امارات متحده عربی : قیمت طلا در همه شهرها

امارات متحده عربی : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرها

شهر تاریخ قیمت
شهر ابوظبی 30 نوامبر 2023 AED د.إ247.25
شهر عجمان 30 نوامبر 2023 AED د.إ247.25
العین 30 نوامبر 2023 AED د.إ247.25
خانم 30 نوامبر 2023 AED د.إ247.25
الکوئز 30 نوامبر 2023 AED د.إ247.25
آرمز 30 نوامبر 2023 AED د.إ247.25
زید 30 نوامبر 2023 AED د.إ247.25
دیبا الفجیره 30 نوامبر 2023 AED د.إ247.25
دیبا آل هیسن 30 نوامبر 2023 AED د.إ247.25
شهر دبی 30 نوامبر 2023 AED د.إ247.25
شهر فجیره 30 نوامبر 2023 AED د.إ247.25
غیاثی 30 نوامبر 2023 AED د.إ247.25
هتا 30 نوامبر 2023 AED د.إ247.25
جبل علی 30 نوامبر 2023 AED د.إ247.25
کالبا 30 نوامبر 2023 AED د.إ247.25
خور فکان 30 نوامبر 2023 AED د.إ247.25
واحه لیوا 30 نوامبر 2023 AED د.إ247.25
مادینات زاید 30 نوامبر 2023 AED د.إ247.25
راس الخیمه 30 نوامبر 2023 AED د.إ247.25
روایس 30 نوامبر 2023 AED د.إ247.25
شهر شارجه 30 نوامبر 2023 AED د.إ247.25
ام القوین 30 نوامبر 2023 AED د.إ247.25

امارات متحده عربی : نرخ طلای 22 کارات در تمام شهرها

شهر تاریخ قیمت
شهر ابوظبی 30 نوامبر 2023 AED د.إ229.00
شهر عجمان 30 نوامبر 2023 AED د.إ229.00
العین 30 نوامبر 2023 AED د.إ229.00
خانم 30 نوامبر 2023 AED د.إ229.00
الکوئز 30 نوامبر 2023 AED د.إ229.00
آرمز 30 نوامبر 2023 AED د.إ229.00
زید 30 نوامبر 2023 AED د.إ229.00
دیبا الفجیره 30 نوامبر 2023 AED د.إ229.00
دیبا آل هیسن 30 نوامبر 2023 AED د.إ229.00
شهر دبی 30 نوامبر 2023 AED د.إ229.00
شهر فجیره 30 نوامبر 2023 AED د.إ229.00
غیاثی 30 نوامبر 2023 AED د.إ229.00
هتا 30 نوامبر 2023 AED د.إ229.00
جبل علی 30 نوامبر 2023 AED د.إ229.00
کالبا 30 نوامبر 2023 AED د.إ229.00
خور فکان 30 نوامبر 2023 AED د.إ229.00
واحه لیوا 30 نوامبر 2023 AED د.إ229.00
مادینات زاید 30 نوامبر 2023 AED د.إ229.00
راس الخیمه 30 نوامبر 2023 AED د.إ229.00
روایس 30 نوامبر 2023 AED د.إ229.00
شهر شارجه 30 نوامبر 2023 AED د.إ229.00
ام القوین 30 نوامبر 2023 AED د.إ229.00