ﷼208.50
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
09 مرداد 2022 QAR ﷼208.50 QAR ﷼+0.00
08 مرداد 2022 QAR ﷼208.50 QAR ﷼+1.50
07 مرداد 2022 QAR ﷼207.00 QAR ﷼+0.00
06 مرداد 2022 QAR ﷼207.00 QAR ﷼+0.00
05 مرداد 2022 QAR ﷼207.00 QAR ﷼-0.50
04 مرداد 2022 QAR ﷼207.50 QAR ﷼+1.50
03 مرداد 2022 QAR ﷼206.00 QAR ﷼-0.50
02 مرداد 2022 QAR ﷼206.50 QAR ﷼+1.00
01 مرداد 2022 QAR ﷼205.50 QAR ﷼+0.00
31 جولای 2022 QAR ﷼205.50 QAR ﷼+0.00
الخور نرخ طلای 22 کارات - مرداد : بالاترین قیمت QAR ﷼208.50
الخور نرخ طلای 22 کارات - مرداد : پایین ترین قیمت QAR ﷼205.50
الخور نرخ طلای 22 کارات - مرداد : قیمت میانگین QAR ﷼207.06
الخور نرخ طلای 22 کارات - مرداد : قیمت افتتاحیه (01 مرداد) QAR ﷼205.50
الخور نرخ طلای 22 کارات - مرداد : قیمت پایانی (09 مرداد) QAR ﷼208.50
الخور نرخ طلای 22 کارات - جولای : بالاترین قیمت QAR ﷼210.50
الخور نرخ طلای 22 کارات - جولای : پایین ترین قیمت QAR ﷼199.50
الخور نرخ طلای 22 کارات - جولای : قیمت میانگین QAR ﷼203.02
الخور نرخ طلای 22 کارات - جولای : قیمت افتتاحیه (01 جولای) QAR ﷼209.00
الخور نرخ طلای 22 کارات - جولای : قیمت پایانی (31 جولای) QAR ﷼205.50
الخور نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : بالاترین قیمت QAR ﷼217.00
الخور نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : پایین ترین قیمت QAR ﷼210.00
الخور نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : قیمت میانگین QAR ﷼213.73
الخور نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : قیمت افتتاحیه (01 ژوئن) QAR ﷼214.00
الخور نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : قیمت پایانی (30 ژوئن) QAR ﷼210.00
الخور نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : بالاترین قیمت QAR ﷼219.50
الخور نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : پایین ترین قیمت QAR ﷼210.00
الخور نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : قیمت میانگین QAR ﷼214.74
الخور نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : قیمت افتتاحیه (01 ممکن است) QAR ﷼219.50
الخور نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : قیمت پایانی (31 ممکن است) QAR ﷼214.50
الخور - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 22 عیار