آریقه : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

آریقه : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
آل احمدی 03 دسامبر 2022 KWD د.ك18.25
آل فهیل 03 دسامبر 2022 KWD د.ك18.25
الفروانیه 03 دسامبر 2022 KWD د.ك18.25
آل فینتاس 03 دسامبر 2022 KWD د.ك18.25
الجهرا 03 دسامبر 2022 KWD د.ك18.25
المنقف 03 دسامبر 2022 KWD د.ك18.25
آریقه 03 دسامبر 2022 KWD د.ك18.25
آر رومیثیا 03 دسامبر 2022 KWD د.ك18.25
به عنوان سلیمیه 03 دسامبر 2022 KWD د.ك18.25
هافر آل باطین 01 دسامبر 2022 SAR ﷼226.00
هاوالی 03 دسامبر 2022 KWD د.ك18.25
جانوب آس سوره 03 دسامبر 2022 KWD د.ك18.25
جوبیل 01 دسامبر 2022 SAR ﷼226.00
شهر کویت 03 دسامبر 2022 KWD د.ك18.25
صباح آس سلیم 03 دسامبر 2022 KWD د.ك18.25
آریقه : قیمت طلای 22 عیار

آریقه : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
آل احمدی 03 دسامبر 2022 KWD د.ك17.35
آل فهیل 03 دسامبر 2022 KWD د.ك17.35
الفروانیه 03 دسامبر 2022 KWD د.ك17.35
آل فینتاس 03 دسامبر 2022 KWD د.ك17.35
الجهرا 03 دسامبر 2022 KWD د.ك17.35
المنقف 03 دسامبر 2022 KWD د.ك17.35
آریقه 03 دسامبر 2022 KWD د.ك17.35
آر رومیثیا 03 دسامبر 2022 KWD د.ك17.35
به عنوان سلیمیه 03 دسامبر 2022 KWD د.ك17.35
هافر آل باطین 01 دسامبر 2022 SAR ﷼209.00
هاوالی 03 دسامبر 2022 KWD د.ك17.35
جانوب آس سوره 03 دسامبر 2022 KWD د.ك17.35
جوبیل 01 دسامبر 2022 SAR ﷼209.00
شهر کویت 03 دسامبر 2022 KWD د.ك17.35
صباح آس سلیم 03 دسامبر 2022 KWD د.ك17.35
آریقه : قیمت طلای 22 عیار