دوحه, قطر : قیمت طلا

دوحه : نرخ طلای 24 کارات

16 آوریل 2021
QAR ﷼225.83
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
16 آوریل 2021 QAR ﷼225.83 QAR ﷼+4.36
15 آوریل 2021 QAR ﷼221.47 QAR ﷼+0.00
14 آوریل 2021 QAR ﷼221.47 QAR ﷼+2.18
13 آوریل 2021 QAR ﷼219.29 QAR ﷼-2.18
12 آوریل 2021 QAR ﷼221.47 QAR ﷼+0.00
11 آوریل 2021 QAR ﷼221.47 QAR ﷼+0.00
10 آوریل 2021 QAR ﷼221.47 QAR ﷼+0.00
09 آوریل 2021 QAR ﷼221.47 QAR ﷼-1.09
08 آوریل 2021 QAR ﷼222.56 QAR ﷼+1.63
07 آوریل 2021 QAR ﷼220.93 QAR ﷼+0.55
دوحه نرخ طلای 24 کارات - آوریل : بالاترین قیمت QAR ﷼225.83
دوحه نرخ طلای 24 کارات - آوریل : پایین ترین قیمت QAR ﷼218.20
دوحه نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت میانگین QAR ﷼220.92
دوحه نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت افتتاحیه (01 آوریل) QAR ﷼218.20
دوحه نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت پایانی (16 آوریل) QAR ﷼225.83
دوحه نرخ طلای 24 کارات - مارس : بالاترین قیمت QAR ﷼221.47
دوحه نرخ طلای 24 کارات - مارس : پایین ترین قیمت QAR ﷼214.92
دوحه نرخ طلای 24 کارات - مارس : قیمت میانگین QAR ﷼218.55
دوحه نرخ طلای 24 کارات - مارس : قیمت افتتاحیه (01 مارس) QAR ﷼220.38
دوحه نرخ طلای 24 کارات - مارس : قیمت پایانی (31 مارس) QAR ﷼216.02
دوحه نرخ طلای 24 کارات - فوریه : بالاترین قیمت QAR ﷼234.56
دوحه نرخ طلای 24 کارات - فوریه : پایین ترین قیمت QAR ﷼220.38
دوحه نرخ طلای 24 کارات - فوریه : قیمت میانگین QAR ﷼228.70
دوحه نرخ طلای 24 کارات - فوریه : قیمت افتتاحیه (01 فوریه) QAR ﷼234.56
دوحه نرخ طلای 24 کارات - فوریه : قیمت پایانی (28 فوریه) QAR ﷼220.38
دوحه نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : بالاترین قیمت QAR ﷼244.38
دوحه نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : پایین ترین قیمت QAR ﷼230.20
دوحه نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت میانگین QAR ﷼234.88
دوحه نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت افتتاحیه (01 ژانویه) QAR ﷼237.84
دوحه نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت پایانی (31 ژانویه) QAR ﷼232.93
دوحه - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 24 عیار

دوحه : نرخ طلای 22 کارات

16 آوریل 2021
QAR ﷼207.00
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
16 آوریل 2021 QAR ﷼207.00 QAR ﷼+4.00
15 آوریل 2021 QAR ﷼203.00 QAR ﷼+0.00
14 آوریل 2021 QAR ﷼203.00 QAR ﷼+2.00
13 آوریل 2021 QAR ﷼201.00 QAR ﷼-2.00
12 آوریل 2021 QAR ﷼203.00 QAR ﷼+0.00
11 آوریل 2021 QAR ﷼203.00 QAR ﷼+0.00
10 آوریل 2021 QAR ﷼203.00 QAR ﷼+0.00
09 آوریل 2021 QAR ﷼203.00 QAR ﷼-1.00
08 آوریل 2021 QAR ﷼204.00 QAR ﷼+1.50
07 آوریل 2021 QAR ﷼202.50 QAR ﷼+0.50
دوحه نرخ طلای 22 کارات - آوریل : بالاترین قیمت QAR ﷼207.00
دوحه نرخ طلای 22 کارات - آوریل : پایین ترین قیمت QAR ﷼200.00
دوحه نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت میانگین QAR ﷼202.50
دوحه نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت افتتاحیه (01 آوریل) QAR ﷼200.00
دوحه نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت پایانی (16 آوریل) QAR ﷼207.00
دوحه نرخ طلای 22 کارات - مارس : بالاترین قیمت QAR ﷼203.00
دوحه نرخ طلای 22 کارات - مارس : پایین ترین قیمت QAR ﷼197.00
دوحه نرخ طلای 22 کارات - مارس : قیمت میانگین QAR ﷼200.32
دوحه نرخ طلای 22 کارات - مارس : قیمت افتتاحیه (01 مارس) QAR ﷼202.00
دوحه نرخ طلای 22 کارات - مارس : قیمت پایانی (31 مارس) QAR ﷼198.00
دوحه نرخ طلای 22 کارات - فوریه : بالاترین قیمت QAR ﷼215.00
دوحه نرخ طلای 22 کارات - فوریه : پایین ترین قیمت QAR ﷼202.00
دوحه نرخ طلای 22 کارات - فوریه : قیمت میانگین QAR ﷼209.63
دوحه نرخ طلای 22 کارات - فوریه : قیمت افتتاحیه (01 فوریه) QAR ﷼215.00
دوحه نرخ طلای 22 کارات - فوریه : قیمت پایانی (28 فوریه) QAR ﷼202.00
دوحه نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : بالاترین قیمت QAR ﷼224.00
دوحه نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : پایین ترین قیمت QAR ﷼211.00
دوحه نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت میانگین QAR ﷼215.29
دوحه نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت افتتاحیه (01 ژانویه) QAR ﷼218.00
دوحه نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت پایانی (31 ژانویه) QAR ﷼213.50
دوحه - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 22 عیار