عربستان سعودی : قیمت طلا در همه شهرها

عربستان سعودی : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرها

شهر تاریخ قیمت
ابا 29 نوامبر 2023 SAR ﷼256.00
القنفودها 29 نوامبر 2023 SAR ﷼256.00
بورایدا 29 نوامبر 2023 SAR ﷼256.00
دمام 29 نوامبر 2023 SAR ﷼256.00
تگرگ 29 نوامبر 2023 SAR ﷼256.00
هافر آل باطین 29 نوامبر 2023 SAR ﷼256.00
هوفوف 29 نوامبر 2023 SAR ﷼256.00
جده 29 نوامبر 2023 SAR ﷼256.00
جوبیل 29 نوامبر 2023 SAR ﷼256.00
خامس مشایط 29 نوامبر 2023 SAR ﷼256.00
خارج 29 نوامبر 2023 SAR ﷼256.00
خبر 29 نوامبر 2023 SAR ﷼256.00
مکه 29 نوامبر 2023 SAR ﷼256.00
مدینه 29 نوامبر 2023 SAR ﷼256.00
نجران 29 نوامبر 2023 SAR ﷼256.00
قطیف 29 نوامبر 2023 SAR ﷼256.00
ریاض 29 نوامبر 2023 SAR ﷼256.00
تا اگر 29 نوامبر 2023 SAR ﷼256.00
تبوک 29 نوامبر 2023 SAR ﷼256.00
یانبو 29 نوامبر 2023 SAR ﷼256.00

عربستان سعودی : نرخ طلای 22 کارات در تمام شهرها

شهر تاریخ قیمت
ابا 29 نوامبر 2023 SAR ﷼236.00
القنفودها 29 نوامبر 2023 SAR ﷼236.00
بورایدا 29 نوامبر 2023 SAR ﷼236.00
دمام 29 نوامبر 2023 SAR ﷼236.00
تگرگ 29 نوامبر 2023 SAR ﷼236.00
هافر آل باطین 29 نوامبر 2023 SAR ﷼236.00
هوفوف 29 نوامبر 2023 SAR ﷼236.00
جده 29 نوامبر 2023 SAR ﷼236.00
جوبیل 29 نوامبر 2023 SAR ﷼236.00
خامس مشایط 29 نوامبر 2023 SAR ﷼236.00
خارج 29 نوامبر 2023 SAR ﷼236.00
خبر 29 نوامبر 2023 SAR ﷼236.00
مکه 29 نوامبر 2023 SAR ﷼236.00
مدینه 29 نوامبر 2023 SAR ﷼236.00
نجران 29 نوامبر 2023 SAR ﷼236.00
قطیف 29 نوامبر 2023 SAR ﷼236.00
ریاض 29 نوامبر 2023 SAR ﷼236.00
تا اگر 29 نوامبر 2023 SAR ﷼236.00
تبوک 29 نوامبر 2023 SAR ﷼236.00
یانبو 29 نوامبر 2023 SAR ﷼236.00