رستاق, عمان : قیمت طلا

رستاق : نرخ طلای 24 کارات

08 آوریل 2021
OMR ﷼23.29
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
11 آوریل 2021 OMR ﷼23.29 OMR ﷼+0.00
10 آوریل 2021 OMR ﷼23.29 OMR ﷼+0.00
09 آوریل 2021 OMR ﷼23.29 OMR ﷼+0.00
08 آوریل 2021 OMR ﷼23.29 OMR ﷼+0.00
07 آوریل 2021 OMR ﷼23.29 OMR ﷼+0.16
06 آوریل 2021 OMR ﷼23.13 OMR ﷼+0.00
05 آوریل 2021 OMR ﷼23.13 OMR ﷼-0.05
04 آوریل 2021 OMR ﷼23.18 OMR ﷼+0.00
03 آوریل 2021 OMR ﷼23.18 OMR ﷼+0.00
02 آوریل 2021 OMR ﷼23.18 OMR ﷼+0.21
رستاق نرخ طلای 24 کارات - آوریل : بالاترین قیمت OMR ﷼23.29
رستاق نرخ طلای 24 کارات - آوریل : پایین ترین قیمت OMR ﷼22.97
رستاق نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت میانگین OMR ﷼23.20
رستاق نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت افتتاحیه (01 آوریل) OMR ﷼22.97
رستاق نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت پایانی (11 آوریل) OMR ﷼23.29
رستاق نرخ طلای 24 کارات - مارس : بالاترین قیمت OMR ﷼23.46
رستاق نرخ طلای 24 کارات - مارس : پایین ترین قیمت OMR ﷼22.58
رستاق نرخ طلای 24 کارات - مارس : قیمت میانگین OMR ﷼23.14
رستاق نرخ طلای 24 کارات - مارس : قیمت افتتاحیه (01 مارس) OMR ﷼23.46
رستاق نرخ طلای 24 کارات - مارس : قیمت پایانی (31 مارس) OMR ﷼22.58
رستاق نرخ طلای 24 کارات - فوریه : بالاترین قیمت OMR ﷼24.60
رستاق نرخ طلای 24 کارات - فوریه : پایین ترین قیمت OMR ﷼23.24
رستاق نرخ طلای 24 کارات - فوریه : قیمت میانگین OMR ﷼24.18
رستاق نرخ طلای 24 کارات - فوریه : قیمت افتتاحیه (01 فوریه) OMR ﷼24.60
رستاق نرخ طلای 24 کارات - فوریه : قیمت پایانی (28 فوریه) OMR ﷼23.24
رستاق نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : بالاترین قیمت OMR ﷼25.86
رستاق نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : پایین ترین قیمت OMR ﷼24.38
رستاق نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت میانگین OMR ﷼24.85
رستاق نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت افتتاحیه (01 ژانویه) OMR ﷼25.20
رستاق نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت پایانی (31 ژانویه) OMR ﷼24.60
رستاق - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 24 عیار

رستاق : نرخ طلای 22 کارات

08 آوریل 2021
OMR ﷼21.35
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
11 آوریل 2021 OMR ﷼21.35 OMR ﷼+0.00
10 آوریل 2021 OMR ﷼21.35 OMR ﷼+0.00
09 آوریل 2021 OMR ﷼21.35 OMR ﷼+0.00
08 آوریل 2021 OMR ﷼21.35 OMR ﷼+0.00
07 آوریل 2021 OMR ﷼21.35 OMR ﷼+0.15
06 آوریل 2021 OMR ﷼21.20 OMR ﷼+0.00
05 آوریل 2021 OMR ﷼21.20 OMR ﷼-0.05
04 آوریل 2021 OMR ﷼21.25 OMR ﷼+0.00
03 آوریل 2021 OMR ﷼21.25 OMR ﷼+0.00
02 آوریل 2021 OMR ﷼21.25 OMR ﷼+0.20
رستاق نرخ طلای 22 کارات - آوریل : بالاترین قیمت OMR ﷼21.35
رستاق نرخ طلای 22 کارات - آوریل : پایین ترین قیمت OMR ﷼21.05
رستاق نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت میانگین OMR ﷼21.27
رستاق نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت افتتاحیه (01 آوریل) OMR ﷼21.05
رستاق نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت پایانی (11 آوریل) OMR ﷼21.35
رستاق نرخ طلای 22 کارات - مارس : بالاترین قیمت OMR ﷼21.50
رستاق نرخ طلای 22 کارات - مارس : پایین ترین قیمت OMR ﷼20.70
رستاق نرخ طلای 22 کارات - مارس : قیمت میانگین OMR ﷼21.21
رستاق نرخ طلای 22 کارات - مارس : قیمت افتتاحیه (01 مارس) OMR ﷼21.50
رستاق نرخ طلای 22 کارات - مارس : قیمت پایانی (31 مارس) OMR ﷼20.70
رستاق نرخ طلای 22 کارات - فوریه : بالاترین قیمت OMR ﷼22.55
رستاق نرخ طلای 22 کارات - فوریه : پایین ترین قیمت OMR ﷼21.30
رستاق نرخ طلای 22 کارات - فوریه : قیمت میانگین OMR ﷼22.16
رستاق نرخ طلای 22 کارات - فوریه : قیمت افتتاحیه (01 فوریه) OMR ﷼22.55
رستاق نرخ طلای 22 کارات - فوریه : قیمت پایانی (28 فوریه) OMR ﷼21.30
رستاق نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : بالاترین قیمت OMR ﷼23.70
رستاق نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : پایین ترین قیمت OMR ﷼22.35
رستاق نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت میانگین OMR ﷼22.77
رستاق نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت افتتاحیه (01 ژانویه) OMR ﷼23.10
رستاق نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت پایانی (31 ژانویه) OMR ﷼22.55
رستاق - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 22 عیار