عربستان سعودی : قیمت طلا در همه شهرها

عربستان سعودی : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرها

شهر تاریخ قیمت
ابا 01 فوریه 2023 SAR ﷼242.00
القنفودها 01 فوریه 2023 SAR ﷼242.00
بورایدا 01 فوریه 2023 SAR ﷼242.00
دمام 01 فوریه 2023 SAR ﷼242.00
تگرگ 01 فوریه 2023 SAR ﷼242.00
هافر آل باطین 01 فوریه 2023 SAR ﷼242.00
هوفوف 01 فوریه 2023 SAR ﷼242.00
جده 01 فوریه 2023 SAR ﷼242.00
جوبیل 01 فوریه 2023 SAR ﷼242.00
خامس مشایط 01 فوریه 2023 SAR ﷼242.00
خارج 01 فوریه 2023 SAR ﷼242.00
خبر 01 فوریه 2023 SAR ﷼242.00
مکه 01 فوریه 2023 SAR ﷼242.00
مدینه 01 فوریه 2023 SAR ﷼242.00
نجران 01 فوریه 2023 SAR ﷼242.00
قطیف 01 فوریه 2023 SAR ﷼242.00
ریاض 01 فوریه 2023 SAR ﷼242.00
تا اگر 01 فوریه 2023 SAR ﷼242.00
تبوک 01 فوریه 2023 SAR ﷼242.00
یانبو 01 فوریه 2023 SAR ﷼242.00

عربستان سعودی : نرخ طلای 22 کارات در تمام شهرها

شهر تاریخ قیمت
ابا 01 فوریه 2023 SAR ﷼223.00
القنفودها 01 فوریه 2023 SAR ﷼223.00
بورایدا 01 فوریه 2023 SAR ﷼223.00
دمام 01 فوریه 2023 SAR ﷼223.00
تگرگ 01 فوریه 2023 SAR ﷼223.00
هافر آل باطین 01 فوریه 2023 SAR ﷼223.00
هوفوف 01 فوریه 2023 SAR ﷼223.00
جده 01 فوریه 2023 SAR ﷼223.00
جوبیل 01 فوریه 2023 SAR ﷼223.00
خامس مشایط 01 فوریه 2023 SAR ﷼223.00
خارج 01 فوریه 2023 SAR ﷼223.00
خبر 01 فوریه 2023 SAR ﷼223.00
مکه 01 فوریه 2023 SAR ﷼223.00
مدینه 01 فوریه 2023 SAR ﷼223.00
نجران 01 فوریه 2023 SAR ﷼223.00
قطیف 01 فوریه 2023 SAR ﷼223.00
ریاض 01 فوریه 2023 SAR ﷼223.00
تا اگر 01 فوریه 2023 SAR ﷼223.00
تبوک 01 فوریه 2023 SAR ﷼223.00
یانبو 01 فوریه 2023 SAR ﷼223.00