امارات متحده عربی : قیمت طلا در همه شهرها

امارات متحده عربی : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرها

شهر تاریخ قیمت
شهر ابوظبی 20 ژانویه 2021 AED د.إ229.65
شهر عجمان 20 ژانویه 2021 AED د.إ229.65
العین 20 ژانویه 2021 AED د.إ229.65
خانم 20 ژانویه 2021 AED د.إ229.65
الکوئز 20 ژانویه 2021 AED د.إ229.65
آرمز 20 ژانویه 2021 AED د.إ229.65
زید 20 ژانویه 2021 AED د.إ229.65
دیبا الفجیره 20 ژانویه 2021 AED د.إ229.65
دیبا آل هیسن 20 ژانویه 2021 AED د.إ229.65
شهر دبی 20 ژانویه 2021 AED د.إ229.65
شهر فجیره 20 ژانویه 2021 AED د.إ229.65
غیاثی 20 ژانویه 2021 AED د.إ229.65
هتا 20 ژانویه 2021 AED د.إ229.65
جبل علی 20 ژانویه 2021 AED د.إ229.65
کالبا 20 ژانویه 2021 AED د.إ229.65
خور فکان 20 ژانویه 2021 AED د.إ229.65
واحه لیوا 20 ژانویه 2021 AED د.إ229.65
مادینات زاید 20 ژانویه 2021 AED د.إ229.65
راس الخیمه 20 ژانویه 2021 AED د.إ229.65
روایس 20 ژانویه 2021 AED د.إ229.65
شهر شارجه 20 ژانویه 2021 AED د.إ229.65
ام القوین 20 ژانویه 2021 AED د.إ229.65

امارات متحده عربی : نرخ طلای 22 کارات در تمام شهرها

شهر تاریخ قیمت
شهر ابوظبی 20 ژانویه 2021 AED د.إ210.50
شهر عجمان 20 ژانویه 2021 AED د.إ210.50
العین 20 ژانویه 2021 AED د.إ210.50
خانم 20 ژانویه 2021 AED د.إ210.50
الکوئز 20 ژانویه 2021 AED د.إ210.50
آرمز 20 ژانویه 2021 AED د.إ210.50
زید 20 ژانویه 2021 AED د.إ210.50
دیبا الفجیره 20 ژانویه 2021 AED د.إ210.50
دیبا آل هیسن 20 ژانویه 2021 AED د.إ210.50
شهر دبی 20 ژانویه 2021 AED د.إ210.50
شهر فجیره 20 ژانویه 2021 AED د.إ210.50
غیاثی 20 ژانویه 2021 AED د.إ210.50
هتا 20 ژانویه 2021 AED د.إ210.50
جبل علی 20 ژانویه 2021 AED د.إ210.50
کالبا 20 ژانویه 2021 AED د.إ210.50
خور فکان 20 ژانویه 2021 AED د.إ210.50
واحه لیوا 20 ژانویه 2021 AED د.إ210.50
مادینات زاید 20 ژانویه 2021 AED د.إ210.50
راس الخیمه 20 ژانویه 2021 AED د.إ210.50
روایس 20 ژانویه 2021 AED د.إ210.50
شهر شارجه 20 ژانویه 2021 AED د.إ210.50
ام القوین 20 ژانویه 2021 AED د.إ210.50