همانطور که سیب آل جدیده, عمان : قیمت طلا

همانطور که سیب آل جدیده : 24 کارات طلا نرخ

20 اکتبر 2020
OMR ﷼25.31
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
20 اکتبر 2020 OMR ﷼25.31 OMR ﷼+0.00
19 اکتبر 2020 OMR ﷼25.31 OMR ﷼+0.05
18 اکتبر 2020 OMR ﷼25.26 OMR ﷼+0.00
17 اکتبر 2020 OMR ﷼25.26 OMR ﷼-0.11
16 اکتبر 2020 OMR ﷼25.37 OMR ﷼+0.17
15 اکتبر 2020 OMR ﷼25.20 OMR ﷼-0.11
14 اکتبر 2020 OMR ﷼25.31 OMR ﷼-0.27
13 اکتبر 2020 OMR ﷼25.58 OMR ﷼+0.00
12 اکتبر 2020 OMR ﷼25.58 OMR ﷼-0.06
11 اکتبر 2020 OMR ﷼25.64 OMR ﷼+0.00
همانطور که سیب آل جدیده 24 کارات طلا نرخ - اکتبر : بالاترین قیمت OMR ﷼25.64
همانطور که سیب آل جدیده 24 کارات طلا نرخ - اکتبر : کمترین قیمت قیمت OMR ﷼25.09
همانطور که سیب آل جدیده 24 کارات طلا نرخ - اکتبر : متوسط u200bu200b قیمت OMR ﷼25.34
همانطور که سیب آل جدیده 24 کارات طلا نرخ - اکتبر : افتتاح قیمت (01 اکتبر) OMR ﷼25.26
همانطور که سیب آل جدیده 24 کارات طلا نرخ - اکتبر : بسته شدن قیمت (20 اکتبر) OMR ﷼25.31
همانطور که سیب آل جدیده 24 کارات طلا نرخ - سپتامبر : بالاترین قیمت OMR ﷼26.18
همانطور که سیب آل جدیده 24 کارات طلا نرخ - سپتامبر : کمترین قیمت قیمت OMR ﷼24.60
همانطور که سیب آل جدیده 24 کارات طلا نرخ - سپتامبر : متوسط u200bu200b قیمت OMR ﷼25.40
همانطور که سیب آل جدیده 24 کارات طلا نرخ - سپتامبر : افتتاح قیمت (01 سپتامبر) OMR ﷼26.18
همانطور که سیب آل جدیده 24 کارات طلا نرخ - سپتامبر : بسته شدن قیمت (30 سپتامبر) OMR ﷼24.98
همانطور که سیب آل جدیده 24 کارات طلا نرخ - اوت : بالاترین قیمت OMR ﷼27.00
همانطور که سیب آل جدیده 24 کارات طلا نرخ - اوت : کمترین قیمت قیمت OMR ﷼25.31
همانطور که سیب آل جدیده 24 کارات طلا نرخ - اوت : متوسط u200bu200b قیمت OMR ﷼25.93
همانطور که سیب آل جدیده 24 کارات طلا نرخ - اوت : افتتاح قیمت (04 اوت) OMR ﷼26.02
همانطور که سیب آل جدیده 24 کارات طلا نرخ - اوت : بسته شدن قیمت (31 اوت) OMR ﷼25.91
همانطور که سیب آل جدیده 24 کارات طلا نرخ - جولای : بالاترین قیمت OMR ﷼26.02
همانطور که سیب آل جدیده 24 کارات طلا نرخ - جولای : کمترین قیمت قیمت OMR ﷼23.46
همانطور که سیب آل جدیده 24 کارات طلا نرخ - جولای : متوسط u200bu200b قیمت OMR ﷼24.28
همانطور که سیب آل جدیده 24 کارات طلا نرخ - جولای : افتتاح قیمت (01 جولای) OMR ﷼23.57
همانطور که سیب آل جدیده 24 کارات طلا نرخ - جولای : بسته شدن قیمت (31 جولای) OMR ﷼26.02
همانطور که سیب آل جدیده - همه شهرها نزدیک : 24 کارات طلا قیمت

