ابوظبی شهر : طلا قیمت در همه نزدیک شهرها

ابوظبی شهر : 24 کارات طلا نرخ در همه نزدیک شهرها

شهر تاریخ قیمت
ابوظبی شهر 25 اکتبر 2020 AED د.إ235.93
عجمان شهر 25 اکتبر 2020 AED د.إ235.93
آل عین 25 اکتبر 2020 AED د.إ235.93
آل بوریمی 24 اکتبر 2020 OMR ﷼25.31
آل خور 22 اکتبر 2020 QAR ﷼238.93
آل خانم 25 اکتبر 2020 AED د.إ235.93
آل کوئز 25 اکتبر 2020 AED د.إ235.93
آل رایان 22 اکتبر 2020 QAR ﷼238.93
آل سحر 24 اکتبر 2020 OMR ﷼25.31
آل واکره 22 اکتبر 2020 QAR ﷼238.93
Ar Rams 25 اکتبر 2020 AED د.إ235.93
به عنوان Suwayq 24 اکتبر 2020 OMR ﷼25.31
قائد 25 اکتبر 2020 AED د.إ235.93
دیبابا آل فجیره 25 اکتبر 2020 AED د.إ235.93
Dibba Al Hisn 25 اکتبر 2020 AED د.إ235.93
دوحه 22 اکتبر 2020 QAR ﷼238.93
دبی شهر 25 اکتبر 2020 AED د.إ235.93
فجیره شهر 25 اکتبر 2020 AED د.إ235.93
غیاثی 25 اکتبر 2020 AED د.إ235.93
هاتا 25 اکتبر 2020 AED د.إ235.93
ایبری 24 اکتبر 2020 OMR ﷼25.31
جبل علی 25 اکتبر 2020 AED د.إ235.93
کلبا 25 اکتبر 2020 AED د.إ235.93
خور فکان 25 اکتبر 2020 AED د.إ235.93
لیوا واحه 25 اکتبر 2020 AED د.إ235.93
مدینات زید 25 اکتبر 2020 AED د.إ235.93
راس آل خیمه 25 اکتبر 2020 AED د.إ235.93
روویس 25 اکتبر 2020 AED د.إ235.93
سحام 24 اکتبر 2020 OMR ﷼25.31
شارجه شهر 25 اکتبر 2020 AED د.إ235.93
ام آل کوین 25 اکتبر 2020 AED د.إ235.93
ام سلام محمد 22 اکتبر 2020 QAR ﷼238.93
ابوظبی شهر : 22 کارات طلا قیمت

ابوظبی شهر : 22 کارات طلا نرخ در همه نزدیک شهرها

شهر تاریخ قیمت
ابوظبی شهر 25 اکتبر 2020 AED د.إ216.25
عجمان شهر 25 اکتبر 2020 AED د.إ216.25
آل عین 25 اکتبر 2020 AED د.إ216.25
آل بوریمی 24 اکتبر 2020 OMR ﷼23.20
آل خور 22 اکتبر 2020 QAR ﷼219.00
آل خانم 25 اکتبر 2020 AED د.إ216.25
آل کوئز 25 اکتبر 2020 AED د.إ216.25
آل رایان 22 اکتبر 2020 QAR ﷼219.00
آل سحر 24 اکتبر 2020 OMR ﷼23.20
آل واکره 22 اکتبر 2020 QAR ﷼219.00
Ar Rams 25 اکتبر 2020 AED د.إ216.25
به عنوان Suwayq 24 اکتبر 2020 OMR ﷼23.20
قائد 25 اکتبر 2020 AED د.إ216.25
دیبابا آل فجیره 25 اکتبر 2020 AED د.إ216.25
Dibba Al Hisn 25 اکتبر 2020 AED د.إ216.25
دوحه 22 اکتبر 2020 QAR ﷼219.00
دبی شهر 25 اکتبر 2020 AED د.إ216.25
فجیره شهر 25 اکتبر 2020 AED د.إ216.25
غیاثی 25 اکتبر 2020 AED د.إ216.25
هاتا 25 اکتبر 2020 AED د.إ216.25
ایبری 24 اکتبر 2020 OMR ﷼23.20
جبل علی 25 اکتبر 2020 AED د.إ216.25
کلبا 25 اکتبر 2020 AED د.إ216.25
خور فکان 25 اکتبر 2020 AED د.إ216.25
لیوا واحه 25 اکتبر 2020 AED د.إ216.25
مدینات زید 25 اکتبر 2020 AED د.إ216.25
راس آل خیمه 25 اکتبر 2020 AED د.إ216.25
روویس 25 اکتبر 2020 AED د.إ216.25
سحام 24 اکتبر 2020 OMR ﷼23.20
شارجه شهر 25 اکتبر 2020 AED د.إ216.25
ام آل کوین 25 اکتبر 2020 AED د.إ216.25
ام سلام محمد 22 اکتبر 2020 QAR ﷼219.00
ابوظبی شهر : 22 کارات طلا قیمت