بودایا, بحرین : قیمت طلا

بودایا : نرخ طلای 24 کارات

20 آوریل 2024
BHD .د.ب29.60
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
21 آوریل 2024 BHD .د.ب29.60 BHD .د.ب+0.00
20 آوریل 2024 BHD .د.ب29.60 BHD .د.ب+0.00
19 آوریل 2024 BHD .د.ب29.60 BHD .د.ب+0.10
18 آوریل 2024 BHD .د.ب29.50 BHD .د.ب+0.20
17 آوریل 2024 BHD .د.ب29.30 BHD .د.ب+0.00
16 آوریل 2024 BHD .د.ب29.30 BHD .د.ب+0.10
15 آوریل 2024 BHD .د.ب29.20 BHD .د.ب+0.20
14 آوریل 2024 BHD .د.ب29.00 BHD .د.ب+0.00
13 آوریل 2024 BHD .د.ب29.00 BHD .د.ب-0.30
12 آوریل 2024 BHD .د.ب29.30 BHD .د.ب+0.40
بودایا نرخ طلای 24 کارات - آوریل : بالاترین قیمت BHD .د.ب29.60
بودایا نرخ طلای 24 کارات - آوریل : پایین ترین قیمت BHD .د.ب27.90
بودایا نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت میانگین BHD .د.ب28.98
بودایا نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت افتتاحیه (01 آوریل) BHD .د.ب27.90
بودایا نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت پایانی (21 آوریل) BHD .د.ب29.60
بودایا نرخ طلای 24 کارات - مارس : بالاترین قیمت BHD .د.ب27.60
بودایا نرخ طلای 24 کارات - مارس : پایین ترین قیمت BHD .د.ب25.60
بودایا نرخ طلای 24 کارات - مارس : قیمت میانگین BHD .د.ب26.76
بودایا نرخ طلای 24 کارات - مارس : قیمت افتتاحیه (01 مارس) BHD .د.ب25.60
بودایا نرخ طلای 24 کارات - مارس : قیمت پایانی (31 مارس) BHD .د.ب27.60
بودایا نرخ طلای 24 کارات - فوریه : بالاترین قیمت BHD .د.ب25.40
بودایا نرخ طلای 24 کارات - فوریه : پایین ترین قیمت BHD .د.ب24.70
بودایا نرخ طلای 24 کارات - فوریه : قیمت میانگین BHD .د.ب25.14
بودایا نرخ طلای 24 کارات - فوریه : قیمت افتتاحیه (01 فوریه) BHD .د.ب25.40
بودایا نرخ طلای 24 کارات - فوریه : قیمت پایانی (29 فوریه) BHD .د.ب25.40
بودایا نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : بالاترین قیمت BHD .د.ب25.50
بودایا نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : پایین ترین قیمت BHD .د.ب25.00
بودایا نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت میانگین BHD .د.ب25.40
بودایا نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت افتتاحیه (01 ژانویه) BHD .د.ب25.50
بودایا نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت پایانی (31 ژانویه) BHD .د.ب25.50
بودایا - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 24 عیار

بودایا : نرخ طلای 22 کارات

20 آوریل 2024
BHD .د.ب27.80
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
21 آوریل 2024 BHD .د.ب27.80 BHD .د.ب+0.00
20 آوریل 2024 BHD .د.ب27.80 BHD .د.ب-0.10
19 آوریل 2024 BHD .د.ب27.90 BHD .د.ب+0.10
18 آوریل 2024 BHD .د.ب27.80 BHD .د.ب+0.20
17 آوریل 2024 BHD .د.ب27.60 BHD .د.ب+0.00
16 آوریل 2024 BHD .د.ب27.60 BHD .د.ب+0.20
15 آوریل 2024 BHD .د.ب27.40 BHD .د.ب+0.10
14 آوریل 2024 BHD .د.ب27.30 BHD .د.ب+0.00
13 آوریل 2024 BHD .د.ب27.30 BHD .د.ب-0.40
12 آوریل 2024 BHD .د.ب27.70 BHD .د.ب+0.50
بودایا نرخ طلای 22 کارات - آوریل : بالاترین قیمت BHD .د.ب27.90
بودایا نرخ طلای 22 کارات - آوریل : پایین ترین قیمت BHD .د.ب26.30
بودایا نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت میانگین BHD .د.ب27.28
بودایا نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت افتتاحیه (01 آوریل) BHD .د.ب26.30
بودایا نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت پایانی (21 آوریل) BHD .د.ب27.80
بودایا نرخ طلای 22 کارات - مارس : بالاترین قیمت BHD .د.ب26.10
بودایا نرخ طلای 22 کارات - مارس : پایین ترین قیمت BHD .د.ب24.20
بودایا نرخ طلای 22 کارات - مارس : قیمت میانگین BHD .د.ب25.26
بودایا نرخ طلای 22 کارات - مارس : قیمت افتتاحیه (01 مارس) BHD .د.ب24.20
بودایا نرخ طلای 22 کارات - مارس : قیمت پایانی (31 مارس) BHD .د.ب26.10
بودایا نرخ طلای 22 کارات - فوریه : بالاترین قیمت BHD .د.ب24.00
بودایا نرخ طلای 22 کارات - فوریه : پایین ترین قیمت BHD .د.ب23.30
بودایا نرخ طلای 22 کارات - فوریه : قیمت میانگین BHD .د.ب23.73
بودایا نرخ طلای 22 کارات - فوریه : قیمت افتتاحیه (01 فوریه) BHD .د.ب24.00
بودایا نرخ طلای 22 کارات - فوریه : قیمت پایانی (29 فوریه) BHD .د.ب24.00
بودایا نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : بالاترین قیمت BHD .د.ب24.10
بودایا نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : پایین ترین قیمت BHD .د.ب23.60
بودایا نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت میانگین BHD .د.ب23.93
بودایا نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت افتتاحیه (01 ژانویه) BHD .د.ب24.00
بودایا نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت پایانی (31 ژانویه) BHD .د.ب24.10
بودایا - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 22 عیار