رستاق : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

رستاق : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
شهر عجمان 21 ژانویه 2021 AED د.إ230.74
العین 21 ژانویه 2021 AED د.إ230.74
البرعیمی 21 ژانویه 2021 OMR ﷼24.93
خانم 21 ژانویه 2021 AED د.إ230.74
الکوئز 21 ژانویه 2021 AED د.إ230.74
الصحار 21 ژانویه 2021 OMR ﷼24.93
آرمز 21 ژانویه 2021 AED د.إ230.74
همانطور که سیب الجدیده 21 ژانویه 2021 OMR ﷼24.93
به عنوان Suwayq 21 ژانویه 2021 OMR ﷼24.93
بهله 21 ژانویه 2021 OMR ﷼24.93
بارکا 21 ژانویه 2021 OMR ﷼24.93
باوشر 21 ژانویه 2021 OMR ﷼24.93
زید 21 ژانویه 2021 AED د.إ230.74
دیبا الفجیره 21 ژانویه 2021 AED د.إ230.74
دیبا آل هیسن 21 ژانویه 2021 AED د.إ230.74
شهر دبی 21 ژانویه 2021 AED د.إ230.74
شهر فجیره 21 ژانویه 2021 AED د.إ230.74
هتا 21 ژانویه 2021 AED د.إ230.74
ایبری 21 ژانویه 2021 OMR ﷼24.93
جبل علی 21 ژانویه 2021 AED د.إ230.74
کالبا 21 ژانویه 2021 AED د.إ230.74
خور فکان 21 ژانویه 2021 AED د.إ230.74
مسقطی 21 ژانویه 2021 OMR ﷼24.93
نزاوا 21 ژانویه 2021 OMR ﷼24.93
راس الخیمه 21 ژانویه 2021 AED د.إ230.74
رستاق 21 ژانویه 2021 OMR ﷼24.93
سحام 21 ژانویه 2021 OMR ﷼24.93
شهر شارجه 21 ژانویه 2021 AED د.إ230.74
سور 21 ژانویه 2021 OMR ﷼24.93
ام القوین 21 ژانویه 2021 AED د.إ230.74
رستاق : قیمت طلای 22 عیار

رستاق : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
شهر عجمان 21 ژانویه 2021 AED د.إ211.50
العین 21 ژانویه 2021 AED د.إ211.50
البرعیمی 21 ژانویه 2021 OMR ﷼22.85
خانم 21 ژانویه 2021 AED د.إ211.50
الکوئز 21 ژانویه 2021 AED د.إ211.50
الصحار 21 ژانویه 2021 OMR ﷼22.85
آرمز 21 ژانویه 2021 AED د.إ211.50
همانطور که سیب الجدیده 21 ژانویه 2021 OMR ﷼22.85
به عنوان Suwayq 21 ژانویه 2021 OMR ﷼22.85
بهله 21 ژانویه 2021 OMR ﷼22.85
بارکا 21 ژانویه 2021 OMR ﷼22.85
باوشر 21 ژانویه 2021 OMR ﷼22.85
زید 21 ژانویه 2021 AED د.إ211.50
دیبا الفجیره 21 ژانویه 2021 AED د.إ211.50
دیبا آل هیسن 21 ژانویه 2021 AED د.إ211.50
شهر دبی 21 ژانویه 2021 AED د.إ211.50
شهر فجیره 21 ژانویه 2021 AED د.إ211.50
هتا 21 ژانویه 2021 AED د.إ211.50
ایبری 21 ژانویه 2021 OMR ﷼22.85
جبل علی 21 ژانویه 2021 AED د.إ211.50
کالبا 21 ژانویه 2021 AED د.إ211.50
خور فکان 21 ژانویه 2021 AED د.إ211.50
مسقطی 21 ژانویه 2021 OMR ﷼22.85
نزاوا 21 ژانویه 2021 OMR ﷼22.85
راس الخیمه 21 ژانویه 2021 AED د.إ211.50
رستاق 21 ژانویه 2021 OMR ﷼22.85
سحام 21 ژانویه 2021 OMR ﷼22.85
شهر شارجه 21 ژانویه 2021 AED د.إ211.50
سور 21 ژانویه 2021 OMR ﷼22.85
ام القوین 21 ژانویه 2021 AED د.إ211.50
رستاق : قیمت طلای 22 عیار