همانطور که سیب الجدیده : قیمت طلا, همانطور که سیب الجدیده نرخ طلا

همانطور که سیب الجدیده, عمان : قیمت طلا

همانطور که سیب الجدیده : نرخ طلای 24 کارات

امروز 26 ژانویه 2022
OMR ﷼24.71
+0.11
تاریخ قیمت تغییر دادن
25 ژانویه 2022 OMR ﷼24.60 OMR ﷼+0.00
24 ژانویه 2022 OMR ﷼24.60 OMR ﷼+0.05
23 ژانویه 2022 OMR ﷼24.55 OMR ﷼+0.00
22 ژانویه 2022 OMR ﷼24.55 OMR ﷼+0.00
21 ژانویه 2022 OMR ﷼24.55 OMR ﷼-0.05
20 ژانویه 2022 OMR ﷼24.60 OMR ﷼+0.05
19 ژانویه 2022 OMR ﷼24.55 OMR ﷼+0.28
18 ژانویه 2022 OMR ﷼24.27 OMR ﷼-0.11
17 ژانویه 2022 OMR ﷼24.38 OMR ﷼+0.05
16 ژانویه 2022 OMR ﷼24.33 OMR ﷼+0.00
همانطور که سیب الجدیده نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : بالاترین قیمت OMR ﷼24.60
همانطور که سیب الجدیده نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : پایین ترین قیمت OMR ﷼24.06
همانطور که سیب الجدیده نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت میانگین OMR ﷼24.36
همانطور که سیب الجدیده نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت افتتاحیه (01 ژانویه) OMR ﷼24.49
همانطور که سیب الجدیده نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت پایانی (25 ژانویه) OMR ﷼24.60
همانطور که سیب الجدیده نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : بالاترین قیمت OMR ﷼24.38
همانطور که سیب الجدیده نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : پایین ترین قیمت OMR ﷼23.73
همانطور که سیب الجدیده نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : قیمت میانگین OMR ﷼24.02
همانطور که سیب الجدیده نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : قیمت افتتاحیه (01 دسامبر) OMR ﷼23.95
همانطور که سیب الجدیده نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : قیمت پایانی (31 دسامبر) OMR ﷼24.38
همانطور که سیب الجدیده نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : بالاترین قیمت OMR ﷼25.04
همانطور که سیب الجدیده نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : پایین ترین قیمت OMR ﷼23.62
همانطور که سیب الجدیده نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت میانگین OMR ﷼24.41
همانطور که سیب الجدیده نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت افتتاحیه (01 نوامبر) OMR ﷼23.95
همانطور که سیب الجدیده نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت پایانی (30 نوامبر) OMR ﷼24.06
همانطور که سیب الجدیده نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : بالاترین قیمت OMR ﷼24.17
همانطور که سیب الجدیده نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : پایین ترین قیمت OMR ﷼23.51
همانطور که سیب الجدیده نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت میانگین OMR ﷼23.81
همانطور که سیب الجدیده نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت افتتاحیه (01 اکتبر) OMR ﷼23.51
همانطور که سیب الجدیده نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت پایانی (31 اکتبر) OMR ﷼23.89
همانطور که سیب الجدیده - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 24 عیار

همانطور که سیب الجدیده : نرخ طلای 22 کارات

امروز 26 ژانویه 2022
OMR ﷼22.65
+0.10
تاریخ قیمت تغییر دادن
25 ژانویه 2022 OMR ﷼22.55 OMR ﷼+0.00
24 ژانویه 2022 OMR ﷼22.55 OMR ﷼+0.05
23 ژانویه 2022 OMR ﷼22.50 OMR ﷼+0.00
22 ژانویه 2022 OMR ﷼22.50 OMR ﷼+0.00
21 ژانویه 2022 OMR ﷼22.50 OMR ﷼-0.05
20 ژانویه 2022 OMR ﷼22.55 OMR ﷼+0.05
19 ژانویه 2022 OMR ﷼22.50 OMR ﷼+0.25
18 ژانویه 2022 OMR ﷼22.25 OMR ﷼-0.10
17 ژانویه 2022 OMR ﷼22.35 OMR ﷼+0.05
16 ژانویه 2022 OMR ﷼22.30 OMR ﷼+0.00
همانطور که سیب الجدیده نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : بالاترین قیمت OMR ﷼22.55
همانطور که سیب الجدیده نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : پایین ترین قیمت OMR ﷼22.05
همانطور که سیب الجدیده نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت میانگین OMR ﷼22.33
همانطور که سیب الجدیده نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت افتتاحیه (01 ژانویه) OMR ﷼22.45
همانطور که سیب الجدیده نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت پایانی (25 ژانویه) OMR ﷼22.55
همانطور که سیب الجدیده نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : بالاترین قیمت OMR ﷼22.35
همانطور که سیب الجدیده نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : پایین ترین قیمت OMR ﷼21.75
همانطور که سیب الجدیده نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : قیمت میانگین OMR ﷼22.02
همانطور که سیب الجدیده نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : قیمت افتتاحیه (01 دسامبر) OMR ﷼21.95
همانطور که سیب الجدیده نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : قیمت پایانی (31 دسامبر) OMR ﷼22.35
همانطور که سیب الجدیده نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : بالاترین قیمت OMR ﷼22.95
همانطور که سیب الجدیده نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : پایین ترین قیمت OMR ﷼21.65
همانطور که سیب الجدیده نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت میانگین OMR ﷼22.37
همانطور که سیب الجدیده نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت افتتاحیه (01 نوامبر) OMR ﷼21.95
همانطور که سیب الجدیده نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت پایانی (30 نوامبر) OMR ﷼22.05
همانطور که سیب الجدیده نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : بالاترین قیمت OMR ﷼22.15
همانطور که سیب الجدیده نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : پایین ترین قیمت OMR ﷼21.55
همانطور که سیب الجدیده نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت میانگین OMR ﷼21.83
همانطور که سیب الجدیده نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت افتتاحیه (01 اکتبر) OMR ﷼21.55
همانطور که سیب الجدیده نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت پایانی (31 اکتبر) OMR ﷼21.90
همانطور که سیب الجدیده - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 22 عیار