بودیا : طلا قیمت در همه نزدیک شهرها

بودیا : 24 کارات طلا نرخ در همه نزدیک شهرها

شهر تاریخ قیمت
آلی 30 اکتبر 2020 BHD .د.ب24.00
آل خور 30 اکتبر 2020 QAR ﷼236.74
آل مالکیه 30 اکتبر 2020 BHD .د.ب24.00
آل رایان 30 اکتبر 2020 QAR ﷼236.74
آل واکره 30 اکتبر 2020 QAR ﷼236.74
بودیا 30 اکتبر 2020 BHD .د.ب24.00
دمام 30 اکتبر 2020 SAR ﷼236.74
دوحه 30 اکتبر 2020 QAR ﷼236.74
حمد شهرک 30 اکتبر 2020 BHD .د.ب24.00
هوفف 30 اکتبر 2020 SAR ﷼236.74
Isa Town 30 اکتبر 2020 BHD .د.ب24.00
جیداف 30 اکتبر 2020 BHD .د.ب24.00
جوبیل 30 اکتبر 2020 SAR ﷼236.74
خوبر 30 اکتبر 2020 SAR ﷼236.74
منامه 30 اکتبر 2020 BHD .د.ب24.00
محراق 30 اکتبر 2020 BHD .د.ب24.00
قطیف 30 اکتبر 2020 SAR ﷼236.74
ریفا 30 اکتبر 2020 BHD .د.ب24.00
سیترا 30 اکتبر 2020 BHD .د.ب24.00
ام سلام محمد 30 اکتبر 2020 QAR ﷼236.74
بودیا : 22 کارات طلا قیمت

بودیا : 22 کارات طلا نرخ در همه نزدیک شهرها

شهر تاریخ قیمت
آلی 30 اکتبر 2020 BHD .د.ب22.00
آل خور 30 اکتبر 2020 QAR ﷼217.00
آل مالکیه 30 اکتبر 2020 BHD .د.ب22.00
آل رایان 30 اکتبر 2020 QAR ﷼217.00
آل واکره 30 اکتبر 2020 QAR ﷼217.00
بودیا 30 اکتبر 2020 BHD .د.ب22.00
دمام 30 اکتبر 2020 SAR ﷼217.00
دوحه 30 اکتبر 2020 QAR ﷼217.00
حمد شهرک 30 اکتبر 2020 BHD .د.ب22.00
هوفف 30 اکتبر 2020 SAR ﷼217.00
Isa Town 30 اکتبر 2020 BHD .د.ب22.00
جیداف 30 اکتبر 2020 BHD .د.ب22.00
جوبیل 30 اکتبر 2020 SAR ﷼217.00
خوبر 30 اکتبر 2020 SAR ﷼217.00
منامه 30 اکتبر 2020 BHD .د.ب22.00
محراق 30 اکتبر 2020 BHD .د.ب22.00
قطیف 30 اکتبر 2020 SAR ﷼217.00
ریفا 30 اکتبر 2020 BHD .د.ب22.00
سیترا 30 اکتبر 2020 BHD .د.ب22.00
ام سلام محمد 30 اکتبر 2020 QAR ﷼217.00
بودیا : 22 کارات طلا قیمت