کویت : قیمت طلا در همه شهرها

کویت : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرها

شهر تاریخ قیمت
آل احمدی 09 مرداد 2022 KWD د.ك18.25
آل فهیل 09 مرداد 2022 KWD د.ك18.25
الفروانیه 09 مرداد 2022 KWD د.ك18.25
آل فینتاس 09 مرداد 2022 KWD د.ك18.25
الجهرا 09 مرداد 2022 KWD د.ك18.25
المنقف 09 مرداد 2022 KWD د.ك18.25
آریقه 09 مرداد 2022 KWD د.ك18.25
آر رومیثیا 09 مرداد 2022 KWD د.ك18.25
به عنوان سلیمیه 09 مرداد 2022 KWD د.ك18.25
هاوالی 09 مرداد 2022 KWD د.ك18.25
جانوب آس سوره 09 مرداد 2022 KWD د.ك18.25
شهر کویت 09 مرداد 2022 KWD د.ك18.25
صباح آس سلیم 09 مرداد 2022 KWD د.ك18.25

کویت : نرخ طلای 22 کارات در تمام شهرها

شهر تاریخ قیمت
آل احمدی 09 مرداد 2022 KWD د.ك17.35
آل فهیل 09 مرداد 2022 KWD د.ك17.35
الفروانیه 09 مرداد 2022 KWD د.ك17.35
آل فینتاس 09 مرداد 2022 KWD د.ك17.35
الجهرا 09 مرداد 2022 KWD د.ك17.35
المنقف 09 مرداد 2022 KWD د.ك17.35
آریقه 09 مرداد 2022 KWD د.ك17.35
آر رومیثیا 09 مرداد 2022 KWD د.ك17.35
به عنوان سلیمیه 09 مرداد 2022 KWD د.ك17.35
هاوالی 09 مرداد 2022 KWD د.ك17.35
جانوب آس سوره 09 مرداد 2022 KWD د.ك17.35
شهر کویت 09 مرداد 2022 KWD د.ك17.35
صباح آس سلیم 09 مرداد 2022 KWD د.ك17.35