بودایا : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

بودایا : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
عالی 19 ژانویه 2021 BHD .د.ب23.46
الخور 18 ژانویه 2021 QAR ﷼231.29
مالکیه 19 ژانویه 2021 BHD .د.ب23.46
الریان 18 ژانویه 2021 QAR ﷼231.29
الوکره 18 ژانویه 2021 QAR ﷼231.29
بودایا 19 ژانویه 2021 BHD .د.ب23.46
دمام 19 ژانویه 2021 SAR ﷼232.38
دوحه 18 ژانویه 2021 QAR ﷼231.29
شهرک حمد 19 ژانویه 2021 BHD .د.ب23.46
هوفوف 19 ژانویه 2021 SAR ﷼232.38
شهر ایسا 19 ژانویه 2021 BHD .د.ب23.46
Jidhafs 19 ژانویه 2021 BHD .د.ب23.46
جوبیل 19 ژانویه 2021 SAR ﷼232.38
خبر 19 ژانویه 2021 SAR ﷼232.38
مناما 19 ژانویه 2021 BHD .د.ب23.46
محارق 19 ژانویه 2021 BHD .د.ب23.46
قطیف 19 ژانویه 2021 SAR ﷼232.38
ریفا 19 ژانویه 2021 BHD .د.ب23.46
سیترا 19 ژانویه 2021 BHD .د.ب23.46
ام صلال محمد 18 ژانویه 2021 QAR ﷼231.29
بودایا : قیمت طلای 22 عیار

بودایا : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
عالی 19 ژانویه 2021 BHD .د.ب21.50
الخور 18 ژانویه 2021 QAR ﷼212.00
مالکیه 19 ژانویه 2021 BHD .د.ب21.50
الریان 18 ژانویه 2021 QAR ﷼212.00
الوکره 18 ژانویه 2021 QAR ﷼212.00
بودایا 19 ژانویه 2021 BHD .د.ب21.50
دمام 19 ژانویه 2021 SAR ﷼213.00
دوحه 18 ژانویه 2021 QAR ﷼212.00
شهرک حمد 19 ژانویه 2021 BHD .د.ب21.50
هوفوف 19 ژانویه 2021 SAR ﷼213.00
شهر ایسا 19 ژانویه 2021 BHD .د.ب21.50
Jidhafs 19 ژانویه 2021 BHD .د.ب21.50
جوبیل 19 ژانویه 2021 SAR ﷼213.00
خبر 19 ژانویه 2021 SAR ﷼213.00
مناما 19 ژانویه 2021 BHD .د.ب21.50
محارق 19 ژانویه 2021 BHD .د.ب21.50
قطیف 19 ژانویه 2021 SAR ﷼213.00
ریفا 19 ژانویه 2021 BHD .د.ب21.50
سیترا 19 ژانویه 2021 BHD .د.ب21.50
ام صلال محمد 18 ژانویه 2021 QAR ﷼212.00
بودایا : قیمت طلای 22 عیار