کویت : قیمت طلا در همه شهرها

کویت : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرها

شهر تاریخ قیمت
آل احمدی 10 آوریل 2021 KWD د.ك18.00
آل فهیل 10 آوریل 2021 KWD د.ك18.00
الفروانیه 10 آوریل 2021 KWD د.ك18.00
آل فینتاس 10 آوریل 2021 KWD د.ك18.00
الجهرا 10 آوریل 2021 KWD د.ك18.00
المنقف 10 آوریل 2021 KWD د.ك18.00
آریقه 10 آوریل 2021 KWD د.ك18.00
آر رومیثیا 10 آوریل 2021 KWD د.ك18.00
به عنوان سلیمیه 10 آوریل 2021 KWD د.ك18.00
هاوالی 10 آوریل 2021 KWD د.ك18.00
جانوب آس سوره 10 آوریل 2021 KWD د.ك18.00
شهر کویت 10 آوریل 2021 KWD د.ك18.00
صباح آس سلیم 10 آوریل 2021 KWD د.ك18.00

کویت : نرخ طلای 22 کارات در تمام شهرها

شهر تاریخ قیمت
آل احمدی 10 آوریل 2021 KWD د.ك16.50
آل فهیل 10 آوریل 2021 KWD د.ك16.50
الفروانیه 10 آوریل 2021 KWD د.ك16.50
آل فینتاس 10 آوریل 2021 KWD د.ك16.50
الجهرا 10 آوریل 2021 KWD د.ك16.50
المنقف 10 آوریل 2021 KWD د.ك16.50
آریقه 10 آوریل 2021 KWD د.ك16.50
آر رومیثیا 10 آوریل 2021 KWD د.ك16.50
به عنوان سلیمیه 10 آوریل 2021 KWD د.ك16.50
هاوالی 10 آوریل 2021 KWD د.ك16.50
جانوب آس سوره 10 آوریل 2021 KWD د.ك16.50
شهر کویت 10 آوریل 2021 KWD د.ك16.50
صباح آس سلیم 10 آوریل 2021 KWD د.ك16.50