رستاق, عمان : قیمت طلا

رستاق : نرخ طلای 24 کارات

03 دسامبر 2022
OMR ﷼23.15
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
03 دسامبر 2022 OMR ﷼23.15 OMR ﷼+0.00
02 دسامبر 2022 OMR ﷼23.15 OMR ﷼-0.05
01 دسامبر 2022 OMR ﷼23.20 OMR ﷼+0.45
30 نوامبر 2022 OMR ﷼22.75 OMR ﷼+0.10
29 نوامبر 2022 OMR ﷼22.65 OMR ﷼+0.00
28 نوامبر 2022 OMR ﷼22.65 OMR ﷼+0.00
27 نوامبر 2022 OMR ﷼22.65 OMR ﷼+0.00
26 نوامبر 2022 OMR ﷼22.65 OMR ﷼+0.05
25 نوامبر 2022 OMR ﷼22.60 OMR ﷼-0.10
24 نوامبر 2022 OMR ﷼22.70 OMR ﷼+0.15
رستاق نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : بالاترین قیمت OMR ﷼23.20
رستاق نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : پایین ترین قیمت OMR ﷼23.15
رستاق نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : قیمت میانگین OMR ﷼23.17
رستاق نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : قیمت افتتاحیه (01 دسامبر) OMR ﷼23.20
رستاق نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : قیمت پایانی (03 دسامبر) OMR ﷼23.15
رستاق نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : بالاترین قیمت OMR ﷼23.00
رستاق نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : پایین ترین قیمت OMR ﷼21.00
رستاق نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت میانگین OMR ﷼22.36
رستاق نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت افتتاحیه (01 نوامبر) OMR ﷼21.40
رستاق نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت پایانی (30 نوامبر) OMR ﷼22.75
رستاق نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : بالاترین قیمت OMR ﷼22.25
رستاق نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : پایین ترین قیمت OMR ﷼21.10
رستاق نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت میانگین OMR ﷼21.51
رستاق نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت افتتاحیه (01 اکتبر) OMR ﷼21.30
رستاق نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت پایانی (31 اکتبر) OMR ﷼21.20
رستاق نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : بالاترین قیمت OMR ﷼22.25
رستاق نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : پایین ترین قیمت OMR ﷼21.10
رستاق نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : قیمت میانگین OMR ﷼21.67
رستاق نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : قیمت افتتاحیه (01 سپتامبر) OMR ﷼21.80
رستاق نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : قیمت پایانی (30 سپتامبر) OMR ﷼21.35
رستاق - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 24 عیار

رستاق : نرخ طلای 22 کارات

03 دسامبر 2022
OMR ﷼22.20
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
03 دسامبر 2022 OMR ﷼22.20 OMR ﷼+0.00
02 دسامبر 2022 OMR ﷼22.20 OMR ﷼-0.05
01 دسامبر 2022 OMR ﷼22.25 OMR ﷼+0.45
30 نوامبر 2022 OMR ﷼21.80 OMR ﷼+0.05
29 نوامبر 2022 OMR ﷼21.75 OMR ﷼+0.00
28 نوامبر 2022 OMR ﷼21.75 OMR ﷼+0.00
27 نوامبر 2022 OMR ﷼21.75 OMR ﷼+0.00
26 نوامبر 2022 OMR ﷼21.75 OMR ﷼+0.05
25 نوامبر 2022 OMR ﷼21.70 OMR ﷼-0.05
24 نوامبر 2022 OMR ﷼21.75 OMR ﷼+0.10
رستاق نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : بالاترین قیمت OMR ﷼22.25
رستاق نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : پایین ترین قیمت OMR ﷼22.20
رستاق نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : قیمت میانگین OMR ﷼22.22
رستاق نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : قیمت افتتاحیه (01 دسامبر) OMR ﷼22.25
رستاق نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : قیمت پایانی (03 دسامبر) OMR ﷼22.20
رستاق نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : بالاترین قیمت OMR ﷼22.05
رستاق نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : پایین ترین قیمت OMR ﷼20.20
رستاق نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت میانگین OMR ﷼21.47
رستاق نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت افتتاحیه (01 نوامبر) OMR ﷼20.60
رستاق نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت پایانی (30 نوامبر) OMR ﷼21.80
رستاق نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : بالاترین قیمت OMR ﷼21.40
رستاق نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : پایین ترین قیمت OMR ﷼20.35
رستاق نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت میانگین OMR ﷼20.69
رستاق نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت افتتاحیه (01 اکتبر) OMR ﷼20.50
رستاق نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت پایانی (31 اکتبر) OMR ﷼20.40
رستاق نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : بالاترین قیمت OMR ﷼21.35
رستاق نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : پایین ترین قیمت OMR ﷼20.40
رستاق نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : قیمت میانگین OMR ﷼20.91
رستاق نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : قیمت افتتاحیه (01 سپتامبر) OMR ﷼20.95
رستاق نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : قیمت پایانی (30 سپتامبر) OMR ﷼20.55
رستاق - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 22 عیار