آرمز, امارات متحده عربی : قیمت طلا

آرمز : نرخ طلای 24 کارات

20 ممکن است 2024
AED د.إ296.00
+3.50
تاریخ قیمت تغییر دادن
19 ممکن است 2024 AED د.إ292.50 AED د.إ+0.00
18 ممکن است 2024 AED د.إ292.50 AED د.إ+2.00
17 ممکن است 2024 AED د.إ290.50 AED د.إ+3.00
16 ممکن است 2024 AED د.إ287.50 AED د.إ-1.25
15 ممکن است 2024 AED د.إ288.75 AED د.إ+3.75
14 ممکن است 2024 AED د.إ285.00 AED د.إ+1.50
13 ممکن است 2024 AED د.إ283.50 AED د.إ-2.25
12 ممکن است 2024 AED د.إ285.75 AED د.إ+0.00
11 ممکن است 2024 AED د.إ285.75 AED د.إ-1.00
10 ممکن است 2024 AED د.إ286.75 AED د.إ+5.50
آرمز نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : بالاترین قیمت AED د.إ292.50
آرمز نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : پایین ترین قیمت AED د.إ277.50
آرمز نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : قیمت میانگین AED د.إ283.86
آرمز نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : قیمت افتتاحیه (01 ممکن است) AED د.إ278.75
آرمز نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : قیمت پایانی (19 ممکن است) AED د.إ292.50
آرمز نرخ طلای 24 کارات - آوریل : بالاترین قیمت AED د.إ291.25
آرمز نرخ طلای 24 کارات - آوریل : پایین ترین قیمت AED د.إ271.75
آرمز نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت میانگین AED د.إ283.03
آرمز نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت افتتاحیه (01 آوریل) AED د.إ271.75
آرمز نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت پایانی (30 آوریل) AED د.إ279.75
آرمز نرخ طلای 24 کارات - مارس : بالاترین قیمت AED د.إ270.50
آرمز نرخ طلای 24 کارات - مارس : پایین ترین قیمت AED د.إ251.50
آرمز نرخ طلای 24 کارات - مارس : قیمت میانگین AED د.إ262.07
آرمز نرخ طلای 24 کارات - مارس : قیمت افتتاحیه (01 مارس) AED د.إ251.50
آرمز نرخ طلای 24 کارات - مارس : قیمت پایانی (31 مارس) AED د.إ270.50
آرمز نرخ طلای 24 کارات - فوریه : بالاترین قیمت AED د.إ248.00
آرمز نرخ طلای 24 کارات - فوریه : پایین ترین قیمت AED د.إ241.00
آرمز نرخ طلای 24 کارات - فوریه : قیمت میانگین AED د.إ245.21
آرمز نرخ طلای 24 کارات - فوریه : قیمت افتتاحیه (01 فوریه) AED د.إ247.00
آرمز نرخ طلای 24 کارات - فوریه : قیمت پایانی (29 فوریه) AED د.إ248.00
آرمز - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 24 عیار

آرمز : نرخ طلای 22 کارات

20 ممکن است 2024
AED د.إ274.00
+3.25
تاریخ قیمت تغییر دادن
19 ممکن است 2024 AED د.إ270.75 AED د.إ+0.00
18 ممکن است 2024 AED د.إ270.75 AED د.إ+1.75
17 ممکن است 2024 AED د.إ269.00 AED د.إ+2.75
16 ممکن است 2024 AED د.إ266.25 AED د.إ-1.00
15 ممکن است 2024 AED د.إ267.25 AED د.إ+3.25
14 ممکن است 2024 AED د.إ264.00 AED د.إ+1.50
13 ممکن است 2024 AED د.إ262.50 AED د.إ-2.25
12 ممکن است 2024 AED د.إ264.75 AED د.إ+0.00
11 ممکن است 2024 AED د.إ264.75 AED د.إ-0.75
10 ممکن است 2024 AED د.إ265.50 AED د.إ+5.00
آرمز نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : بالاترین قیمت AED د.إ270.75
آرمز نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : پایین ترین قیمت AED د.إ257.00
آرمز نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : قیمت میانگین AED د.إ262.84
آرمز نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : قیمت افتتاحیه (01 ممکن است) AED د.إ258.25
آرمز نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : قیمت پایانی (19 ممکن است) AED د.إ270.75
آرمز نرخ طلای 22 کارات - آوریل : بالاترین قیمت AED د.إ269.50
آرمز نرخ طلای 22 کارات - آوریل : پایین ترین قیمت AED د.إ251.75
آرمز نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت میانگین AED د.إ262.09
آرمز نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت افتتاحیه (01 آوریل) AED د.إ251.75
آرمز نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت پایانی (30 آوریل) AED د.إ259.00
آرمز نرخ طلای 22 کارات - مارس : بالاترین قیمت AED د.إ250.50
آرمز نرخ طلای 22 کارات - مارس : پایین ترین قیمت AED د.إ232.75
آرمز نرخ طلای 22 کارات - مارس : قیمت میانگین AED د.إ242.66
آرمز نرخ طلای 22 کارات - مارس : قیمت افتتاحیه (01 مارس) AED د.إ232.75
آرمز نرخ طلای 22 کارات - مارس : قیمت پایانی (31 مارس) AED د.إ250.50
آرمز نرخ طلای 22 کارات - فوریه : بالاترین قیمت AED د.إ229.75
آرمز نرخ طلای 22 کارات - فوریه : پایین ترین قیمت AED د.إ223.25
آرمز نرخ طلای 22 کارات - فوریه : قیمت میانگین AED د.إ227.07
آرمز نرخ طلای 22 کارات - فوریه : قیمت افتتاحیه (01 فوریه) AED د.إ228.75
آرمز نرخ طلای 22 کارات - فوریه : قیمت پایانی (29 فوریه) AED د.إ229.75
آرمز - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 22 عیار