هافر آل باطین : قیمت طلا, هافر آل باطین نرخ طلا

هافر آل باطین, عربستان سعودی : قیمت طلا

هافر آل باطین : نرخ طلای 24 کارات

25 ژانویه 2022
SAR ﷼233.47
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
25 ژانویه 2022 SAR ﷼233.47 SAR ﷼+2.18
24 ژانویه 2022 SAR ﷼231.29 SAR ﷼-1.09
23 ژانویه 2022 SAR ﷼232.38 SAR ﷼+0.00
22 ژانویه 2022 SAR ﷼232.38 SAR ﷼+0.00
21 ژانویه 2022 SAR ﷼232.38 SAR ﷼+0.00
20 ژانویه 2022 SAR ﷼232.38 SAR ﷼+0.00
19 ژانویه 2022 SAR ﷼232.38 SAR ﷼+2.18
18 ژانویه 2022 SAR ﷼230.20 SAR ﷼+0.00
17 ژانویه 2022 SAR ﷼230.20 SAR ﷼+0.00
16 ژانویه 2022 SAR ﷼230.20 SAR ﷼+0.00
هافر آل باطین نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : بالاترین قیمت SAR ﷼233.47
هافر آل باطین نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : پایین ترین قیمت SAR ﷼226.93
هافر آل باطین نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت میانگین SAR ﷼230.11
هافر آل باطین نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت افتتاحیه (01 ژانویه) SAR ﷼231.29
هافر آل باطین نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت پایانی (25 ژانویه) SAR ﷼233.47
هافر آل باطین نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : بالاترین قیمت SAR ﷼231.29
هافر آل باطین نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : پایین ترین قیمت SAR ﷼224.74
هافر آل باطین نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : قیمت میانگین SAR ﷼227.17
هافر آل باطین نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : قیمت افتتاحیه (01 دسامبر) SAR ﷼226.93
هافر آل باطین نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : قیمت پایانی (31 دسامبر) SAR ﷼231.29
هافر آل باطین نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : بالاترین قیمت SAR ﷼236.74
هافر آل باطین نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : پایین ترین قیمت SAR ﷼225.83
هافر آل باطین نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت میانگین SAR ﷼230.93
هافر آل باطین نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت افتتاحیه (01 نوامبر) SAR ﷼225.83
هافر آل باطین نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت پایانی (30 نوامبر) SAR ﷼226.93
هافر آل باطین نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : بالاترین قیمت SAR ﷼229.11
هافر آل باطین نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : پایین ترین قیمت SAR ﷼222.56
هافر آل باطین نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت میانگین SAR ﷼225.06
هافر آل باطین نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت افتتاحیه (01 اکتبر) SAR ﷼223.65
هافر آل باطین نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت پایانی (31 اکتبر) SAR ﷼225.83
هافر آل باطین - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 24 عیار

هافر آل باطین : نرخ طلای 22 کارات

25 ژانویه 2022
SAR ﷼214.00
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
25 ژانویه 2022 SAR ﷼214.00 SAR ﷼+2.00
24 ژانویه 2022 SAR ﷼212.00 SAR ﷼-1.00
23 ژانویه 2022 SAR ﷼213.00 SAR ﷼+0.00
22 ژانویه 2022 SAR ﷼213.00 SAR ﷼+0.00
21 ژانویه 2022 SAR ﷼213.00 SAR ﷼+0.00
20 ژانویه 2022 SAR ﷼213.00 SAR ﷼+0.00
19 ژانویه 2022 SAR ﷼213.00 SAR ﷼+2.00
18 ژانویه 2022 SAR ﷼211.00 SAR ﷼+0.00
17 ژانویه 2022 SAR ﷼211.00 SAR ﷼+0.00
16 ژانویه 2022 SAR ﷼211.00 SAR ﷼+0.00
هافر آل باطین نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : بالاترین قیمت SAR ﷼214.00
هافر آل باطین نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : پایین ترین قیمت SAR ﷼208.00
هافر آل باطین نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت میانگین SAR ﷼210.92
هافر آل باطین نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت افتتاحیه (01 ژانویه) SAR ﷼212.00
هافر آل باطین نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت پایانی (25 ژانویه) SAR ﷼214.00
هافر آل باطین نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : بالاترین قیمت SAR ﷼212.00
هافر آل باطین نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : پایین ترین قیمت SAR ﷼206.00
هافر آل باطین نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : قیمت میانگین SAR ﷼208.23
هافر آل باطین نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : قیمت افتتاحیه (01 دسامبر) SAR ﷼208.00
هافر آل باطین نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : قیمت پایانی (31 دسامبر) SAR ﷼212.00
هافر آل باطین نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : بالاترین قیمت SAR ﷼217.00
هافر آل باطین نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : پایین ترین قیمت SAR ﷼207.00
هافر آل باطین نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت میانگین SAR ﷼211.67
هافر آل باطین نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت افتتاحیه (01 نوامبر) SAR ﷼207.00
هافر آل باطین نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت پایانی (30 نوامبر) SAR ﷼208.00
هافر آل باطین نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : بالاترین قیمت SAR ﷼210.00
هافر آل باطین نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : پایین ترین قیمت SAR ﷼204.00
هافر آل باطین نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت میانگین SAR ﷼206.29
هافر آل باطین نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت افتتاحیه (01 اکتبر) SAR ﷼205.00
هافر آل باطین نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت پایانی (31 اکتبر) SAR ﷼207.00
هافر آل باطین - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 22 عیار