کویت : قیمت طلا در همه شهرها

کویت : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرها

شهر تاریخ قیمت
آل احمدی 22 ژوئن 2024 KWD د.ك23.35
آل فهیل 22 ژوئن 2024 KWD د.ك23.35
الفروانیه 22 ژوئن 2024 KWD د.ك23.35
آل فینتاس 22 ژوئن 2024 KWD د.ك23.35
الجهرا 22 ژوئن 2024 KWD د.ك23.35
المنقف 22 ژوئن 2024 KWD د.ك23.35
آریقه 22 ژوئن 2024 KWD د.ك23.35
آر رومیثیا 22 ژوئن 2024 KWD د.ك23.35
به عنوان سلیمیه 22 ژوئن 2024 KWD د.ك23.35
هاوالی 22 ژوئن 2024 KWD د.ك23.35
جانوب آس سوره 22 ژوئن 2024 KWD د.ك23.35
شهر کویت 22 ژوئن 2024 KWD د.ك23.35
صباح آس سلیم 22 ژوئن 2024 KWD د.ك23.35

کویت : نرخ طلای 22 کارات در تمام شهرها

شهر تاریخ قیمت
آل احمدی 22 ژوئن 2024 KWD د.ك22.00
آل فهیل 22 ژوئن 2024 KWD د.ك22.00
الفروانیه 22 ژوئن 2024 KWD د.ك22.00
آل فینتاس 22 ژوئن 2024 KWD د.ك22.00
الجهرا 22 ژوئن 2024 KWD د.ك22.00
المنقف 22 ژوئن 2024 KWD د.ك22.00
آریقه 22 ژوئن 2024 KWD د.ك22.00
آر رومیثیا 22 ژوئن 2024 KWD د.ك22.00
به عنوان سلیمیه 22 ژوئن 2024 KWD د.ك22.00
هاوالی 22 ژوئن 2024 KWD د.ك22.00
جانوب آس سوره 22 ژوئن 2024 KWD د.ك22.00
شهر کویت 22 ژوئن 2024 KWD د.ك22.00
صباح آس سلیم 22 ژوئن 2024 KWD د.ك22.00