شهر ابوظبی : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

شهر ابوظبی : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
شهر ابوظبی 21 اکتبر 2021 AED د.إ221.74
شهر عجمان 21 اکتبر 2021 AED د.إ221.74
العین 21 اکتبر 2021 AED د.إ221.74
البرعیمی 20 اکتبر 2021 OMR ﷼23.95
الخور 21 اکتبر 2021 QAR ﷼226.38
خانم 21 اکتبر 2021 AED د.إ221.74
الکوئز 21 اکتبر 2021 AED د.إ221.74
الریان 21 اکتبر 2021 QAR ﷼226.38
الصحار 20 اکتبر 2021 OMR ﷼23.95
الوکره 21 اکتبر 2021 QAR ﷼226.38
آرمز 21 اکتبر 2021 AED د.إ221.74
به عنوان Suwayq 20 اکتبر 2021 OMR ﷼23.95
زید 21 اکتبر 2021 AED د.إ221.74
دیبا الفجیره 21 اکتبر 2021 AED د.إ221.74
دیبا آل هیسن 21 اکتبر 2021 AED د.إ221.74
دوحه 21 اکتبر 2021 QAR ﷼226.38
شهر دبی 21 اکتبر 2021 AED د.إ221.74
شهر فجیره 21 اکتبر 2021 AED د.إ221.74
غیاثی 21 اکتبر 2021 AED د.إ221.74
هتا 21 اکتبر 2021 AED د.إ221.74
ایبری 20 اکتبر 2021 OMR ﷼23.95
جبل علی 21 اکتبر 2021 AED د.إ221.74
کالبا 21 اکتبر 2021 AED د.إ221.74
خور فکان 21 اکتبر 2021 AED د.إ221.74
واحه لیوا 21 اکتبر 2021 AED د.إ221.74
مادینات زاید 21 اکتبر 2021 AED د.إ221.74
راس الخیمه 21 اکتبر 2021 AED د.إ221.74
روایس 21 اکتبر 2021 AED د.إ221.74
سحام 20 اکتبر 2021 OMR ﷼23.95
شهر شارجه 21 اکتبر 2021 AED د.إ221.74
ام القوین 21 اکتبر 2021 AED د.إ221.74
ام صلال محمد 21 اکتبر 2021 QAR ﷼226.38
شهر ابوظبی : قیمت طلای 22 عیار

شهر ابوظبی : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
شهر ابوظبی 21 اکتبر 2021 AED د.إ203.25
شهر عجمان 21 اکتبر 2021 AED د.إ203.25
العین 21 اکتبر 2021 AED د.إ203.25
البرعیمی 20 اکتبر 2021 OMR ﷼21.95
الخور 21 اکتبر 2021 QAR ﷼207.50
خانم 21 اکتبر 2021 AED د.إ203.25
الکوئز 21 اکتبر 2021 AED د.إ203.25
الریان 21 اکتبر 2021 QAR ﷼207.50
الصحار 20 اکتبر 2021 OMR ﷼21.95
الوکره 21 اکتبر 2021 QAR ﷼207.50
آرمز 21 اکتبر 2021 AED د.إ203.25
به عنوان Suwayq 20 اکتبر 2021 OMR ﷼21.95
زید 21 اکتبر 2021 AED د.إ203.25
دیبا الفجیره 21 اکتبر 2021 AED د.إ203.25
دیبا آل هیسن 21 اکتبر 2021 AED د.إ203.25
دوحه 21 اکتبر 2021 QAR ﷼207.50
شهر دبی 21 اکتبر 2021 AED د.إ203.25
شهر فجیره 21 اکتبر 2021 AED د.إ203.25
غیاثی 21 اکتبر 2021 AED د.إ203.25
هتا 21 اکتبر 2021 AED د.إ203.25
ایبری 20 اکتبر 2021 OMR ﷼21.95
جبل علی 21 اکتبر 2021 AED د.إ203.25
کالبا 21 اکتبر 2021 AED د.إ203.25
خور فکان 21 اکتبر 2021 AED د.إ203.25
واحه لیوا 21 اکتبر 2021 AED د.إ203.25
مادینات زاید 21 اکتبر 2021 AED د.إ203.25
راس الخیمه 21 اکتبر 2021 AED د.إ203.25
روایس 21 اکتبر 2021 AED د.إ203.25
سحام 20 اکتبر 2021 OMR ﷼21.95
شهر شارجه 21 اکتبر 2021 AED د.إ203.25
ام القوین 21 اکتبر 2021 AED د.إ203.25
ام صلال محمد 21 اکتبر 2021 QAR ﷼207.50
شهر ابوظبی : قیمت طلای 22 عیار