آر رومیثیا, کویت : قیمت طلا

آر رومیثیا : نرخ طلای 24 کارات

11 آوریل 2021
KWD د.ك18.00
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
11 آوریل 2021 KWD د.ك18.00 KWD د.ك+0.00
10 آوریل 2021 KWD د.ك18.00 KWD د.ك+0.00
09 آوریل 2021 KWD د.ك18.00 KWD د.ك+0.00
08 آوریل 2021 KWD د.ك18.00 KWD د.ك+0.11
07 آوریل 2021 KWD د.ك17.89 KWD د.ك+0.00
06 آوریل 2021 KWD د.ك17.89 KWD د.ك+0.00
05 آوریل 2021 KWD د.ك17.89 KWD د.ك+0.00
04 آوریل 2021 KWD د.ك17.89 KWD د.ك+0.00
03 آوریل 2021 KWD د.ك17.89 KWD د.ك+0.00
02 آوریل 2021 KWD د.ك17.89 KWD د.ك+0.11
آر رومیثیا نرخ طلای 24 کارات - آوریل : بالاترین قیمت KWD د.ك18.00
آر رومیثیا نرخ طلای 24 کارات - آوریل : پایین ترین قیمت KWD د.ك17.78
آر رومیثیا نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت میانگین KWD د.ك17.92
آر رومیثیا نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت افتتاحیه (01 آوریل) KWD د.ك17.78
آر رومیثیا نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت پایانی (11 آوریل) KWD د.ك18.00
آر رومیثیا نرخ طلای 24 کارات - مارس : بالاترین قیمت KWD د.ك18.11
آر رومیثیا نرخ طلای 24 کارات - مارس : پایین ترین قیمت KWD د.ك17.46
آر رومیثیا نرخ طلای 24 کارات - مارس : قیمت میانگین KWD د.ك17.82
آر رومیثیا نرخ طلای 24 کارات - مارس : قیمت افتتاحیه (01 مارس) KWD د.ك17.95
آر رومیثیا نرخ طلای 24 کارات - مارس : قیمت پایانی (31 مارس) KWD د.ك17.46
آر رومیثیا نرخ طلای 24 کارات - فوریه : بالاترین قیمت KWD د.ك19.20
آر رومیثیا نرخ طلای 24 کارات - فوریه : پایین ترین قیمت KWD د.ك17.95
آر رومیثیا نرخ طلای 24 کارات - فوریه : قیمت میانگین KWD د.ك18.61
آر رومیثیا نرخ طلای 24 کارات - فوریه : قیمت افتتاحیه (01 فوریه) KWD د.ك19.20
آر رومیثیا نرخ طلای 24 کارات - فوریه : قیمت پایانی (28 فوریه) KWD د.ك17.95
آر رومیثیا نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : بالاترین قیمت KWD د.ك20.02
آر رومیثیا نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : پایین ترین قیمت KWD د.ك18.87
آر رومیثیا نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت میانگین KWD د.ك19.23
آر رومیثیا نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت افتتاحیه (01 ژانویه) KWD د.ك19.42
آر رومیثیا نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت پایانی (31 ژانویه) KWD د.ك19.20
آر رومیثیا - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 24 عیار

آر رومیثیا : نرخ طلای 22 کارات

11 آوریل 2021
KWD د.ك16.50
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
11 آوریل 2021 KWD د.ك16.50 KWD د.ك+0.00
10 آوریل 2021 KWD د.ك16.50 KWD د.ك+0.00
09 آوریل 2021 KWD د.ك16.50 KWD د.ك+0.00
08 آوریل 2021 KWD د.ك16.50 KWD د.ك+0.10
07 آوریل 2021 KWD د.ك16.40 KWD د.ك+0.00
06 آوریل 2021 KWD د.ك16.40 KWD د.ك+0.00
05 آوریل 2021 KWD د.ك16.40 KWD د.ك+0.00
04 آوریل 2021 KWD د.ك16.40 KWD د.ك+0.00
03 آوریل 2021 KWD د.ك16.40 KWD د.ك+0.00
02 آوریل 2021 KWD د.ك16.40 KWD د.ك+0.10
آر رومیثیا نرخ طلای 22 کارات - آوریل : بالاترین قیمت KWD د.ك16.50
آر رومیثیا نرخ طلای 22 کارات - آوریل : پایین ترین قیمت KWD د.ك16.30
آر رومیثیا نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت میانگین KWD د.ك16.43
آر رومیثیا نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت افتتاحیه (01 آوریل) KWD د.ك16.30
آر رومیثیا نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت پایانی (11 آوریل) KWD د.ك16.50
آر رومیثیا نرخ طلای 22 کارات - مارس : بالاترین قیمت KWD د.ك16.60
آر رومیثیا نرخ طلای 22 کارات - مارس : پایین ترین قیمت KWD د.ك16.00
آر رومیثیا نرخ طلای 22 کارات - مارس : قیمت میانگین KWD د.ك16.33
آر رومیثیا نرخ طلای 22 کارات - مارس : قیمت افتتاحیه (01 مارس) KWD د.ك16.45
آر رومیثیا نرخ طلای 22 کارات - مارس : قیمت پایانی (31 مارس) KWD د.ك16.00
آر رومیثیا نرخ طلای 22 کارات - فوریه : بالاترین قیمت KWD د.ك17.60
آر رومیثیا نرخ طلای 22 کارات - فوریه : پایین ترین قیمت KWD د.ك16.45
آر رومیثیا نرخ طلای 22 کارات - فوریه : قیمت میانگین KWD د.ك17.05
آر رومیثیا نرخ طلای 22 کارات - فوریه : قیمت افتتاحیه (01 فوریه) KWD د.ك17.60
آر رومیثیا نرخ طلای 22 کارات - فوریه : قیمت پایانی (28 فوریه) KWD د.ك16.45
آر رومیثیا نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : بالاترین قیمت KWD د.ك18.35
آر رومیثیا نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : پایین ترین قیمت KWD د.ك17.30
آر رومیثیا نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت میانگین KWD د.ك17.63
آر رومیثیا نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت افتتاحیه (01 ژانویه) KWD د.ك17.80
آر رومیثیا نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت پایانی (31 ژانویه) KWD د.ك17.60
آر رومیثیا - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 22 عیار