ریفا, بحرین : قیمت طلا

ریفا : نرخ طلای 24 کارات

21 ژانویه 2021
BHD .د.ب23.78
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
20 ژانویه 2021 BHD .د.ب23.78 BHD .د.ب+0.32
19 ژانویه 2021 BHD .د.ب23.46 BHD .د.ب+0.00
18 ژانویه 2021 BHD .د.ب23.46 BHD .د.ب+0.11
17 ژانویه 2021 BHD .د.ب23.35 BHD .د.ب+0.00
16 ژانویه 2021 BHD .د.ب23.35 BHD .د.ب+0.00
15 ژانویه 2021 BHD .د.ب23.35 BHD .د.ب-0.22
14 ژانویه 2021 BHD .د.ب23.57 BHD .د.ب-0.10
13 ژانویه 2021 BHD .د.ب23.67 BHD .د.ب+0.10
12 ژانویه 2021 BHD .د.ب23.57 BHD .د.ب+0.11
11 ژانویه 2021 BHD .د.ب23.46 BHD .د.ب-0.11
ریفا نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : بالاترین قیمت BHD .د.ب24.77
ریفا نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : پایین ترین قیمت BHD .د.ب23.35
ریفا نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت میانگین BHD .د.ب23.85
ریفا نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت افتتاحیه (01 ژانویه) BHD .د.ب24.22
ریفا نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت پایانی (20 ژانویه) BHD .د.ب23.78
ریفا نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : بالاترین قیمت BHD .د.ب24.11
ریفا نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : پایین ترین قیمت BHD .د.ب23.13
ریفا نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : قیمت میانگین BHD .د.ب23.73
ریفا نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : قیمت افتتاحیه (01 دسامبر) BHD .د.ب23.13
ریفا نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : قیمت پایانی (31 دسامبر) BHD .د.ب24.11
ریفا نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : بالاترین قیمت BHD .د.ب24.87
ریفا نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : پایین ترین قیمت BHD .د.ب22.80
ریفا نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت میانگین BHD .د.ب23.85
ریفا نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت افتتاحیه (01 نوامبر) BHD .د.ب24.00
ریفا نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت پایانی (30 نوامبر) BHD .د.ب22.80
ریفا نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : بالاترین قیمت BHD .د.ب24.66
ریفا نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : پایین ترین قیمت BHD .د.ب23.89
ریفا نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت میانگین BHD .د.ب24.28
ریفا نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت افتتاحیه (01 اکتبر) BHD .د.ب24.33
ریفا نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت پایانی (31 اکتبر) BHD .د.ب24.00
ریفا - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 24 عیار

ریفا : نرخ طلای 22 کارات

21 ژانویه 2021
BHD .د.ب21.80
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
20 ژانویه 2021 BHD .د.ب21.80 BHD .د.ب+0.30
19 ژانویه 2021 BHD .د.ب21.50 BHD .د.ب+0.00
18 ژانویه 2021 BHD .د.ب21.50 BHD .د.ب+0.10
17 ژانویه 2021 BHD .د.ب21.40 BHD .د.ب+0.00
16 ژانویه 2021 BHD .د.ب21.40 BHD .د.ب+0.00
15 ژانویه 2021 BHD .د.ب21.40 BHD .د.ب-0.20
14 ژانویه 2021 BHD .د.ب21.60 BHD .د.ب-0.10
13 ژانویه 2021 BHD .د.ب21.70 BHD .د.ب+0.10
12 ژانویه 2021 BHD .د.ب21.60 BHD .د.ب+0.10
11 ژانویه 2021 BHD .د.ب21.50 BHD .د.ب-0.10
ریفا نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : بالاترین قیمت BHD .د.ب22.70
ریفا نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : پایین ترین قیمت BHD .د.ب21.40
ریفا نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت میانگین BHD .د.ب21.86
ریفا نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت افتتاحیه (01 ژانویه) BHD .د.ب22.20
ریفا نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت پایانی (20 ژانویه) BHD .د.ب21.80
ریفا نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : بالاترین قیمت BHD .د.ب22.10
ریفا نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : پایین ترین قیمت BHD .د.ب21.20
ریفا نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : قیمت میانگین BHD .د.ب21.75
ریفا نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : قیمت افتتاحیه (01 دسامبر) BHD .د.ب21.20
ریفا نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : قیمت پایانی (31 دسامبر) BHD .د.ب22.10
ریفا نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : بالاترین قیمت BHD .د.ب22.80
ریفا نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : پایین ترین قیمت BHD .د.ب20.90
ریفا نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت میانگین BHD .د.ب21.86
ریفا نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت افتتاحیه (01 نوامبر) BHD .د.ب22.00
ریفا نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت پایانی (30 نوامبر) BHD .د.ب20.90
ریفا نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : بالاترین قیمت BHD .د.ب22.60
ریفا نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : پایین ترین قیمت BHD .د.ب21.90
ریفا نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت میانگین BHD .د.ب22.26
ریفا نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت افتتاحیه (01 اکتبر) BHD .د.ب22.30
ریفا نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت پایانی (31 اکتبر) BHD .د.ب22.00
ریفا - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 22 عیار