شهر ابوظبی, امارات متحده عربی : قیمت طلا

شهر ابوظبی : نرخ طلای 24 کارات

02 مارس 2024
AED د.إ252.25
+0.75
تاریخ قیمت تغییر دادن
01 مارس 2024 AED د.إ251.50 AED د.إ+3.50
29 فوریه 2024 AED د.إ248.00 AED د.إ+1.50
28 فوریه 2024 AED د.إ246.50 AED د.إ+0.00
27 فوریه 2024 AED د.إ246.50 AED د.إ+0.25
26 فوریه 2024 AED د.إ246.25 AED د.إ-0.25
25 فوریه 2024 AED د.إ246.50 AED د.إ+0.00
24 فوریه 2024 AED د.إ246.50 AED د.إ+1.25
23 فوریه 2024 AED د.إ245.25 AED د.إ+0.00
22 فوریه 2024 AED د.إ245.25 AED د.إ-0.50
21 فوریه 2024 AED د.إ245.75 AED د.إ-0.25
شهر ابوظبی نرخ طلای 24 کارات - مارس : بالاترین قیمت AED د.إ251.50
شهر ابوظبی نرخ طلای 24 کارات - مارس : پایین ترین قیمت AED د.إ251.50
شهر ابوظبی نرخ طلای 24 کارات - مارس : قیمت میانگین AED د.إ251.50
شهر ابوظبی نرخ طلای 24 کارات - مارس : قیمت افتتاحیه (01 مارس) AED د.إ251.50
شهر ابوظبی نرخ طلای 24 کارات - مارس : قیمت پایانی (01 مارس) AED د.إ251.50
شهر ابوظبی نرخ طلای 24 کارات - فوریه : بالاترین قیمت AED د.إ248.00
شهر ابوظبی نرخ طلای 24 کارات - فوریه : پایین ترین قیمت AED د.إ241.00
شهر ابوظبی نرخ طلای 24 کارات - فوریه : قیمت میانگین AED د.إ245.21
شهر ابوظبی نرخ طلای 24 کارات - فوریه : قیمت افتتاحیه (01 فوریه) AED د.إ247.00
شهر ابوظبی نرخ طلای 24 کارات - فوریه : قیمت پایانی (29 فوریه) AED د.إ248.00
شهر ابوظبی نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : بالاترین قیمت AED د.إ248.75
شهر ابوظبی نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : پایین ترین قیمت AED د.إ244.50
شهر ابوظبی نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت میانگین AED د.إ247.53
شهر ابوظبی نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت افتتاحیه (01 ژانویه) AED د.إ248.75
شهر ابوظبی نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت پایانی (31 ژانویه) AED د.إ247.25
شهر ابوظبی نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : بالاترین قیمت AED د.إ251.25
شهر ابوظبی نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : پایین ترین قیمت AED د.إ240.25
شهر ابوظبی نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : قیمت میانگین AED د.إ246.51
شهر ابوظبی نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : قیمت افتتاحیه (01 دسامبر) AED د.إ246.75
شهر ابوظبی نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : قیمت پایانی (31 دسامبر) AED د.إ248.75
شهر ابوظبی - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 24 عیار

شهر ابوظبی : نرخ طلای 22 کارات

02 مارس 2024
AED د.إ233.50
+0.75
تاریخ قیمت تغییر دادن
01 مارس 2024 AED د.إ232.75 AED د.إ+3.00
29 فوریه 2024 AED د.إ229.75 AED د.إ+1.50
28 فوریه 2024 AED د.إ228.25 AED د.إ+0.00
27 فوریه 2024 AED د.إ228.25 AED د.إ+0.25
26 فوریه 2024 AED د.إ228.00 AED د.إ-0.25
25 فوریه 2024 AED د.إ228.25 AED د.إ+0.00
24 فوریه 2024 AED د.إ228.25 AED د.إ+1.25
23 فوریه 2024 AED د.إ227.00 AED د.إ+0.00
22 فوریه 2024 AED د.إ227.00 AED د.إ-0.50
21 فوریه 2024 AED د.إ227.50 AED د.إ-0.25
شهر ابوظبی نرخ طلای 22 کارات - مارس : بالاترین قیمت AED د.إ232.75
شهر ابوظبی نرخ طلای 22 کارات - مارس : پایین ترین قیمت AED د.إ232.75
شهر ابوظبی نرخ طلای 22 کارات - مارس : قیمت میانگین AED د.إ232.75
شهر ابوظبی نرخ طلای 22 کارات - مارس : قیمت افتتاحیه (01 مارس) AED د.إ232.75
شهر ابوظبی نرخ طلای 22 کارات - مارس : قیمت پایانی (01 مارس) AED د.إ232.75
شهر ابوظبی نرخ طلای 22 کارات - فوریه : بالاترین قیمت AED د.إ229.75
شهر ابوظبی نرخ طلای 22 کارات - فوریه : پایین ترین قیمت AED د.إ223.25
شهر ابوظبی نرخ طلای 22 کارات - فوریه : قیمت میانگین AED د.إ227.07
شهر ابوظبی نرخ طلای 22 کارات - فوریه : قیمت افتتاحیه (01 فوریه) AED د.إ228.75
شهر ابوظبی نرخ طلای 22 کارات - فوریه : قیمت پایانی (29 فوریه) AED د.إ229.75
شهر ابوظبی نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : بالاترین قیمت AED د.إ230.25
شهر ابوظبی نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : پایین ترین قیمت AED د.إ226.25
شهر ابوظبی نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت میانگین AED د.إ229.16
شهر ابوظبی نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت افتتاحیه (01 ژانویه) AED د.إ230.25
شهر ابوظبی نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت پایانی (31 ژانویه) AED د.إ229.00
شهر ابوظبی نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : بالاترین قیمت AED د.إ232.75
شهر ابوظبی نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : پایین ترین قیمت AED د.إ222.50
شهر ابوظبی نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : قیمت میانگین AED د.إ228.22
شهر ابوظبی نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : قیمت افتتاحیه (01 دسامبر) AED د.إ228.50
شهر ابوظبی نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : قیمت پایانی (31 دسامبر) AED د.إ230.25
شهر ابوظبی - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 22 عیار