شهر ابوظبی : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

شهر ابوظبی : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
شهر ابوظبی 17 ژوئن 2024 AED د.إ281.00
شهر عجمان 17 ژوئن 2024 AED د.إ281.00
العین 17 ژوئن 2024 AED د.إ281.00
البرعیمی 17 ژوئن 2024 OMR ﷼29.50
الخور 17 ژوئن 2024 QAR ﷼282.50
خانم 17 ژوئن 2024 AED د.إ281.00
الکوئز 17 ژوئن 2024 AED د.إ281.00
الریان 17 ژوئن 2024 QAR ﷼282.50
الصحار 17 ژوئن 2024 OMR ﷼29.50
الوکره 17 ژوئن 2024 QAR ﷼282.50
آرمز 17 ژوئن 2024 AED د.إ281.00
به عنوان Suwayq 17 ژوئن 2024 OMR ﷼29.50
زید 17 ژوئن 2024 AED د.إ281.00
دیبا الفجیره 17 ژوئن 2024 AED د.إ281.00
دیبا آل هیسن 17 ژوئن 2024 AED د.إ281.00
دوحه 17 ژوئن 2024 QAR ﷼282.50
شهر دبی 17 ژوئن 2024 AED د.إ281.00
شهر فجیره 17 ژوئن 2024 AED د.إ281.00
غیاثی 17 ژوئن 2024 AED د.إ281.00
هتا 17 ژوئن 2024 AED د.إ281.00
ایبری 17 ژوئن 2024 OMR ﷼29.50
جبل علی 17 ژوئن 2024 AED د.إ281.00
کالبا 17 ژوئن 2024 AED د.إ281.00
خور فکان 17 ژوئن 2024 AED د.إ281.00
واحه لیوا 17 ژوئن 2024 AED د.إ281.00
مادینات زاید 17 ژوئن 2024 AED د.إ281.00
راس الخیمه 17 ژوئن 2024 AED د.إ281.00
روایس 17 ژوئن 2024 AED د.إ281.00
سحام 17 ژوئن 2024 OMR ﷼29.50
شهر شارجه 17 ژوئن 2024 AED د.إ281.00
ام القوین 17 ژوئن 2024 AED د.إ281.00
ام صلال محمد 17 ژوئن 2024 QAR ﷼282.50
شهر ابوظبی : قیمت طلای 22 عیار

شهر ابوظبی : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
شهر ابوظبی 17 ژوئن 2024 AED د.إ260.25
شهر عجمان 17 ژوئن 2024 AED د.إ260.25
العین 17 ژوئن 2024 AED د.إ260.25
البرعیمی 17 ژوئن 2024 OMR ﷼27.70
الخور 17 ژوئن 2024 QAR ﷼265.00
خانم 17 ژوئن 2024 AED د.إ260.25
الکوئز 17 ژوئن 2024 AED د.إ260.25
الریان 17 ژوئن 2024 QAR ﷼265.00
الصحار 17 ژوئن 2024 OMR ﷼27.70
الوکره 17 ژوئن 2024 QAR ﷼265.00
آرمز 17 ژوئن 2024 AED د.إ260.25
به عنوان Suwayq 17 ژوئن 2024 OMR ﷼27.70
زید 17 ژوئن 2024 AED د.إ260.25
دیبا الفجیره 17 ژوئن 2024 AED د.إ260.25
دیبا آل هیسن 17 ژوئن 2024 AED د.إ260.25
دوحه 17 ژوئن 2024 QAR ﷼265.00
شهر دبی 17 ژوئن 2024 AED د.إ260.25
شهر فجیره 17 ژوئن 2024 AED د.إ260.25
غیاثی 17 ژوئن 2024 AED د.إ260.25
هتا 17 ژوئن 2024 AED د.إ260.25
ایبری 17 ژوئن 2024 OMR ﷼27.70
جبل علی 17 ژوئن 2024 AED د.إ260.25
کالبا 17 ژوئن 2024 AED د.إ260.25
خور فکان 17 ژوئن 2024 AED د.إ260.25
واحه لیوا 17 ژوئن 2024 AED د.إ260.25
مادینات زاید 17 ژوئن 2024 AED د.إ260.25
راس الخیمه 17 ژوئن 2024 AED د.إ260.25
روایس 17 ژوئن 2024 AED د.إ260.25
سحام 17 ژوئن 2024 OMR ﷼27.70
شهر شارجه 17 ژوئن 2024 AED د.إ260.25
ام القوین 17 ژوئن 2024 AED د.إ260.25
ام صلال محمد 17 ژوئن 2024 QAR ﷼265.00
شهر ابوظبی : قیمت طلای 22 عیار