امارات متحده عربی : قیمت طلا در همه شهرها

امارات متحده عربی : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرها

شهر تاریخ قیمت
شهر ابوظبی 26 نوامبر 2022 AED د.إ212.50
شهر عجمان 26 نوامبر 2022 AED د.إ212.50
العین 26 نوامبر 2022 AED د.إ212.50
خانم 26 نوامبر 2022 AED د.إ212.50
الکوئز 26 نوامبر 2022 AED د.إ212.50
آرمز 26 نوامبر 2022 AED د.إ212.50
زید 26 نوامبر 2022 AED د.إ212.50
دیبا الفجیره 26 نوامبر 2022 AED د.إ212.50
دیبا آل هیسن 26 نوامبر 2022 AED د.إ212.50
شهر دبی 26 نوامبر 2022 AED د.إ212.50
شهر فجیره 26 نوامبر 2022 AED د.إ212.50
غیاثی 26 نوامبر 2022 AED د.إ212.50
هتا 26 نوامبر 2022 AED د.إ212.50
جبل علی 26 نوامبر 2022 AED د.إ212.50
کالبا 26 نوامبر 2022 AED د.إ212.50
خور فکان 26 نوامبر 2022 AED د.إ212.50
واحه لیوا 26 نوامبر 2022 AED د.إ212.50
مادینات زاید 26 نوامبر 2022 AED د.إ212.50
راس الخیمه 26 نوامبر 2022 AED د.إ212.50
روایس 26 نوامبر 2022 AED د.إ212.50
شهر شارجه 26 نوامبر 2022 AED د.إ212.50
ام القوین 26 نوامبر 2022 AED د.إ212.50

امارات متحده عربی : نرخ طلای 22 کارات در تمام شهرها

شهر تاریخ قیمت
شهر ابوظبی 26 نوامبر 2022 AED د.إ199.75
شهر عجمان 26 نوامبر 2022 AED د.إ199.75
العین 26 نوامبر 2022 AED د.إ199.75
خانم 26 نوامبر 2022 AED د.إ199.75
الکوئز 26 نوامبر 2022 AED د.إ199.75
آرمز 26 نوامبر 2022 AED د.إ199.75
زید 26 نوامبر 2022 AED د.إ199.75
دیبا الفجیره 26 نوامبر 2022 AED د.إ199.75
دیبا آل هیسن 26 نوامبر 2022 AED د.إ199.75
شهر دبی 26 نوامبر 2022 AED د.إ199.75
شهر فجیره 26 نوامبر 2022 AED د.إ199.75
غیاثی 26 نوامبر 2022 AED د.إ199.75
هتا 26 نوامبر 2022 AED د.إ199.75
جبل علی 26 نوامبر 2022 AED د.إ199.75
کالبا 26 نوامبر 2022 AED د.إ199.75
خور فکان 26 نوامبر 2022 AED د.إ199.75
واحه لیوا 26 نوامبر 2022 AED د.إ199.75
مادینات زاید 26 نوامبر 2022 AED د.إ199.75
راس الخیمه 26 نوامبر 2022 AED د.إ199.75
روایس 26 نوامبر 2022 AED د.إ199.75
شهر شارجه 26 نوامبر 2022 AED د.إ199.75
ام القوین 26 نوامبر 2022 AED د.إ199.75