کویت : طلا قیمت در همه شهرها

کویت : 24 کارات طلا نرخ در همه شهرها

شهر تاریخ قیمت
آل احمدی 28 اکتبر 2020 KWD د.ك19.53
آل فلاحل 28 اکتبر 2020 KWD د.ك19.53
آل فاروانیویه 28 اکتبر 2020 KWD د.ك19.53
آل فینتاس 28 اکتبر 2020 KWD د.ك19.53
آل جواهرا 28 اکتبر 2020 KWD د.ك19.53
آل منقاف 28 اکتبر 2020 KWD د.ك19.53
Ar Riqqah 28 اکتبر 2020 KWD د.ك19.53
Ar Rumaithiya 28 اکتبر 2020 KWD د.ك19.53
به عنوان سلیمیه 28 اکتبر 2020 KWD د.ك19.53
هاوالی 28 اکتبر 2020 KWD د.ك19.53
Janub as Surrah 28 اکتبر 2020 KWD د.ك19.53
کویت شهر 28 اکتبر 2020 KWD د.ك19.53
صباح به سلیم 28 اکتبر 2020 KWD د.ك19.53

کویت : 22 کارات طلا نرخ در همه شهرها

شهر تاریخ قیمت
آل احمدی 28 اکتبر 2020 KWD د.ك17.90
آل فلاحل 28 اکتبر 2020 KWD د.ك17.90
آل فاروانیویه 28 اکتبر 2020 KWD د.ك17.90
آل فینتاس 28 اکتبر 2020 KWD د.ك17.90
آل جواهرا 28 اکتبر 2020 KWD د.ك17.90
آل منقاف 28 اکتبر 2020 KWD د.ك17.90
Ar Riqqah 28 اکتبر 2020 KWD د.ك17.90
Ar Rumaithiya 28 اکتبر 2020 KWD د.ك17.90
به عنوان سلیمیه 28 اکتبر 2020 KWD د.ك17.90
هاوالی 28 اکتبر 2020 KWD د.ك17.90
Janub as Surrah 28 اکتبر 2020 KWD د.ك17.90
کویت شهر 28 اکتبر 2020 KWD د.ك17.90
صباح به سلیم 28 اکتبر 2020 KWD د.ك17.90