بودایا : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

بودایا : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
عالی 06 دسامبر 2023 BHD .د.ب25.10
الخور 06 دسامبر 2023 QAR ﷼248.00
مالکیه 06 دسامبر 2023 BHD .د.ب25.10
الریان 06 دسامبر 2023 QAR ﷼248.00
الوکره 06 دسامبر 2023 QAR ﷼248.00
بودایا 06 دسامبر 2023 BHD .د.ب25.10
دمام 06 دسامبر 2023 SAR ﷼254.00
دوحه 06 دسامبر 2023 QAR ﷼248.00
شهرک حمد 06 دسامبر 2023 BHD .د.ب25.10
هوفوف 06 دسامبر 2023 SAR ﷼254.00
شهر ایسا 06 دسامبر 2023 BHD .د.ب25.10
Jidhafs 06 دسامبر 2023 BHD .د.ب25.10
جوبیل 06 دسامبر 2023 SAR ﷼254.00
خبر 06 دسامبر 2023 SAR ﷼254.00
مناما 06 دسامبر 2023 BHD .د.ب25.10
محارق 06 دسامبر 2023 BHD .د.ب25.10
قطیف 06 دسامبر 2023 SAR ﷼254.00
ریفا 06 دسامبر 2023 BHD .د.ب25.10
سیترا 06 دسامبر 2023 BHD .د.ب25.10
ام صلال محمد 06 دسامبر 2023 QAR ﷼248.00
بودایا : قیمت طلای 22 عیار

بودایا : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
عالی 06 دسامبر 2023 BHD .د.ب23.70
الخور 06 دسامبر 2023 QAR ﷼233.00
مالکیه 06 دسامبر 2023 BHD .د.ب23.70
الریان 06 دسامبر 2023 QAR ﷼233.00
الوکره 06 دسامبر 2023 QAR ﷼233.00
بودایا 06 دسامبر 2023 BHD .د.ب23.70
دمام 06 دسامبر 2023 SAR ﷼234.00
دوحه 06 دسامبر 2023 QAR ﷼233.00
شهرک حمد 06 دسامبر 2023 BHD .د.ب23.70
هوفوف 06 دسامبر 2023 SAR ﷼234.00
شهر ایسا 06 دسامبر 2023 BHD .د.ب23.70
Jidhafs 06 دسامبر 2023 BHD .د.ب23.70
جوبیل 06 دسامبر 2023 SAR ﷼234.00
خبر 06 دسامبر 2023 SAR ﷼234.00
مناما 06 دسامبر 2023 BHD .د.ب23.70
محارق 06 دسامبر 2023 BHD .د.ب23.70
قطیف 06 دسامبر 2023 SAR ﷼234.00
ریفا 06 دسامبر 2023 BHD .د.ب23.70
سیترا 06 دسامبر 2023 BHD .د.ب23.70
ام صلال محمد 06 دسامبر 2023 QAR ﷼233.00
بودایا : قیمت طلای 22 عیار