متحد عربی امارات : طلا قیمت در همه شهرها

متحد عربی امارات : 24 کارات طلا نرخ در همه شهرها

شهر تاریخ قیمت
ابوظبی شهر 23 اکتبر 2020 AED د.إ236.47
عجمان شهر 23 اکتبر 2020 AED د.إ236.47
آل عین 23 اکتبر 2020 AED د.إ236.47
آل خانم 23 اکتبر 2020 AED د.إ236.47
آل کوئز 23 اکتبر 2020 AED د.إ236.47
Ar Rams 23 اکتبر 2020 AED د.إ236.47
قائد 23 اکتبر 2020 AED د.إ236.47
دیبابا آل فجیره 23 اکتبر 2020 AED د.إ236.47
Dibba Al Hisn 23 اکتبر 2020 AED د.إ236.47
دبی شهر 23 اکتبر 2020 AED د.إ236.47
فجیره شهر 23 اکتبر 2020 AED د.إ236.47
غیاثی 23 اکتبر 2020 AED د.إ236.47
هاتا 23 اکتبر 2020 AED د.إ236.47
جبل علی 23 اکتبر 2020 AED د.إ236.47
کلبا 23 اکتبر 2020 AED د.إ236.47
خور فکان 23 اکتبر 2020 AED د.إ236.47
لیوا واحه 23 اکتبر 2020 AED د.إ236.47
مدینات زید 23 اکتبر 2020 AED د.إ236.47
راس آل خیمه 23 اکتبر 2020 AED د.إ236.47
روویس 23 اکتبر 2020 AED د.إ236.47
شارجه شهر 23 اکتبر 2020 AED د.إ236.47
ام آل کوین 23 اکتبر 2020 AED د.إ236.47

متحد عربی امارات : 22 کارات طلا نرخ در همه شهرها

شهر تاریخ قیمت
ابوظبی شهر 23 اکتبر 2020 AED د.إ216.75
عجمان شهر 23 اکتبر 2020 AED د.إ216.75
آل عین 23 اکتبر 2020 AED د.إ216.75
آل خانم 23 اکتبر 2020 AED د.إ216.75
آل کوئز 23 اکتبر 2020 AED د.إ216.75
Ar Rams 23 اکتبر 2020 AED د.إ216.75
قائد 23 اکتبر 2020 AED د.إ216.75
دیبابا آل فجیره 23 اکتبر 2020 AED د.إ216.75
Dibba Al Hisn 23 اکتبر 2020 AED د.إ216.75
دبی شهر 23 اکتبر 2020 AED د.إ216.75
فجیره شهر 23 اکتبر 2020 AED د.إ216.75
غیاثی 23 اکتبر 2020 AED د.إ216.75
هاتا 23 اکتبر 2020 AED د.إ216.75
جبل علی 23 اکتبر 2020 AED د.إ216.75
کلبا 23 اکتبر 2020 AED د.إ216.75
خور فکان 23 اکتبر 2020 AED د.إ216.75
لیوا واحه 23 اکتبر 2020 AED د.إ216.75
مدینات زید 23 اکتبر 2020 AED د.إ216.75
راس آل خیمه 23 اکتبر 2020 AED د.إ216.75
روویس 23 اکتبر 2020 AED د.إ216.75
شارجه شهر 23 اکتبر 2020 AED د.إ216.75
ام آل کوین 23 اکتبر 2020 AED د.إ216.75