دوحه, قطر : قیمت طلا

دوحه : نرخ طلای 24 کارات

26 نوامبر 2022
QAR ﷼216.00
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
26 نوامبر 2022 QAR ﷼216.00 QAR ﷼+0.00
25 نوامبر 2022 QAR ﷼216.00 QAR ﷼+0.00
24 نوامبر 2022 QAR ﷼216.00 QAR ﷼+1.00
22 نوامبر 2022 QAR ﷼215.00 QAR ﷼+0.00
21 نوامبر 2022 QAR ﷼215.00 QAR ﷼-1.00
20 نوامبر 2022 QAR ﷼216.00 QAR ﷼+0.00
19 نوامبر 2022 QAR ﷼216.00 QAR ﷼-1.50
18 نوامبر 2022 QAR ﷼217.50 QAR ﷼+0.00
17 نوامبر 2022 QAR ﷼217.50 QAR ﷼-1.50
16 نوامبر 2022 QAR ﷼219.00 QAR ﷼+1.00
دوحه نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : بالاترین قیمت QAR ﷼219.00
دوحه نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : پایین ترین قیمت QAR ﷼201.50
دوحه نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت میانگین QAR ﷼213.12
دوحه نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت افتتاحیه (01 نوامبر) QAR ﷼204.00
دوحه نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت پایانی (26 نوامبر) QAR ﷼216.00
دوحه نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : بالاترین قیمت QAR ﷼212.00
دوحه نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : پایین ترین قیمت QAR ﷼202.00
دوحه نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت میانگین QAR ﷼205.98
دوحه نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت افتتاحیه (01 اکتبر) QAR ﷼205.50
دوحه نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت پایانی (31 اکتبر) QAR ﷼203.00
دوحه نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : بالاترین قیمت QAR ﷼213.00
دوحه نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : پایین ترین قیمت QAR ﷼203.00
دوحه نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : قیمت میانگین QAR ﷼208.12
دوحه نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : قیمت افتتاحیه (01 سپتامبر) QAR ﷼209.00
دوحه نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : قیمت پایانی (30 سپتامبر) QAR ﷼206.50
دوحه نرخ طلای 24 کارات - مرداد : بالاترین قیمت QAR ﷼222.00
دوحه نرخ طلای 24 کارات - مرداد : پایین ترین قیمت QAR ﷼212.50
دوحه نرخ طلای 24 کارات - مرداد : قیمت میانگین QAR ﷼217.53
دوحه نرخ طلای 24 کارات - مرداد : قیمت افتتاحیه (01 مرداد) QAR ﷼217.50
دوحه نرخ طلای 24 کارات - مرداد : قیمت پایانی (31 مرداد) QAR ﷼212.50
دوحه - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 24 عیار

دوحه : نرخ طلای 22 کارات

26 نوامبر 2022
QAR ﷼204.50
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
26 نوامبر 2022 QAR ﷼204.50 QAR ﷼+0.00
25 نوامبر 2022 QAR ﷼204.50 QAR ﷼+0.00
24 نوامبر 2022 QAR ﷼204.50 QAR ﷼+1.00
22 نوامبر 2022 QAR ﷼203.50 QAR ﷼+0.00
21 نوامبر 2022 QAR ﷼203.50 QAR ﷼-0.50
20 نوامبر 2022 QAR ﷼204.00 QAR ﷼+0.00
19 نوامبر 2022 QAR ﷼204.00 QAR ﷼-1.50
18 نوامبر 2022 QAR ﷼205.50 QAR ﷼+0.00
17 نوامبر 2022 QAR ﷼205.50 QAR ﷼-1.00
16 نوامبر 2022 QAR ﷼206.50 QAR ﷼+0.50
دوحه نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : بالاترین قیمت QAR ﷼206.50
دوحه نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : پایین ترین قیمت QAR ﷼191.00
دوحه نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت میانگین QAR ﷼201.48
دوحه نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت افتتاحیه (01 نوامبر) QAR ﷼193.00
دوحه نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت پایانی (26 نوامبر) QAR ﷼204.50
دوحه نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : بالاترین قیمت QAR ﷼200.50
دوحه نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : پایین ترین قیمت QAR ﷼191.00
دوحه نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت میانگین QAR ﷼194.77
دوحه نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت افتتاحیه (01 اکتبر) QAR ﷼194.00
دوحه نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت پایانی (31 اکتبر) QAR ﷼192.00
دوحه نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : بالاترین قیمت QAR ﷼201.50
دوحه نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : پایین ترین قیمت QAR ﷼192.50
دوحه نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : قیمت میانگین QAR ﷼197.44
دوحه نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : قیمت افتتاحیه (01 سپتامبر) QAR ﷼197.50
دوحه نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : قیمت پایانی (30 سپتامبر) QAR ﷼195.50
دوحه نرخ طلای 22 کارات - مرداد : بالاترین قیمت QAR ﷼209.50
دوحه نرخ طلای 22 کارات - مرداد : پایین ترین قیمت QAR ﷼201.00
دوحه نرخ طلای 22 کارات - مرداد : قیمت میانگین QAR ﷼205.55
دوحه نرخ طلای 22 کارات - مرداد : قیمت افتتاحیه (01 مرداد) QAR ﷼205.50
دوحه نرخ طلای 22 کارات - مرداد : قیمت پایانی (31 مرداد) QAR ﷼201.00
دوحه - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 22 عیار