ریفا, بحرین : قیمت طلا

ریفا : نرخ طلای 24 کارات

16 ژانویه 2022
BHD .د.ب23.35
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
17 ژانویه 2022 BHD .د.ب23.35 BHD .د.ب+0.00
16 ژانویه 2022 BHD .د.ب23.35 BHD .د.ب+0.00
15 ژانویه 2022 BHD .د.ب23.35 BHD .د.ب-0.11
14 ژانویه 2022 BHD .د.ب23.46 BHD .د.ب+0.00
13 ژانویه 2022 BHD .د.ب23.46 BHD .د.ب+0.11
12 ژانویه 2022 BHD .د.ب23.35 BHD .د.ب+0.11
11 ژانویه 2022 BHD .د.ب23.24 BHD .د.ب+0.11
10 ژانویه 2022 BHD .د.ب23.13 BHD .د.ب+0.00
09 ژانویه 2022 BHD .د.ب23.13 BHD .د.ب+0.00
08 ژانویه 2022 BHD .د.ب23.13 BHD .د.ب+0.11
ریفا نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : بالاترین قیمت BHD .د.ب23.46
ریفا نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : پایین ترین قیمت BHD .د.ب23.02
ریفا نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت میانگین BHD .د.ب23.29
ریفا نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت افتتاحیه (01 ژانویه) BHD .د.ب23.46
ریفا نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت پایانی (17 ژانویه) BHD .د.ب23.35
ریفا نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : بالاترین قیمت BHD .د.ب23.46
ریفا نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : پایین ترین قیمت BHD .د.ب22.80
ریفا نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : قیمت میانگین BHD .د.ب23.05
ریفا نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : قیمت افتتاحیه (01 دسامبر) BHD .د.ب23.02
ریفا نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : قیمت پایانی (31 دسامبر) BHD .د.ب23.46
ریفا نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : بالاترین قیمت BHD .د.ب23.89
ریفا نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : پایین ترین قیمت BHD .د.ب22.69
ریفا نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت میانگین BHD .د.ب23.41
ریفا نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت افتتاحیه (01 نوامبر) BHD .د.ب23.02
ریفا نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت پایانی (30 نوامبر) BHD .د.ب23.13
ریفا نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : بالاترین قیمت BHD .د.ب23.24
ریفا نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : پایین ترین قیمت BHD .د.ب22.58
ریفا نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت میانگین BHD .د.ب22.80
ریفا نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت افتتاحیه (01 اکتبر) BHD .د.ب22.58
ریفا نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت پایانی (31 اکتبر) BHD .د.ب22.91
ریفا - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 24 عیار

ریفا : نرخ طلای 22 کارات

16 ژانویه 2022
BHD .د.ب21.40
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
17 ژانویه 2022 BHD .د.ب21.40 BHD .د.ب+0.00
16 ژانویه 2022 BHD .د.ب21.40 BHD .د.ب+0.00
15 ژانویه 2022 BHD .د.ب21.40 BHD .د.ب-0.10
14 ژانویه 2022 BHD .د.ب21.50 BHD .د.ب+0.00
13 ژانویه 2022 BHD .د.ب21.50 BHD .د.ب+0.10
12 ژانویه 2022 BHD .د.ب21.40 BHD .د.ب+0.10
11 ژانویه 2022 BHD .د.ب21.30 BHD .د.ب+0.10
10 ژانویه 2022 BHD .د.ب21.20 BHD .د.ب+0.00
09 ژانویه 2022 BHD .د.ب21.20 BHD .د.ب+0.00
08 ژانویه 2022 BHD .د.ب21.20 BHD .د.ب+0.10
ریفا نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : بالاترین قیمت BHD .د.ب21.50
ریفا نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : پایین ترین قیمت BHD .د.ب21.10
ریفا نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت میانگین BHD .د.ب21.34
ریفا نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت افتتاحیه (01 ژانویه) BHD .د.ب21.50
ریفا نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت پایانی (17 ژانویه) BHD .د.ب21.40
ریفا نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : بالاترین قیمت BHD .د.ب21.50
ریفا نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : پایین ترین قیمت BHD .د.ب20.90
ریفا نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : قیمت میانگین BHD .د.ب21.13
ریفا نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : قیمت افتتاحیه (01 دسامبر) BHD .د.ب21.10
ریفا نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : قیمت پایانی (31 دسامبر) BHD .د.ب21.50
ریفا نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : بالاترین قیمت BHD .د.ب21.90
ریفا نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : پایین ترین قیمت BHD .د.ب20.80
ریفا نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت میانگین BHD .د.ب21.46
ریفا نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت افتتاحیه (01 نوامبر) BHD .د.ب21.10
ریفا نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت پایانی (30 نوامبر) BHD .د.ب21.20
ریفا نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : بالاترین قیمت BHD .د.ب21.30
ریفا نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : پایین ترین قیمت BHD .د.ب20.70
ریفا نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت میانگین BHD .د.ب20.90
ریفا نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت افتتاحیه (01 اکتبر) BHD .د.ب20.70
ریفا نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت پایانی (31 اکتبر) BHD .د.ب21.00
ریفا - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 22 عیار