ریفا, بحرین : قیمت طلا

ریفا : نرخ طلای 24 کارات

01 فوریه 2023
BHD .د.ب23.90
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
31 ژانویه 2023 BHD .د.ب23.90 BHD .د.ب+0.00
30 ژانویه 2023 BHD .د.ب23.90 BHD .د.ب-0.10
29 ژانویه 2023 BHD .د.ب24.00 BHD .د.ب+0.00
28 ژانویه 2023 BHD .د.ب24.00 BHD .د.ب+0.00
27 ژانویه 2023 BHD .د.ب24.00 BHD .د.ب+0.10
26 ژانویه 2023 BHD .د.ب23.90 BHD .د.ب-0.10
25 ژانویه 2023 BHD .د.ب24.00 BHD .د.ب-0.10
24 ژانویه 2023 BHD .د.ب24.10 BHD .د.ب+0.30
23 ژانویه 2023 BHD .د.ب23.80 BHD .د.ب-0.10
22 ژانویه 2023 BHD .د.ب23.90 BHD .د.ب+0.00
ریفا نرخ طلای 24 کارات - فوریه : بالاترین قیمت BHD .د.ب
ریفا نرخ طلای 24 کارات - فوریه : پایین ترین قیمت BHD .د.ب
ریفا نرخ طلای 24 کارات - فوریه : قیمت میانگین BHD .د.ب
ریفا نرخ طلای 24 کارات - فوریه : قیمت افتتاحیه () BHD .د.ب
ریفا نرخ طلای 24 کارات - فوریه : قیمت پایانی () BHD .د.ب
ریفا نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : بالاترین قیمت BHD .د.ب24.10
ریفا نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : پایین ترین قیمت BHD .د.ب22.70
ریفا نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت میانگین BHD .د.ب23.63
ریفا نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت افتتاحیه (01 ژانویه) BHD .د.ب22.70
ریفا نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت پایانی (31 ژانویه) BHD .د.ب23.90
ریفا نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : بالاترین قیمت BHD .د.ب22.70
ریفا نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : پایین ترین قیمت BHD .د.ب22.10
ریفا نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : قیمت میانگین BHD .د.ب22.39
ریفا نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : قیمت افتتاحیه (01 دسامبر) BHD .د.ب22.40
ریفا نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : قیمت پایانی (31 دسامبر) BHD .د.ب22.70
ریفا نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : بالاترین قیمت BHD .د.ب22.20
ریفا نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : پایین ترین قیمت BHD .د.ب20.20
ریفا نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت میانگین BHD .د.ب21.56
ریفا نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت افتتاحیه (01 نوامبر) BHD .د.ب20.60
ریفا نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت پایانی (30 نوامبر) BHD .د.ب21.80
ریفا - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 24 عیار

ریفا : نرخ طلای 22 کارات

01 فوریه 2023
BHD .د.ب22.60
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
31 ژانویه 2023 BHD .د.ب22.60 BHD .د.ب+0.00
30 ژانویه 2023 BHD .د.ب22.60 BHD .د.ب+0.00
29 ژانویه 2023 BHD .د.ب22.60 BHD .د.ب+0.00
28 ژانویه 2023 BHD .د.ب22.60 BHD .د.ب-0.10
27 ژانویه 2023 BHD .د.ب22.70 BHD .د.ب+0.10
26 ژانویه 2023 BHD .د.ب22.60 BHD .د.ب+0.00
25 ژانویه 2023 BHD .د.ب22.60 BHD .د.ب-0.10
24 ژانویه 2023 BHD .د.ب22.70 BHD .د.ب+0.20
23 ژانویه 2023 BHD .د.ب22.50 BHD .د.ب-0.10
22 ژانویه 2023 BHD .د.ب22.60 BHD .د.ب+0.00
ریفا نرخ طلای 22 کارات - فوریه : بالاترین قیمت BHD .د.ب
ریفا نرخ طلای 22 کارات - فوریه : پایین ترین قیمت BHD .د.ب
ریفا نرخ طلای 22 کارات - فوریه : قیمت میانگین BHD .د.ب
ریفا نرخ طلای 22 کارات - فوریه : قیمت افتتاحیه () BHD .د.ب
ریفا نرخ طلای 22 کارات - فوریه : قیمت پایانی () BHD .د.ب
ریفا نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : بالاترین قیمت BHD .د.ب22.70
ریفا نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : پایین ترین قیمت BHD .د.ب21.50
ریفا نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت میانگین BHD .د.ب22.34
ریفا نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت افتتاحیه (01 ژانویه) BHD .د.ب21.50
ریفا نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت پایانی (31 ژانویه) BHD .د.ب22.60
ریفا نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : بالاترین قیمت BHD .د.ب21.50
ریفا نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : پایین ترین قیمت BHD .د.ب21.00
ریفا نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : قیمت میانگین BHD .د.ب21.20
ریفا نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : قیمت افتتاحیه (01 دسامبر) BHD .د.ب21.20
ریفا نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : قیمت پایانی (31 دسامبر) BHD .د.ب21.50
ریفا نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : بالاترین قیمت BHD .د.ب21.00
ریفا نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : پایین ترین قیمت BHD .د.ب19.20
ریفا نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت میانگین BHD .د.ب20.45
ریفا نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت افتتاحیه (01 نوامبر) BHD .د.ب19.50
ریفا نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت پایانی (30 نوامبر) BHD .د.ب20.70
ریفا - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 22 عیار