دوحه, قطر : قیمت طلا

دوحه : نرخ طلای 24 کارات

امروز 18 ژانویه 2021
QAR ﷼231.29
+1.09
تاریخ قیمت تغییر دادن
17 ژانویه 2021 QAR ﷼230.20 QAR ﷼+0.00
16 ژانویه 2021 QAR ﷼230.20 QAR ﷼-2.18
15 ژانویه 2021 QAR ﷼232.38 QAR ﷼+0.00
14 ژانویه 2021 QAR ﷼232.38 QAR ﷼-1.09
13 ژانویه 2021 QAR ﷼233.47 QAR ﷼+0.00
12 ژانویه 2021 QAR ﷼233.47 QAR ﷼+0.54
11 ژانویه 2021 QAR ﷼232.93 QAR ﷼+0.00
10 ژانویه 2021 QAR ﷼232.93 QAR ﷼-2.18
09 ژانویه 2021 QAR ﷼235.11 QAR ﷼+0.00
08 ژانویه 2021 QAR ﷼235.11 QAR ﷼-5.45
دوحه نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : بالاترین قیمت QAR ﷼244.38
دوحه نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : پایین ترین قیمت QAR ﷼230.20
دوحه نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت میانگین QAR ﷼236.07
دوحه نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت افتتاحیه (01 ژانویه) QAR ﷼237.84
دوحه نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت پایانی (17 ژانویه) QAR ﷼230.20
دوحه نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : بالاترین قیمت QAR ﷼237.84
دوحه نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : پایین ترین قیمت QAR ﷼228.56
دوحه نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : قیمت میانگین QAR ﷼234.04
دوحه نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : قیمت افتتاحیه (01 دسامبر) QAR ﷼228.56
دوحه نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : قیمت پایانی (31 دسامبر) QAR ﷼237.84
دوحه نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : بالاترین قیمت QAR ﷼244.38
دوحه نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : پایین ترین قیمت QAR ﷼225.29
دوحه نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت میانگین QAR ﷼234.73
دوحه نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت افتتاحیه (01 نوامبر) QAR ﷼236.74
دوحه نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت پایانی (30 نوامبر) QAR ﷼225.29
دوحه نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : بالاترین قیمت QAR ﷼242.20
دوحه نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : پایین ترین قیمت QAR ﷼236.20
دوحه نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت میانگین QAR ﷼239.17
دوحه نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت افتتاحیه (01 اکتبر) QAR ﷼238.38
دوحه نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت پایانی (31 اکتبر) QAR ﷼236.74
دوحه - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 24 عیار

دوحه : نرخ طلای 22 کارات

امروز 18 ژانویه 2021
QAR ﷼212.00
+1.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
17 ژانویه 2021 QAR ﷼211.00 QAR ﷼+0.00
16 ژانویه 2021 QAR ﷼211.00 QAR ﷼-2.00
15 ژانویه 2021 QAR ﷼213.00 QAR ﷼+0.00
14 ژانویه 2021 QAR ﷼213.00 QAR ﷼-1.00
13 ژانویه 2021 QAR ﷼214.00 QAR ﷼+0.00
12 ژانویه 2021 QAR ﷼214.00 QAR ﷼+0.50
11 ژانویه 2021 QAR ﷼213.50 QAR ﷼+0.00
10 ژانویه 2021 QAR ﷼213.50 QAR ﷼-2.00
09 ژانویه 2021 QAR ﷼215.50 QAR ﷼+0.00
08 ژانویه 2021 QAR ﷼215.50 QAR ﷼-5.00
دوحه نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : بالاترین قیمت QAR ﷼224.00
دوحه نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : پایین ترین قیمت QAR ﷼211.00
دوحه نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت میانگین QAR ﷼216.38
دوحه نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت افتتاحیه (01 ژانویه) QAR ﷼218.00
دوحه نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت پایانی (17 ژانویه) QAR ﷼211.00
دوحه نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : بالاترین قیمت QAR ﷼218.00
دوحه نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : پایین ترین قیمت QAR ﷼209.50
دوحه نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : قیمت میانگین QAR ﷼214.52
دوحه نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : قیمت افتتاحیه (01 دسامبر) QAR ﷼209.50
دوحه نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : قیمت پایانی (31 دسامبر) QAR ﷼218.00
دوحه نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : بالاترین قیمت QAR ﷼224.00
دوحه نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : پایین ترین قیمت QAR ﷼206.50
دوحه نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت میانگین QAR ﷼215.15
دوحه نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت افتتاحیه (01 نوامبر) QAR ﷼217.00
دوحه نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت پایانی (30 نوامبر) QAR ﷼206.50
دوحه نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : بالاترین قیمت QAR ﷼222.00
دوحه نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : پایین ترین قیمت QAR ﷼216.50
دوحه نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت میانگین QAR ﷼219.23
دوحه نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت افتتاحیه (01 اکتبر) QAR ﷼218.50
دوحه نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت پایانی (31 اکتبر) QAR ﷼217.00
دوحه - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 22 عیار