شهر ابوظبی : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

شهر ابوظبی : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
شهر ابوظبی 03 دسامبر 2022 AED د.إ217.75
شهر عجمان 03 دسامبر 2022 AED د.إ217.75
العین 03 دسامبر 2022 AED د.إ217.75
البرعیمی 03 دسامبر 2022 OMR ﷼23.15
الخور 03 دسامبر 2022 QAR ﷼221.50
خانم 03 دسامبر 2022 AED د.إ217.75
الکوئز 03 دسامبر 2022 AED د.إ217.75
الریان 03 دسامبر 2022 QAR ﷼221.50
الصحار 03 دسامبر 2022 OMR ﷼23.15
الوکره 03 دسامبر 2022 QAR ﷼221.50
آرمز 03 دسامبر 2022 AED د.إ217.75
به عنوان Suwayq 03 دسامبر 2022 OMR ﷼23.15
زید 03 دسامبر 2022 AED د.إ217.75
دیبا الفجیره 03 دسامبر 2022 AED د.إ217.75
دیبا آل هیسن 03 دسامبر 2022 AED د.إ217.75
دوحه 03 دسامبر 2022 QAR ﷼221.50
شهر دبی 03 دسامبر 2022 AED د.إ217.75
شهر فجیره 03 دسامبر 2022 AED د.إ217.75
غیاثی 03 دسامبر 2022 AED د.إ217.75
هتا 03 دسامبر 2022 AED د.إ217.75
ایبری 03 دسامبر 2022 OMR ﷼23.15
جبل علی 03 دسامبر 2022 AED د.إ217.75
کالبا 03 دسامبر 2022 AED د.إ217.75
خور فکان 03 دسامبر 2022 AED د.إ217.75
واحه لیوا 03 دسامبر 2022 AED د.إ217.75
مادینات زاید 03 دسامبر 2022 AED د.إ217.75
راس الخیمه 03 دسامبر 2022 AED د.إ217.75
روایس 03 دسامبر 2022 AED د.إ217.75
سحام 03 دسامبر 2022 OMR ﷼23.15
شهر شارجه 03 دسامبر 2022 AED د.إ217.75
ام القوین 03 دسامبر 2022 AED د.إ217.75
ام صلال محمد 03 دسامبر 2022 QAR ﷼221.50
شهر ابوظبی : قیمت طلای 22 عیار

شهر ابوظبی : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
شهر ابوظبی 03 دسامبر 2022 AED د.إ204.50
شهر عجمان 03 دسامبر 2022 AED د.إ204.50
العین 03 دسامبر 2022 AED د.إ204.50
البرعیمی 03 دسامبر 2022 OMR ﷼22.20
الخور 03 دسامبر 2022 QAR ﷼209.00
خانم 03 دسامبر 2022 AED د.إ204.50
الکوئز 03 دسامبر 2022 AED د.إ204.50
الریان 03 دسامبر 2022 QAR ﷼209.00
الصحار 03 دسامبر 2022 OMR ﷼22.20
الوکره 03 دسامبر 2022 QAR ﷼209.00
آرمز 03 دسامبر 2022 AED د.إ204.50
به عنوان Suwayq 03 دسامبر 2022 OMR ﷼22.20
زید 03 دسامبر 2022 AED د.إ204.50
دیبا الفجیره 03 دسامبر 2022 AED د.إ204.50
دیبا آل هیسن 03 دسامبر 2022 AED د.إ204.50
دوحه 03 دسامبر 2022 QAR ﷼209.00
شهر دبی 03 دسامبر 2022 AED د.إ204.50
شهر فجیره 03 دسامبر 2022 AED د.إ204.50
غیاثی 03 دسامبر 2022 AED د.إ204.50
هتا 03 دسامبر 2022 AED د.إ204.50
ایبری 03 دسامبر 2022 OMR ﷼22.20
جبل علی 03 دسامبر 2022 AED د.إ204.50
کالبا 03 دسامبر 2022 AED د.إ204.50
خور فکان 03 دسامبر 2022 AED د.إ204.50
واحه لیوا 03 دسامبر 2022 AED د.إ204.50
مادینات زاید 03 دسامبر 2022 AED د.إ204.50
راس الخیمه 03 دسامبر 2022 AED د.إ204.50
روایس 03 دسامبر 2022 AED د.إ204.50
سحام 03 دسامبر 2022 OMR ﷼22.20
شهر شارجه 03 دسامبر 2022 AED د.إ204.50
ام القوین 03 دسامبر 2022 AED د.إ204.50
ام صلال محمد 03 دسامبر 2022 QAR ﷼209.00
شهر ابوظبی : قیمت طلای 22 عیار