بودایا, بحرین : قیمت طلا

بودایا : نرخ طلای 24 کارات

امروز 17 ژانویه 2021
BHD .د.ب23.35
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
16 ژانویه 2021 BHD .د.ب23.35 BHD .د.ب+0.00
15 ژانویه 2021 BHD .د.ب23.35 BHD .د.ب-0.22
14 ژانویه 2021 BHD .د.ب23.57 BHD .د.ب-0.10
13 ژانویه 2021 BHD .د.ب23.67 BHD .د.ب+0.10
12 ژانویه 2021 BHD .د.ب23.57 BHD .د.ب+0.11
11 ژانویه 2021 BHD .د.ب23.46 BHD .د.ب-0.11
10 ژانویه 2021 BHD .د.ب23.57 BHD .د.ب+0.00
09 ژانویه 2021 BHD .د.ب23.57 BHD .د.ب-0.21
08 ژانویه 2021 BHD .د.ب23.78 BHD .د.ب-0.55
07 ژانویه 2021 BHD .د.ب24.33 BHD .د.ب-0.33
بودایا نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : بالاترین قیمت BHD .د.ب24.77
بودایا نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : پایین ترین قیمت BHD .د.ب23.35
بودایا نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت میانگین BHD .د.ب23.94
بودایا نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت افتتاحیه (01 ژانویه) BHD .د.ب24.22
بودایا نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت پایانی (16 ژانویه) BHD .د.ب23.35
بودایا نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : بالاترین قیمت BHD .د.ب24.11
بودایا نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : پایین ترین قیمت BHD .د.ب23.13
بودایا نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : قیمت میانگین BHD .د.ب23.73
بودایا نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : قیمت افتتاحیه (01 دسامبر) BHD .د.ب23.13
بودایا نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : قیمت پایانی (31 دسامبر) BHD .د.ب24.11
بودایا نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : بالاترین قیمت BHD .د.ب24.87
بودایا نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : پایین ترین قیمت BHD .د.ب22.80
بودایا نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت میانگین BHD .د.ب23.85
بودایا نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت افتتاحیه (01 نوامبر) BHD .د.ب24.00
بودایا نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت پایانی (30 نوامبر) BHD .د.ب22.80
بودایا نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : بالاترین قیمت BHD .د.ب24.66
بودایا نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : پایین ترین قیمت BHD .د.ب23.89
بودایا نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت میانگین BHD .د.ب24.28
بودایا نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت افتتاحیه (01 اکتبر) BHD .د.ب24.33
بودایا نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت پایانی (31 اکتبر) BHD .د.ب24.00
بودایا - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 24 عیار

بودایا : نرخ طلای 22 کارات

امروز 17 ژانویه 2021
BHD .د.ب21.40
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
16 ژانویه 2021 BHD .د.ب21.40 BHD .د.ب+0.00
15 ژانویه 2021 BHD .د.ب21.40 BHD .د.ب-0.20
14 ژانویه 2021 BHD .د.ب21.60 BHD .د.ب-0.10
13 ژانویه 2021 BHD .د.ب21.70 BHD .د.ب+0.10
12 ژانویه 2021 BHD .د.ب21.60 BHD .د.ب+0.10
11 ژانویه 2021 BHD .د.ب21.50 BHD .د.ب-0.10
10 ژانویه 2021 BHD .د.ب21.60 BHD .د.ب+0.00
09 ژانویه 2021 BHD .د.ب21.60 BHD .د.ب-0.20
08 ژانویه 2021 BHD .د.ب21.80 BHD .د.ب-0.50
07 ژانویه 2021 BHD .د.ب22.30 BHD .د.ب-0.30
بودایا نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : بالاترین قیمت BHD .د.ب22.70
بودایا نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : پایین ترین قیمت BHD .د.ب21.40
بودایا نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت میانگین BHD .د.ب21.94
بودایا نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت افتتاحیه (01 ژانویه) BHD .د.ب22.20
بودایا نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت پایانی (16 ژانویه) BHD .د.ب21.40
بودایا نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : بالاترین قیمت BHD .د.ب22.10
بودایا نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : پایین ترین قیمت BHD .د.ب21.20
بودایا نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : قیمت میانگین BHD .د.ب21.75
بودایا نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : قیمت افتتاحیه (01 دسامبر) BHD .د.ب21.20
بودایا نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : قیمت پایانی (31 دسامبر) BHD .د.ب22.10
بودایا نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : بالاترین قیمت BHD .د.ب22.80
بودایا نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : پایین ترین قیمت BHD .د.ب20.90
بودایا نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت میانگین BHD .د.ب21.86
بودایا نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت افتتاحیه (01 نوامبر) BHD .د.ب22.00
بودایا نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت پایانی (30 نوامبر) BHD .د.ب20.90
بودایا نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : بالاترین قیمت BHD .د.ب22.60
بودایا نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : پایین ترین قیمت BHD .د.ب21.90
بودایا نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت میانگین BHD .د.ب22.26
بودایا نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت افتتاحیه (01 اکتبر) BHD .د.ب22.30
بودایا نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت پایانی (31 اکتبر) BHD .د.ب22.00
بودایا - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 22 عیار