بودایا : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

بودایا : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
عالی 01 فوریه 2023 BHD .د.ب23.90
الخور 01 فوریه 2023 QAR ﷼237.00
مالکیه 01 فوریه 2023 BHD .د.ب23.90
الریان 01 فوریه 2023 QAR ﷼237.00
الوکره 01 فوریه 2023 QAR ﷼237.00
بودایا 01 فوریه 2023 BHD .د.ب23.90
دمام 01 فوریه 2023 SAR ﷼242.00
دوحه 01 فوریه 2023 QAR ﷼237.00
شهرک حمد 01 فوریه 2023 BHD .د.ب23.90
هوفوف 01 فوریه 2023 SAR ﷼242.00
شهر ایسا 01 فوریه 2023 BHD .د.ب23.90
Jidhafs 01 فوریه 2023 BHD .د.ب23.90
جوبیل 01 فوریه 2023 SAR ﷼242.00
خبر 01 فوریه 2023 SAR ﷼242.00
مناما 01 فوریه 2023 BHD .د.ب23.90
محارق 01 فوریه 2023 BHD .د.ب23.90
قطیف 01 فوریه 2023 SAR ﷼242.00
ریفا 01 فوریه 2023 BHD .د.ب23.90
سیترا 01 فوریه 2023 BHD .د.ب23.90
ام صلال محمد 01 فوریه 2023 QAR ﷼237.00
بودایا : قیمت طلای 22 عیار

بودایا : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
عالی 01 فوریه 2023 BHD .د.ب22.60
الخور 01 فوریه 2023 QAR ﷼223.00
مالکیه 01 فوریه 2023 BHD .د.ب22.60
الریان 01 فوریه 2023 QAR ﷼223.00
الوکره 01 فوریه 2023 QAR ﷼223.00
بودایا 01 فوریه 2023 BHD .د.ب22.60
دمام 01 فوریه 2023 SAR ﷼223.00
دوحه 01 فوریه 2023 QAR ﷼223.00
شهرک حمد 01 فوریه 2023 BHD .د.ب22.60
هوفوف 01 فوریه 2023 SAR ﷼223.00
شهر ایسا 01 فوریه 2023 BHD .د.ب22.60
Jidhafs 01 فوریه 2023 BHD .د.ب22.60
جوبیل 01 فوریه 2023 SAR ﷼223.00
خبر 01 فوریه 2023 SAR ﷼223.00
مناما 01 فوریه 2023 BHD .د.ب22.60
محارق 01 فوریه 2023 BHD .د.ب22.60
قطیف 01 فوریه 2023 SAR ﷼223.00
ریفا 01 فوریه 2023 BHD .د.ب22.60
سیترا 01 فوریه 2023 BHD .د.ب22.60
ام صلال محمد 01 فوریه 2023 QAR ﷼223.00
بودایا : قیمت طلای 22 عیار