آل کوئز : طلا قیمت در همه نزدیک شهرها

آل کوئز : 24 کارات طلا نرخ در همه نزدیک شهرها

شهر تاریخ قیمت
ابوظبی شهر 30 اکتبر 2020 AED د.إ232.38
عجمان شهر 30 اکتبر 2020 AED د.إ232.38
آل عین 30 اکتبر 2020 AED د.إ232.38
آل بوریمی 29 اکتبر 2020 OMR ﷼24.82
آل خانم 30 اکتبر 2020 AED د.إ232.38
آل کوئز 30 اکتبر 2020 AED د.إ232.38
آل سحر 29 اکتبر 2020 OMR ﷼24.82
Ar Rams 30 اکتبر 2020 AED د.إ232.38
به عنوان Suwayq 29 اکتبر 2020 OMR ﷼24.82
بهلا 29 اکتبر 2020 OMR ﷼24.82
بارکا 29 اکتبر 2020 OMR ﷼24.82
قائد 30 اکتبر 2020 AED د.إ232.38
دیبابا آل فجیره 30 اکتبر 2020 AED د.إ232.38
Dibba Al Hisn 30 اکتبر 2020 AED د.إ232.38
دبی شهر 30 اکتبر 2020 AED د.إ232.38
فجیره شهر 30 اکتبر 2020 AED د.إ232.38
غیاثی 30 اکتبر 2020 AED د.إ232.38
هاتا 30 اکتبر 2020 AED د.إ232.38
ایبری 29 اکتبر 2020 OMR ﷼24.82
جبل علی 30 اکتبر 2020 AED د.إ232.38
کلبا 30 اکتبر 2020 AED د.إ232.38
خور فکان 30 اکتبر 2020 AED د.إ232.38
لیوا واحه 30 اکتبر 2020 AED د.إ232.38
مدینات زید 30 اکتبر 2020 AED د.إ232.38
راس آل خیمه 30 اکتبر 2020 AED د.إ232.38
رستاخ 29 اکتبر 2020 OMR ﷼24.82
روویس 30 اکتبر 2020 AED د.إ232.38
سحام 29 اکتبر 2020 OMR ﷼24.82
شارجه شهر 30 اکتبر 2020 AED د.إ232.38
ام آل کوین 30 اکتبر 2020 AED د.إ232.38
آل کوئز : 22 کارات طلا قیمت

آل کوئز : 22 کارات طلا نرخ در همه نزدیک شهرها

شهر تاریخ قیمت
ابوظبی شهر 30 اکتبر 2020 AED د.إ213.00
عجمان شهر 30 اکتبر 2020 AED د.إ213.00
آل عین 30 اکتبر 2020 AED د.إ213.00
آل بوریمی 29 اکتبر 2020 OMR ﷼22.75
آل خانم 30 اکتبر 2020 AED د.إ213.00
آل کوئز 30 اکتبر 2020 AED د.إ213.00
آل سحر 29 اکتبر 2020 OMR ﷼22.75
Ar Rams 30 اکتبر 2020 AED د.إ213.00
به عنوان Suwayq 29 اکتبر 2020 OMR ﷼22.75
بهلا 29 اکتبر 2020 OMR ﷼22.75
بارکا 29 اکتبر 2020 OMR ﷼22.75
قائد 30 اکتبر 2020 AED د.إ213.00
دیبابا آل فجیره 30 اکتبر 2020 AED د.إ213.00
Dibba Al Hisn 30 اکتبر 2020 AED د.إ213.00
دبی شهر 30 اکتبر 2020 AED د.إ213.00
فجیره شهر 30 اکتبر 2020 AED د.إ213.00
غیاثی 30 اکتبر 2020 AED د.إ213.00
هاتا 30 اکتبر 2020 AED د.إ213.00
ایبری 29 اکتبر 2020 OMR ﷼22.75
جبل علی 30 اکتبر 2020 AED د.إ213.00
کلبا 30 اکتبر 2020 AED د.إ213.00
خور فکان 30 اکتبر 2020 AED د.إ213.00
لیوا واحه 30 اکتبر 2020 AED د.إ213.00
مدینات زید 30 اکتبر 2020 AED د.إ213.00
راس آل خیمه 30 اکتبر 2020 AED د.إ213.00
رستاخ 29 اکتبر 2020 OMR ﷼22.75
روویس 30 اکتبر 2020 AED د.إ213.00
سحام 29 اکتبر 2020 OMR ﷼22.75
شارجه شهر 30 اکتبر 2020 AED د.إ213.00
ام آل کوین 30 اکتبر 2020 AED د.إ213.00
آل کوئز : 22 کارات طلا قیمت