بودیا, بحرین : قیمت طلا

بودیا : 24 کارات طلا نرخ

31 اکتبر 2020
BHD .د.ب24.00
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
31 اکتبر 2020 BHD .د.ب24.00 BHD .د.ب+0.00
30 اکتبر 2020 BHD .د.ب24.00 BHD .د.ب+0.11
29 اکتبر 2020 BHD .د.ب23.89 BHD .د.ب-0.11
28 اکتبر 2020 BHD .د.ب24.00 BHD .د.ب-0.33
27 اکتبر 2020 BHD .د.ب24.33 BHD .د.ب+0.00
26 اکتبر 2020 BHD .د.ب24.33 BHD .د.ب+0.11
25 اکتبر 2020 BHD .د.ب24.22 BHD .د.ب+0.00
24 اکتبر 2020 BHD .د.ب24.22 BHD .د.ب+0.00
23 اکتبر 2020 BHD .د.ب24.22 BHD .د.ب+0.00
22 اکتبر 2020 BHD .د.ب24.22 BHD .د.ب-0.33
بودیا 24 کارات طلا نرخ - نوامبر : بالاترین قیمت BHD .د.ب
بودیا 24 کارات طلا نرخ - نوامبر : کمترین قیمت قیمت BHD .د.ب
بودیا 24 کارات طلا نرخ - نوامبر : متوسط u200bu200b قیمت BHD .د.ب
بودیا 24 کارات طلا نرخ - نوامبر : افتتاح قیمت () BHD .د.ب
بودیا 24 کارات طلا نرخ - نوامبر : بسته شدن قیمت () BHD .د.ب
بودیا 24 کارات طلا نرخ - اکتبر : بالاترین قیمت BHD .د.ب24.66
بودیا 24 کارات طلا نرخ - اکتبر : کمترین قیمت قیمت BHD .د.ب23.89
بودیا 24 کارات طلا نرخ - اکتبر : متوسط u200bu200b قیمت BHD .د.ب24.28
بودیا 24 کارات طلا نرخ - اکتبر : افتتاح قیمت (01 اکتبر) BHD .د.ب24.33
بودیا 24 کارات طلا نرخ - اکتبر : بسته شدن قیمت (31 اکتبر) BHD .د.ب24.00
بودیا 24 کارات طلا نرخ - سپتامبر : بالاترین قیمت BHD .د.ب25.09
بودیا 24 کارات طلا نرخ - سپتامبر : کمترین قیمت قیمت BHD .د.ب23.67
بودیا 24 کارات طلا نرخ - سپتامبر : متوسط u200bu200b قیمت BHD .د.ب24.46
بودیا 24 کارات طلا نرخ - سپتامبر : افتتاح قیمت (01 سپتامبر) BHD .د.ب25.09
بودیا 24 کارات طلا نرخ - سپتامبر : بسته شدن قیمت (30 سپتامبر) BHD .د.ب24.00
بودیا 24 کارات طلا نرخ - اوت : بالاترین قیمت BHD .د.ب26.18
بودیا 24 کارات طلا نرخ - اوت : کمترین قیمت قیمت BHD .د.ب24.33
بودیا 24 کارات طلا نرخ - اوت : متوسط u200bu200b قیمت BHD .د.ب25.00
بودیا 24 کارات طلا نرخ - اوت : افتتاح قیمت (04 اوت) BHD .د.ب25.09
بودیا 24 کارات طلا نرخ - اوت : بسته شدن قیمت (31 اوت) BHD .د.ب24.98
بودیا - همه شهرها نزدیک : 24 کارات طلا قیمت

بودیا : 22 کارات طلا نرخ

31 اکتبر 2020
BHD .د.ب22.00
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
31 اکتبر 2020 BHD .د.ب22.00 BHD .د.ب+0.00
30 اکتبر 2020 BHD .د.ب22.00 BHD .د.ب+0.10
29 اکتبر 2020 BHD .د.ب21.90 BHD .د.ب-0.10
28 اکتبر 2020 BHD .د.ب22.00 BHD .د.ب-0.30
27 اکتبر 2020 BHD .د.ب22.30 BHD .د.ب+0.00
26 اکتبر 2020 BHD .د.ب22.30 BHD .د.ب+0.10
25 اکتبر 2020 BHD .د.ب22.20 BHD .د.ب+0.00
24 اکتبر 2020 BHD .د.ب22.20 BHD .د.ب+0.00
23 اکتبر 2020 BHD .د.ب22.20 BHD .د.ب+0.00
22 اکتبر 2020 BHD .د.ب22.20 BHD .د.ب-0.30
بودیا 22 کارات طلا نرخ - نوامبر : بالاترین قیمت BHD .د.ب
بودیا 22 کارات طلا نرخ - نوامبر : کمترین قیمت قیمت BHD .د.ب
بودیا 22 کارات طلا نرخ - نوامبر : متوسط u200bu200b قیمت BHD .د.ب
بودیا 22 کارات طلا نرخ - نوامبر : افتتاح قیمت () BHD .د.ب
بودیا 22 کارات طلا نرخ - نوامبر : بسته شدن قیمت () BHD .د.ب
بودیا 22 کارات طلا نرخ - اکتبر : بالاترین قیمت BHD .د.ب22.60
بودیا 22 کارات طلا نرخ - اکتبر : کمترین قیمت قیمت BHD .د.ب21.90
بودیا 22 کارات طلا نرخ - اکتبر : متوسط u200bu200b قیمت BHD .د.ب22.26
بودیا 22 کارات طلا نرخ - اکتبر : افتتاح قیمت (01 اکتبر) BHD .د.ب22.30
بودیا 22 کارات طلا نرخ - اکتبر : بسته شدن قیمت (31 اکتبر) BHD .د.ب22.00
بودیا 22 کارات طلا نرخ - سپتامبر : بالاترین قیمت BHD .د.ب23.00
بودیا 22 کارات طلا نرخ - سپتامبر : کمترین قیمت قیمت BHD .د.ب21.70
بودیا 22 کارات طلا نرخ - سپتامبر : متوسط u200bu200b قیمت BHD .د.ب22.42
بودیا 22 کارات طلا نرخ - سپتامبر : افتتاح قیمت (01 سپتامبر) BHD .د.ب23.00
بودیا 22 کارات طلا نرخ - سپتامبر : بسته شدن قیمت (30 سپتامبر) BHD .د.ب22.00
بودیا 22 کارات طلا نرخ - اوت : بالاترین قیمت BHD .د.ب24.00
بودیا 22 کارات طلا نرخ - اوت : کمترین قیمت قیمت BHD .د.ب22.30
بودیا 22 کارات طلا نرخ - اوت : متوسط u200bu200b قیمت BHD .د.ب22.91
بودیا 22 کارات طلا نرخ - اوت : افتتاح قیمت (04 اوت) BHD .د.ب23.00
بودیا 22 کارات طلا نرخ - اوت : بسته شدن قیمت (31 اوت) BHD .د.ب22.90
بودیا - همه شهرها نزدیک : 22 کارات طلا قیمت