ایبری, عمان : قیمت طلا

ایبری : نرخ طلای 24 کارات

02 دسامبر 2023
OMR ﷼26.45
+0.20
تاریخ قیمت تغییر دادن
01 دسامبر 2023 OMR ﷼26.25 OMR ﷼+0.25
30 نوامبر 2023 OMR ﷼26.00 OMR ﷼-0.05
29 نوامبر 2023 OMR ﷼26.05 OMR ﷼+0.30
28 نوامبر 2023 OMR ﷼25.75 OMR ﷼+0.00
27 نوامبر 2023 OMR ﷼25.75 OMR ﷼+0.15
26 نوامبر 2023 OMR ﷼25.60 OMR ﷼+0.00
25 نوامبر 2023 OMR ﷼25.60 OMR ﷼+0.10
24 نوامبر 2023 OMR ﷼25.50 OMR ﷼+0.05
23 نوامبر 2023 OMR ﷼25.45 OMR ﷼-0.10
22 نوامبر 2023 OMR ﷼25.55 OMR ﷼-0.05
ایبری نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : بالاترین قیمت OMR ﷼26.25
ایبری نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : پایین ترین قیمت OMR ﷼26.25
ایبری نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : قیمت میانگین OMR ﷼26.25
ایبری نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : قیمت افتتاحیه (01 دسامبر) OMR ﷼26.25
ایبری نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : قیمت پایانی (01 دسامبر) OMR ﷼26.25
ایبری نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : بالاترین قیمت OMR ﷼26.05
ایبری نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : پایین ترین قیمت OMR ﷼24.75
ایبری نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت میانگین OMR ﷼25.35
ایبری نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت افتتاحیه (01 نوامبر) OMR ﷼25.40
ایبری نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت پایانی (30 نوامبر) OMR ﷼26.00
ایبری نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : بالاترین قیمت OMR ﷼25.65
ایبری نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : پایین ترین قیمت OMR ﷼23.30
ایبری نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت میانگین OMR ﷼24.55
ایبری نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت افتتاحیه (01 اکتبر) OMR ﷼23.65
ایبری نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت پایانی (31 اکتبر) OMR ﷼25.55
ایبری نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : بالاترین قیمت OMR ﷼24.90
ایبری نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : پایین ترین قیمت OMR ﷼23.65
ایبری نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : قیمت میانگین OMR ﷼24.53
ایبری نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : قیمت افتتاحیه (01 سپتامبر) OMR ﷼24.90
ایبری نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : قیمت پایانی (30 سپتامبر) OMR ﷼23.65
ایبری - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 24 عیار

ایبری : نرخ طلای 22 کارات

02 دسامبر 2023
OMR ﷼25.25
+0.20
تاریخ قیمت تغییر دادن
01 دسامبر 2023 OMR ﷼25.05 OMR ﷼+0.20
30 نوامبر 2023 OMR ﷼24.85 OMR ﷼+0.00
29 نوامبر 2023 OMR ﷼24.85 OMR ﷼+0.25
28 نوامبر 2023 OMR ﷼24.60 OMR ﷼+0.05
27 نوامبر 2023 OMR ﷼24.55 OMR ﷼+0.10
26 نوامبر 2023 OMR ﷼24.45 OMR ﷼+0.00
25 نوامبر 2023 OMR ﷼24.45 OMR ﷼+0.10
24 نوامبر 2023 OMR ﷼24.35 OMR ﷼+0.00
23 نوامبر 2023 OMR ﷼24.35 OMR ﷼-0.05
22 نوامبر 2023 OMR ﷼24.40 OMR ﷼-0.05
ایبری نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : بالاترین قیمت OMR ﷼25.05
ایبری نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : پایین ترین قیمت OMR ﷼25.05
ایبری نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : قیمت میانگین OMR ﷼25.05
ایبری نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : قیمت افتتاحیه (01 دسامبر) OMR ﷼25.05
ایبری نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : قیمت پایانی (01 دسامبر) OMR ﷼25.05
ایبری نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : بالاترین قیمت OMR ﷼24.85
ایبری نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : پایین ترین قیمت OMR ﷼23.70
ایبری نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت میانگین OMR ﷼24.23
ایبری نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت افتتاحیه (01 نوامبر) OMR ﷼24.25
ایبری نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت پایانی (30 نوامبر) OMR ﷼24.85
ایبری نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : بالاترین قیمت OMR ﷼24.50
ایبری نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : پایین ترین قیمت OMR ﷼22.35
ایبری نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت میانگین OMR ﷼23.49
ایبری نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت افتتاحیه (01 اکتبر) OMR ﷼22.65
ایبری نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت پایانی (31 اکتبر) OMR ﷼24.40
ایبری نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : بالاترین قیمت OMR ﷼23.80
ایبری نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : پایین ترین قیمت OMR ﷼22.65
ایبری نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : قیمت میانگین OMR ﷼23.47
ایبری نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : قیمت افتتاحیه (01 سپتامبر) OMR ﷼23.80
ایبری نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : قیمت پایانی (30 سپتامبر) OMR ﷼22.65
ایبری - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 22 عیار