تا اگر, عربستان عربستان : قیمت طلا

تا اگر : 24 کارات طلا نرخ

19 اکتبر 2020
SAR ﷼241.11
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
19 اکتبر 2020 SAR ﷼241.11 SAR ﷼+1.09
18 اکتبر 2020 SAR ﷼240.02 SAR ﷼+0.00
17 اکتبر 2020 SAR ﷼240.02 SAR ﷼-1.09
16 اکتبر 2020 SAR ﷼241.11 SAR ﷼+1.09
15 اکتبر 2020 SAR ﷼240.02 SAR ﷼+0.00
14 اکتبر 2020 SAR ﷼240.02 SAR ﷼-2.18
13 اکتبر 2020 SAR ﷼242.20 SAR ﷼-1.09
12 اکتبر 2020 SAR ﷼243.29 SAR ﷼+0.00
11 اکتبر 2020 SAR ﷼243.29 SAR ﷼+0.00
10 اکتبر 2020 SAR ﷼243.29 SAR ﷼+1.09
تا اگر 24 کارات طلا نرخ - اکتبر : بالاترین قیمت SAR ﷼243.29
تا اگر 24 کارات طلا نرخ - اکتبر : کمترین قیمت قیمت SAR ﷼237.84
تا اگر 24 کارات طلا نرخ - اکتبر : متوسط u200bu200b قیمت SAR ﷼240.88
تا اگر 24 کارات طلا نرخ - اکتبر : افتتاح قیمت (01 اکتبر) SAR ﷼240.02
تا اگر 24 کارات طلا نرخ - اکتبر : بسته شدن قیمت (19 اکتبر) SAR ﷼241.11
تا اگر 24 کارات طلا نرخ - سپتامبر : بالاترین قیمت SAR ﷼248.75
تا اگر 24 کارات طلا نرخ - سپتامبر : کمترین قیمت قیمت SAR ﷼233.47
تا اگر 24 کارات طلا نرخ - سپتامبر : متوسط u200bu200b قیمت SAR ﷼241.87
تا اگر 24 کارات طلا نرخ - سپتامبر : افتتاح قیمت (01 سپتامبر) SAR ﷼248.75
تا اگر 24 کارات طلا نرخ - سپتامبر : بسته شدن قیمت (30 سپتامبر) SAR ﷼236.74
تا اگر 24 کارات طلا نرخ - اوت : بالاترین قیمت SAR ﷼258.56
تا اگر 24 کارات طلا نرخ - اوت : کمترین قیمت قیمت SAR ﷼243.29
تا اگر 24 کارات طلا نرخ - اوت : متوسط u200bu200b قیمت SAR ﷼247.65
تا اگر 24 کارات طلا نرخ - اوت : افتتاح قیمت (04 اوت) SAR ﷼247.65
تا اگر 24 کارات طلا نرخ - اوت : بسته شدن قیمت (31 اوت) SAR ﷼246.56
تا اگر 24 کارات طلا نرخ - جولای : بالاترین قیمت SAR ﷼245.47
تا اگر 24 کارات طلا نرخ - جولای : کمترین قیمت قیمت SAR ﷼222.56
تا اگر 24 کارات طلا نرخ - جولای : متوسط u200bu200b قیمت SAR ﷼231.22
تا اگر 24 کارات طلا نرخ - جولای : افتتاح قیمت (01 جولای) SAR ﷼222.56
تا اگر 24 کارات طلا نرخ - جولای : بسته شدن قیمت (31 جولای) SAR ﷼245.47
تا اگر - همه شهرها نزدیک : 24 کارات طلا قیمت

تا اگر : 22 کارات طلا نرخ

19 اکتبر 2020
SAR ﷼221.00
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
19 اکتبر 2020 SAR ﷼221.00 SAR ﷼+1.00
18 اکتبر 2020 SAR ﷼220.00 SAR ﷼+0.00
17 اکتبر 2020 SAR ﷼220.00 SAR ﷼-1.00
16 اکتبر 2020 SAR ﷼221.00 SAR ﷼+1.00
15 اکتبر 2020 SAR ﷼220.00 SAR ﷼+0.00
14 اکتبر 2020 SAR ﷼220.00 SAR ﷼-2.00
13 اکتبر 2020 SAR ﷼222.00 SAR ﷼-1.00
12 اکتبر 2020 SAR ﷼223.00 SAR ﷼+0.00
11 اکتبر 2020 SAR ﷼223.00 SAR ﷼+0.00
10 اکتبر 2020 SAR ﷼223.00 SAR ﷼+1.00
تا اگر 22 کارات طلا نرخ - اکتبر : بالاترین قیمت SAR ﷼223.00
تا اگر 22 کارات طلا نرخ - اکتبر : کمترین قیمت قیمت SAR ﷼218.00
تا اگر 22 کارات طلا نرخ - اکتبر : متوسط u200bu200b قیمت SAR ﷼220.79
تا اگر 22 کارات طلا نرخ - اکتبر : افتتاح قیمت (01 اکتبر) SAR ﷼220.00
تا اگر 22 کارات طلا نرخ - اکتبر : بسته شدن قیمت (19 اکتبر) SAR ﷼221.00
تا اگر 22 کارات طلا نرخ - سپتامبر : بالاترین قیمت SAR ﷼228.00
تا اگر 22 کارات طلا نرخ - سپتامبر : کمترین قیمت قیمت SAR ﷼214.00
تا اگر 22 کارات طلا نرخ - سپتامبر : متوسط u200bu200b قیمت SAR ﷼221.70
تا اگر 22 کارات طلا نرخ - سپتامبر : افتتاح قیمت (01 سپتامبر) SAR ﷼228.00
تا اگر 22 کارات طلا نرخ - سپتامبر : بسته شدن قیمت (30 سپتامبر) SAR ﷼217.00
تا اگر 22 کارات طلا نرخ - اوت : بالاترین قیمت SAR ﷼237.00
تا اگر 22 کارات طلا نرخ - اوت : کمترین قیمت قیمت SAR ﷼223.00
تا اگر 22 کارات طلا نرخ - اوت : متوسط u200bu200b قیمت SAR ﷼227.00
تا اگر 22 کارات طلا نرخ - اوت : افتتاح قیمت (04 اوت) SAR ﷼227.00
تا اگر 22 کارات طلا نرخ - اوت : بسته شدن قیمت (31 اوت) SAR ﷼226.00
تا اگر 22 کارات طلا نرخ - جولای : بالاترین قیمت SAR ﷼225.00
تا اگر 22 کارات طلا نرخ - جولای : کمترین قیمت قیمت SAR ﷼204.00
تا اگر 22 کارات طلا نرخ - جولای : متوسط u200bu200b قیمت SAR ﷼211.94
تا اگر 22 کارات طلا نرخ - جولای : افتتاح قیمت (01 جولای) SAR ﷼204.00
تا اگر 22 کارات طلا نرخ - جولای : بسته شدن قیمت (31 جولای) SAR ﷼225.00
تا اگر - همه شهرها نزدیک : 22 کارات طلا قیمت