عربستان سعودی : قیمت طلا در همه شهرها

عربستان سعودی : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرها

شهر تاریخ قیمت
ابا 16 ژانویه 2021 SAR ﷼231.29
القنفودها 16 ژانویه 2021 SAR ﷼231.29
بورایدا 16 ژانویه 2021 SAR ﷼231.29
دمام 16 ژانویه 2021 SAR ﷼231.29
تگرگ 16 ژانویه 2021 SAR ﷼231.29
هافر آل باطین 16 ژانویه 2021 SAR ﷼231.29
هوفوف 16 ژانویه 2021 SAR ﷼231.29
جده 16 ژانویه 2021 SAR ﷼231.29
جوبیل 16 ژانویه 2021 SAR ﷼231.29
خامس مشایط 16 ژانویه 2021 SAR ﷼231.29
خارج 16 ژانویه 2021 SAR ﷼231.29
خبر 16 ژانویه 2021 SAR ﷼231.29
مکه 16 ژانویه 2021 SAR ﷼231.29
مدینه 16 ژانویه 2021 SAR ﷼231.29
نجران 16 ژانویه 2021 SAR ﷼231.29
قطیف 16 ژانویه 2021 SAR ﷼231.29
ریاض 16 ژانویه 2021 SAR ﷼231.29
تا اگر 16 ژانویه 2021 SAR ﷼231.29
تبوک 16 ژانویه 2021 SAR ﷼231.29
یانبو 16 ژانویه 2021 SAR ﷼231.29

عربستان سعودی : نرخ طلای 22 کارات در تمام شهرها

شهر تاریخ قیمت
ابا 16 ژانویه 2021 SAR ﷼212.00
القنفودها 16 ژانویه 2021 SAR ﷼212.00
بورایدا 16 ژانویه 2021 SAR ﷼212.00
دمام 16 ژانویه 2021 SAR ﷼212.00
تگرگ 16 ژانویه 2021 SAR ﷼212.00
هافر آل باطین 16 ژانویه 2021 SAR ﷼212.00
هوفوف 16 ژانویه 2021 SAR ﷼212.00
جده 16 ژانویه 2021 SAR ﷼212.00
جوبیل 16 ژانویه 2021 SAR ﷼212.00
خامس مشایط 16 ژانویه 2021 SAR ﷼212.00
خارج 16 ژانویه 2021 SAR ﷼212.00
خبر 16 ژانویه 2021 SAR ﷼212.00
مکه 16 ژانویه 2021 SAR ﷼212.00
مدینه 16 ژانویه 2021 SAR ﷼212.00
نجران 16 ژانویه 2021 SAR ﷼212.00
قطیف 16 ژانویه 2021 SAR ﷼212.00
ریاض 16 ژانویه 2021 SAR ﷼212.00
تا اگر 16 ژانویه 2021 SAR ﷼212.00
تبوک 16 ژانویه 2021 SAR ﷼212.00
یانبو 16 ژانویه 2021 SAR ﷼212.00