هافر آل باطین, عربستان سعودی : قیمت طلا

هافر آل باطین : نرخ طلای 24 کارات

16 ژانویه 2021
SAR ﷼231.29
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
16 ژانویه 2021 SAR ﷼231.29 SAR ﷼-1.09
15 ژانویه 2021 SAR ﷼232.38 SAR ﷼-1.09
14 ژانویه 2021 SAR ﷼233.47 SAR ﷼-1.09
13 ژانویه 2021 SAR ﷼234.56 SAR ﷼+0.00
12 ژانویه 2021 SAR ﷼234.56 SAR ﷼+1.09
11 ژانویه 2021 SAR ﷼233.47 SAR ﷼+0.00
10 ژانویه 2021 SAR ﷼233.47 SAR ﷼+0.00
09 ژانویه 2021 SAR ﷼233.47 SAR ﷼-1.09
08 ژانویه 2021 SAR ﷼234.56 SAR ﷼-8.73
07 ژانویه 2021 SAR ﷼243.29 SAR ﷼-3.27
هافر آل باطین نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : بالاترین قیمت SAR ﷼246.56
هافر آل باطین نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : پایین ترین قیمت SAR ﷼231.29
هافر آل باطین نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت میانگین SAR ﷼237.36
هافر آل باطین نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت افتتاحیه (01 ژانویه) SAR ﷼238.93
هافر آل باطین نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت پایانی (16 ژانویه) SAR ﷼231.29
هافر آل باطین نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : بالاترین قیمت SAR ﷼240.02
هافر آل باطین نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : پایین ترین قیمت SAR ﷼228.02
هافر آل باطین نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : قیمت میانگین SAR ﷼235.27
هافر آل باطین نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : قیمت افتتاحیه (01 دسامبر) SAR ﷼228.02
هافر آل باطین نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : قیمت پایانی (31 دسامبر) SAR ﷼240.02
هافر آل باطین نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : بالاترین قیمت SAR ﷼246.56
هافر آل باطین نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : پایین ترین قیمت SAR ﷼224.74
هافر آل باطین نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت میانگین SAR ﷼236.67
هافر آل باطین نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت افتتاحیه (01 نوامبر) SAR ﷼237.84
هافر آل باطین نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت پایانی (30 نوامبر) SAR ﷼224.74
هافر آل باطین نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : بالاترین قیمت SAR ﷼243.29
هافر آل باطین نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : پایین ترین قیمت SAR ﷼236.74
هافر آل باطین نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت میانگین SAR ﷼240.55
هافر آل باطین نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت افتتاحیه (01 اکتبر) SAR ﷼240.02
هافر آل باطین نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت پایانی (31 اکتبر) SAR ﷼237.84
هافر آل باطین - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 24 عیار

هافر آل باطین : نرخ طلای 22 کارات

16 ژانویه 2021
SAR ﷼212.00
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
16 ژانویه 2021 SAR ﷼212.00 SAR ﷼-1.00
15 ژانویه 2021 SAR ﷼213.00 SAR ﷼-1.00
14 ژانویه 2021 SAR ﷼214.00 SAR ﷼-1.00
13 ژانویه 2021 SAR ﷼215.00 SAR ﷼+0.00
12 ژانویه 2021 SAR ﷼215.00 SAR ﷼+1.00
11 ژانویه 2021 SAR ﷼214.00 SAR ﷼+0.00
10 ژانویه 2021 SAR ﷼214.00 SAR ﷼+0.00
09 ژانویه 2021 SAR ﷼214.00 SAR ﷼-1.00
08 ژانویه 2021 SAR ﷼215.00 SAR ﷼-8.00
07 ژانویه 2021 SAR ﷼223.00 SAR ﷼-3.00
هافر آل باطین نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : بالاترین قیمت SAR ﷼226.00
هافر آل باطین نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : پایین ترین قیمت SAR ﷼212.00
هافر آل باطین نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت میانگین SAR ﷼217.56
هافر آل باطین نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت افتتاحیه (01 ژانویه) SAR ﷼219.00
هافر آل باطین نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت پایانی (16 ژانویه) SAR ﷼212.00
هافر آل باطین نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : بالاترین قیمت SAR ﷼220.00
هافر آل باطین نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : پایین ترین قیمت SAR ﷼209.00
هافر آل باطین نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : قیمت میانگین SAR ﷼215.65
هافر آل باطین نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : قیمت افتتاحیه (01 دسامبر) SAR ﷼209.00
هافر آل باطین نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : قیمت پایانی (31 دسامبر) SAR ﷼220.00
هافر آل باطین نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : بالاترین قیمت SAR ﷼226.00
هافر آل باطین نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : پایین ترین قیمت SAR ﷼206.00
هافر آل باطین نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت میانگین SAR ﷼216.93
هافر آل باطین نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت افتتاحیه (01 نوامبر) SAR ﷼218.00
هافر آل باطین نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت پایانی (30 نوامبر) SAR ﷼206.00
هافر آل باطین نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : بالاترین قیمت SAR ﷼223.00
هافر آل باطین نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : پایین ترین قیمت SAR ﷼217.00
هافر آل باطین نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت میانگین SAR ﷼220.48
هافر آل باطین نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت افتتاحیه (01 اکتبر) SAR ﷼220.00
هافر آل باطین نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت پایانی (31 اکتبر) SAR ﷼218.00
هافر آل باطین - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 22 عیار