هافر آل باطین, عربستان سعودی : قیمت طلا

هافر آل باطین : نرخ طلای 24 کارات

17 آوریل 2021
SAR ﷼224.74
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
17 آوریل 2021 SAR ﷼224.74 SAR ﷼+0.00
16 آوریل 2021 SAR ﷼224.74 SAR ﷼+1.09
15 آوریل 2021 SAR ﷼223.65 SAR ﷼+2.18
14 آوریل 2021 SAR ﷼221.47 SAR ﷼+0.00
13 آوریل 2021 SAR ﷼221.47 SAR ﷼+1.09
12 آوریل 2021 SAR ﷼220.38 SAR ﷼-1.09
11 آوریل 2021 SAR ﷼221.47 SAR ﷼+0.00
10 آوریل 2021 SAR ﷼221.47 SAR ﷼+0.00
09 آوریل 2021 SAR ﷼221.47 SAR ﷼-1.09
08 آوریل 2021 SAR ﷼222.56 SAR ﷼+2.18
هافر آل باطین نرخ طلای 24 کارات - آوریل : بالاترین قیمت SAR ﷼224.74
هافر آل باطین نرخ طلای 24 کارات - آوریل : پایین ترین قیمت SAR ﷼219.29
هافر آل باطین نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت میانگین SAR ﷼221.21
هافر آل باطین نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت افتتاحیه (01 آوریل) SAR ﷼219.29
هافر آل باطین نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت پایانی (17 آوریل) SAR ﷼224.74
هافر آل باطین نرخ طلای 24 کارات - مارس : بالاترین قیمت SAR ﷼222.56
هافر آل باطین نرخ طلای 24 کارات - مارس : پایین ترین قیمت SAR ﷼213.83
هافر آل باطین نرخ طلای 24 کارات - مارس : قیمت میانگین SAR ﷼218.73
هافر آل باطین نرخ طلای 24 کارات - مارس : قیمت افتتاحیه (01 مارس) SAR ﷼222.56
هافر آل باطین نرخ طلای 24 کارات - مارس : قیمت پایانی (31 مارس) SAR ﷼216.02
هافر آل باطین نرخ طلای 24 کارات - فوریه : بالاترین قیمت SAR ﷼235.65
هافر آل باطین نرخ طلای 24 کارات - فوریه : پایین ترین قیمت SAR ﷼220.38
هافر آل باطین نرخ طلای 24 کارات - فوریه : قیمت میانگین SAR ﷼228.64
هافر آل باطین نرخ طلای 24 کارات - فوریه : قیمت افتتاحیه (01 فوریه) SAR ﷼235.65
هافر آل باطین نرخ طلای 24 کارات - فوریه : قیمت پایانی (28 فوریه) SAR ﷼220.38
هافر آل باطین نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : بالاترین قیمت SAR ﷼246.56
هافر آل باطین نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : پایین ترین قیمت SAR ﷼231.29
هافر آل باطین نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت میانگین SAR ﷼235.79
هافر آل باطین نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت افتتاحیه (01 ژانویه) SAR ﷼238.93
هافر آل باطین نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت پایانی (31 ژانویه) SAR ﷼233.47
هافر آل باطین - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 24 عیار

هافر آل باطین : نرخ طلای 22 کارات

17 آوریل 2021
SAR ﷼206.00
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
17 آوریل 2021 SAR ﷼206.00 SAR ﷼+0.00
16 آوریل 2021 SAR ﷼206.00 SAR ﷼+1.00
15 آوریل 2021 SAR ﷼205.00 SAR ﷼+2.00
14 آوریل 2021 SAR ﷼203.00 SAR ﷼+0.00
13 آوریل 2021 SAR ﷼203.00 SAR ﷼+1.00
12 آوریل 2021 SAR ﷼202.00 SAR ﷼-1.00
11 آوریل 2021 SAR ﷼203.00 SAR ﷼+0.00
10 آوریل 2021 SAR ﷼203.00 SAR ﷼+0.00
09 آوریل 2021 SAR ﷼203.00 SAR ﷼-1.00
08 آوریل 2021 SAR ﷼204.00 SAR ﷼+2.00
هافر آل باطین نرخ طلای 22 کارات - آوریل : بالاترین قیمت SAR ﷼206.00
هافر آل باطین نرخ طلای 22 کارات - آوریل : پایین ترین قیمت SAR ﷼201.00
هافر آل باطین نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت میانگین SAR ﷼202.76
هافر آل باطین نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت افتتاحیه (01 آوریل) SAR ﷼201.00
هافر آل باطین نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت پایانی (17 آوریل) SAR ﷼206.00
هافر آل باطین نرخ طلای 22 کارات - مارس : بالاترین قیمت SAR ﷼204.00
هافر آل باطین نرخ طلای 22 کارات - مارس : پایین ترین قیمت SAR ﷼196.00
هافر آل باطین نرخ طلای 22 کارات - مارس : قیمت میانگین SAR ﷼200.48
هافر آل باطین نرخ طلای 22 کارات - مارس : قیمت افتتاحیه (01 مارس) SAR ﷼204.00
هافر آل باطین نرخ طلای 22 کارات - مارس : قیمت پایانی (31 مارس) SAR ﷼198.00
هافر آل باطین نرخ طلای 22 کارات - فوریه : بالاترین قیمت SAR ﷼216.00
هافر آل باطین نرخ طلای 22 کارات - فوریه : پایین ترین قیمت SAR ﷼202.00
هافر آل باطین نرخ طلای 22 کارات - فوریه : قیمت میانگین SAR ﷼209.57
هافر آل باطین نرخ طلای 22 کارات - فوریه : قیمت افتتاحیه (01 فوریه) SAR ﷼216.00
هافر آل باطین نرخ طلای 22 کارات - فوریه : قیمت پایانی (28 فوریه) SAR ﷼202.00
هافر آل باطین نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : بالاترین قیمت SAR ﷼226.00
هافر آل باطین نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : پایین ترین قیمت SAR ﷼212.00
هافر آل باطین نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت میانگین SAR ﷼216.13
هافر آل باطین نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت افتتاحیه (01 ژانویه) SAR ﷼219.00
هافر آل باطین نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت پایانی (31 ژانویه) SAR ﷼214.00
هافر آل باطین - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 22 عیار