کویت : قیمت طلا در همه شهرها

کویت : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرها

شهر تاریخ قیمت
آل احمدی 06 دسامبر 2023 KWD د.ك20.60
آل فهیل 06 دسامبر 2023 KWD د.ك20.60
الفروانیه 06 دسامبر 2023 KWD د.ك20.60
آل فینتاس 06 دسامبر 2023 KWD د.ك20.60
الجهرا 06 دسامبر 2023 KWD د.ك20.60
المنقف 06 دسامبر 2023 KWD د.ك20.60
آریقه 06 دسامبر 2023 KWD د.ك20.60
آر رومیثیا 06 دسامبر 2023 KWD د.ك20.60
به عنوان سلیمیه 06 دسامبر 2023 KWD د.ك20.60
هاوالی 06 دسامبر 2023 KWD د.ك20.60
جانوب آس سوره 06 دسامبر 2023 KWD د.ك20.60
شهر کویت 06 دسامبر 2023 KWD د.ك20.60
صباح آس سلیم 06 دسامبر 2023 KWD د.ك20.60

کویت : نرخ طلای 22 کارات در تمام شهرها

شهر تاریخ قیمت
آل احمدی 06 دسامبر 2023 KWD د.ك19.45
آل فهیل 06 دسامبر 2023 KWD د.ك19.45
الفروانیه 06 دسامبر 2023 KWD د.ك19.45
آل فینتاس 06 دسامبر 2023 KWD د.ك19.45
الجهرا 06 دسامبر 2023 KWD د.ك19.45
المنقف 06 دسامبر 2023 KWD د.ك19.45
آریقه 06 دسامبر 2023 KWD د.ك19.45
آر رومیثیا 06 دسامبر 2023 KWD د.ك19.45
به عنوان سلیمیه 06 دسامبر 2023 KWD د.ك19.45
هاوالی 06 دسامبر 2023 KWD د.ك19.45
جانوب آس سوره 06 دسامبر 2023 KWD د.ك19.45
شهر کویت 06 دسامبر 2023 KWD د.ك19.45
صباح آس سلیم 06 دسامبر 2023 KWD د.ك19.45