آرمز, امارات متحده عربی : قیمت طلا

آرمز : نرخ طلای 24 کارات

07 ژوئن 2023
AED د.إ238.75
+1.75
تاریخ قیمت تغییر دادن
06 ژوئن 2023 AED د.إ237.00 AED د.إ+1.00
05 ژوئن 2023 AED د.إ236.00 AED د.إ+0.00
04 ژوئن 2023 AED د.إ236.00 AED د.إ+0.00
03 ژوئن 2023 AED د.إ236.00 AED د.إ-1.75
02 ژوئن 2023 AED د.إ237.75 AED د.إ-1.00
01 ژوئن 2023 AED د.إ238.75 AED د.إ+0.00
31 ممکن است 2023 AED د.إ238.75 AED د.إ+2.25
30 ممکن است 2023 AED د.إ236.50 AED د.إ+0.75
29 ممکن است 2023 AED د.إ235.75 AED د.إ+0.00
28 ممکن است 2023 AED د.إ235.75 AED د.إ+0.00
آرمز نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : بالاترین قیمت AED د.إ238.75
آرمز نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : پایین ترین قیمت AED د.إ236.00
آرمز نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : قیمت میانگین AED د.إ236.92
آرمز نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : قیمت افتتاحیه (01 ژوئن) AED د.إ238.75
آرمز نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : قیمت پایانی (06 ژوئن) AED د.إ237.00
آرمز نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : بالاترین قیمت AED د.إ247.50
آرمز نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : پایین ترین قیمت AED د.إ235.75
آرمز نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : قیمت میانگین AED د.إ241.06
آرمز نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : قیمت افتتاحیه (01 ممکن است) AED د.إ242.00
آرمز نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : قیمت پایانی (31 ممکن است) AED د.إ238.75
آرمز نرخ طلای 24 کارات - آوریل : بالاترین قیمت AED د.إ247.75
آرمز نرخ طلای 24 کارات - آوریل : پایین ترین قیمت AED د.إ238.50
آرمز نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت میانگین AED د.إ241.89
آرمز نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت افتتاحیه (01 آوریل) AED د.إ238.50
آرمز نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت پایانی (30 آوریل) AED د.إ241.25
آرمز نرخ طلای 24 کارات - مارس : بالاترین قیمت AED د.إ241.00
آرمز نرخ طلای 24 کارات - مارس : پایین ترین قیمت AED د.إ219.50
آرمز نرخ طلای 24 کارات - مارس : قیمت میانگین AED د.إ231.45
آرمز نرخ طلای 24 کارات - مارس : قیمت افتتاحیه (01 مارس) AED د.إ222.50
آرمز نرخ طلای 24 کارات - مارس : قیمت پایانی (31 مارس) AED د.إ239.75
آرمز - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 24 عیار

آرمز : نرخ طلای 22 کارات

07 ژوئن 2023
AED د.إ221.00
+1.50
تاریخ قیمت تغییر دادن
06 ژوئن 2023 AED د.إ219.50 AED د.إ+1.00
05 ژوئن 2023 AED د.إ218.50 AED د.إ+0.00
04 ژوئن 2023 AED د.إ218.50 AED د.إ+0.00
03 ژوئن 2023 AED د.إ218.50 AED د.إ-1.50
02 ژوئن 2023 AED د.إ220.00 AED د.إ-1.00
01 ژوئن 2023 AED د.إ221.00 AED د.إ+0.00
31 ممکن است 2023 AED د.إ221.00 AED د.إ+2.00
30 ممکن است 2023 AED د.إ219.00 AED د.إ+0.75
29 ممکن است 2023 AED د.إ218.25 AED د.إ+0.00
28 ممکن است 2023 AED د.إ218.25 AED د.إ+0.00
آرمز نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : بالاترین قیمت AED د.إ221.00
آرمز نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : پایین ترین قیمت AED د.إ218.50
آرمز نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : قیمت میانگین AED د.إ219.33
آرمز نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : قیمت افتتاحیه (01 ژوئن) AED د.إ221.00
آرمز نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : قیمت پایانی (06 ژوئن) AED د.إ219.50
آرمز نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : بالاترین قیمت AED د.إ229.25
آرمز نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : پایین ترین قیمت AED د.إ218.25
آرمز نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : قیمت میانگین AED د.إ223.19
آرمز نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : قیمت افتتاحیه (01 ممکن است) AED د.إ224.00
آرمز نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : قیمت پایانی (31 ممکن است) AED د.إ221.00
آرمز نرخ طلای 22 کارات - آوریل : بالاترین قیمت AED د.إ229.50
آرمز نرخ طلای 22 کارات - آوریل : پایین ترین قیمت AED د.إ221.00
آرمز نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت میانگین AED د.إ223.99
آرمز نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت افتتاحیه (01 آوریل) AED د.إ221.00
آرمز نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت پایانی (30 آوریل) AED د.إ223.25
آرمز نرخ طلای 22 کارات - مارس : بالاترین قیمت AED د.إ223.00
آرمز نرخ طلای 22 کارات - مارس : پایین ترین قیمت AED د.إ203.25
آرمز نرخ طلای 22 کارات - مارس : قیمت میانگین AED د.إ214.27
آرمز نرخ طلای 22 کارات - مارس : قیمت افتتاحیه (01 مارس) AED د.إ206.00
آرمز نرخ طلای 22 کارات - مارس : قیمت پایانی (31 مارس) AED د.إ222.00
آرمز - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 22 عیار