جوبیل, عربستان سعودی : قیمت طلا

جوبیل : نرخ طلای 24 کارات

06 دسامبر 2023
SAR ﷼254.00
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
06 دسامبر 2023 SAR ﷼254.00 SAR ﷼+1.00
05 دسامبر 2023 SAR ﷼253.00 SAR ﷼-3.00
04 دسامبر 2023 SAR ﷼256.00 SAR ﷼-3.00
03 دسامبر 2023 SAR ﷼259.00 SAR ﷼+0.00
02 دسامبر 2023 SAR ﷼259.00 SAR ﷼+3.00
01 دسامبر 2023 SAR ﷼256.00 SAR ﷼+0.00
30 نوامبر 2023 SAR ﷼256.00 SAR ﷼+0.00
29 نوامبر 2023 SAR ﷼256.00 SAR ﷼+2.00
28 نوامبر 2023 SAR ﷼254.00 SAR ﷼+2.00
27 نوامبر 2023 SAR ﷼252.00 SAR ﷼+1.00
جوبیل نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : بالاترین قیمت SAR ﷼259.00
جوبیل نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : پایین ترین قیمت SAR ﷼253.00
جوبیل نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : قیمت میانگین SAR ﷼256.17
جوبیل نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : قیمت افتتاحیه (01 دسامبر) SAR ﷼256.00
جوبیل نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : قیمت پایانی (06 دسامبر) SAR ﷼254.00
جوبیل نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : بالاترین قیمت SAR ﷼256.00
جوبیل نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : پایین ترین قیمت SAR ﷼243.00
جوبیل نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت میانگین SAR ﷼248.90
جوبیل نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت افتتاحیه (01 نوامبر) SAR ﷼249.00
جوبیل نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت پایانی (30 نوامبر) SAR ﷼256.00
جوبیل نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : بالاترین قیمت SAR ﷼251.00
جوبیل نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : پایین ترین قیمت SAR ﷼228.00
جوبیل نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت میانگین SAR ﷼240.71
جوبیل نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت افتتاحیه (01 اکتبر) SAR ﷼232.00
جوبیل نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت پایانی (31 اکتبر) SAR ﷼250.00
جوبیل نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : بالاترین قیمت SAR ﷼244.00
جوبیل نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : پایین ترین قیمت SAR ﷼232.00
جوبیل نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : قیمت میانگین SAR ﷼240.67
جوبیل نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : قیمت افتتاحیه (01 سپتامبر) SAR ﷼243.00
جوبیل نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : قیمت پایانی (30 سپتامبر) SAR ﷼232.00
جوبیل - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 24 عیار

جوبیل : نرخ طلای 22 کارات

06 دسامبر 2023
SAR ﷼234.00
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
06 دسامبر 2023 SAR ﷼234.00 SAR ﷼+0.00
05 دسامبر 2023 SAR ﷼234.00 SAR ﷼-2.00
04 دسامبر 2023 SAR ﷼236.00 SAR ﷼-3.00
03 دسامبر 2023 SAR ﷼239.00 SAR ﷼+0.00
02 دسامبر 2023 SAR ﷼239.00 SAR ﷼+3.00
01 دسامبر 2023 SAR ﷼236.00 SAR ﷼+0.00
30 نوامبر 2023 SAR ﷼236.00 SAR ﷼+0.00
29 نوامبر 2023 SAR ﷼236.00 SAR ﷼+2.00
28 نوامبر 2023 SAR ﷼234.00 SAR ﷼+2.00
27 نوامبر 2023 SAR ﷼232.00 SAR ﷼+1.00
جوبیل نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : بالاترین قیمت SAR ﷼239.00
جوبیل نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : پایین ترین قیمت SAR ﷼234.00
جوبیل نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : قیمت میانگین SAR ﷼236.33
جوبیل نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : قیمت افتتاحیه (01 دسامبر) SAR ﷼236.00
جوبیل نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : قیمت پایانی (06 دسامبر) SAR ﷼234.00
جوبیل نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : بالاترین قیمت SAR ﷼236.00
جوبیل نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : پایین ترین قیمت SAR ﷼224.00
جوبیل نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت میانگین SAR ﷼229.47
جوبیل نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت افتتاحیه (01 نوامبر) SAR ﷼230.00
جوبیل نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت پایانی (30 نوامبر) SAR ﷼236.00
جوبیل نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : بالاترین قیمت SAR ﷼232.00
جوبیل نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : پایین ترین قیمت SAR ﷼210.00
جوبیل نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت میانگین SAR ﷼222.29
جوبیل نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت افتتاحیه (01 اکتبر) SAR ﷼214.00
جوبیل نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت پایانی (31 اکتبر) SAR ﷼231.00
جوبیل نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : بالاترین قیمت SAR ﷼225.00
جوبیل نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : پایین ترین قیمت SAR ﷼214.00
جوبیل نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : قیمت میانگین SAR ﷼221.97
جوبیل نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : قیمت افتتاحیه (01 سپتامبر) SAR ﷼225.00
جوبیل نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : قیمت پایانی (30 سپتامبر) SAR ﷼214.00
جوبیل - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 22 عیار