شهر عجمان, امارات متحده عربی : قیمت طلا

شهر عجمان : نرخ طلای 24 کارات

امروز 01 جولای 2022
AED د.إ218.25
-2.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
30 ژوئن 2022 AED د.إ220.25 AED د.إ+0.00
29 ژوئن 2022 AED د.إ220.25 AED د.إ-0.25
28 ژوئن 2022 AED د.إ220.50 AED د.إ-1.00
27 ژوئن 2022 AED د.إ221.50 AED د.إ+0.25
26 ژوئن 2022 AED د.إ221.25 AED د.إ+0.00
25 ژوئن 2022 AED د.إ221.25 AED د.إ+0.50
24 ژوئن 2022 AED د.إ220.75 AED د.إ-2.50
23 ژوئن 2022 AED د.إ223.25 AED د.إ-0.25
22 ژوئن 2022 AED د.إ223.50 AED د.إ+0.75
21 ژوئن 2022 AED د.إ222.75 AED د.إ-0.25
شهر عجمان نرخ طلای 24 کارات - جولای : بالاترین قیمت AED د.إ
شهر عجمان نرخ طلای 24 کارات - جولای : پایین ترین قیمت AED د.إ
شهر عجمان نرخ طلای 24 کارات - جولای : قیمت میانگین AED د.إ
شهر عجمان نرخ طلای 24 کارات - جولای : قیمت افتتاحیه () AED د.إ
شهر عجمان نرخ طلای 24 کارات - جولای : قیمت پایانی () AED د.إ
شهر عجمان نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : بالاترین قیمت AED د.إ226.75
شهر عجمان نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : پایین ترین قیمت AED د.إ220.00
شهر عجمان نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : قیمت میانگین AED د.إ223.02
شهر عجمان نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : قیمت افتتاحیه (01 ژوئن) AED د.إ223.75
شهر عجمان نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : قیمت پایانی (30 ژوئن) AED د.إ220.25
شهر عجمان نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : بالاترین قیمت AED د.إ233.00
شهر عجمان نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : پایین ترین قیمت AED د.إ219.00
شهر عجمان نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : قیمت میانگین AED د.إ224.59
شهر عجمان نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : قیمت افتتاحیه (01 ممکن است) AED د.إ229.75
شهر عجمان نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : قیمت پایانی (31 ممکن است) AED د.إ224.00
شهر عجمان نرخ طلای 24 کارات - آوریل : بالاترین قیمت AED د.إ241.50
شهر عجمان نرخ طلای 24 کارات - آوریل : پایین ترین قیمت AED د.إ229.00
شهر عجمان نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت میانگین AED د.إ235.11
شهر عجمان نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت افتتاحیه (01 آوریل) AED د.إ234.00
شهر عجمان نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت پایانی (30 آوریل) AED د.إ229.75
شهر عجمان - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 24 عیار

شهر عجمان : نرخ طلای 22 کارات

امروز 01 جولای 2022
AED د.إ205.00
-1.75
تاریخ قیمت تغییر دادن
30 ژوئن 2022 AED د.إ206.75 AED د.إ+0.00
29 ژوئن 2022 AED د.إ206.75 AED د.إ-0.50
28 ژوئن 2022 AED د.إ207.25 AED د.إ-0.75
27 ژوئن 2022 AED د.إ208.00 AED د.إ+0.25
26 ژوئن 2022 AED د.إ207.75 AED د.إ+0.00
25 ژوئن 2022 AED د.إ207.75 AED د.إ+0.50
24 ژوئن 2022 AED د.إ207.25 AED د.إ-2.50
23 ژوئن 2022 AED د.إ209.75 AED د.إ-0.25
22 ژوئن 2022 AED د.إ210.00 AED د.إ+0.75
21 ژوئن 2022 AED د.إ209.25 AED د.إ-0.25
شهر عجمان نرخ طلای 22 کارات - جولای : بالاترین قیمت AED د.إ
شهر عجمان نرخ طلای 22 کارات - جولای : پایین ترین قیمت AED د.إ
شهر عجمان نرخ طلای 22 کارات - جولای : قیمت میانگین AED د.إ
شهر عجمان نرخ طلای 22 کارات - جولای : قیمت افتتاحیه () AED د.إ
شهر عجمان نرخ طلای 22 کارات - جولای : قیمت پایانی () AED د.إ
شهر عجمان نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : بالاترین قیمت AED د.إ213.00
شهر عجمان نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : پایین ترین قیمت AED د.إ206.75
شهر عجمان نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : قیمت میانگین AED د.إ209.48
شهر عجمان نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : قیمت افتتاحیه (01 ژوئن) AED د.إ210.25
شهر عجمان نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : قیمت پایانی (30 ژوئن) AED د.إ206.75
شهر عجمان نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : بالاترین قیمت AED د.إ215.75
شهر عجمان نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : پایین ترین قیمت AED د.إ205.75
شهر عجمان نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : قیمت میانگین AED د.إ210.67
شهر عجمان نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : قیمت افتتاحیه (01 ممکن است) AED د.إ215.75
شهر عجمان نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : قیمت پایانی (31 ممکن است) AED د.إ210.50
شهر عجمان نرخ طلای 22 کارات - آوریل : بالاترین قیمت AED د.إ226.75
شهر عجمان نرخ طلای 22 کارات - آوریل : پایین ترین قیمت AED د.إ215.25
شهر عجمان نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت میانگین AED د.إ220.84
شهر عجمان نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت افتتاحیه (01 آوریل) AED د.إ219.75
شهر عجمان نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت پایانی (30 آوریل) AED د.إ215.75
شهر عجمان - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 22 عیار