رستاق, عمان : قیمت طلا

رستاق : نرخ طلای 24 کارات

17 ژانویه 2022
OMR ﷼24.38
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
17 ژانویه 2022 OMR ﷼24.38 OMR ﷼+0.05
16 ژانویه 2022 OMR ﷼24.33 OMR ﷼+0.00
15 ژانویه 2022 OMR ﷼24.33 OMR ﷼-0.05
14 ژانویه 2022 OMR ﷼24.38 OMR ﷼-0.06
13 ژانویه 2022 OMR ﷼24.44 OMR ﷼+0.11
12 ژانویه 2022 OMR ﷼24.33 OMR ﷼+0.16
11 ژانویه 2022 OMR ﷼24.17 OMR ﷼+0.06
10 ژانویه 2022 OMR ﷼24.11 OMR ﷼+0.05
09 ژانویه 2022 OMR ﷼24.06 OMR ﷼+0.00
08 ژانویه 2022 OMR ﷼24.06 OMR ﷼+0.00
رستاق نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : بالاترین قیمت OMR ﷼24.49
رستاق نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : پایین ترین قیمت OMR ﷼24.06
رستاق نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت میانگین OMR ﷼24.27
رستاق نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت افتتاحیه (01 ژانویه) OMR ﷼24.49
رستاق نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت پایانی (17 ژانویه) OMR ﷼24.38
رستاق نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : بالاترین قیمت OMR ﷼24.38
رستاق نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : پایین ترین قیمت OMR ﷼23.73
رستاق نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : قیمت میانگین OMR ﷼24.02
رستاق نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : قیمت افتتاحیه (01 دسامبر) OMR ﷼23.95
رستاق نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : قیمت پایانی (31 دسامبر) OMR ﷼24.38
رستاق نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : بالاترین قیمت OMR ﷼25.04
رستاق نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : پایین ترین قیمت OMR ﷼23.62
رستاق نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت میانگین OMR ﷼24.41
رستاق نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت افتتاحیه (01 نوامبر) OMR ﷼23.95
رستاق نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت پایانی (30 نوامبر) OMR ﷼24.06
رستاق نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : بالاترین قیمت OMR ﷼24.17
رستاق نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : پایین ترین قیمت OMR ﷼23.51
رستاق نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت میانگین OMR ﷼23.81
رستاق نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت افتتاحیه (01 اکتبر) OMR ﷼23.51
رستاق نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت پایانی (31 اکتبر) OMR ﷼23.89
رستاق - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 24 عیار

رستاق : نرخ طلای 22 کارات

17 ژانویه 2022
OMR ﷼22.35
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
17 ژانویه 2022 OMR ﷼22.35 OMR ﷼+0.05
16 ژانویه 2022 OMR ﷼22.30 OMR ﷼+0.00
15 ژانویه 2022 OMR ﷼22.30 OMR ﷼-0.05
14 ژانویه 2022 OMR ﷼22.35 OMR ﷼-0.05
13 ژانویه 2022 OMR ﷼22.40 OMR ﷼+0.10
12 ژانویه 2022 OMR ﷼22.30 OMR ﷼+0.15
11 ژانویه 2022 OMR ﷼22.15 OMR ﷼+0.05
10 ژانویه 2022 OMR ﷼22.10 OMR ﷼+0.05
09 ژانویه 2022 OMR ﷼22.05 OMR ﷼+0.00
08 ژانویه 2022 OMR ﷼22.05 OMR ﷼+0.00
رستاق نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : بالاترین قیمت OMR ﷼22.45
رستاق نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : پایین ترین قیمت OMR ﷼22.05
رستاق نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت میانگین OMR ﷼22.25
رستاق نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت افتتاحیه (01 ژانویه) OMR ﷼22.45
رستاق نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت پایانی (17 ژانویه) OMR ﷼22.35
رستاق نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : بالاترین قیمت OMR ﷼22.35
رستاق نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : پایین ترین قیمت OMR ﷼21.75
رستاق نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : قیمت میانگین OMR ﷼22.02
رستاق نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : قیمت افتتاحیه (01 دسامبر) OMR ﷼21.95
رستاق نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : قیمت پایانی (31 دسامبر) OMR ﷼22.35
رستاق نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : بالاترین قیمت OMR ﷼22.95
رستاق نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : پایین ترین قیمت OMR ﷼21.65
رستاق نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت میانگین OMR ﷼22.37
رستاق نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت افتتاحیه (01 نوامبر) OMR ﷼21.95
رستاق نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت پایانی (30 نوامبر) OMR ﷼22.05
رستاق نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : بالاترین قیمت OMR ﷼22.15
رستاق نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : پایین ترین قیمت OMR ﷼21.55
رستاق نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت میانگین OMR ﷼21.83
رستاق نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت افتتاحیه (01 اکتبر) OMR ﷼21.55
رستاق نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت پایانی (31 اکتبر) OMR ﷼21.90
رستاق - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 22 عیار