آریقه, کویت : قیمت طلا

آریقه : نرخ طلای 24 کارات

21 ژانویه 2021
KWD د.ك19.26
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
21 ژانویه 2021 KWD د.ك19.26 KWD د.ك+0.17
20 ژانویه 2021 KWD د.ك19.09 KWD د.ك+0.11
19 ژانویه 2021 KWD د.ك18.98 KWD د.ك+0.11
18 ژانویه 2021 KWD د.ك18.87 KWD د.ك+0.00
17 ژانویه 2021 KWD د.ك18.87 KWD د.ك+0.00
16 ژانویه 2021 KWD د.ك18.87 KWD د.ك-0.22
15 ژانویه 2021 KWD د.ك19.09 KWD د.ك+0.00
14 ژانویه 2021 KWD د.ك19.09 KWD د.ك+0.00
13 ژانویه 2021 KWD د.ك19.09 KWD د.ك+0.00
12 ژانویه 2021 KWD د.ك19.09 KWD د.ك+0.00
آریقه نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : بالاترین قیمت KWD د.ك20.02
آریقه نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : پایین ترین قیمت KWD د.ك18.87
آریقه نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت میانگین KWD د.ك19.28
آریقه نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت افتتاحیه (01 ژانویه) KWD د.ك19.42
آریقه نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت پایانی (21 ژانویه) KWD د.ك19.26
آریقه نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : بالاترین قیمت KWD د.ك19.42
آریقه نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : پایین ترین قیمت KWD د.ك18.66
آریقه نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : قیمت میانگین KWD د.ك19.19
آریقه نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : قیمت افتتاحیه (01 دسامبر) KWD د.ك18.66
آریقه نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : قیمت پایانی (31 دسامبر) KWD د.ك19.42
آریقه نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : بالاترین قیمت KWD د.ك20.18
آریقه نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : پایین ترین قیمت KWD د.ك18.33
آریقه نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت میانگین KWD د.ك19.31
آریقه نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت افتتاحیه (01 نوامبر) KWD د.ك19.53
آریقه نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت پایانی (30 نوامبر) KWD د.ك18.33
آریقه نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : بالاترین قیمت KWD د.ك19.86
آریقه نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : پایین ترین قیمت KWD د.ك19.53
آریقه نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت میانگین KWD د.ك19.65
آریقه نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت افتتاحیه (01 اکتبر) KWD د.ك19.86
آریقه نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت پایانی (31 اکتبر) KWD د.ك19.53
آریقه - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 24 عیار

آریقه : نرخ طلای 22 کارات

21 ژانویه 2021
KWD د.ك17.65
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
21 ژانویه 2021 KWD د.ك17.65 KWD د.ك+0.15
20 ژانویه 2021 KWD د.ك17.50 KWD د.ك+0.10
19 ژانویه 2021 KWD د.ك17.40 KWD د.ك+0.10
18 ژانویه 2021 KWD د.ك17.30 KWD د.ك+0.00
17 ژانویه 2021 KWD د.ك17.30 KWD د.ك+0.00
16 ژانویه 2021 KWD د.ك17.30 KWD د.ك-0.20
15 ژانویه 2021 KWD د.ك17.50 KWD د.ك+0.00
14 ژانویه 2021 KWD د.ك17.50 KWD د.ك+0.00
13 ژانویه 2021 KWD د.ك17.50 KWD د.ك+0.00
12 ژانویه 2021 KWD د.ك17.50 KWD د.ك+0.00
آریقه نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : بالاترین قیمت KWD د.ك18.35
آریقه نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : پایین ترین قیمت KWD د.ك17.30
آریقه نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت میانگین KWD د.ك17.68
آریقه نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت افتتاحیه (01 ژانویه) KWD د.ك17.80
آریقه نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت پایانی (21 ژانویه) KWD د.ك17.65
آریقه نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : بالاترین قیمت KWD د.ك17.80
آریقه نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : پایین ترین قیمت KWD د.ك17.10
آریقه نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : قیمت میانگین KWD د.ك17.59
آریقه نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : قیمت افتتاحیه (01 دسامبر) KWD د.ك17.10
آریقه نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : قیمت پایانی (31 دسامبر) KWD د.ك17.80
آریقه نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : بالاترین قیمت KWD د.ك18.50
آریقه نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : پایین ترین قیمت KWD د.ك16.80
آریقه نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت میانگین KWD د.ك17.70
آریقه نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت افتتاحیه (01 نوامبر) KWD د.ك17.90
آریقه نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت پایانی (30 نوامبر) KWD د.ك16.80
آریقه نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : بالاترین قیمت KWD د.ك18.20
آریقه نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : پایین ترین قیمت KWD د.ك17.90
آریقه نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت میانگین KWD د.ك18.01
آریقه نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت افتتاحیه (01 اکتبر) KWD د.ك18.20
آریقه نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت پایانی (31 اکتبر) KWD د.ك17.90
آریقه - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 22 عیار