کویت : قیمت طلا در همه شهرها

کویت : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرها

شهر تاریخ قیمت
آل احمدی 01 فوریه 2023 KWD د.ك19.35
آل فهیل 01 فوریه 2023 KWD د.ك19.35
الفروانیه 01 فوریه 2023 KWD د.ك19.35
آل فینتاس 01 فوریه 2023 KWD د.ك19.35
الجهرا 01 فوریه 2023 KWD د.ك19.35
المنقف 01 فوریه 2023 KWD د.ك19.35
آریقه 01 فوریه 2023 KWD د.ك19.35
آر رومیثیا 01 فوریه 2023 KWD د.ك19.35
به عنوان سلیمیه 01 فوریه 2023 KWD د.ك19.35
هاوالی 01 فوریه 2023 KWD د.ك19.35
جانوب آس سوره 01 فوریه 2023 KWD د.ك19.35
شهر کویت 01 فوریه 2023 KWD د.ك19.35
صباح آس سلیم 01 فوریه 2023 KWD د.ك19.35

کویت : نرخ طلای 22 کارات در تمام شهرها

شهر تاریخ قیمت
آل احمدی 01 فوریه 2023 KWD د.ك18.25
آل فهیل 01 فوریه 2023 KWD د.ك18.25
الفروانیه 01 فوریه 2023 KWD د.ك18.25
آل فینتاس 01 فوریه 2023 KWD د.ك18.25
الجهرا 01 فوریه 2023 KWD د.ك18.25
المنقف 01 فوریه 2023 KWD د.ك18.25
آریقه 01 فوریه 2023 KWD د.ك18.25
آر رومیثیا 01 فوریه 2023 KWD د.ك18.25
به عنوان سلیمیه 01 فوریه 2023 KWD د.ك18.25
هاوالی 01 فوریه 2023 KWD د.ك18.25
جانوب آس سوره 01 فوریه 2023 KWD د.ك18.25
شهر کویت 01 فوریه 2023 KWD د.ك18.25
صباح آس سلیم 01 فوریه 2023 KWD د.ك18.25