عربستان سعودی : قیمت طلا در همه شهرها

عربستان سعودی : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرها

شهر تاریخ قیمت
ابا 25 جولای 2021 SAR ﷼228.02
القنفودها 25 جولای 2021 SAR ﷼228.02
بورایدا 25 جولای 2021 SAR ﷼228.02
دمام 25 جولای 2021 SAR ﷼228.02
تگرگ 25 جولای 2021 SAR ﷼228.02
هافر آل باطین 25 جولای 2021 SAR ﷼228.02
هوفوف 25 جولای 2021 SAR ﷼228.02
جده 25 جولای 2021 SAR ﷼228.02
جوبیل 25 جولای 2021 SAR ﷼228.02
خامس مشایط 25 جولای 2021 SAR ﷼228.02
خارج 25 جولای 2021 SAR ﷼228.02
خبر 25 جولای 2021 SAR ﷼228.02
مکه 25 جولای 2021 SAR ﷼228.02
مدینه 25 جولای 2021 SAR ﷼228.02
نجران 25 جولای 2021 SAR ﷼228.02
قطیف 25 جولای 2021 SAR ﷼228.02
ریاض 25 جولای 2021 SAR ﷼228.02
تا اگر 25 جولای 2021 SAR ﷼228.02
تبوک 25 جولای 2021 SAR ﷼228.02
یانبو 25 جولای 2021 SAR ﷼228.02

عربستان سعودی : نرخ طلای 22 کارات در تمام شهرها

شهر تاریخ قیمت
ابا 25 جولای 2021 SAR ﷼209.00
القنفودها 25 جولای 2021 SAR ﷼209.00
بورایدا 25 جولای 2021 SAR ﷼209.00
دمام 25 جولای 2021 SAR ﷼209.00
تگرگ 25 جولای 2021 SAR ﷼209.00
هافر آل باطین 25 جولای 2021 SAR ﷼209.00
هوفوف 25 جولای 2021 SAR ﷼209.00
جده 25 جولای 2021 SAR ﷼209.00
جوبیل 25 جولای 2021 SAR ﷼209.00
خامس مشایط 25 جولای 2021 SAR ﷼209.00
خارج 25 جولای 2021 SAR ﷼209.00
خبر 25 جولای 2021 SAR ﷼209.00
مکه 25 جولای 2021 SAR ﷼209.00
مدینه 25 جولای 2021 SAR ﷼209.00
نجران 25 جولای 2021 SAR ﷼209.00
قطیف 25 جولای 2021 SAR ﷼209.00
ریاض 25 جولای 2021 SAR ﷼209.00
تا اگر 25 جولای 2021 SAR ﷼209.00
تبوک 25 جولای 2021 SAR ﷼209.00
یانبو 25 جولای 2021 SAR ﷼209.00