شهر ابوظبی : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

شهر ابوظبی : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
شهر ابوظبی 06 مرداد 2022 AED د.إ215.25
شهر عجمان 06 مرداد 2022 AED د.إ215.25
العین 06 مرداد 2022 AED د.إ215.25
البرعیمی 07 مرداد 2022 OMR ﷼22.75
الخور 07 مرداد 2022 QAR ﷼219.00
خانم 06 مرداد 2022 AED د.إ215.25
الکوئز 06 مرداد 2022 AED د.إ215.25
الریان 07 مرداد 2022 QAR ﷼219.00
الصحار 07 مرداد 2022 OMR ﷼22.75
الوکره 07 مرداد 2022 QAR ﷼219.00
آرمز 06 مرداد 2022 AED د.إ215.25
به عنوان Suwayq 07 مرداد 2022 OMR ﷼22.75
زید 06 مرداد 2022 AED د.إ215.25
دیبا الفجیره 06 مرداد 2022 AED د.إ215.25
دیبا آل هیسن 06 مرداد 2022 AED د.إ215.25
دوحه 07 مرداد 2022 QAR ﷼219.00
شهر دبی 06 مرداد 2022 AED د.إ215.25
شهر فجیره 06 مرداد 2022 AED د.إ215.25
غیاثی 06 مرداد 2022 AED د.إ215.25
هتا 06 مرداد 2022 AED د.إ215.25
ایبری 07 مرداد 2022 OMR ﷼22.75
جبل علی 06 مرداد 2022 AED د.إ215.25
کالبا 06 مرداد 2022 AED د.إ215.25
خور فکان 06 مرداد 2022 AED د.إ215.25
واحه لیوا 06 مرداد 2022 AED د.إ215.25
مادینات زاید 06 مرداد 2022 AED د.إ215.25
راس الخیمه 06 مرداد 2022 AED د.إ215.25
روایس 06 مرداد 2022 AED د.إ215.25
سحام 07 مرداد 2022 OMR ﷼22.75
شهر شارجه 06 مرداد 2022 AED د.إ215.25
ام القوین 06 مرداد 2022 AED د.إ215.25
ام صلال محمد 07 مرداد 2022 QAR ﷼219.00
شهر ابوظبی : قیمت طلای 22 عیار

شهر ابوظبی : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
شهر ابوظبی 06 مرداد 2022 AED د.إ202.00
شهر عجمان 06 مرداد 2022 AED د.إ202.00
العین 06 مرداد 2022 AED د.إ202.00
البرعیمی 07 مرداد 2022 OMR ﷼21.85
الخور 07 مرداد 2022 QAR ﷼207.00
خانم 06 مرداد 2022 AED د.إ202.00
الکوئز 06 مرداد 2022 AED د.إ202.00
الریان 07 مرداد 2022 QAR ﷼207.00
الصحار 07 مرداد 2022 OMR ﷼21.85
الوکره 07 مرداد 2022 QAR ﷼207.00
آرمز 06 مرداد 2022 AED د.إ202.00
به عنوان Suwayq 07 مرداد 2022 OMR ﷼21.85
زید 06 مرداد 2022 AED د.إ202.00
دیبا الفجیره 06 مرداد 2022 AED د.إ202.00
دیبا آل هیسن 06 مرداد 2022 AED د.إ202.00
دوحه 07 مرداد 2022 QAR ﷼207.00
شهر دبی 06 مرداد 2022 AED د.إ202.00
شهر فجیره 06 مرداد 2022 AED د.إ202.00
غیاثی 06 مرداد 2022 AED د.إ202.00
هتا 06 مرداد 2022 AED د.إ202.00
ایبری 07 مرداد 2022 OMR ﷼21.85
جبل علی 06 مرداد 2022 AED د.إ202.00
کالبا 06 مرداد 2022 AED د.إ202.00
خور فکان 06 مرداد 2022 AED د.إ202.00
واحه لیوا 06 مرداد 2022 AED د.إ202.00
مادینات زاید 06 مرداد 2022 AED د.إ202.00
راس الخیمه 06 مرداد 2022 AED د.إ202.00
روایس 06 مرداد 2022 AED د.إ202.00
سحام 07 مرداد 2022 OMR ﷼21.85
شهر شارجه 06 مرداد 2022 AED د.إ202.00
ام القوین 06 مرداد 2022 AED د.إ202.00
ام صلال محمد 07 مرداد 2022 QAR ﷼207.00
شهر ابوظبی : قیمت طلای 22 عیار