کویت : قیمت طلا در همه شهرها

کویت : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرها

شهر تاریخ قیمت
آل احمدی 15 ژوئن 2021 KWD د.ك19.09
آل فهیل 15 ژوئن 2021 KWD د.ك19.09
الفروانیه 15 ژوئن 2021 KWD د.ك19.09
آل فینتاس 15 ژوئن 2021 KWD د.ك19.09
الجهرا 15 ژوئن 2021 KWD د.ك19.09
المنقف 15 ژوئن 2021 KWD د.ك19.09
آریقه 15 ژوئن 2021 KWD د.ك19.09
آر رومیثیا 15 ژوئن 2021 KWD د.ك19.09
به عنوان سلیمیه 15 ژوئن 2021 KWD د.ك19.09
هاوالی 15 ژوئن 2021 KWD د.ك19.09
جانوب آس سوره 15 ژوئن 2021 KWD د.ك19.09
شهر کویت 15 ژوئن 2021 KWD د.ك19.09
صباح آس سلیم 15 ژوئن 2021 KWD د.ك19.09

کویت : نرخ طلای 22 کارات در تمام شهرها

شهر تاریخ قیمت
آل احمدی 15 ژوئن 2021 KWD د.ك17.50
آل فهیل 15 ژوئن 2021 KWD د.ك17.50
الفروانیه 15 ژوئن 2021 KWD د.ك17.50
آل فینتاس 15 ژوئن 2021 KWD د.ك17.50
الجهرا 15 ژوئن 2021 KWD د.ك17.50
المنقف 15 ژوئن 2021 KWD د.ك17.50
آریقه 15 ژوئن 2021 KWD د.ك17.50
آر رومیثیا 15 ژوئن 2021 KWD د.ك17.50
به عنوان سلیمیه 15 ژوئن 2021 KWD د.ك17.50
هاوالی 15 ژوئن 2021 KWD د.ك17.50
جانوب آس سوره 15 ژوئن 2021 KWD د.ك17.50
شهر کویت 15 ژوئن 2021 KWD د.ك17.50
صباح آس سلیم 15 ژوئن 2021 KWD د.ك17.50