همانطور که سیب الجدیده, عمان : قیمت طلا

همانطور که سیب الجدیده : نرخ طلای 24 کارات

امروز 16 ژانویه 2021
OMR ﷼24.38
-0.17
تاریخ قیمت تغییر دادن
15 ژانویه 2021 OMR ﷼24.55 OMR ﷼+0.00
14 ژانویه 2021 OMR ﷼24.55 OMR ﷼-0.22
13 ژانویه 2021 OMR ﷼24.77 OMR ﷼+0.00
12 ژانویه 2021 OMR ﷼24.77 OMR ﷼+0.33
11 ژانویه 2021 OMR ﷼24.44 OMR ﷼-0.22
10 ژانویه 2021 OMR ﷼24.66 OMR ﷼+0.00
09 ژانویه 2021 OMR ﷼24.66 OMR ﷼-0.81
08 ژانویه 2021 OMR ﷼25.47 OMR ﷼+0.00
07 ژانویه 2021 OMR ﷼25.47 OMR ﷼-0.39
06 ژانویه 2021 OMR ﷼25.86 OMR ﷼+0.11
همانطور که سیب الجدیده نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : بالاترین قیمت OMR ﷼25.86
همانطور که سیب الجدیده نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : پایین ترین قیمت OMR ﷼24.44
همانطور که سیب الجدیده نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت میانگین OMR ﷼25.08
همانطور که سیب الجدیده نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت افتتاحیه (01 ژانویه) OMR ﷼25.20
همانطور که سیب الجدیده نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت پایانی (15 ژانویه) OMR ﷼24.55
همانطور که سیب الجدیده نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : بالاترین قیمت OMR ﷼25.26
همانطور که سیب الجدیده نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : پایین ترین قیمت OMR ﷼24.11
همانطور که سیب الجدیده نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : قیمت میانگین OMR ﷼24.74
همانطور که سیب الجدیده نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : قیمت افتتاحیه (01 دسامبر) OMR ﷼24.11
همانطور که سیب الجدیده نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : قیمت پایانی (31 دسامبر) OMR ﷼25.20
همانطور که سیب الجدیده نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : بالاترین قیمت OMR ﷼25.91
همانطور که سیب الجدیده نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : پایین ترین قیمت OMR ﷼23.67
همانطور که سیب الجدیده نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت میانگین OMR ﷼24.84
همانطور که سیب الجدیده نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت افتتاحیه (01 نوامبر) OMR ﷼25.04
همانطور که سیب الجدیده نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت پایانی (30 نوامبر) OMR ﷼23.67
همانطور که سیب الجدیده نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : بالاترین قیمت OMR ﷼25.64
همانطور که سیب الجدیده نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : پایین ترین قیمت OMR ﷼24.82
همانطور که سیب الجدیده نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت میانگین OMR ﷼25.30
همانطور که سیب الجدیده نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت افتتاحیه (01 اکتبر) OMR ﷼25.26
همانطور که سیب الجدیده نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت پایانی (31 اکتبر) OMR ﷼25.04
همانطور که سیب الجدیده - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 24 عیار

همانطور که سیب الجدیده : نرخ طلای 22 کارات

امروز 16 ژانویه 2021
OMR ﷼22.35
-0.15
تاریخ قیمت تغییر دادن
15 ژانویه 2021 OMR ﷼22.50 OMR ﷼+0.00
14 ژانویه 2021 OMR ﷼22.50 OMR ﷼-0.20
13 ژانویه 2021 OMR ﷼22.70 OMR ﷼+0.00
12 ژانویه 2021 OMR ﷼22.70 OMR ﷼+0.30
11 ژانویه 2021 OMR ﷼22.40 OMR ﷼-0.20
10 ژانویه 2021 OMR ﷼22.60 OMR ﷼+0.00
09 ژانویه 2021 OMR ﷼22.60 OMR ﷼-0.75
08 ژانویه 2021 OMR ﷼23.35 OMR ﷼+0.00
07 ژانویه 2021 OMR ﷼23.35 OMR ﷼-0.35
06 ژانویه 2021 OMR ﷼23.70 OMR ﷼+0.10
همانطور که سیب الجدیده نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : بالاترین قیمت OMR ﷼23.70
همانطور که سیب الجدیده نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : پایین ترین قیمت OMR ﷼22.40
همانطور که سیب الجدیده نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت میانگین OMR ﷼22.98
همانطور که سیب الجدیده نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت افتتاحیه (01 ژانویه) OMR ﷼23.10
همانطور که سیب الجدیده نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت پایانی (15 ژانویه) OMR ﷼22.50
همانطور که سیب الجدیده نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : بالاترین قیمت OMR ﷼23.15
همانطور که سیب الجدیده نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : پایین ترین قیمت OMR ﷼22.10
همانطور که سیب الجدیده نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : قیمت میانگین OMR ﷼22.68
همانطور که سیب الجدیده نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : قیمت افتتاحیه (01 دسامبر) OMR ﷼22.10
همانطور که سیب الجدیده نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : قیمت پایانی (31 دسامبر) OMR ﷼23.10
همانطور که سیب الجدیده نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : بالاترین قیمت OMR ﷼23.75
همانطور که سیب الجدیده نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : پایین ترین قیمت OMR ﷼21.70
همانطور که سیب الجدیده نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت میانگین OMR ﷼22.77
همانطور که سیب الجدیده نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت افتتاحیه (01 نوامبر) OMR ﷼22.95
همانطور که سیب الجدیده نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت پایانی (30 نوامبر) OMR ﷼21.70
همانطور که سیب الجدیده نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : بالاترین قیمت OMR ﷼23.50
همانطور که سیب الجدیده نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : پایین ترین قیمت OMR ﷼22.75
همانطور که سیب الجدیده نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت میانگین OMR ﷼23.19
همانطور که سیب الجدیده نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت افتتاحیه (01 اکتبر) OMR ﷼23.15
همانطور که سیب الجدیده نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت پایانی (31 اکتبر) OMR ﷼22.95
همانطور که سیب الجدیده - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 22 عیار