شهر ابوظبی : قیمت طلا, شهر ابوظبی نرخ طلا

شهر ابوظبی, امارات متحده عربی : قیمت طلا

شهر ابوظبی : نرخ طلای 24 کارات

امروز 26 ژانویه 2022
AED د.إ229.38
+0.55
تاریخ قیمت تغییر دادن
25 ژانویه 2022 AED د.إ228.83 AED د.إ+0.81
24 ژانویه 2022 AED د.إ228.02 AED د.إ+0.00
23 ژانویه 2022 AED د.إ228.02 AED د.إ+0.00
22 ژانویه 2022 AED د.إ228.02 AED د.إ-0.54
21 ژانویه 2022 AED د.إ228.56 AED د.إ-0.55
20 ژانویه 2022 AED د.إ229.11 AED د.إ+2.73
19 ژانویه 2022 AED د.إ226.38 AED د.إ+0.55
18 ژانویه 2022 AED د.إ225.83 AED د.إ+0.00
17 ژانویه 2022 AED د.إ225.83 AED د.إ+0.27
16 ژانویه 2022 AED د.إ225.56 AED د.إ+0.00
شهر ابوظبی نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : بالاترین قیمت AED د.إ229.11
شهر ابوظبی نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : پایین ترین قیمت AED د.إ222.02
شهر ابوظبی نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت میانگین AED د.إ225.80
شهر ابوظبی نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت افتتاحیه (01 ژانویه) AED د.إ227.20
شهر ابوظبی نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت پایانی (25 ژانویه) AED د.إ228.83
شهر ابوظبی نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : بالاترین قیمت AED د.إ226.65
شهر ابوظبی نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : پایین ترین قیمت AED د.إ219.83
شهر ابوظبی نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : قیمت میانگین AED د.إ222.49
شهر ابوظبی نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : قیمت افتتاحیه (01 دسامبر) AED د.إ222.29
شهر ابوظبی نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : قیمت پایانی (31 دسامبر) AED د.إ226.65
شهر ابوظبی نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : بالاترین قیمت AED د.إ232.11
شهر ابوظبی نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : پایین ترین قیمت AED د.إ219.29
شهر ابوظبی نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت میانگین AED د.إ226.36
شهر ابوظبی نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت افتتاحیه (01 نوامبر) AED د.إ222.29
شهر ابوظبی نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت پایانی (30 نوامبر) AED د.إ222.83
شهر ابوظبی نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : بالاترین قیمت AED د.إ224.74
شهر ابوظبی نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : پایین ترین قیمت AED د.إ217.38
شهر ابوظبی نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت میانگین AED د.إ220.44
شهر ابوظبی نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت افتتاحیه (01 اکتبر) AED د.إ218.20
شهر ابوظبی نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت پایانی (31 اکتبر) AED د.إ221.47
شهر ابوظبی - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 24 عیار

شهر ابوظبی : نرخ طلای 22 کارات

امروز 26 ژانویه 2022
AED د.إ210.25
+0.50
تاریخ قیمت تغییر دادن
25 ژانویه 2022 AED د.إ209.75 AED د.إ+0.75
24 ژانویه 2022 AED د.إ209.00 AED د.إ+0.00
23 ژانویه 2022 AED د.إ209.00 AED د.إ+0.00
22 ژانویه 2022 AED د.إ209.00 AED د.إ-0.50
21 ژانویه 2022 AED د.إ209.50 AED د.إ-0.50
20 ژانویه 2022 AED د.إ210.00 AED د.إ+2.50
19 ژانویه 2022 AED د.إ207.50 AED د.إ+0.50
18 ژانویه 2022 AED د.إ207.00 AED د.إ+0.00
17 ژانویه 2022 AED د.إ207.00 AED د.إ+0.25
16 ژانویه 2022 AED د.إ206.75 AED د.إ+0.00
شهر ابوظبی نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : بالاترین قیمت AED د.إ210.00
شهر ابوظبی نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : پایین ترین قیمت AED د.إ203.50
شهر ابوظبی نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت میانگین AED د.إ206.97
شهر ابوظبی نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت افتتاحیه (01 ژانویه) AED د.إ208.25
شهر ابوظبی نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت پایانی (25 ژانویه) AED د.إ209.75
شهر ابوظبی نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : بالاترین قیمت AED د.إ207.75
شهر ابوظبی نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : پایین ترین قیمت AED د.إ201.50
شهر ابوظبی نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : قیمت میانگین AED د.إ203.94
شهر ابوظبی نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : قیمت افتتاحیه (01 دسامبر) AED د.إ203.75
شهر ابوظبی نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : قیمت پایانی (31 دسامبر) AED د.إ207.75
شهر ابوظبی نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : بالاترین قیمت AED د.إ212.75
شهر ابوظبی نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : پایین ترین قیمت AED د.إ201.00
شهر ابوظبی نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت میانگین AED د.إ207.48
شهر ابوظبی نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت افتتاحیه (01 نوامبر) AED د.إ203.75
شهر ابوظبی نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت پایانی (30 نوامبر) AED د.إ204.25
شهر ابوظبی نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : بالاترین قیمت AED د.إ206.00
شهر ابوظبی نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : پایین ترین قیمت AED د.إ199.25
شهر ابوظبی نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت میانگین AED د.إ202.06
شهر ابوظبی نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت افتتاحیه (01 اکتبر) AED د.إ200.00
شهر ابوظبی نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت پایانی (31 اکتبر) AED د.إ203.00
شهر ابوظبی - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 22 عیار