ریفا, بحرین : قیمت طلا

ریفا : نرخ طلای 24 کارات

امروز 12 آوریل 2021
BHD .د.ب22.26
-0.11
تاریخ قیمت تغییر دادن
11 آوریل 2021 BHD .د.ب22.37 BHD .د.ب+0.00
10 آوریل 2021 BHD .د.ب22.37 BHD .د.ب+0.00
09 آوریل 2021 BHD .د.ب22.37 BHD .د.ب-0.10
08 آوریل 2021 BHD .د.ب22.47 BHD .د.ب+0.21
07 آوریل 2021 BHD .د.ب22.26 BHD .د.ب-0.11
06 آوریل 2021 BHD .د.ب22.37 BHD .د.ب+0.22
05 آوریل 2021 BHD .د.ب22.15 BHD .د.ب+0.00
04 آوریل 2021 BHD .د.ب22.15 BHD .د.ب+0.00
03 آوریل 2021 BHD .د.ب22.15 BHD .د.ب+0.00
02 آوریل 2021 BHD .د.ب22.15 BHD .د.ب+0.00
ریفا نرخ طلای 24 کارات - آوریل : بالاترین قیمت BHD .د.ب22.47
ریفا نرخ طلای 24 کارات - آوریل : پایین ترین قیمت BHD .د.ب22.15
ریفا نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت میانگین BHD .د.ب22.27
ریفا نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت افتتاحیه (01 آوریل) BHD .د.ب22.15
ریفا نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت پایانی (11 آوریل) BHD .د.ب22.37
ریفا نرخ طلای 24 کارات - مارس : بالاترین قیمت BHD .د.ب22.26
ریفا نرخ طلای 24 کارات - مارس : پایین ترین قیمت BHD .د.ب21.60
ریفا نرخ طلای 24 کارات - مارس : قیمت میانگین BHD .د.ب22.05
ریفا نرخ طلای 24 کارات - مارس : قیمت افتتاحیه (01 مارس) BHD .د.ب22.26
ریفا نرخ طلای 24 کارات - مارس : قیمت پایانی (31 مارس) BHD .د.ب21.93
ریفا نرخ طلای 24 کارات - فوریه : بالاترین قیمت BHD .د.ب23.78
ریفا نرخ طلای 24 کارات - فوریه : پایین ترین قیمت BHD .د.ب22.04
ریفا نرخ طلای 24 کارات - فوریه : قیمت میانگین BHD .د.ب23.05
ریفا نرخ طلای 24 کارات - فوریه : قیمت افتتاحیه (01 فوریه) BHD .د.ب23.78
ریفا نرخ طلای 24 کارات - فوریه : قیمت پایانی (28 فوریه) BHD .د.ب22.26
ریفا نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : بالاترین قیمت BHD .د.ب24.77
ریفا نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : پایین ترین قیمت BHD .د.ب23.35
ریفا نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت میانگین BHD .د.ب23.79
ریفا نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت افتتاحیه (01 ژانویه) BHD .د.ب24.22
ریفا نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت پایانی (31 ژانویه) BHD .د.ب23.67
ریفا - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 24 عیار

ریفا : نرخ طلای 22 کارات

امروز 12 آوریل 2021
BHD .د.ب20.40
-0.10
تاریخ قیمت تغییر دادن
11 آوریل 2021 BHD .د.ب20.50 BHD .د.ب+0.00
10 آوریل 2021 BHD .د.ب20.50 BHD .د.ب+0.00
09 آوریل 2021 BHD .د.ب20.50 BHD .د.ب-0.10
08 آوریل 2021 BHD .د.ب20.60 BHD .د.ب+0.20
07 آوریل 2021 BHD .د.ب20.40 BHD .د.ب-0.10
06 آوریل 2021 BHD .د.ب20.50 BHD .د.ب+0.20
05 آوریل 2021 BHD .د.ب20.30 BHD .د.ب+0.00
04 آوریل 2021 BHD .د.ب20.30 BHD .د.ب+0.00
03 آوریل 2021 BHD .د.ب20.30 BHD .د.ب+0.00
02 آوریل 2021 BHD .د.ب20.30 BHD .د.ب+0.00
ریفا نرخ طلای 22 کارات - آوریل : بالاترین قیمت BHD .د.ب20.60
ریفا نرخ طلای 22 کارات - آوریل : پایین ترین قیمت BHD .د.ب20.30
ریفا نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت میانگین BHD .د.ب20.41
ریفا نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت افتتاحیه (01 آوریل) BHD .د.ب20.30
ریفا نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت پایانی (11 آوریل) BHD .د.ب20.50
ریفا نرخ طلای 22 کارات - مارس : بالاترین قیمت BHD .د.ب20.40
ریفا نرخ طلای 22 کارات - مارس : پایین ترین قیمت BHD .د.ب19.80
ریفا نرخ طلای 22 کارات - مارس : قیمت میانگین BHD .د.ب20.21
ریفا نرخ طلای 22 کارات - مارس : قیمت افتتاحیه (01 مارس) BHD .د.ب20.40
ریفا نرخ طلای 22 کارات - مارس : قیمت پایانی (31 مارس) BHD .د.ب20.10
ریفا نرخ طلای 22 کارات - فوریه : بالاترین قیمت BHD .د.ب21.80
ریفا نرخ طلای 22 کارات - فوریه : پایین ترین قیمت BHD .د.ب20.20
ریفا نرخ طلای 22 کارات - فوریه : قیمت میانگین BHD .د.ب21.13
ریفا نرخ طلای 22 کارات - فوریه : قیمت افتتاحیه (01 فوریه) BHD .د.ب21.80
ریفا نرخ طلای 22 کارات - فوریه : قیمت پایانی (28 فوریه) BHD .د.ب20.40
ریفا نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : بالاترین قیمت BHD .د.ب22.70
ریفا نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : پایین ترین قیمت BHD .د.ب21.40
ریفا نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت میانگین BHD .د.ب21.81
ریفا نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت افتتاحیه (01 ژانویه) BHD .د.ب22.20
ریفا نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت پایانی (31 ژانویه) BHD .د.ب21.70
ریفا - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 22 عیار