شهر ابوظبی : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

شهر ابوظبی : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
شهر ابوظبی 30 نوامبر 2023 AED د.إ247.25
شهر عجمان 30 نوامبر 2023 AED د.إ247.25
العین 30 نوامبر 2023 AED د.إ247.25
البرعیمی 30 نوامبر 2023 OMR ﷼26.10
الخور 29 نوامبر 2023 QAR ﷼250.00
خانم 30 نوامبر 2023 AED د.إ247.25
الکوئز 30 نوامبر 2023 AED د.إ247.25
الریان 29 نوامبر 2023 QAR ﷼250.00
الصحار 30 نوامبر 2023 OMR ﷼26.10
الوکره 29 نوامبر 2023 QAR ﷼250.00
آرمز 30 نوامبر 2023 AED د.إ247.25
به عنوان Suwayq 30 نوامبر 2023 OMR ﷼26.10
زید 30 نوامبر 2023 AED د.إ247.25
دیبا الفجیره 30 نوامبر 2023 AED د.إ247.25
دیبا آل هیسن 30 نوامبر 2023 AED د.إ247.25
دوحه 29 نوامبر 2023 QAR ﷼250.00
شهر دبی 30 نوامبر 2023 AED د.إ247.25
شهر فجیره 30 نوامبر 2023 AED د.إ247.25
غیاثی 30 نوامبر 2023 AED د.إ247.25
هتا 30 نوامبر 2023 AED د.إ247.25
ایبری 30 نوامبر 2023 OMR ﷼26.10
جبل علی 30 نوامبر 2023 AED د.إ247.25
کالبا 30 نوامبر 2023 AED د.إ247.25
خور فکان 30 نوامبر 2023 AED د.إ247.25
واحه لیوا 30 نوامبر 2023 AED د.إ247.25
مادینات زاید 30 نوامبر 2023 AED د.إ247.25
راس الخیمه 30 نوامبر 2023 AED د.إ247.25
روایس 30 نوامبر 2023 AED د.إ247.25
سحام 30 نوامبر 2023 OMR ﷼26.10
شهر شارجه 30 نوامبر 2023 AED د.إ247.25
ام القوین 30 نوامبر 2023 AED د.إ247.25
ام صلال محمد 29 نوامبر 2023 QAR ﷼250.00
شهر ابوظبی : قیمت طلای 22 عیار

شهر ابوظبی : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
شهر ابوظبی 30 نوامبر 2023 AED د.إ229.00
شهر عجمان 30 نوامبر 2023 AED د.إ229.00
العین 30 نوامبر 2023 AED د.إ229.00
البرعیمی 30 نوامبر 2023 OMR ﷼24.90
الخور 29 نوامبر 2023 QAR ﷼235.50
خانم 30 نوامبر 2023 AED د.إ229.00
الکوئز 30 نوامبر 2023 AED د.إ229.00
الریان 29 نوامبر 2023 QAR ﷼235.50
الصحار 30 نوامبر 2023 OMR ﷼24.90
الوکره 29 نوامبر 2023 QAR ﷼235.50
آرمز 30 نوامبر 2023 AED د.إ229.00
به عنوان Suwayq 30 نوامبر 2023 OMR ﷼24.90
زید 30 نوامبر 2023 AED د.إ229.00
دیبا الفجیره 30 نوامبر 2023 AED د.إ229.00
دیبا آل هیسن 30 نوامبر 2023 AED د.إ229.00
دوحه 29 نوامبر 2023 QAR ﷼235.50
شهر دبی 30 نوامبر 2023 AED د.إ229.00
شهر فجیره 30 نوامبر 2023 AED د.إ229.00
غیاثی 30 نوامبر 2023 AED د.إ229.00
هتا 30 نوامبر 2023 AED د.إ229.00
ایبری 30 نوامبر 2023 OMR ﷼24.90
جبل علی 30 نوامبر 2023 AED د.إ229.00
کالبا 30 نوامبر 2023 AED د.إ229.00
خور فکان 30 نوامبر 2023 AED د.إ229.00
واحه لیوا 30 نوامبر 2023 AED د.إ229.00
مادینات زاید 30 نوامبر 2023 AED د.إ229.00
راس الخیمه 30 نوامبر 2023 AED د.إ229.00
روایس 30 نوامبر 2023 AED د.إ229.00
سحام 30 نوامبر 2023 OMR ﷼24.90
شهر شارجه 30 نوامبر 2023 AED د.إ229.00
ام القوین 30 نوامبر 2023 AED د.إ229.00
ام صلال محمد 29 نوامبر 2023 QAR ﷼235.50
شهر ابوظبی : قیمت طلای 22 عیار