همانطور که سیب آل جدیده : 22 کارات طلا نرخ

20 اکتبر 2020
OMR ﷼23.20
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
20 اکتبر 2020 OMR ﷼23.20 OMR ﷼+0.00
19 اکتبر 2020 OMR ﷼23.20 OMR ﷼+0.05
18 اکتبر 2020 OMR ﷼23.15 OMR ﷼+0.00
17 اکتبر 2020 OMR ﷼23.15 OMR ﷼-0.10
16 اکتبر 2020 OMR ﷼23.25 OMR ﷼+0.15
15 اکتبر 2020 OMR ﷼23.10 OMR ﷼-0.10
14 اکتبر 2020 OMR ﷼23.20 OMR ﷼-0.25
13 اکتبر 2020 OMR ﷼23.45 OMR ﷼+0.00
12 اکتبر 2020 OMR ﷼23.45 OMR ﷼-0.05
11 اکتبر 2020 OMR ﷼23.50 OMR ﷼+0.00
همانطور که سیب آل جدیده 22 کارات طلا نرخ - اکتبر : بالاترین قیمت OMR ﷼23.50
همانطور که سیب آل جدیده 22 کارات طلا نرخ - اکتبر : کمترین قیمت قیمت OMR ﷼23.00
همانطور که سیب آل جدیده 22 کارات طلا نرخ - اکتبر : متوسط u200bu200b قیمت OMR ﷼23.23
همانطور که سیب آل جدیده 22 کارات طلا نرخ - اکتبر : افتتاح قیمت (01 اکتبر) OMR ﷼23.15
همانطور که سیب آل جدیده 22 کارات طلا نرخ - اکتبر : بسته شدن قیمت (20 اکتبر) OMR ﷼23.20
همانطور که سیب آل جدیده 22 کارات طلا نرخ - سپتامبر : بالاترین قیمت OMR ﷼24.00
همانطور که سیب آل جدیده 22 کارات طلا نرخ - سپتامبر : کمترین قیمت قیمت OMR ﷼22.55
همانطور که سیب آل جدیده 22 کارات طلا نرخ - سپتامبر : متوسط u200bu200b قیمت OMR ﷼23.28
همانطور که سیب آل جدیده 22 کارات طلا نرخ - سپتامبر : افتتاح قیمت (01 سپتامبر) OMR ﷼24.00
همانطور که سیب آل جدیده 22 کارات طلا نرخ - سپتامبر : بسته شدن قیمت (30 سپتامبر) OMR ﷼22.90
همانطور که سیب آل جدیده 22 کارات طلا نرخ - اوت : بالاترین قیمت OMR ﷼24.75
همانطور که سیب آل جدیده 22 کارات طلا نرخ - اوت : کمترین قیمت قیمت OMR ﷼23.20
همانطور که سیب آل جدیده 22 کارات طلا نرخ - اوت : متوسط u200bu200b قیمت OMR ﷼23.77
همانطور که سیب آل جدیده 22 کارات طلا نرخ - اوت : افتتاح قیمت (04 اوت) OMR ﷼23.85
همانطور که سیب آل جدیده 22 کارات طلا نرخ - اوت : بسته شدن قیمت (31 اوت) OMR ﷼23.75
همانطور که سیب آل جدیده 22 کارات طلا نرخ - جولای : بالاترین قیمت OMR ﷼23.85
همانطور که سیب آل جدیده 22 کارات طلا نرخ - جولای : کمترین قیمت قیمت OMR ﷼21.50
همانطور که سیب آل جدیده 22 کارات طلا نرخ - جولای : متوسط u200bu200b قیمت OMR ﷼22.26
همانطور که سیب آل جدیده 22 کارات طلا نرخ - جولای : افتتاح قیمت (01 جولای) OMR ﷼21.60
همانطور که سیب آل جدیده 22 کارات طلا نرخ - جولای : بسته شدن قیمت (31 جولای) OMR ﷼23.85
همانطور که سیب آل جدیده - همه شهرها نزدیک : 22 کارات طلا قیمت