امارات متحده عربی : قیمت طلا در همه شهرها

امارات متحده عربی : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرها

شهر تاریخ قیمت
شهر ابوظبی 25 جولای 2021 AED د.إ223.65
شهر عجمان 25 جولای 2021 AED د.إ223.65
العین 25 جولای 2021 AED د.إ223.65
خانم 25 جولای 2021 AED د.إ223.65
الکوئز 25 جولای 2021 AED د.إ223.65
آرمز 25 جولای 2021 AED د.إ223.65
زید 25 جولای 2021 AED د.إ223.65
دیبا الفجیره 25 جولای 2021 AED د.إ223.65
دیبا آل هیسن 25 جولای 2021 AED د.إ223.65
شهر دبی 25 جولای 2021 AED د.إ223.65
شهر فجیره 25 جولای 2021 AED د.إ223.65
غیاثی 25 جولای 2021 AED د.إ223.65
هتا 25 جولای 2021 AED د.إ223.65
جبل علی 25 جولای 2021 AED د.إ223.65
کالبا 25 جولای 2021 AED د.إ223.65
خور فکان 25 جولای 2021 AED د.إ223.65
واحه لیوا 25 جولای 2021 AED د.إ223.65
مادینات زاید 25 جولای 2021 AED د.إ223.65
راس الخیمه 25 جولای 2021 AED د.إ223.65
روایس 25 جولای 2021 AED د.إ223.65
شهر شارجه 25 جولای 2021 AED د.إ223.65
ام القوین 25 جولای 2021 AED د.إ223.65

امارات متحده عربی : نرخ طلای 22 کارات در تمام شهرها

شهر تاریخ قیمت
شهر ابوظبی 25 جولای 2021 AED د.إ205.00
شهر عجمان 25 جولای 2021 AED د.إ205.00
العین 25 جولای 2021 AED د.إ205.00
خانم 25 جولای 2021 AED د.إ205.00
الکوئز 25 جولای 2021 AED د.إ205.00
آرمز 25 جولای 2021 AED د.إ205.00
زید 25 جولای 2021 AED د.إ205.00
دیبا الفجیره 25 جولای 2021 AED د.إ205.00
دیبا آل هیسن 25 جولای 2021 AED د.إ205.00
شهر دبی 25 جولای 2021 AED د.إ205.00
شهر فجیره 25 جولای 2021 AED د.إ205.00
غیاثی 25 جولای 2021 AED د.إ205.00
هتا 25 جولای 2021 AED د.إ205.00
جبل علی 25 جولای 2021 AED د.إ205.00
کالبا 25 جولای 2021 AED د.إ205.00
خور فکان 25 جولای 2021 AED د.إ205.00
واحه لیوا 25 جولای 2021 AED د.إ205.00
مادینات زاید 25 جولای 2021 AED د.إ205.00
راس الخیمه 25 جولای 2021 AED د.إ205.00
روایس 25 جولای 2021 AED د.إ205.00
شهر شارجه 25 جولای 2021 AED د.إ205.00
ام القوین 25 جولای 2021 AED د.إ205.00