خارج, عربستان سعودی : قیمت طلا

خارج : نرخ طلای 24 کارات

01 ژانویه 1970
SAR ﷼0.00
-229.11
تاریخ قیمت تغییر دادن
26 جولای 2021 SAR ﷼229.11 SAR ﷼+1.09
25 جولای 2021 SAR ﷼228.02 SAR ﷼+0.00
24 جولای 2021 SAR ﷼228.02 SAR ﷼+0.00
23 جولای 2021 SAR ﷼228.02 SAR ﷼+0.00
22 جولای 2021 SAR ﷼228.02 SAR ﷼-1.09
21 جولای 2021 SAR ﷼229.11 SAR ﷼+0.00
20 جولای 2021 SAR ﷼229.11 SAR ﷼+0.00
19 جولای 2021 SAR ﷼229.11 SAR ﷼+0.00
18 جولای 2021 SAR ﷼229.11 SAR ﷼+0.00
17 جولای 2021 SAR ﷼229.11 SAR ﷼+0.00
خارج نرخ طلای 24 کارات - جولای : بالاترین قیمت SAR ﷼231.29
خارج نرخ طلای 24 کارات - جولای : پایین ترین قیمت SAR ﷼224.74
خارج نرخ طلای 24 کارات - جولای : قیمت میانگین SAR ﷼228.31
خارج نرخ طلای 24 کارات - جولای : قیمت افتتاحیه (01 جولای) SAR ﷼224.74
خارج نرخ طلای 24 کارات - جولای : قیمت پایانی (26 جولای) SAR ﷼229.11
خارج نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : بالاترین قیمت SAR ﷼241.11
خارج نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : پایین ترین قیمت SAR ﷼222.56
خارج نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : قیمت میانگین SAR ﷼232.13
خارج نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : قیمت افتتاحیه (01 ژوئن) SAR ﷼240.02
خارج نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : قیمت پایانی (30 ژوئن) SAR ﷼222.56
خارج نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : بالاترین قیمت SAR ﷼240.02
خارج نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : پایین ترین قیمت SAR ﷼223.65
خارج نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : قیمت میانگین SAR ﷼233.75
خارج نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : قیمت افتتاحیه (01 ممکن است) SAR ﷼223.65
خارج نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : قیمت پایانی (31 ممکن است) SAR ﷼240.02
خارج نرخ طلای 24 کارات - آوریل : بالاترین قیمت SAR ﷼226.93
خارج نرخ طلای 24 کارات - آوریل : پایین ترین قیمت SAR ﷼219.29
خارج نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت میانگین SAR ﷼222.96
خارج نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت افتتاحیه (01 آوریل) SAR ﷼219.29
خارج نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت پایانی (30 آوریل) SAR ﷼223.65
خارج - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 24 عیار

خارج : نرخ طلای 22 کارات

01 ژانویه 1970
SAR ﷼0.00
-210.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
26 جولای 2021 SAR ﷼210.00 SAR ﷼+1.00
25 جولای 2021 SAR ﷼209.00 SAR ﷼+0.00
24 جولای 2021 SAR ﷼209.00 SAR ﷼+0.00
23 جولای 2021 SAR ﷼209.00 SAR ﷼+0.00
22 جولای 2021 SAR ﷼209.00 SAR ﷼-1.00
21 جولای 2021 SAR ﷼210.00 SAR ﷼+0.00
20 جولای 2021 SAR ﷼210.00 SAR ﷼+0.00
19 جولای 2021 SAR ﷼210.00 SAR ﷼+0.00
18 جولای 2021 SAR ﷼210.00 SAR ﷼+0.00
17 جولای 2021 SAR ﷼210.00 SAR ﷼+0.00
خارج نرخ طلای 22 کارات - جولای : بالاترین قیمت SAR ﷼212.00
خارج نرخ طلای 22 کارات - جولای : پایین ترین قیمت SAR ﷼206.00
خارج نرخ طلای 22 کارات - جولای : قیمت میانگین SAR ﷼209.27
خارج نرخ طلای 22 کارات - جولای : قیمت افتتاحیه (01 جولای) SAR ﷼206.00
خارج نرخ طلای 22 کارات - جولای : قیمت پایانی (26 جولای) SAR ﷼210.00
خارج نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : بالاترین قیمت SAR ﷼221.00
خارج نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : پایین ترین قیمت SAR ﷼204.00
خارج نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : قیمت میانگین SAR ﷼212.77
خارج نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : قیمت افتتاحیه (01 ژوئن) SAR ﷼220.00
خارج نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : قیمت پایانی (30 ژوئن) SAR ﷼204.00
خارج نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : بالاترین قیمت SAR ﷼220.00
خارج نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : پایین ترین قیمت SAR ﷼205.00
خارج نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : قیمت میانگین SAR ﷼214.26
خارج نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : قیمت افتتاحیه (01 ممکن است) SAR ﷼205.00
خارج نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : قیمت پایانی (31 ممکن است) SAR ﷼220.00
خارج نرخ طلای 22 کارات - آوریل : بالاترین قیمت SAR ﷼208.00
خارج نرخ طلای 22 کارات - آوریل : پایین ترین قیمت SAR ﷼201.00
خارج نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت میانگین SAR ﷼204.37
خارج نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت افتتاحیه (01 آوریل) SAR ﷼201.00
خارج نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت پایانی (30 آوریل) SAR ﷼205.00
خارج - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 22 عیار