هتا, امارات متحده عربی : قیمت طلا

هتا : نرخ طلای 24 کارات

امروز 16 ژانویه 2021
AED د.إ226.93
-3.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
15 ژانویه 2021 AED د.إ229.93 AED د.إ+1.10
14 ژانویه 2021 AED د.إ228.83 AED د.إ-1.91
13 ژانویه 2021 AED د.إ230.74 AED د.إ+1.91
12 ژانویه 2021 AED د.إ228.83 AED د.إ+1.09
11 ژانویه 2021 AED د.إ227.74 AED د.إ-1.91
10 ژانویه 2021 AED د.إ229.65 AED د.إ+0.00
09 ژانویه 2021 AED د.إ229.65 AED د.إ-1.37
08 ژانویه 2021 AED د.إ231.02 AED د.إ-6.00
07 ژانویه 2021 AED د.إ237.02 AED د.إ-3.27
06 ژانویه 2021 AED د.إ240.29 AED د.إ-1.64
هتا نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : بالاترین قیمت AED د.إ241.93
هتا نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : پایین ترین قیمت AED د.إ227.74
هتا نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت میانگین AED د.إ233.56
هتا نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت افتتاحیه (01 ژانویه) AED د.إ235.65
هتا نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت پایانی (15 ژانویه) AED د.إ229.93
هتا نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : بالاترین قیمت AED د.إ235.65
هتا نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : پایین ترین قیمت AED د.إ224.47
هتا نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : قیمت میانگین AED د.إ231.03
هتا نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : قیمت افتتاحیه (01 دسامبر) AED د.إ224.47
هتا نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : قیمت پایانی (31 دسامبر) AED د.إ235.65
هتا نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : بالاترین قیمت AED د.إ243.29
هتا نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : پایین ترین قیمت AED د.إ220.11
هتا نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت میانگین AED د.إ232.03
هتا نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت افتتاحیه (01 نوامبر) AED د.إ233.20
هتا نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت پایانی (30 نوامبر) AED د.إ220.11
هتا نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : بالاترین قیمت AED د.إ239.74
هتا نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : پایین ترین قیمت AED د.إ232.38
هتا نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت میانگین AED د.إ236.22
هتا نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت افتتاحیه (01 اکتبر) AED د.إ236.20
هتا نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت پایانی (31 اکتبر) AED د.إ233.20
هتا - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 24 عیار

هتا : نرخ طلای 22 کارات

امروز 16 ژانویه 2021
AED د.إ208.00
-2.75
تاریخ قیمت تغییر دادن
15 ژانویه 2021 AED د.إ210.75 AED د.إ+1.00
14 ژانویه 2021 AED د.إ209.75 AED د.إ-1.75
13 ژانویه 2021 AED د.إ211.50 AED د.إ+1.75
12 ژانویه 2021 AED د.إ209.75 AED د.إ+1.00
11 ژانویه 2021 AED د.إ208.75 AED د.إ-1.75
10 ژانویه 2021 AED د.إ210.50 AED د.إ+0.00
09 ژانویه 2021 AED د.إ210.50 AED د.إ-1.25
08 ژانویه 2021 AED د.إ211.75 AED د.إ-5.50
07 ژانویه 2021 AED د.إ217.25 AED د.إ-3.00
06 ژانویه 2021 AED د.إ220.25 AED د.إ-1.50
هتا نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : بالاترین قیمت AED د.إ221.75
هتا نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : پایین ترین قیمت AED د.إ208.75
هتا نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت میانگین AED د.إ214.08
هتا نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت افتتاحیه (01 ژانویه) AED د.إ216.00
هتا نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت پایانی (15 ژانویه) AED د.إ210.75
هتا نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : بالاترین قیمت AED د.إ216.00
هتا نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : پایین ترین قیمت AED د.إ205.75
هتا نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : قیمت میانگین AED د.إ211.77
هتا نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : قیمت افتتاحیه (01 دسامبر) AED د.إ205.75
هتا نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : قیمت پایانی (31 دسامبر) AED د.إ216.00
هتا نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : بالاترین قیمت AED د.إ223.00
هتا نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : پایین ترین قیمت AED د.إ201.75
هتا نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت میانگین AED د.إ212.68
هتا نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت افتتاحیه (01 نوامبر) AED د.إ213.75
هتا نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت پایانی (30 نوامبر) AED د.إ201.75
هتا نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : بالاترین قیمت AED د.إ219.75
هتا نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : پایین ترین قیمت AED د.إ213.00
هتا نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت میانگین AED د.إ216.52
هتا نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت افتتاحیه (01 اکتبر) AED د.إ216.50
هتا نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت پایانی (31 اکتبر) AED د.إ213.75
هتا - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 22 عیار