شهر ابوظبی : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

شهر ابوظبی : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
شهر ابوظبی 29 جولای 2021 AED د.إ226.93
شهر عجمان 29 جولای 2021 AED د.إ226.93
العین 29 جولای 2021 AED د.إ226.93
البرعیمی 29 جولای 2021 OMR ﷼24.38
الخور 29 جولای 2021 QAR ﷼231.29
خانم 29 جولای 2021 AED د.إ226.93
الکوئز 29 جولای 2021 AED د.إ226.93
الریان 29 جولای 2021 QAR ﷼231.29
الصحار 29 جولای 2021 OMR ﷼24.38
الوکره 29 جولای 2021 QAR ﷼231.29
آرمز 29 جولای 2021 AED د.إ226.93
به عنوان Suwayq 29 جولای 2021 OMR ﷼24.38
زید 29 جولای 2021 AED د.إ226.93
دیبا الفجیره 29 جولای 2021 AED د.إ226.93
دیبا آل هیسن 29 جولای 2021 AED د.إ226.93
دوحه 29 جولای 2021 QAR ﷼231.29
شهر دبی 29 جولای 2021 AED د.إ226.93
شهر فجیره 29 جولای 2021 AED د.إ226.93
غیاثی 29 جولای 2021 AED د.إ226.93
هتا 29 جولای 2021 AED د.إ226.93
ایبری 29 جولای 2021 OMR ﷼24.38
جبل علی 29 جولای 2021 AED د.إ226.93
کالبا 29 جولای 2021 AED د.إ226.93
خور فکان 29 جولای 2021 AED د.إ226.93
واحه لیوا 29 جولای 2021 AED د.إ226.93
مادینات زاید 29 جولای 2021 AED د.إ226.93
راس الخیمه 29 جولای 2021 AED د.إ226.93
روایس 29 جولای 2021 AED د.إ226.93
سحام 29 جولای 2021 OMR ﷼24.38
شهر شارجه 29 جولای 2021 AED د.إ226.93
ام القوین 29 جولای 2021 AED د.إ226.93
ام صلال محمد 29 جولای 2021 QAR ﷼231.29
شهر ابوظبی : قیمت طلای 22 عیار

شهر ابوظبی : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
شهر ابوظبی 29 جولای 2021 AED د.إ208.00
شهر عجمان 29 جولای 2021 AED د.إ208.00
العین 29 جولای 2021 AED د.إ208.00
البرعیمی 29 جولای 2021 OMR ﷼22.35
الخور 29 جولای 2021 QAR ﷼212.00
خانم 29 جولای 2021 AED د.إ208.00
الکوئز 29 جولای 2021 AED د.إ208.00
الریان 29 جولای 2021 QAR ﷼212.00
الصحار 29 جولای 2021 OMR ﷼22.35
الوکره 29 جولای 2021 QAR ﷼212.00
آرمز 29 جولای 2021 AED د.إ208.00
به عنوان Suwayq 29 جولای 2021 OMR ﷼22.35
زید 29 جولای 2021 AED د.إ208.00
دیبا الفجیره 29 جولای 2021 AED د.إ208.00
دیبا آل هیسن 29 جولای 2021 AED د.إ208.00
دوحه 29 جولای 2021 QAR ﷼212.00
شهر دبی 29 جولای 2021 AED د.إ208.00
شهر فجیره 29 جولای 2021 AED د.إ208.00
غیاثی 29 جولای 2021 AED د.إ208.00
هتا 29 جولای 2021 AED د.إ208.00
ایبری 29 جولای 2021 OMR ﷼22.35
جبل علی 29 جولای 2021 AED د.إ208.00
کالبا 29 جولای 2021 AED د.إ208.00
خور فکان 29 جولای 2021 AED د.إ208.00
واحه لیوا 29 جولای 2021 AED د.إ208.00
مادینات زاید 29 جولای 2021 AED د.إ208.00
راس الخیمه 29 جولای 2021 AED د.إ208.00
روایس 29 جولای 2021 AED د.إ208.00
سحام 29 جولای 2021 OMR ﷼22.35
شهر شارجه 29 جولای 2021 AED د.إ208.00
ام القوین 29 جولای 2021 AED د.إ208.00
ام صلال محمد 29 جولای 2021 QAR ﷼212.00
شهر ابوظبی : قیمت طلای 22 عیار