ام القوین, امارات متحده عربی : قیمت طلا

ام القوین : نرخ طلای 24 کارات

03 دسامبر 2022
AED د.إ217.75
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
03 دسامبر 2022 AED د.إ217.75 AED د.إ+2.00
02 دسامبر 2022 AED د.إ215.75 AED د.إ-1.25
01 دسامبر 2022 AED د.إ217.00 AED د.إ+4.50
30 نوامبر 2022 AED د.إ212.50 AED د.إ+0.50
29 نوامبر 2022 AED د.إ212.00 AED د.إ-0.25
28 نوامبر 2022 AED د.إ212.25 AED د.إ-0.25
27 نوامبر 2022 AED د.إ212.50 AED د.إ+0.00
26 نوامبر 2022 AED د.إ212.50 AED د.إ+0.75
25 نوامبر 2022 AED د.إ211.75 AED د.إ-1.25
24 نوامبر 2022 AED د.إ213.00 AED د.إ+2.50
ام القوین نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : بالاترین قیمت AED د.إ217.75
ام القوین نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : پایین ترین قیمت AED د.إ215.75
ام القوین نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : قیمت میانگین AED د.إ216.83
ام القوین نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : قیمت افتتاحیه (01 دسامبر) AED د.إ217.00
ام القوین نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : قیمت پایانی (03 دسامبر) AED د.إ217.75
ام القوین نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : بالاترین قیمت AED د.إ215.75
ام القوین نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : پایین ترین قیمت AED د.إ196.25
ام القوین نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت میانگین AED د.إ209.62
ام القوین نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت افتتاحیه (01 نوامبر) AED د.إ200.00
ام القوین نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت پایانی (30 نوامبر) AED د.إ212.50
ام القوین نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : بالاترین قیمت AED د.إ207.50
ام القوین نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : پایین ترین قیمت AED د.إ197.75
ام القوین نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت میانگین AED د.إ201.52
ام القوین نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت افتتاحیه (01 اکتبر) AED د.إ201.25
ام القوین نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت پایانی (31 اکتبر) AED د.إ198.50
ام القوین نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : بالاترین قیمت AED د.إ209.25
ام القوین نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : پایین ترین قیمت AED د.إ198.50
ام القوین نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : قیمت میانگین AED د.إ203.94
ام القوین نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : قیمت افتتاحیه (01 سپتامبر) AED د.إ206.00
ام القوین نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : قیمت پایانی (30 سپتامبر) AED د.إ202.50
ام القوین - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 24 عیار

ام القوین : نرخ طلای 22 کارات

03 دسامبر 2022
AED د.إ204.50
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
03 دسامبر 2022 AED د.إ204.50 AED د.إ+1.75
02 دسامبر 2022 AED د.إ202.75 AED د.إ-1.00
01 دسامبر 2022 AED د.إ203.75 AED د.إ+4.00
30 نوامبر 2022 AED د.إ199.75 AED د.إ+0.50
29 نوامبر 2022 AED د.إ199.25 AED د.إ+0.00
28 نوامبر 2022 AED د.إ199.25 AED د.إ-0.50
27 نوامبر 2022 AED د.إ199.75 AED د.إ+0.00
26 نوامبر 2022 AED د.إ199.75 AED د.إ+0.75
25 نوامبر 2022 AED د.إ199.00 AED د.إ-1.00
24 نوامبر 2022 AED د.إ200.00 AED د.إ+2.25
ام القوین نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : بالاترین قیمت AED د.إ204.50
ام القوین نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : پایین ترین قیمت AED د.إ202.75
ام القوین نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : قیمت میانگین AED د.إ203.67
ام القوین نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : قیمت افتتاحیه (01 دسامبر) AED د.إ203.75
ام القوین نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : قیمت پایانی (03 دسامبر) AED د.إ204.50
ام القوین نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : بالاترین قیمت AED د.إ202.75
ام القوین نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : پایین ترین قیمت AED د.إ184.50
ام القوین نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت میانگین AED د.إ196.94
ام القوین نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت افتتاحیه (01 نوامبر) AED د.إ187.75
ام القوین نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت پایانی (30 نوامبر) AED د.إ199.75
ام القوین نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : بالاترین قیمت AED د.إ195.00
ام القوین نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : پایین ترین قیمت AED د.إ185.75
ام القوین نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت میانگین AED د.إ189.31
ام القوین نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت افتتاحیه (01 اکتبر) AED د.إ189.00
ام القوین نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت پایانی (31 اکتبر) AED د.إ186.50
ام القوین نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : بالاترین قیمت AED د.إ196.50
ام القوین نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : پایین ترین قیمت AED د.إ187.25
ام القوین نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : قیمت میانگین AED د.إ192.30
ام القوین نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : قیمت افتتاحیه (01 سپتامبر) AED د.إ193.50
ام القوین نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : قیمت پایانی (30 سپتامبر) AED د.إ190.25
ام القوین - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 22 عیار