عربستان سعودی : قیمت طلا در همه شهرها

عربستان سعودی : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرها

شهر تاریخ قیمت
ابا 15 جولای 2024 SAR ﷼302.00
القنفودها 15 جولای 2024 SAR ﷼302.00
بورایدا 15 جولای 2024 SAR ﷼302.00
دمام 15 جولای 2024 SAR ﷼302.00
تگرگ 15 جولای 2024 SAR ﷼302.00
هافر آل باطین 15 جولای 2024 SAR ﷼302.00
هوفوف 15 جولای 2024 SAR ﷼302.00
جده 15 جولای 2024 SAR ﷼302.00
جوبیل 15 جولای 2024 SAR ﷼302.00
خامس مشایط 15 جولای 2024 SAR ﷼302.00
خارج 15 جولای 2024 SAR ﷼302.00
خبر 15 جولای 2024 SAR ﷼302.00
مکه 15 جولای 2024 SAR ﷼302.00
مدینه 15 جولای 2024 SAR ﷼302.00
نجران 15 جولای 2024 SAR ﷼302.00
قطیف 15 جولای 2024 SAR ﷼302.00
ریاض 15 جولای 2024 SAR ﷼302.00
تا اگر 15 جولای 2024 SAR ﷼302.00
تبوک 15 جولای 2024 SAR ﷼302.00
یانبو 15 جولای 2024 SAR ﷼302.00

عربستان سعودی : نرخ طلای 22 کارات در تمام شهرها

شهر تاریخ قیمت
ابا 15 جولای 2024 SAR ﷼278.00
القنفودها 15 جولای 2024 SAR ﷼278.00
بورایدا 15 جولای 2024 SAR ﷼278.00
دمام 15 جولای 2024 SAR ﷼278.00
تگرگ 15 جولای 2024 SAR ﷼278.00
هافر آل باطین 15 جولای 2024 SAR ﷼278.00
هوفوف 15 جولای 2024 SAR ﷼278.00
جده 15 جولای 2024 SAR ﷼278.00
جوبیل 15 جولای 2024 SAR ﷼278.00
خامس مشایط 15 جولای 2024 SAR ﷼278.00
خارج 15 جولای 2024 SAR ﷼278.00
خبر 15 جولای 2024 SAR ﷼278.00
مکه 15 جولای 2024 SAR ﷼278.00
مدینه 15 جولای 2024 SAR ﷼278.00
نجران 15 جولای 2024 SAR ﷼278.00
قطیف 15 جولای 2024 SAR ﷼278.00
ریاض 15 جولای 2024 SAR ﷼278.00
تا اگر 15 جولای 2024 SAR ﷼278.00
تبوک 15 جولای 2024 SAR ﷼278.00
یانبو 15 جولای 2024 SAR ﷼278.00