ایبری, عمان : قیمت طلا

ایبری : نرخ طلای 24 کارات

08 آوریل 2021
OMR ﷼23.29
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
10 آوریل 2021 OMR ﷼23.29 OMR ﷼+0.00
09 آوریل 2021 OMR ﷼23.29 OMR ﷼+0.00
08 آوریل 2021 OMR ﷼23.29 OMR ﷼+0.00
07 آوریل 2021 OMR ﷼23.29 OMR ﷼+0.16
06 آوریل 2021 OMR ﷼23.13 OMR ﷼+0.00
05 آوریل 2021 OMR ﷼23.13 OMR ﷼-0.05
04 آوریل 2021 OMR ﷼23.18 OMR ﷼+0.00
03 آوریل 2021 OMR ﷼23.18 OMR ﷼+0.00
02 آوریل 2021 OMR ﷼23.18 OMR ﷼+0.21
01 آوریل 2021 OMR ﷼22.97 OMR ﷼+0.39
ایبری نرخ طلای 24 کارات - آوریل : بالاترین قیمت OMR ﷼23.29
ایبری نرخ طلای 24 کارات - آوریل : پایین ترین قیمت OMR ﷼22.97
ایبری نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت میانگین OMR ﷼23.19
ایبری نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت افتتاحیه (01 آوریل) OMR ﷼22.97
ایبری نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت پایانی (10 آوریل) OMR ﷼23.29
ایبری نرخ طلای 24 کارات - مارس : بالاترین قیمت OMR ﷼23.46
ایبری نرخ طلای 24 کارات - مارس : پایین ترین قیمت OMR ﷼22.58
ایبری نرخ طلای 24 کارات - مارس : قیمت میانگین OMR ﷼23.14
ایبری نرخ طلای 24 کارات - مارس : قیمت افتتاحیه (01 مارس) OMR ﷼23.46
ایبری نرخ طلای 24 کارات - مارس : قیمت پایانی (31 مارس) OMR ﷼22.58
ایبری نرخ طلای 24 کارات - فوریه : بالاترین قیمت OMR ﷼24.60
ایبری نرخ طلای 24 کارات - فوریه : پایین ترین قیمت OMR ﷼23.24
ایبری نرخ طلای 24 کارات - فوریه : قیمت میانگین OMR ﷼24.18
ایبری نرخ طلای 24 کارات - فوریه : قیمت افتتاحیه (01 فوریه) OMR ﷼24.60
ایبری نرخ طلای 24 کارات - فوریه : قیمت پایانی (28 فوریه) OMR ﷼23.24
ایبری نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : بالاترین قیمت OMR ﷼25.86
ایبری نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : پایین ترین قیمت OMR ﷼24.38
ایبری نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت میانگین OMR ﷼24.85
ایبری نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت افتتاحیه (01 ژانویه) OMR ﷼25.20
ایبری نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت پایانی (31 ژانویه) OMR ﷼24.60
ایبری - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 24 عیار

ایبری : نرخ طلای 22 کارات

08 آوریل 2021
OMR ﷼21.35
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
10 آوریل 2021 OMR ﷼21.35 OMR ﷼+0.00
09 آوریل 2021 OMR ﷼21.35 OMR ﷼+0.00
08 آوریل 2021 OMR ﷼21.35 OMR ﷼+0.00
07 آوریل 2021 OMR ﷼21.35 OMR ﷼+0.15
06 آوریل 2021 OMR ﷼21.20 OMR ﷼+0.00
05 آوریل 2021 OMR ﷼21.20 OMR ﷼-0.05
04 آوریل 2021 OMR ﷼21.25 OMR ﷼+0.00
03 آوریل 2021 OMR ﷼21.25 OMR ﷼+0.00
02 آوریل 2021 OMR ﷼21.25 OMR ﷼+0.20
01 آوریل 2021 OMR ﷼21.05 OMR ﷼+0.35
ایبری نرخ طلای 22 کارات - آوریل : بالاترین قیمت OMR ﷼21.35
ایبری نرخ طلای 22 کارات - آوریل : پایین ترین قیمت OMR ﷼21.05
ایبری نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت میانگین OMR ﷼21.26
ایبری نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت افتتاحیه (01 آوریل) OMR ﷼21.05
ایبری نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت پایانی (10 آوریل) OMR ﷼21.35
ایبری نرخ طلای 22 کارات - مارس : بالاترین قیمت OMR ﷼21.50
ایبری نرخ طلای 22 کارات - مارس : پایین ترین قیمت OMR ﷼20.70
ایبری نرخ طلای 22 کارات - مارس : قیمت میانگین OMR ﷼21.21
ایبری نرخ طلای 22 کارات - مارس : قیمت افتتاحیه (01 مارس) OMR ﷼21.50
ایبری نرخ طلای 22 کارات - مارس : قیمت پایانی (31 مارس) OMR ﷼20.70
ایبری نرخ طلای 22 کارات - فوریه : بالاترین قیمت OMR ﷼22.55
ایبری نرخ طلای 22 کارات - فوریه : پایین ترین قیمت OMR ﷼21.30
ایبری نرخ طلای 22 کارات - فوریه : قیمت میانگین OMR ﷼22.16
ایبری نرخ طلای 22 کارات - فوریه : قیمت افتتاحیه (01 فوریه) OMR ﷼22.55
ایبری نرخ طلای 22 کارات - فوریه : قیمت پایانی (28 فوریه) OMR ﷼21.30
ایبری نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : بالاترین قیمت OMR ﷼23.70
ایبری نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : پایین ترین قیمت OMR ﷼22.35
ایبری نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت میانگین OMR ﷼22.77
ایبری نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت افتتاحیه (01 ژانویه) OMR ﷼23.10
ایبری نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت پایانی (31 ژانویه) OMR ﷼22.55
ایبری - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 22 عیار