عربستان سعودی : قیمت طلا در همه شهرها

عربستان سعودی : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرها

شهر تاریخ قیمت
ابا 16 آوریل 2021 SAR ﷼224.74
القنفودها 16 آوریل 2021 SAR ﷼224.74
بورایدا 16 آوریل 2021 SAR ﷼224.74
دمام 16 آوریل 2021 SAR ﷼224.74
تگرگ 16 آوریل 2021 SAR ﷼224.74
هافر آل باطین 16 آوریل 2021 SAR ﷼224.74
هوفوف 16 آوریل 2021 SAR ﷼224.74
جده 16 آوریل 2021 SAR ﷼224.74
جوبیل 16 آوریل 2021 SAR ﷼224.74
خامس مشایط 16 آوریل 2021 SAR ﷼224.74
خارج 16 آوریل 2021 SAR ﷼224.74
خبر 16 آوریل 2021 SAR ﷼224.74
مکه 16 آوریل 2021 SAR ﷼224.74
مدینه 16 آوریل 2021 SAR ﷼224.74
نجران 16 آوریل 2021 SAR ﷼224.74
قطیف 16 آوریل 2021 SAR ﷼224.74
ریاض 16 آوریل 2021 SAR ﷼224.74
تا اگر 16 آوریل 2021 SAR ﷼224.74
تبوک 16 آوریل 2021 SAR ﷼224.74
یانبو 16 آوریل 2021 SAR ﷼224.74

عربستان سعودی : نرخ طلای 22 کارات در تمام شهرها

شهر تاریخ قیمت
ابا 16 آوریل 2021 SAR ﷼206.00
القنفودها 16 آوریل 2021 SAR ﷼206.00
بورایدا 16 آوریل 2021 SAR ﷼206.00
دمام 16 آوریل 2021 SAR ﷼206.00
تگرگ 16 آوریل 2021 SAR ﷼206.00
هافر آل باطین 16 آوریل 2021 SAR ﷼206.00
هوفوف 16 آوریل 2021 SAR ﷼206.00
جده 16 آوریل 2021 SAR ﷼206.00
جوبیل 16 آوریل 2021 SAR ﷼206.00
خامس مشایط 16 آوریل 2021 SAR ﷼206.00
خارج 16 آوریل 2021 SAR ﷼206.00
خبر 16 آوریل 2021 SAR ﷼206.00
مکه 16 آوریل 2021 SAR ﷼206.00
مدینه 16 آوریل 2021 SAR ﷼206.00
نجران 16 آوریل 2021 SAR ﷼206.00
قطیف 16 آوریل 2021 SAR ﷼206.00
ریاض 16 آوریل 2021 SAR ﷼206.00
تا اگر 16 آوریل 2021 SAR ﷼206.00
تبوک 16 آوریل 2021 SAR ﷼206.00
یانبو 16 آوریل 2021 SAR ﷼206.00