خارج, عربستان سعودی : قیمت طلا

خارج : نرخ طلای 24 کارات

15 جولای 2024
SAR ﷼302.00
+2.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
14 جولای 2024 SAR ﷼300.00 SAR ﷼+0.00
13 جولای 2024 SAR ﷼300.00 SAR ﷼+4.00
12 جولای 2024 SAR ﷼296.00 SAR ﷼+0.00
11 جولای 2024 SAR ﷼296.00 SAR ﷼+0.00
10 جولای 2024 SAR ﷼296.00 SAR ﷼+0.00
09 جولای 2024 SAR ﷼296.00 SAR ﷼+0.00
08 جولای 2024 SAR ﷼296.00 SAR ﷼+0.00
07 جولای 2024 SAR ﷼296.00 SAR ﷼+0.00
06 جولای 2024 SAR ﷼296.00 SAR ﷼+0.00
05 جولای 2024 SAR ﷼296.00 SAR ﷼+2.00
خارج نرخ طلای 24 کارات - جولای : بالاترین قیمت SAR ﷼300.00
خارج نرخ طلای 24 کارات - جولای : پایین ترین قیمت SAR ﷼290.00
خارج نرخ طلای 24 کارات - جولای : قیمت میانگین SAR ﷼295.43
خارج نرخ طلای 24 کارات - جولای : قیمت افتتاحیه (01 جولای) SAR ﷼290.00
خارج نرخ طلای 24 کارات - جولای : قیمت پایانی (14 جولای) SAR ﷼300.00
خارج نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : بالاترین قیمت SAR ﷼295.00
خارج نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : پایین ترین قیمت SAR ﷼286.00
خارج نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : قیمت میانگین SAR ﷼289.62
خارج نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : قیمت افتتاحیه (01 ژوئن) SAR ﷼290.00
خارج نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : قیمت پایانی (30 ژوئن) SAR ﷼290.00
خارج نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : بالاترین قیمت SAR ﷼303.00
خارج نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : پایین ترین قیمت SAR ﷼286.00
خارج نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : قیمت میانگین SAR ﷼292.77
خارج نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : قیمت افتتاحیه (01 ممکن است) SAR ﷼287.00
خارج نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : قیمت پایانی (31 ممکن است) SAR ﷼292.00
خارج نرخ طلای 24 کارات - آوریل : بالاترین قیمت SAR ﷼298.00
خارج نرخ طلای 24 کارات - آوریل : پایین ترین قیمت SAR ﷼279.00
خارج نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت میانگین SAR ﷼291.00
خارج نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت افتتاحیه (01 آوریل) SAR ﷼279.00
خارج نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت پایانی (30 آوریل) SAR ﷼287.00
خارج - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 24 عیار

خارج : نرخ طلای 22 کارات

15 جولای 2024
SAR ﷼278.00
+1.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
14 جولای 2024 SAR ﷼277.00 SAR ﷼+0.00
13 جولای 2024 SAR ﷼277.00 SAR ﷼+4.00
12 جولای 2024 SAR ﷼273.00 SAR ﷼+0.00
11 جولای 2024 SAR ﷼273.00 SAR ﷼+0.00
10 جولای 2024 SAR ﷼273.00 SAR ﷼+0.00
09 جولای 2024 SAR ﷼273.00 SAR ﷼+0.00
08 جولای 2024 SAR ﷼273.00 SAR ﷼+0.00
07 جولای 2024 SAR ﷼273.00 SAR ﷼+0.00
06 جولای 2024 SAR ﷼273.00 SAR ﷼+0.00
05 جولای 2024 SAR ﷼273.00 SAR ﷼+2.00
خارج نرخ طلای 22 کارات - جولای : بالاترین قیمت SAR ﷼277.00
خارج نرخ طلای 22 کارات - جولای : پایین ترین قیمت SAR ﷼267.00
خارج نرخ طلای 22 کارات - جولای : قیمت میانگین SAR ﷼272.50
خارج نرخ طلای 22 کارات - جولای : قیمت افتتاحیه (01 جولای) SAR ﷼267.00
خارج نرخ طلای 22 کارات - جولای : قیمت پایانی (14 جولای) SAR ﷼277.00
خارج نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : بالاترین قیمت SAR ﷼272.00
خارج نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : پایین ترین قیمت SAR ﷼264.00
خارج نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : قیمت میانگین SAR ﷼267.10
خارج نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : قیمت افتتاحیه (01 ژوئن) SAR ﷼267.00
خارج نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : قیمت پایانی (30 ژوئن) SAR ﷼267.00
خارج نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : بالاترین قیمت SAR ﷼280.00
خارج نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : پایین ترین قیمت SAR ﷼263.00
خارج نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : قیمت میانگین SAR ﷼270.00
خارج نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : قیمت افتتاحیه (01 ممکن است) SAR ﷼265.00
خارج نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : قیمت پایانی (31 ممکن است) SAR ﷼269.00
خارج نرخ طلای 22 کارات - آوریل : بالاترین قیمت SAR ﷼274.00
خارج نرخ طلای 22 کارات - آوریل : پایین ترین قیمت SAR ﷼257.00
خارج نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت میانگین SAR ﷼268.14
خارج نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت افتتاحیه (01 آوریل) SAR ﷼257.00
خارج نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت پایانی (30 آوریل) SAR ﷼265.00
خارج - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 22 عیار