آر رومیثیا, کویت : قیمت طلا

آر رومیثیا : نرخ طلای 24 کارات

22 ممکن است 2024
KWD د.ك24.10
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
22 ممکن است 2024 KWD د.ك24.10 KWD د.ك-0.40
21 ممکن است 2024 KWD د.ك24.50 KWD د.ك+0.10
20 ممکن است 2024 KWD د.ك24.40 KWD د.ك+0.05
19 ممکن است 2024 KWD د.ك24.35 KWD د.ك+0.00
18 ممکن است 2024 KWD د.ك24.35 KWD د.ك+0.05
17 ممکن است 2024 KWD د.ك24.30 KWD د.ك+0.20
16 ممکن است 2024 KWD د.ك24.10 KWD د.ك+0.15
15 ممکن است 2024 KWD د.ك23.95 KWD د.ك+0.20
14 ممکن است 2024 KWD د.ك23.75 KWD د.ك+0.00
13 ممکن است 2024 KWD د.ك23.75 KWD د.ك-0.15
آر رومیثیا نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : بالاترین قیمت KWD د.ك24.50
آر رومیثیا نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : پایین ترین قیمت KWD د.ك23.25
آر رومیثیا نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : قیمت میانگین KWD د.ك23.78
آر رومیثیا نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : قیمت افتتاحیه (01 ممکن است) KWD د.ك23.35
آر رومیثیا نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : قیمت پایانی (22 ممکن است) KWD د.ك24.10
آر رومیثیا نرخ طلای 24 کارات - آوریل : بالاترین قیمت KWD د.ك24.40
آر رومیثیا نرخ طلای 24 کارات - آوریل : پایین ترین قیمت KWD د.ك22.85
آر رومیثیا نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت میانگین KWD د.ك23.68
آر رومیثیا نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت افتتاحیه (01 آوریل) KWD د.ك22.85
آر رومیثیا نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت پایانی (30 آوریل) KWD د.ك23.25
آر رومیثیا نرخ طلای 24 کارات - مارس : بالاترین قیمت KWD د.ك22.60
آر رومیثیا نرخ طلای 24 کارات - مارس : پایین ترین قیمت KWD د.ك20.75
آر رومیثیا نرخ طلای 24 کارات - مارس : قیمت میانگین KWD د.ك21.88
آر رومیثیا نرخ طلای 24 کارات - مارس : قیمت افتتاحیه (01 مارس) KWD د.ك20.75
آر رومیثیا نرخ طلای 24 کارات - مارس : قیمت پایانی (31 مارس) KWD د.ك22.60
آر رومیثیا نرخ طلای 24 کارات - فوریه : بالاترین قیمت KWD د.ك20.85
آر رومیثیا نرخ طلای 24 کارات - فوریه : پایین ترین قیمت KWD د.ك20.35
آر رومیثیا نرخ طلای 24 کارات - فوریه : قیمت میانگین KWD د.ك20.58
آر رومیثیا نرخ طلای 24 کارات - فوریه : قیمت افتتاحیه (01 فوریه) KWD د.ك20.75
آر رومیثیا نرخ طلای 24 کارات - فوریه : قیمت پایانی (29 فوریه) KWD د.ك20.75
آر رومیثیا - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 24 عیار

آر رومیثیا : نرخ طلای 22 کارات

22 ممکن است 2024
KWD د.ك22.75
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
22 ممکن است 2024 KWD د.ك22.75 KWD د.ك-0.35
21 ممکن است 2024 KWD د.ك23.10 KWD د.ك+0.10
20 ممکن است 2024 KWD د.ك23.00 KWD د.ك+0.05
19 ممکن است 2024 KWD د.ك22.95 KWD د.ك+0.00
18 ممکن است 2024 KWD د.ك22.95 KWD د.ك+0.10
17 ممکن است 2024 KWD د.ك22.85 KWD د.ك+0.15
16 ممکن است 2024 KWD د.ك22.70 KWD د.ك+0.15
15 ممکن است 2024 KWD د.ك22.55 KWD د.ك+0.20
14 ممکن است 2024 KWD د.ك22.35 KWD د.ك-0.05
13 ممکن است 2024 KWD د.ك22.40 KWD د.ك-0.15
آر رومیثیا نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : بالاترین قیمت KWD د.ك23.10
آر رومیثیا نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : پایین ترین قیمت KWD د.ك21.90
آر رومیثیا نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : قیمت میانگین KWD د.ك22.42
آر رومیثیا نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : قیمت افتتاحیه (01 ممکن است) KWD د.ك22.00
آر رومیثیا نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : قیمت پایانی (22 ممکن است) KWD د.ك22.75
آر رومیثیا نرخ طلای 22 کارات - آوریل : بالاترین قیمت KWD د.ك22.90
آر رومیثیا نرخ طلای 22 کارات - آوریل : پایین ترین قیمت KWD د.ك21.45
آر رومیثیا نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت میانگین KWD د.ك22.28
آر رومیثیا نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت افتتاحیه (01 آوریل) KWD د.ك21.45
آر رومیثیا نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت پایانی (30 آوریل) KWD د.ك21.90
آر رومیثیا نرخ طلای 22 کارات - مارس : بالاترین قیمت KWD د.ك21.25
آر رومیثیا نرخ طلای 22 کارات - مارس : پایین ترین قیمت KWD د.ك19.65
آر رومیثیا نرخ طلای 22 کارات - مارس : قیمت میانگین KWD د.ك20.59
آر رومیثیا نرخ طلای 22 کارات - مارس : قیمت افتتاحیه (01 مارس) KWD د.ك19.65
آر رومیثیا نرخ طلای 22 کارات - مارس : قیمت پایانی (31 مارس) KWD د.ك21.25
آر رومیثیا نرخ طلای 22 کارات - فوریه : بالاترین قیمت KWD د.ك19.75
آر رومیثیا نرخ طلای 22 کارات - فوریه : پایین ترین قیمت KWD د.ك19.25
آر رومیثیا نرخ طلای 22 کارات - فوریه : قیمت میانگین KWD د.ك19.48
آر رومیثیا نرخ طلای 22 کارات - فوریه : قیمت افتتاحیه (01 فوریه) KWD د.ك19.65
آر رومیثیا نرخ طلای 22 کارات - فوریه : قیمت پایانی (29 فوریه) KWD د.ك19.65
آر رومیثیا - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 22 عیار