الکوئز, امارات متحده عربی : قیمت طلا

الکوئز : نرخ طلای 24 کارات

01 فوریه 2023
AED د.إ233.75
+1.25
تاریخ قیمت تغییر دادن
31 ژانویه 2023 AED د.إ232.50 AED د.إ-1.25
30 ژانویه 2023 AED د.إ233.75 AED د.إ+0.25
29 ژانویه 2023 AED د.إ233.50 AED د.إ+0.00
28 ژانویه 2023 AED د.إ233.50 AED د.إ-1.00
27 ژانویه 2023 AED د.إ234.50 AED د.إ+0.00
26 ژانویه 2023 AED د.إ234.50 AED د.إ+1.75
25 ژانویه 2023 AED د.إ232.75 AED د.إ-1.25
24 ژانویه 2023 AED د.إ234.00 AED د.إ+1.25
23 ژانویه 2023 AED د.إ232.75 AED د.إ-0.50
22 ژانویه 2023 AED د.إ233.25 AED د.إ+0.00
الکوئز نرخ طلای 24 کارات - فوریه : بالاترین قیمت AED د.إ
الکوئز نرخ طلای 24 کارات - فوریه : پایین ترین قیمت AED د.إ
الکوئز نرخ طلای 24 کارات - فوریه : قیمت میانگین AED د.إ
الکوئز نرخ طلای 24 کارات - فوریه : قیمت افتتاحیه () AED د.إ
الکوئز نرخ طلای 24 کارات - فوریه : قیمت پایانی () AED د.إ
الکوئز نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : بالاترین قیمت AED د.إ234.50
الکوئز نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : پایین ترین قیمت AED د.إ221.00
الکوئز نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت میانگین AED د.إ230.33
الکوئز نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت افتتاحیه (01 ژانویه) AED د.إ221.00
الکوئز نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت پایانی (31 ژانویه) AED د.إ232.50
الکوئز نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : بالاترین قیمت AED د.إ221.00
الکوئز نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : پایین ترین قیمت AED د.إ215.00
الکوئز نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : قیمت میانگین AED د.إ217.63
الکوئز نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : قیمت افتتاحیه (01 دسامبر) AED د.إ217.00
الکوئز نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : قیمت پایانی (31 دسامبر) AED د.إ221.00
الکوئز نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : بالاترین قیمت AED د.إ215.75
الکوئز نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : پایین ترین قیمت AED د.إ196.25
الکوئز نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت میانگین AED د.إ209.62
الکوئز نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت افتتاحیه (01 نوامبر) AED د.إ200.00
الکوئز نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت پایانی (30 نوامبر) AED د.إ212.50
الکوئز - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 24 عیار

الکوئز : نرخ طلای 22 کارات

01 فوریه 2023
AED د.إ216.25
+1.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
31 ژانویه 2023 AED د.إ215.25 AED د.إ-1.00
30 ژانویه 2023 AED د.إ216.25 AED د.إ+0.00
29 ژانویه 2023 AED د.إ216.25 AED د.إ+0.00
28 ژانویه 2023 AED د.إ216.25 AED د.إ-0.25
27 ژانویه 2023 AED د.إ216.50 AED د.إ-0.75
26 ژانویه 2023 AED د.إ217.25 AED د.إ+1.75
25 ژانویه 2023 AED د.إ215.50 AED د.إ-1.25
24 ژانویه 2023 AED د.إ216.75 AED د.إ+1.25
23 ژانویه 2023 AED د.إ215.50 AED د.إ-0.50
22 ژانویه 2023 AED د.إ216.00 AED د.إ+0.00
الکوئز نرخ طلای 22 کارات - فوریه : بالاترین قیمت AED د.إ
الکوئز نرخ طلای 22 کارات - فوریه : پایین ترین قیمت AED د.إ
الکوئز نرخ طلای 22 کارات - فوریه : قیمت میانگین AED د.إ
الکوئز نرخ طلای 22 کارات - فوریه : قیمت افتتاحیه () AED د.إ
الکوئز نرخ طلای 22 کارات - فوریه : قیمت پایانی () AED د.إ
الکوئز نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : بالاترین قیمت AED د.إ217.25
الکوئز نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : پایین ترین قیمت AED د.إ204.75
الکوئز نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت میانگین AED د.إ213.25
الکوئز نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت افتتاحیه (01 ژانویه) AED د.إ204.75
الکوئز نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت پایانی (31 ژانویه) AED د.إ215.25
الکوئز نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : بالاترین قیمت AED د.إ205.75
الکوئز نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : پایین ترین قیمت AED د.إ199.00
الکوئز نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : قیمت میانگین AED د.إ202.95
الکوئز نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : قیمت افتتاحیه (01 دسامبر) AED د.إ203.75
الکوئز نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : قیمت پایانی (31 دسامبر) AED د.إ204.75
الکوئز نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : بالاترین قیمت AED د.إ202.75
الکوئز نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : پایین ترین قیمت AED د.إ184.50
الکوئز نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت میانگین AED د.إ196.94
الکوئز نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت افتتاحیه (01 نوامبر) AED د.إ187.75
الکوئز نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت پایانی (30 نوامبر) AED د.إ199.75
الکوئز - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 22 عیار