امارات متحده عربی : قیمت طلا در همه شهرها

امارات متحده عربی : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرها

شهر تاریخ قیمت
شهر ابوظبی 01 جولای 2022 AED د.إ218.25
شهر عجمان 01 جولای 2022 AED د.إ218.25
العین 01 جولای 2022 AED د.إ218.25
خانم 01 جولای 2022 AED د.إ218.25
الکوئز 01 جولای 2022 AED د.إ218.25
آرمز 01 جولای 2022 AED د.إ218.25
زید 01 جولای 2022 AED د.إ218.25
دیبا الفجیره 01 جولای 2022 AED د.إ218.25
دیبا آل هیسن 01 جولای 2022 AED د.إ218.25
شهر دبی 01 جولای 2022 AED د.إ218.25
شهر فجیره 01 جولای 2022 AED د.إ218.25
غیاثی 01 جولای 2022 AED د.إ218.25
هتا 01 جولای 2022 AED د.إ218.25
جبل علی 01 جولای 2022 AED د.إ218.25
کالبا 01 جولای 2022 AED د.إ218.25
خور فکان 01 جولای 2022 AED د.إ218.25
واحه لیوا 01 جولای 2022 AED د.إ218.25
مادینات زاید 01 جولای 2022 AED د.إ218.25
راس الخیمه 01 جولای 2022 AED د.إ218.25
روایس 01 جولای 2022 AED د.إ218.25
شهر شارجه 01 جولای 2022 AED د.إ218.25
ام القوین 01 جولای 2022 AED د.إ218.25

امارات متحده عربی : نرخ طلای 22 کارات در تمام شهرها

شهر تاریخ قیمت
شهر ابوظبی 01 جولای 2022 AED د.إ205.00
شهر عجمان 01 جولای 2022 AED د.إ205.00
العین 01 جولای 2022 AED د.إ205.00
خانم 01 جولای 2022 AED د.إ205.00
الکوئز 01 جولای 2022 AED د.إ205.00
آرمز 01 جولای 2022 AED د.إ205.00
زید 01 جولای 2022 AED د.إ205.00
دیبا الفجیره 01 جولای 2022 AED د.إ205.00
دیبا آل هیسن 01 جولای 2022 AED د.إ205.00
شهر دبی 01 جولای 2022 AED د.إ205.00
شهر فجیره 01 جولای 2022 AED د.إ205.00
غیاثی 01 جولای 2022 AED د.إ205.00
هتا 01 جولای 2022 AED د.إ205.00
جبل علی 01 جولای 2022 AED د.إ205.00
کالبا 01 جولای 2022 AED د.إ205.00
خور فکان 01 جولای 2022 AED د.إ205.00
واحه لیوا 01 جولای 2022 AED د.إ205.00
مادینات زاید 01 جولای 2022 AED د.إ205.00
راس الخیمه 01 جولای 2022 AED د.إ205.00
روایس 01 جولای 2022 AED د.إ205.00
شهر شارجه 01 جولای 2022 AED د.إ205.00
ام القوین 01 جولای 2022 AED د.إ205.00