خارج, عربستان سعودی : قیمت طلا

خارج : نرخ طلای 24 کارات

01 فوریه 2023
SAR ﷼242.00
+1.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
31 ژانویه 2023 SAR ﷼241.00 SAR ﷼-1.00
30 ژانویه 2023 SAR ﷼242.00 SAR ﷼+0.00
29 ژانویه 2023 SAR ﷼242.00 SAR ﷼+0.00
28 ژانویه 2023 SAR ﷼242.00 SAR ﷼+1.00
27 ژانویه 2023 SAR ﷼241.00 SAR ﷼-2.00
26 ژانویه 2023 SAR ﷼243.00 SAR ﷼+1.00
25 ژانویه 2023 SAR ﷼242.00 SAR ﷼+0.00
24 ژانویه 2023 SAR ﷼242.00 SAR ﷼+1.00
23 ژانویه 2023 SAR ﷼241.00 SAR ﷼+0.00
22 ژانویه 2023 SAR ﷼241.00 SAR ﷼+0.00
خارج نرخ طلای 24 کارات - فوریه : بالاترین قیمت SAR ﷼
خارج نرخ طلای 24 کارات - فوریه : پایین ترین قیمت SAR ﷼
خارج نرخ طلای 24 کارات - فوریه : قیمت میانگین SAR ﷼
خارج نرخ طلای 24 کارات - فوریه : قیمت افتتاحیه () SAR ﷼
خارج نرخ طلای 24 کارات - فوریه : قیمت پایانی () SAR ﷼
خارج نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : بالاترین قیمت SAR ﷼243.00
خارج نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : پایین ترین قیمت SAR ﷼229.00
خارج نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت میانگین SAR ﷼238.19
خارج نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت افتتاحیه (01 ژانویه) SAR ﷼229.00
خارج نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت پایانی (31 ژانویه) SAR ﷼241.00
خارج نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : بالاترین قیمت SAR ﷼229.00
خارج نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : پایین ترین قیمت SAR ﷼223.00
خارج نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : قیمت میانگین SAR ﷼225.96
خارج نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : قیمت افتتاحیه (01 دسامبر) SAR ﷼226.00
خارج نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : قیمت پایانی (31 دسامبر) SAR ﷼229.00
خارج نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : بالاترین قیمت SAR ﷼224.00
خارج نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : پایین ترین قیمت SAR ﷼206.00
خارج نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت میانگین SAR ﷼217.86
خارج نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت افتتاحیه (01 نوامبر) SAR ﷼208.00
خارج نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت پایانی (30 نوامبر) SAR ﷼222.00
خارج - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 24 عیار

خارج : نرخ طلای 22 کارات

01 فوریه 2023
SAR ﷼223.00
+1.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
31 ژانویه 2023 SAR ﷼222.00 SAR ﷼-1.00
30 ژانویه 2023 SAR ﷼223.00 SAR ﷼+0.00
29 ژانویه 2023 SAR ﷼223.00 SAR ﷼+0.00
28 ژانویه 2023 SAR ﷼223.00 SAR ﷼+0.00
27 ژانویه 2023 SAR ﷼223.00 SAR ﷼-1.00
26 ژانویه 2023 SAR ﷼224.00 SAR ﷼+1.00
25 ژانویه 2023 SAR ﷼223.00 SAR ﷼+0.00
24 ژانویه 2023 SAR ﷼223.00 SAR ﷼+1.00
23 ژانویه 2023 SAR ﷼222.00 SAR ﷼-1.00
22 ژانویه 2023 SAR ﷼223.00 SAR ﷼+0.00
خارج نرخ طلای 22 کارات - فوریه : بالاترین قیمت SAR ﷼
خارج نرخ طلای 22 کارات - فوریه : پایین ترین قیمت SAR ﷼
خارج نرخ طلای 22 کارات - فوریه : قیمت میانگین SAR ﷼
خارج نرخ طلای 22 کارات - فوریه : قیمت افتتاحیه () SAR ﷼
خارج نرخ طلای 22 کارات - فوریه : قیمت پایانی () SAR ﷼
خارج نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : بالاترین قیمت SAR ﷼224.00
خارج نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : پایین ترین قیمت SAR ﷼212.00
خارج نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت میانگین SAR ﷼219.81
خارج نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت افتتاحیه (01 ژانویه) SAR ﷼212.00
خارج نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت پایانی (31 ژانویه) SAR ﷼222.00
خارج نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : بالاترین قیمت SAR ﷼212.00
خارج نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : پایین ترین قیمت SAR ﷼205.00
خارج نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : قیمت میانگین SAR ﷼208.67
خارج نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : قیمت افتتاحیه (01 دسامبر) SAR ﷼209.00
خارج نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : قیمت پایانی (31 دسامبر) SAR ﷼212.00
خارج نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : بالاترین قیمت SAR ﷼207.00
خارج نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : پایین ترین قیمت SAR ﷼190.00
خارج نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت میانگین SAR ﷼201.18
خارج نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت افتتاحیه (01 نوامبر) SAR ﷼192.00
خارج نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت پایانی (30 نوامبر) SAR ﷼205.00
خارج - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 22 عیار