امارات متحده عربی : قیمت طلا در همه شهرها

امارات متحده عربی : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرها

شهر تاریخ قیمت
شهر ابوظبی 17 آوریل 2021 AED د.إ220.65
شهر عجمان 17 آوریل 2021 AED د.إ220.65
العین 17 آوریل 2021 AED د.إ220.65
خانم 17 آوریل 2021 AED د.إ220.65
الکوئز 17 آوریل 2021 AED د.إ220.65
آرمز 17 آوریل 2021 AED د.إ220.65
زید 17 آوریل 2021 AED د.إ220.65
دیبا الفجیره 17 آوریل 2021 AED د.إ220.65
دیبا آل هیسن 17 آوریل 2021 AED د.إ220.65
شهر دبی 17 آوریل 2021 AED د.إ220.65
شهر فجیره 17 آوریل 2021 AED د.إ220.65
غیاثی 17 آوریل 2021 AED د.إ220.65
هتا 17 آوریل 2021 AED د.إ220.65
جبل علی 17 آوریل 2021 AED د.إ220.65
کالبا 17 آوریل 2021 AED د.إ220.65
خور فکان 17 آوریل 2021 AED د.إ220.65
واحه لیوا 17 آوریل 2021 AED د.إ220.65
مادینات زاید 17 آوریل 2021 AED د.إ220.65
راس الخیمه 17 آوریل 2021 AED د.إ220.65
روایس 17 آوریل 2021 AED د.إ220.65
شهر شارجه 17 آوریل 2021 AED د.إ220.65
ام القوین 17 آوریل 2021 AED د.إ220.65

امارات متحده عربی : نرخ طلای 22 کارات در تمام شهرها

شهر تاریخ قیمت
شهر ابوظبی 17 آوریل 2021 AED د.إ202.25
شهر عجمان 17 آوریل 2021 AED د.إ202.25
العین 17 آوریل 2021 AED د.إ202.25
خانم 17 آوریل 2021 AED د.إ202.25
الکوئز 17 آوریل 2021 AED د.إ202.25
آرمز 17 آوریل 2021 AED د.إ202.25
زید 17 آوریل 2021 AED د.إ202.25
دیبا الفجیره 17 آوریل 2021 AED د.إ202.25
دیبا آل هیسن 17 آوریل 2021 AED د.إ202.25
شهر دبی 17 آوریل 2021 AED د.إ202.25
شهر فجیره 17 آوریل 2021 AED د.إ202.25
غیاثی 17 آوریل 2021 AED د.إ202.25
هتا 17 آوریل 2021 AED د.إ202.25
جبل علی 17 آوریل 2021 AED د.إ202.25
کالبا 17 آوریل 2021 AED د.إ202.25
خور فکان 17 آوریل 2021 AED د.إ202.25
واحه لیوا 17 آوریل 2021 AED د.إ202.25
مادینات زاید 17 آوریل 2021 AED د.إ202.25
راس الخیمه 17 آوریل 2021 AED د.إ202.25
روایس 17 آوریل 2021 AED د.إ202.25
شهر شارجه 17 آوریل 2021 AED د.إ202.25
ام القوین 17 آوریل 2021 AED د.إ202.25