همانطور که سیب الجدیده, عمان : قیمت طلا

همانطور که سیب الجدیده : نرخ طلای 24 کارات

امروز 25 جولای 2021
OMR ﷼24.11
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
24 جولای 2021 OMR ﷼24.11 OMR ﷼+0.00
23 جولای 2021 OMR ﷼24.11 OMR ﷼+0.05
22 جولای 2021 OMR ﷼24.06 OMR ﷼+0.00
21 جولای 2021 OMR ﷼24.06 OMR ﷼-0.27
20 جولای 2021 OMR ﷼24.33 OMR ﷼+0.11
19 جولای 2021 OMR ﷼24.22 OMR ﷼+0.00
18 جولای 2021 OMR ﷼24.22 OMR ﷼+0.00
17 جولای 2021 OMR ﷼24.22 OMR ﷼-0.11
16 جولای 2021 OMR ﷼24.33 OMR ﷼-0.05
15 جولای 2021 OMR ﷼24.38 OMR ﷼-0.06
همانطور که سیب الجدیده نرخ طلای 24 کارات - جولای : بالاترین قیمت OMR ﷼24.44
همانطور که سیب الجدیده نرخ طلای 24 کارات - جولای : پایین ترین قیمت OMR ﷼23.78
همانطور که سیب الجدیده نرخ طلای 24 کارات - جولای : قیمت میانگین OMR ﷼24.13
همانطور که سیب الجدیده نرخ طلای 24 کارات - جولای : قیمت افتتاحیه (01 جولای) OMR ﷼23.78
همانطور که سیب الجدیده نرخ طلای 24 کارات - جولای : قیمت پایانی (24 جولای) OMR ﷼24.11
همانطور که سیب الجدیده نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : بالاترین قیمت OMR ﷼25.42
همانطور که سیب الجدیده نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : پایین ترین قیمت OMR ﷼23.57
همانطور که سیب الجدیده نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : قیمت میانگین OMR ﷼24.51
همانطور که سیب الجدیده نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : قیمت افتتاحیه (01 ژوئن) OMR ﷼25.42
همانطور که سیب الجدیده نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : قیمت پایانی (30 ژوئن) OMR ﷼23.57
همانطور که سیب الجدیده نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : بالاترین قیمت OMR ﷼25.42
همانطور که سیب الجدیده نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : پایین ترین قیمت OMR ﷼23.67
همانطور که سیب الجدیده نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : قیمت میانگین OMR ﷼24.64
همانطور که سیب الجدیده نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : قیمت افتتاحیه (01 ممکن است) OMR ﷼23.67
همانطور که سیب الجدیده نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : قیمت پایانی (31 ممکن است) OMR ﷼25.37
همانطور که سیب الجدیده نرخ طلای 24 کارات - آوریل : بالاترین قیمت OMR ﷼23.84
همانطور که سیب الجدیده نرخ طلای 24 کارات - آوریل : پایین ترین قیمت OMR ﷼22.97
همانطور که سیب الجدیده نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت میانگین OMR ﷼23.46
همانطور که سیب الجدیده نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت افتتاحیه (01 آوریل) OMR ﷼22.97
همانطور که سیب الجدیده نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت پایانی (30 آوریل) OMR ﷼23.84
همانطور که سیب الجدیده - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 24 عیار

همانطور که سیب الجدیده : نرخ طلای 22 کارات

امروز 25 جولای 2021
OMR ﷼22.10
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
24 جولای 2021 OMR ﷼22.10 OMR ﷼+0.00
23 جولای 2021 OMR ﷼22.10 OMR ﷼+0.05
22 جولای 2021 OMR ﷼22.05 OMR ﷼+0.00
21 جولای 2021 OMR ﷼22.05 OMR ﷼-0.25
20 جولای 2021 OMR ﷼22.30 OMR ﷼+0.10
19 جولای 2021 OMR ﷼22.20 OMR ﷼+0.00
18 جولای 2021 OMR ﷼22.20 OMR ﷼+0.00
17 جولای 2021 OMR ﷼22.20 OMR ﷼-0.10
16 جولای 2021 OMR ﷼22.30 OMR ﷼-0.05
15 جولای 2021 OMR ﷼22.35 OMR ﷼-0.05
همانطور که سیب الجدیده نرخ طلای 22 کارات - جولای : بالاترین قیمت OMR ﷼22.40
همانطور که سیب الجدیده نرخ طلای 22 کارات - جولای : پایین ترین قیمت OMR ﷼21.80
همانطور که سیب الجدیده نرخ طلای 22 کارات - جولای : قیمت میانگین OMR ﷼22.12
همانطور که سیب الجدیده نرخ طلای 22 کارات - جولای : قیمت افتتاحیه (01 جولای) OMR ﷼21.80
همانطور که سیب الجدیده نرخ طلای 22 کارات - جولای : قیمت پایانی (24 جولای) OMR ﷼22.10
همانطور که سیب الجدیده نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : بالاترین قیمت OMR ﷼23.30
همانطور که سیب الجدیده نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : پایین ترین قیمت OMR ﷼21.60
همانطور که سیب الجدیده نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : قیمت میانگین OMR ﷼22.47
همانطور که سیب الجدیده نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : قیمت افتتاحیه (01 ژوئن) OMR ﷼23.30
همانطور که سیب الجدیده نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : قیمت پایانی (30 ژوئن) OMR ﷼21.60
همانطور که سیب الجدیده نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : بالاترین قیمت OMR ﷼23.30
همانطور که سیب الجدیده نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : پایین ترین قیمت OMR ﷼21.70
همانطور که سیب الجدیده نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : قیمت میانگین OMR ﷼22.59
همانطور که سیب الجدیده نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : قیمت افتتاحیه (01 ممکن است) OMR ﷼21.70
همانطور که سیب الجدیده نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : قیمت پایانی (31 ممکن است) OMR ﷼23.25
همانطور که سیب الجدیده نرخ طلای 22 کارات - آوریل : بالاترین قیمت OMR ﷼21.85
همانطور که سیب الجدیده نرخ طلای 22 کارات - آوریل : پایین ترین قیمت OMR ﷼21.05
همانطور که سیب الجدیده نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت میانگین OMR ﷼21.50
همانطور که سیب الجدیده نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت افتتاحیه (01 آوریل) OMR ﷼21.05
همانطور که سیب الجدیده نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت پایانی (30 آوریل) OMR ﷼21.85
همانطور که سیب الجدیده - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 22 عیار