فجیره شهر, متحد عربی امارات : قیمت طلا

فجیره شهر : 24 کارات طلا نرخ

امروز 20 اکتبر 2020
AED د.إ235.93
-1.09
تاریخ قیمت تغییر دادن
19 اکتبر 2020 AED د.إ237.02 AED د.إ+1.09
18 اکتبر 2020 AED د.إ235.93 AED د.إ+0.00
17 اکتبر 2020 AED د.إ235.93 AED د.إ-0.81
16 اکتبر 2020 AED د.إ236.74 AED د.إ+0.81
15 اکتبر 2020 AED د.إ235.93 AED د.إ-1.36
14 اکتبر 2020 AED د.إ237.29 AED د.إ+1.91
13 اکتبر 2020 AED د.إ235.38 AED د.إ-3.55
12 اکتبر 2020 AED د.إ238.93 AED د.إ-0.81
11 اکتبر 2020 AED د.إ239.74 AED د.إ+0.00
10 اکتبر 2020 AED د.إ239.74 AED د.إ+1.36
فجیره شهر 24 کارات طلا نرخ - اکتبر : بالاترین قیمت AED د.إ239.74
فجیره شهر 24 کارات طلا نرخ - اکتبر : کمترین قیمت قیمت AED د.إ233.74
فجیره شهر 24 کارات طلا نرخ - اکتبر : متوسط u200bu200b قیمت AED د.إ236.73
فجیره شهر 24 کارات طلا نرخ - اکتبر : افتتاح قیمت (01 اکتبر) AED د.إ236.20
فجیره شهر 24 کارات طلا نرخ - اکتبر : بسته شدن قیمت (19 اکتبر) AED د.إ237.02
فجیره شهر 24 کارات طلا نرخ - سپتامبر : بالاترین قیمت AED د.إ246.02
فجیره شهر 24 کارات طلا نرخ - سپتامبر : کمترین قیمت قیمت AED د.إ231.02
فجیره شهر 24 کارات طلا نرخ - سپتامبر : متوسط u200bu200b قیمت AED د.إ238.70
فجیره شهر 24 کارات طلا نرخ - سپتامبر : افتتاح قیمت (01 سپتامبر) AED د.إ246.02
فجیره شهر 24 کارات طلا نرخ - سپتامبر : بسته شدن قیمت (30 سپتامبر) AED د.إ233.74
فجیره شهر 24 کارات طلا نرخ - اوت : بالاترین قیمت AED د.إ254.47
فجیره شهر 24 کارات طلا نرخ - اوت : کمترین قیمت قیمت AED د.إ238.38
فجیره شهر 24 کارات طلا نرخ - اوت : متوسط u200bu200b قیمت AED د.إ244.68
فجیره شهر 24 کارات طلا نرخ - اوت : افتتاح قیمت (04 اوت) AED د.إ245.20
فجیره شهر 24 کارات طلا نرخ - اوت : بسته شدن قیمت (31 اوت) AED د.إ244.38
فجیره شهر 24 کارات طلا نرخ - جولای : بالاترین قیمت AED د.إ244.65
فجیره شهر 24 کارات طلا نرخ - جولای : کمترین قیمت قیمت AED د.إ219.29
فجیره شهر 24 کارات طلا نرخ - جولای : متوسط u200bu200b قیمت AED د.إ227.89
فجیره شهر 24 کارات طلا نرخ - جولای : افتتاح قیمت (01 جولای) AED د.إ221.20
فجیره شهر 24 کارات طلا نرخ - جولای : بسته شدن قیمت (31 جولای) AED د.إ244.65
فجیره شهر - همه شهرها نزدیک : 24 کارات طلا قیمت

فجیره شهر : 22 کارات طلا نرخ

امروز 20 اکتبر 2020
AED د.إ216.25
-1.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
19 اکتبر 2020 AED د.إ217.25 AED د.إ+1.00
18 اکتبر 2020 AED د.إ216.25 AED د.إ+0.00
17 اکتبر 2020 AED د.إ216.25 AED د.إ-0.75
16 اکتبر 2020 AED د.إ217.00 AED د.إ+0.75
15 اکتبر 2020 AED د.إ216.25 AED د.إ-1.25
14 اکتبر 2020 AED د.إ217.50 AED د.إ+1.75
13 اکتبر 2020 AED د.إ215.75 AED د.إ-3.25
12 اکتبر 2020 AED د.إ219.00 AED د.إ-0.75
11 اکتبر 2020 AED د.إ219.75 AED د.إ+0.00
10 اکتبر 2020 AED د.إ219.75 AED د.إ+1.25
فجیره شهر 22 کارات طلا نرخ - اکتبر : بالاترین قیمت AED د.إ219.75
فجیره شهر 22 کارات طلا نرخ - اکتبر : کمترین قیمت قیمت AED د.إ214.25
فجیره شهر 22 کارات طلا نرخ - اکتبر : متوسط u200bu200b قیمت AED د.إ216.99
فجیره شهر 22 کارات طلا نرخ - اکتبر : افتتاح قیمت (01 اکتبر) AED د.إ216.50
فجیره شهر 22 کارات طلا نرخ - اکتبر : بسته شدن قیمت (19 اکتبر) AED د.إ217.25
فجیره شهر 22 کارات طلا نرخ - سپتامبر : بالاترین قیمت AED د.إ225.50
فجیره شهر 22 کارات طلا نرخ - سپتامبر : کمترین قیمت قیمت AED د.إ211.75
فجیره شهر 22 کارات طلا نرخ - سپتامبر : متوسط u200bu200b قیمت AED د.إ218.79
فجیره شهر 22 کارات طلا نرخ - سپتامبر : افتتاح قیمت (01 سپتامبر) AED د.إ225.50
فجیره شهر 22 کارات طلا نرخ - سپتامبر : بسته شدن قیمت (30 سپتامبر) AED د.إ214.25
فجیره شهر 22 کارات طلا نرخ - اوت : بالاترین قیمت AED د.إ233.25
فجیره شهر 22 کارات طلا نرخ - اوت : کمترین قیمت قیمت AED د.إ218.50
فجیره شهر 22 کارات طلا نرخ - اوت : متوسط u200bu200b قیمت AED د.إ224.28
فجیره شهر 22 کارات طلا نرخ - اوت : افتتاح قیمت (04 اوت) AED د.إ224.75
فجیره شهر 22 کارات طلا نرخ - اوت : بسته شدن قیمت (31 اوت) AED د.إ224.00
فجیره شهر 22 کارات طلا نرخ - جولای : بالاترین قیمت AED د.إ224.25
فجیره شهر 22 کارات طلا نرخ - جولای : کمترین قیمت قیمت AED د.إ201.00
فجیره شهر 22 کارات طلا نرخ - جولای : متوسط u200bu200b قیمت AED د.إ208.89
فجیره شهر 22 کارات طلا نرخ - جولای : افتتاح قیمت (01 جولای) AED د.إ202.75
فجیره شهر 22 کارات طلا نرخ - جولای : بسته شدن قیمت (31 جولای) AED د.إ224.25
فجیره شهر - همه شهرها نزدیک : 22 کارات طلا قیمت