رستاق, عمان : قیمت طلا

رستاق : نرخ طلای 24 کارات

20 ممکن است 2024
OMR ﷼31.00
+0.30
تاریخ قیمت تغییر دادن
19 ممکن است 2024 OMR ﷼30.70 OMR ﷼+0.00
18 ممکن است 2024 OMR ﷼30.70 OMR ﷼+0.05
17 ممکن است 2024 OMR ﷼30.65 OMR ﷼+0.35
16 ممکن است 2024 OMR ﷼30.30 OMR ﷼-0.05
15 ممکن است 2024 OMR ﷼30.35 OMR ﷼+0.50
14 ممکن است 2024 OMR ﷼29.85 OMR ﷼+0.00
13 ممکن است 2024 OMR ﷼29.85 OMR ﷼-0.20
12 ممکن است 2024 OMR ﷼30.05 OMR ﷼+0.00
11 ممکن است 2024 OMR ﷼30.05 OMR ﷼-0.05
10 ممکن است 2024 OMR ﷼30.10 OMR ﷼+0.40
رستاق نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : بالاترین قیمت OMR ﷼30.70
رستاق نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : پایین ترین قیمت OMR ﷼29.25
رستاق نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : قیمت میانگین OMR ﷼29.85
رستاق نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : قیمت افتتاحیه (01 ممکن است) OMR ﷼29.25
رستاق نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : قیمت پایانی (19 ممکن است) OMR ﷼30.70
رستاق نرخ طلای 24 کارات - آوریل : بالاترین قیمت OMR ﷼30.70
رستاق نرخ طلای 24 کارات - آوریل : پایین ترین قیمت OMR ﷼28.60
رستاق نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت میانگین OMR ﷼29.79
رستاق نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت افتتاحیه (01 آوریل) OMR ﷼28.60
رستاق نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت پایانی (30 آوریل) OMR ﷼29.45
رستاق نرخ طلای 24 کارات - مارس : بالاترین قیمت OMR ﷼28.45
رستاق نرخ طلای 24 کارات - مارس : پایین ترین قیمت OMR ﷼26.40
رستاق نرخ طلای 24 کارات - مارس : قیمت میانگین OMR ﷼27.59
رستاق نرخ طلای 24 کارات - مارس : قیمت افتتاحیه (01 مارس) OMR ﷼26.40
رستاق نرخ طلای 24 کارات - مارس : قیمت پایانی (31 مارس) OMR ﷼28.45
رستاق نرخ طلای 24 کارات - فوریه : بالاترین قیمت OMR ﷼26.15
رستاق نرخ طلای 24 کارات - فوریه : پایین ترین قیمت OMR ﷼25.45
رستاق نرخ طلای 24 کارات - فوریه : قیمت میانگین OMR ﷼25.88
رستاق نرخ طلای 24 کارات - فوریه : قیمت افتتاحیه (01 فوریه) OMR ﷼26.10
رستاق نرخ طلای 24 کارات - فوریه : قیمت پایانی (29 فوریه) OMR ﷼26.15
رستاق - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 24 عیار

رستاق : نرخ طلای 22 کارات

20 ممکن است 2024
OMR ﷼29.40
+0.25
تاریخ قیمت تغییر دادن
19 ممکن است 2024 OMR ﷼29.15 OMR ﷼+0.00
18 ممکن است 2024 OMR ﷼29.15 OMR ﷼+0.05
17 ممکن است 2024 OMR ﷼29.10 OMR ﷼+0.30
16 ممکن است 2024 OMR ﷼28.80 OMR ﷼+0.00
15 ممکن است 2024 OMR ﷼28.80 OMR ﷼+0.45
14 ممکن است 2024 OMR ﷼28.35 OMR ﷼+0.00
13 ممکن است 2024 OMR ﷼28.35 OMR ﷼-0.20
12 ممکن است 2024 OMR ﷼28.55 OMR ﷼+0.00
11 ممکن است 2024 OMR ﷼28.55 OMR ﷼-0.05
10 ممکن است 2024 OMR ﷼28.60 OMR ﷼+0.35
رستاق نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : بالاترین قیمت OMR ﷼29.15
رستاق نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : پایین ترین قیمت OMR ﷼27.80
رستاق نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : قیمت میانگین OMR ﷼28.36
رستاق نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : قیمت افتتاحیه (01 ممکن است) OMR ﷼27.80
رستاق نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : قیمت پایانی (19 ممکن است) OMR ﷼29.15
رستاق نرخ طلای 22 کارات - آوریل : بالاترین قیمت OMR ﷼29.15
رستاق نرخ طلای 22 کارات - آوریل : پایین ترین قیمت OMR ﷼27.20
رستاق نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت میانگین OMR ﷼28.31
رستاق نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت افتتاحیه (01 آوریل) OMR ﷼27.20
رستاق نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت پایانی (30 آوریل) OMR ﷼28.00
رستاق نرخ طلای 22 کارات - مارس : بالاترین قیمت OMR ﷼27.10
رستاق نرخ طلای 22 کارات - مارس : پایین ترین قیمت OMR ﷼25.20
رستاق نرخ طلای 22 کارات - مارس : قیمت میانگین OMR ﷼26.28
رستاق نرخ طلای 22 کارات - مارس : قیمت افتتاحیه (01 مارس) OMR ﷼25.20
رستاق نرخ طلای 22 کارات - مارس : قیمت پایانی (31 مارس) OMR ﷼27.10
رستاق نرخ طلای 22 کارات - فوریه : بالاترین قیمت OMR ﷼24.95
رستاق نرخ طلای 22 کارات - فوریه : پایین ترین قیمت OMR ﷼24.30
رستاق نرخ طلای 22 کارات - فوریه : قیمت میانگین OMR ﷼24.71
رستاق نرخ طلای 22 کارات - فوریه : قیمت افتتاحیه (01 فوریه) OMR ﷼24.90
رستاق نرخ طلای 22 کارات - فوریه : قیمت پایانی (29 فوریه) OMR ﷼24.95
رستاق - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 22 عیار