به عنوان Suwayq, عمان : قیمت طلا

به عنوان Suwayq : نرخ طلای 24 کارات

06 دسامبر 2023
OMR ﷼25.80
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
06 دسامبر 2023 OMR ﷼25.80 OMR ﷼-0.05
05 دسامبر 2023 OMR ﷼25.85 OMR ﷼-0.25
04 دسامبر 2023 OMR ﷼26.10 OMR ﷼-0.35
03 دسامبر 2023 OMR ﷼26.45 OMR ﷼+0.00
02 دسامبر 2023 OMR ﷼26.45 OMR ﷼+0.20
01 دسامبر 2023 OMR ﷼26.25 OMR ﷼+0.25
30 نوامبر 2023 OMR ﷼26.00 OMR ﷼-0.05
29 نوامبر 2023 OMR ﷼26.05 OMR ﷼+0.30
28 نوامبر 2023 OMR ﷼25.75 OMR ﷼+0.00
27 نوامبر 2023 OMR ﷼25.75 OMR ﷼+0.15
به عنوان Suwayq نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : بالاترین قیمت OMR ﷼26.45
به عنوان Suwayq نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : پایین ترین قیمت OMR ﷼25.80
به عنوان Suwayq نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : قیمت میانگین OMR ﷼26.15
به عنوان Suwayq نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : قیمت افتتاحیه (01 دسامبر) OMR ﷼26.25
به عنوان Suwayq نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : قیمت پایانی (06 دسامبر) OMR ﷼25.80
به عنوان Suwayq نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : بالاترین قیمت OMR ﷼26.05
به عنوان Suwayq نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : پایین ترین قیمت OMR ﷼24.75
به عنوان Suwayq نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت میانگین OMR ﷼25.35
به عنوان Suwayq نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت افتتاحیه (01 نوامبر) OMR ﷼25.40
به عنوان Suwayq نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت پایانی (30 نوامبر) OMR ﷼26.00
به عنوان Suwayq نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : بالاترین قیمت OMR ﷼25.65
به عنوان Suwayq نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : پایین ترین قیمت OMR ﷼23.30
به عنوان Suwayq نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت میانگین OMR ﷼24.55
به عنوان Suwayq نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت افتتاحیه (01 اکتبر) OMR ﷼23.65
به عنوان Suwayq نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت پایانی (31 اکتبر) OMR ﷼25.55
به عنوان Suwayq نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : بالاترین قیمت OMR ﷼24.90
به عنوان Suwayq نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : پایین ترین قیمت OMR ﷼23.65
به عنوان Suwayq نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : قیمت میانگین OMR ﷼24.53
به عنوان Suwayq نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : قیمت افتتاحیه (01 سپتامبر) OMR ﷼24.90
به عنوان Suwayq نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : قیمت پایانی (30 سپتامبر) OMR ﷼23.65
به عنوان Suwayq - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 24 عیار

به عنوان Suwayq : نرخ طلای 22 کارات

06 دسامبر 2023
OMR ﷼24.65
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
06 دسامبر 2023 OMR ﷼24.65 OMR ﷼-0.05
05 دسامبر 2023 OMR ﷼24.70 OMR ﷼-0.25
04 دسامبر 2023 OMR ﷼24.95 OMR ﷼-0.30
03 دسامبر 2023 OMR ﷼25.25 OMR ﷼+0.00
02 دسامبر 2023 OMR ﷼25.25 OMR ﷼+0.20
01 دسامبر 2023 OMR ﷼25.05 OMR ﷼+0.20
30 نوامبر 2023 OMR ﷼24.85 OMR ﷼+0.00
29 نوامبر 2023 OMR ﷼24.85 OMR ﷼+0.25
28 نوامبر 2023 OMR ﷼24.60 OMR ﷼+0.05
27 نوامبر 2023 OMR ﷼24.55 OMR ﷼+0.10
به عنوان Suwayq نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : بالاترین قیمت OMR ﷼25.25
به عنوان Suwayq نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : پایین ترین قیمت OMR ﷼24.65
به عنوان Suwayq نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : قیمت میانگین OMR ﷼24.98
به عنوان Suwayq نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : قیمت افتتاحیه (01 دسامبر) OMR ﷼25.05
به عنوان Suwayq نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : قیمت پایانی (06 دسامبر) OMR ﷼24.65
به عنوان Suwayq نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : بالاترین قیمت OMR ﷼24.85
به عنوان Suwayq نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : پایین ترین قیمت OMR ﷼23.70
به عنوان Suwayq نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت میانگین OMR ﷼24.23
به عنوان Suwayq نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت افتتاحیه (01 نوامبر) OMR ﷼24.25
به عنوان Suwayq نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت پایانی (30 نوامبر) OMR ﷼24.85
به عنوان Suwayq نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : بالاترین قیمت OMR ﷼24.50
به عنوان Suwayq نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : پایین ترین قیمت OMR ﷼22.35
به عنوان Suwayq نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت میانگین OMR ﷼23.49
به عنوان Suwayq نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت افتتاحیه (01 اکتبر) OMR ﷼22.65
به عنوان Suwayq نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت پایانی (31 اکتبر) OMR ﷼24.40
به عنوان Suwayq نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : بالاترین قیمت OMR ﷼23.80
به عنوان Suwayq نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : پایین ترین قیمت OMR ﷼22.65
به عنوان Suwayq نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : قیمت میانگین OMR ﷼23.47
به عنوان Suwayq نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : قیمت افتتاحیه (01 سپتامبر) OMR ﷼23.80
به عنوان Suwayq نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : قیمت پایانی (30 سپتامبر) OMR ﷼22.65
به عنوان Suwayq - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 22 عیار