الخور, قطر : قیمت طلا

الخور : نرخ طلای 24 کارات

23 ژانویه 2021
QAR ﷼233.47
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
24 ژانویه 2021 QAR ﷼233.47 QAR ﷼+0.00
23 ژانویه 2021 QAR ﷼233.47 QAR ﷼-2.18
22 ژانویه 2021 QAR ﷼235.65 QAR ﷼+0.00
21 ژانویه 2021 QAR ﷼235.65 QAR ﷼+2.72
20 ژانویه 2021 QAR ﷼232.93 QAR ﷼+1.64
19 ژانویه 2021 QAR ﷼231.29 QAR ﷼+0.00
18 ژانویه 2021 QAR ﷼231.29 QAR ﷼+1.09
17 ژانویه 2021 QAR ﷼230.20 QAR ﷼+0.00
16 ژانویه 2021 QAR ﷼230.20 QAR ﷼-2.18
15 ژانویه 2021 QAR ﷼232.38 QAR ﷼+0.00
الخور نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : بالاترین قیمت QAR ﷼244.38
الخور نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : پایین ترین قیمت QAR ﷼230.20
الخور نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت میانگین QAR ﷼235.29
الخور نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت افتتاحیه (01 ژانویه) QAR ﷼237.84
الخور نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت پایانی (24 ژانویه) QAR ﷼233.47
الخور نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : بالاترین قیمت QAR ﷼237.84
الخور نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : پایین ترین قیمت QAR ﷼228.56
الخور نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : قیمت میانگین QAR ﷼234.04
الخور نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : قیمت افتتاحیه (01 دسامبر) QAR ﷼228.56
الخور نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : قیمت پایانی (31 دسامبر) QAR ﷼237.84
الخور نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : بالاترین قیمت QAR ﷼244.38
الخور نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : پایین ترین قیمت QAR ﷼225.29
الخور نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت میانگین QAR ﷼234.73
الخور نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت افتتاحیه (01 نوامبر) QAR ﷼236.74
الخور نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت پایانی (30 نوامبر) QAR ﷼225.29
الخور نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : بالاترین قیمت QAR ﷼242.20
الخور نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : پایین ترین قیمت QAR ﷼236.20
الخور نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت میانگین QAR ﷼239.17
الخور نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت افتتاحیه (01 اکتبر) QAR ﷼238.38
الخور نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت پایانی (31 اکتبر) QAR ﷼236.74
الخور - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 24 عیار

الخور : نرخ طلای 22 کارات

23 ژانویه 2021
QAR ﷼214.00
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
24 ژانویه 2021 QAR ﷼214.00 QAR ﷼+0.00
23 ژانویه 2021 QAR ﷼214.00 QAR ﷼-2.00
22 ژانویه 2021 QAR ﷼216.00 QAR ﷼+0.00
21 ژانویه 2021 QAR ﷼216.00 QAR ﷼+2.50
20 ژانویه 2021 QAR ﷼213.50 QAR ﷼+1.50
19 ژانویه 2021 QAR ﷼212.00 QAR ﷼+0.00
18 ژانویه 2021 QAR ﷼212.00 QAR ﷼+1.00
17 ژانویه 2021 QAR ﷼211.00 QAR ﷼+0.00
16 ژانویه 2021 QAR ﷼211.00 QAR ﷼-2.00
15 ژانویه 2021 QAR ﷼213.00 QAR ﷼+0.00
الخور نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : بالاترین قیمت QAR ﷼224.00
الخور نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : پایین ترین قیمت QAR ﷼211.00
الخور نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت میانگین QAR ﷼215.67
الخور نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت افتتاحیه (01 ژانویه) QAR ﷼218.00
الخور نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت پایانی (24 ژانویه) QAR ﷼214.00
الخور نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : بالاترین قیمت QAR ﷼218.00
الخور نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : پایین ترین قیمت QAR ﷼209.50
الخور نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : قیمت میانگین QAR ﷼214.52
الخور نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : قیمت افتتاحیه (01 دسامبر) QAR ﷼209.50
الخور نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : قیمت پایانی (31 دسامبر) QAR ﷼218.00
الخور نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : بالاترین قیمت QAR ﷼224.00
الخور نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : پایین ترین قیمت QAR ﷼206.50
الخور نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت میانگین QAR ﷼215.15
الخور نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت افتتاحیه (01 نوامبر) QAR ﷼217.00
الخور نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت پایانی (30 نوامبر) QAR ﷼206.50
الخور نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : بالاترین قیمت QAR ﷼222.00
الخور نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : پایین ترین قیمت QAR ﷼216.50
الخور نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت میانگین QAR ﷼219.23
الخور نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت افتتاحیه (01 اکتبر) QAR ﷼218.50
الخور نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت پایانی (31 اکتبر) QAR ﷼217.00
الخور - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 22 عیار