رستاخ, عمان : قیمت طلا

رستاخ : 24 کارات طلا نرخ

24 اکتبر 2020
OMR ﷼25.31
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
25 اکتبر 2020 OMR ﷼25.31 OMR ﷼+0.00
24 اکتبر 2020 OMR ﷼25.31 OMR ﷼-0.11
23 اکتبر 2020 OMR ﷼25.42 OMR ﷼+0.00
22 اکتبر 2020 OMR ﷼25.42 OMR ﷼-0.11
21 اکتبر 2020 OMR ﷼25.53 OMR ﷼+0.22
20 اکتبر 2020 OMR ﷼25.31 OMR ﷼+0.00
19 اکتبر 2020 OMR ﷼25.31 OMR ﷼+0.05
18 اکتبر 2020 OMR ﷼25.26 OMR ﷼+0.00
17 اکتبر 2020 OMR ﷼25.26 OMR ﷼-0.11
16 اکتبر 2020 OMR ﷼25.37 OMR ﷼+0.17
رستاخ 24 کارات طلا نرخ - اکتبر : بالاترین قیمت OMR ﷼25.64
رستاخ 24 کارات طلا نرخ - اکتبر : کمترین قیمت قیمت OMR ﷼25.09
رستاخ 24 کارات طلا نرخ - اکتبر : متوسط u200bu200b قیمت OMR ﷼25.35
رستاخ 24 کارات طلا نرخ - اکتبر : افتتاح قیمت (01 اکتبر) OMR ﷼25.26
رستاخ 24 کارات طلا نرخ - اکتبر : بسته شدن قیمت (25 اکتبر) OMR ﷼25.31
رستاخ 24 کارات طلا نرخ - سپتامبر : بالاترین قیمت OMR ﷼26.18
رستاخ 24 کارات طلا نرخ - سپتامبر : کمترین قیمت قیمت OMR ﷼24.60
رستاخ 24 کارات طلا نرخ - سپتامبر : متوسط u200bu200b قیمت OMR ﷼25.40
رستاخ 24 کارات طلا نرخ - سپتامبر : افتتاح قیمت (01 سپتامبر) OMR ﷼26.18
رستاخ 24 کارات طلا نرخ - سپتامبر : بسته شدن قیمت (30 سپتامبر) OMR ﷼24.98
رستاخ 24 کارات طلا نرخ - اوت : بالاترین قیمت OMR ﷼27.00
رستاخ 24 کارات طلا نرخ - اوت : کمترین قیمت قیمت OMR ﷼25.31
رستاخ 24 کارات طلا نرخ - اوت : متوسط u200bu200b قیمت OMR ﷼25.93
رستاخ 24 کارات طلا نرخ - اوت : افتتاح قیمت (04 اوت) OMR ﷼26.02
رستاخ 24 کارات طلا نرخ - اوت : بسته شدن قیمت (31 اوت) OMR ﷼25.91
رستاخ 24 کارات طلا نرخ - جولای : بالاترین قیمت OMR ﷼26.02
رستاخ 24 کارات طلا نرخ - جولای : کمترین قیمت قیمت OMR ﷼23.46
رستاخ 24 کارات طلا نرخ - جولای : متوسط u200bu200b قیمت OMR ﷼24.28
رستاخ 24 کارات طلا نرخ - جولای : افتتاح قیمت (01 جولای) OMR ﷼23.57
رستاخ 24 کارات طلا نرخ - جولای : بسته شدن قیمت (31 جولای) OMR ﷼26.02
رستاخ - همه شهرها نزدیک : 24 کارات طلا قیمت

رستاخ : 22 کارات طلا نرخ

24 اکتبر 2020
OMR ﷼23.20
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
25 اکتبر 2020 OMR ﷼23.20 OMR ﷼+0.00
24 اکتبر 2020 OMR ﷼23.20 OMR ﷼-0.10
23 اکتبر 2020 OMR ﷼23.30 OMR ﷼+0.00
22 اکتبر 2020 OMR ﷼23.30 OMR ﷼-0.10
21 اکتبر 2020 OMR ﷼23.40 OMR ﷼+0.20
20 اکتبر 2020 OMR ﷼23.20 OMR ﷼+0.00
19 اکتبر 2020 OMR ﷼23.20 OMR ﷼+0.05
18 اکتبر 2020 OMR ﷼23.15 OMR ﷼+0.00
17 اکتبر 2020 OMR ﷼23.15 OMR ﷼-0.10
16 اکتبر 2020 OMR ﷼23.25 OMR ﷼+0.15
رستاخ 22 کارات طلا نرخ - اکتبر : بالاترین قیمت OMR ﷼23.50
رستاخ 22 کارات طلا نرخ - اکتبر : کمترین قیمت قیمت OMR ﷼23.00
رستاخ 22 کارات طلا نرخ - اکتبر : متوسط u200bu200b قیمت OMR ﷼23.24
رستاخ 22 کارات طلا نرخ - اکتبر : افتتاح قیمت (01 اکتبر) OMR ﷼23.15
رستاخ 22 کارات طلا نرخ - اکتبر : بسته شدن قیمت (25 اکتبر) OMR ﷼23.20
رستاخ 22 کارات طلا نرخ - سپتامبر : بالاترین قیمت OMR ﷼24.00
رستاخ 22 کارات طلا نرخ - سپتامبر : کمترین قیمت قیمت OMR ﷼22.55
رستاخ 22 کارات طلا نرخ - سپتامبر : متوسط u200bu200b قیمت OMR ﷼23.28
رستاخ 22 کارات طلا نرخ - سپتامبر : افتتاح قیمت (01 سپتامبر) OMR ﷼24.00
رستاخ 22 کارات طلا نرخ - سپتامبر : بسته شدن قیمت (30 سپتامبر) OMR ﷼22.90
رستاخ 22 کارات طلا نرخ - اوت : بالاترین قیمت OMR ﷼24.75
رستاخ 22 کارات طلا نرخ - اوت : کمترین قیمت قیمت OMR ﷼23.20
رستاخ 22 کارات طلا نرخ - اوت : متوسط u200bu200b قیمت OMR ﷼23.77
رستاخ 22 کارات طلا نرخ - اوت : افتتاح قیمت (04 اوت) OMR ﷼23.85
رستاخ 22 کارات طلا نرخ - اوت : بسته شدن قیمت (31 اوت) OMR ﷼23.75
رستاخ 22 کارات طلا نرخ - جولای : بالاترین قیمت OMR ﷼23.85
رستاخ 22 کارات طلا نرخ - جولای : کمترین قیمت قیمت OMR ﷼21.50
رستاخ 22 کارات طلا نرخ - جولای : متوسط u200bu200b قیمت OMR ﷼22.26
رستاخ 22 کارات طلا نرخ - جولای : افتتاح قیمت (01 جولای) OMR ﷼21.60
رستاخ 22 کارات طلا نرخ - جولای : بسته شدن قیمت (31 جولای) OMR ﷼23.85
رستاخ - همه شهرها نزدیک : 22 کارات طلا قیمت