شهر ابوظبی : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

شهر ابوظبی : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
شهر ابوظبی 12 آوریل 2021 AED د.إ215.74
شهر عجمان 12 آوریل 2021 AED د.إ215.74
العین 12 آوریل 2021 AED د.إ215.74
البرعیمی 08 آوریل 2021 OMR ﷼23.29
الخور 09 آوریل 2021 QAR ﷼221.47
خانم 12 آوریل 2021 AED د.إ215.74
الکوئز 12 آوریل 2021 AED د.إ215.74
الریان 09 آوریل 2021 QAR ﷼221.47
الصحار 08 آوریل 2021 OMR ﷼23.29
الوکره 09 آوریل 2021 QAR ﷼221.47
آرمز 12 آوریل 2021 AED د.إ215.74
به عنوان Suwayq 08 آوریل 2021 OMR ﷼23.29
زید 12 آوریل 2021 AED د.إ215.74
دیبا الفجیره 12 آوریل 2021 AED د.إ215.74
دیبا آل هیسن 12 آوریل 2021 AED د.إ215.74
دوحه 09 آوریل 2021 QAR ﷼221.47
شهر دبی 12 آوریل 2021 AED د.إ215.74
شهر فجیره 12 آوریل 2021 AED د.إ215.74
غیاثی 12 آوریل 2021 AED د.إ215.74
هتا 12 آوریل 2021 AED د.إ215.74
ایبری 08 آوریل 2021 OMR ﷼23.29
جبل علی 12 آوریل 2021 AED د.إ215.74
کالبا 12 آوریل 2021 AED د.إ215.74
خور فکان 12 آوریل 2021 AED د.إ215.74
واحه لیوا 12 آوریل 2021 AED د.إ215.74
مادینات زاید 12 آوریل 2021 AED د.إ215.74
راس الخیمه 12 آوریل 2021 AED د.إ215.74
روایس 12 آوریل 2021 AED د.إ215.74
سحام 08 آوریل 2021 OMR ﷼23.29
شهر شارجه 12 آوریل 2021 AED د.إ215.74
ام القوین 12 آوریل 2021 AED د.إ215.74
ام صلال محمد 09 آوریل 2021 QAR ﷼221.47
شهر ابوظبی : قیمت طلای 22 عیار

شهر ابوظبی : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
شهر ابوظبی 12 آوریل 2021 AED د.إ197.75
شهر عجمان 12 آوریل 2021 AED د.إ197.75
العین 12 آوریل 2021 AED د.إ197.75
البرعیمی 08 آوریل 2021 OMR ﷼21.35
الخور 09 آوریل 2021 QAR ﷼203.00
خانم 12 آوریل 2021 AED د.إ197.75
الکوئز 12 آوریل 2021 AED د.إ197.75
الریان 09 آوریل 2021 QAR ﷼203.00
الصحار 08 آوریل 2021 OMR ﷼21.35
الوکره 09 آوریل 2021 QAR ﷼203.00
آرمز 12 آوریل 2021 AED د.إ197.75
به عنوان Suwayq 08 آوریل 2021 OMR ﷼21.35
زید 12 آوریل 2021 AED د.إ197.75
دیبا الفجیره 12 آوریل 2021 AED د.إ197.75
دیبا آل هیسن 12 آوریل 2021 AED د.إ197.75
دوحه 09 آوریل 2021 QAR ﷼203.00
شهر دبی 12 آوریل 2021 AED د.إ197.75
شهر فجیره 12 آوریل 2021 AED د.إ197.75
غیاثی 12 آوریل 2021 AED د.إ197.75
هتا 12 آوریل 2021 AED د.إ197.75
ایبری 08 آوریل 2021 OMR ﷼21.35
جبل علی 12 آوریل 2021 AED د.إ197.75
کالبا 12 آوریل 2021 AED د.إ197.75
خور فکان 12 آوریل 2021 AED د.إ197.75
واحه لیوا 12 آوریل 2021 AED د.إ197.75
مادینات زاید 12 آوریل 2021 AED د.إ197.75
راس الخیمه 12 آوریل 2021 AED د.إ197.75
روایس 12 آوریل 2021 AED د.إ197.75
سحام 08 آوریل 2021 OMR ﷼21.35
شهر شارجه 12 آوریل 2021 AED د.إ197.75
ام القوین 12 آوریل 2021 AED د.إ197.75
ام صلال محمد 09 آوریل 2021 QAR ﷼203.00
شهر ابوظبی : قیمت طلای 22 عیار