شهر عجمان, امارات متحده عربی : قیمت طلا

شهر عجمان : نرخ طلای 24 کارات

26 نوامبر 2022
AED د.إ212.50
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
26 نوامبر 2022 AED د.إ212.50 AED د.إ+0.75
25 نوامبر 2022 AED د.إ211.75 AED د.إ-1.25
24 نوامبر 2022 AED د.إ213.00 AED د.إ+2.50
23 نوامبر 2022 AED د.إ210.50 AED د.إ-0.75
22 نوامبر 2022 AED د.إ211.25 AED د.إ-0.75
20 نوامبر 2022 AED د.إ212.00 AED د.إ+0.00
19 نوامبر 2022 AED د.إ212.00 AED د.إ-1.25
18 نوامبر 2022 AED د.إ213.25 AED د.إ+0.50
17 نوامبر 2022 AED د.إ212.75 AED د.إ-3.00
16 نوامبر 2022 AED د.إ215.75 AED د.إ+0.50
شهر عجمان نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : بالاترین قیمت AED د.إ215.75
شهر عجمان نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : پایین ترین قیمت AED د.إ196.25
شهر عجمان نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت میانگین AED د.إ209.19
شهر عجمان نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت افتتاحیه (01 نوامبر) AED د.إ200.00
شهر عجمان نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت پایانی (26 نوامبر) AED د.إ212.50
شهر عجمان نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : بالاترین قیمت AED د.إ207.50
شهر عجمان نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : پایین ترین قیمت AED د.إ197.75
شهر عجمان نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت میانگین AED د.إ201.52
شهر عجمان نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت افتتاحیه (01 اکتبر) AED د.إ201.25
شهر عجمان نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت پایانی (31 اکتبر) AED د.إ198.50
شهر عجمان نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : بالاترین قیمت AED د.إ209.25
شهر عجمان نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : پایین ترین قیمت AED د.إ198.50
شهر عجمان نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : قیمت میانگین AED د.إ203.94
شهر عجمان نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : قیمت افتتاحیه (01 سپتامبر) AED د.إ206.00
شهر عجمان نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : قیمت پایانی (30 سپتامبر) AED د.إ202.50
شهر عجمان نرخ طلای 24 کارات - مرداد : بالاترین قیمت AED د.إ218.50
شهر عجمان نرخ طلای 24 کارات - مرداد : پایین ترین قیمت AED د.إ207.75
شهر عجمان نرخ طلای 24 کارات - مرداد : قیمت میانگین AED د.إ213.98
شهر عجمان نرخ طلای 24 کارات - مرداد : قیمت افتتاحیه (01 مرداد) AED د.إ214.75
شهر عجمان نرخ طلای 24 کارات - مرداد : قیمت پایانی (31 مرداد) AED د.إ207.75
شهر عجمان - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 24 عیار

شهر عجمان : نرخ طلای 22 کارات

26 نوامبر 2022
AED د.إ199.75
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
26 نوامبر 2022 AED د.إ199.75 AED د.إ+0.75
25 نوامبر 2022 AED د.إ199.00 AED د.إ-1.00
24 نوامبر 2022 AED د.إ200.00 AED د.إ+2.25
23 نوامبر 2022 AED د.إ197.75 AED د.إ-0.50
22 نوامبر 2022 AED د.إ198.25 AED د.إ-1.00
20 نوامبر 2022 AED د.إ199.25 AED د.إ+0.00
19 نوامبر 2022 AED د.إ199.25 AED د.إ-1.25
18 نوامبر 2022 AED د.إ200.50 AED د.إ+0.50
17 نوامبر 2022 AED د.إ200.00 AED د.إ-2.75
16 نوامبر 2022 AED د.إ202.75 AED د.إ+0.50
شهر عجمان نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : بالاترین قیمت AED د.إ202.75
شهر عجمان نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : پایین ترین قیمت AED د.إ184.50
شهر عجمان نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت میانگین AED د.إ196.53
شهر عجمان نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت افتتاحیه (01 نوامبر) AED د.إ187.75
شهر عجمان نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت پایانی (26 نوامبر) AED د.إ199.75
شهر عجمان نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : بالاترین قیمت AED د.إ195.00
شهر عجمان نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : پایین ترین قیمت AED د.إ185.75
شهر عجمان نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت میانگین AED د.إ189.31
شهر عجمان نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت افتتاحیه (01 اکتبر) AED د.إ189.00
شهر عجمان نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت پایانی (31 اکتبر) AED د.إ186.50
شهر عجمان نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : بالاترین قیمت AED د.إ196.50
شهر عجمان نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : پایین ترین قیمت AED د.إ187.25
شهر عجمان نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : قیمت میانگین AED د.إ192.30
شهر عجمان نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : قیمت افتتاحیه (01 سپتامبر) AED د.إ193.50
شهر عجمان نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : قیمت پایانی (30 سپتامبر) AED د.إ190.25
شهر عجمان نرخ طلای 22 کارات - مرداد : بالاترین قیمت AED د.إ205.25
شهر عجمان نرخ طلای 22 کارات - مرداد : پایین ترین قیمت AED د.إ195.25
شهر عجمان نرخ طلای 22 کارات - مرداد : قیمت میانگین AED د.إ201.01
شهر عجمان نرخ طلای 22 کارات - مرداد : قیمت افتتاحیه (01 مرداد) AED د.إ201.75
شهر عجمان نرخ طلای 22 کارات - مرداد : قیمت پایانی (31 مرداد) AED د.إ195.25
شهر عجمان - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 22 عیار