همانطور که سیب الجدیده : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

همانطور که سیب الجدیده : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
العین 24 اکتبر 2021 AED د.إ222.56
البرعیمی 24 اکتبر 2021 OMR ﷼24.00
خانم 24 اکتبر 2021 AED د.إ222.56
الصحار 24 اکتبر 2021 OMR ﷼24.00
همانطور که سیب الجدیده 24 اکتبر 2021 OMR ﷼24.00
به عنوان Suwayq 24 اکتبر 2021 OMR ﷼24.00
بهله 24 اکتبر 2021 OMR ﷼24.00
بارکا 24 اکتبر 2021 OMR ﷼24.00
باوشر 24 اکتبر 2021 OMR ﷼24.00
زید 24 اکتبر 2021 AED د.إ222.56
دیبا الفجیره 24 اکتبر 2021 AED د.إ222.56
دیبا آل هیسن 24 اکتبر 2021 AED د.إ222.56
شهر فجیره 24 اکتبر 2021 AED د.إ222.56
هتا 24 اکتبر 2021 AED د.إ222.56
ایبری 24 اکتبر 2021 OMR ﷼24.00
کالبا 24 اکتبر 2021 AED د.إ222.56
خور فکان 24 اکتبر 2021 AED د.إ222.56
مسقطی 24 اکتبر 2021 OMR ﷼24.00
نزاوا 24 اکتبر 2021 OMR ﷼24.00
راس الخیمه 24 اکتبر 2021 AED د.إ222.56
رستاق 24 اکتبر 2021 OMR ﷼24.00
سحام 24 اکتبر 2021 OMR ﷼24.00
سور 24 اکتبر 2021 OMR ﷼24.00
همانطور که سیب الجدیده : قیمت طلای 22 عیار

همانطور که سیب الجدیده : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
العین 24 اکتبر 2021 AED د.إ204.00
البرعیمی 24 اکتبر 2021 OMR ﷼22.00
خانم 24 اکتبر 2021 AED د.إ204.00
الصحار 24 اکتبر 2021 OMR ﷼22.00
همانطور که سیب الجدیده 24 اکتبر 2021 OMR ﷼22.00
به عنوان Suwayq 24 اکتبر 2021 OMR ﷼22.00
بهله 24 اکتبر 2021 OMR ﷼22.00
بارکا 24 اکتبر 2021 OMR ﷼22.00
باوشر 24 اکتبر 2021 OMR ﷼22.00
زید 24 اکتبر 2021 AED د.إ204.00
دیبا الفجیره 24 اکتبر 2021 AED د.إ204.00
دیبا آل هیسن 24 اکتبر 2021 AED د.إ204.00
شهر فجیره 24 اکتبر 2021 AED د.إ204.00
هتا 24 اکتبر 2021 AED د.إ204.00
ایبری 24 اکتبر 2021 OMR ﷼22.00
کالبا 24 اکتبر 2021 AED د.إ204.00
خور فکان 24 اکتبر 2021 AED د.إ204.00
مسقطی 24 اکتبر 2021 OMR ﷼22.00
نزاوا 24 اکتبر 2021 OMR ﷼22.00
راس الخیمه 24 اکتبر 2021 AED د.إ204.00
رستاق 24 اکتبر 2021 OMR ﷼22.00
سحام 24 اکتبر 2021 OMR ﷼22.00
سور 24 اکتبر 2021 OMR ﷼22.00
همانطور که سیب الجدیده : قیمت طلای 22 عیار