هتا, امارات متحده عربی : قیمت طلا

هتا : نرخ طلای 24 کارات

امروز 25 جولای 2021
AED د.إ223.65
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
24 جولای 2021 AED د.إ223.65 AED د.إ+0.27
23 جولای 2021 AED د.إ223.38 AED د.إ+0.27
22 جولای 2021 AED د.إ223.11 AED د.إ-0.82
21 جولای 2021 AED د.إ223.93 AED د.إ-2.45
20 جولای 2021 AED د.إ226.38 AED د.إ+1.64
19 جولای 2021 AED د.إ224.74 AED د.إ-0.28
18 جولای 2021 AED د.إ225.02 AED د.إ+0.00
17 جولای 2021 AED د.إ225.02 AED د.إ-1.63
16 جولای 2021 AED د.إ226.65 AED د.إ+0.27
15 جولای 2021 AED د.إ226.38 AED د.إ+0.27
هتا نرخ طلای 24 کارات - جولای : بالاترین قیمت AED د.إ226.65
هتا نرخ طلای 24 کارات - جولای : پایین ترین قیمت AED د.إ220.93
هتا نرخ طلای 24 کارات - جولای : قیمت میانگین AED د.إ224.02
هتا نرخ طلای 24 کارات - جولای : قیمت افتتاحیه (01 جولای) AED د.إ220.93
هتا نرخ طلای 24 کارات - جولای : قیمت پایانی (24 جولای) AED د.إ223.65
هتا نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : بالاترین قیمت AED د.إ236.47
هتا نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : پایین ترین قیمت AED د.إ218.20
هتا نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : قیمت میانگین AED د.إ227.57
هتا نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : قیمت افتتاحیه (01 ژوئن) AED د.إ236.20
هتا نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : قیمت پایانی (30 ژوئن) AED د.إ218.47
هتا نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : بالاترین قیمت AED د.إ236.47
هتا نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : پایین ترین قیمت AED د.إ219.56
هتا نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : قیمت میانگین AED د.إ229.68
هتا نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : قیمت افتتاحیه (01 ممکن است) AED د.إ219.56
هتا نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : قیمت پایانی (31 ممکن است) AED د.إ236.47
هتا نرخ طلای 24 کارات - آوریل : بالاترین قیمت AED د.إ222.83
هتا نرخ طلای 24 کارات - آوریل : پایین ترین قیمت AED د.إ214.38
هتا نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت میانگین AED د.إ218.29
هتا نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت افتتاحیه (01 آوریل) AED د.إ214.38
هتا نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت پایانی (30 آوریل) AED د.إ219.56
هتا - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 24 عیار

هتا : نرخ طلای 22 کارات

امروز 25 جولای 2021
AED د.إ205.00
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
24 جولای 2021 AED د.إ205.00 AED د.إ+0.25
23 جولای 2021 AED د.إ204.75 AED د.إ+0.25
22 جولای 2021 AED د.إ204.50 AED د.إ-0.75
21 جولای 2021 AED د.إ205.25 AED د.إ-2.25
20 جولای 2021 AED د.إ207.50 AED د.إ+1.50
19 جولای 2021 AED د.إ206.00 AED د.إ-0.25
18 جولای 2021 AED د.إ206.25 AED د.إ+0.00
17 جولای 2021 AED د.إ206.25 AED د.إ-1.50
16 جولای 2021 AED د.إ207.75 AED د.إ+0.25
15 جولای 2021 AED د.إ207.50 AED د.إ+0.25
هتا نرخ طلای 22 کارات - جولای : بالاترین قیمت AED د.إ207.75
هتا نرخ طلای 22 کارات - جولای : پایین ترین قیمت AED د.إ202.50
هتا نرخ طلای 22 کارات - جولای : قیمت میانگین AED د.إ205.33
هتا نرخ طلای 22 کارات - جولای : قیمت افتتاحیه (01 جولای) AED د.إ202.50
هتا نرخ طلای 22 کارات - جولای : قیمت پایانی (24 جولای) AED د.إ205.00
هتا نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : بالاترین قیمت AED د.إ216.75
هتا نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : پایین ترین قیمت AED د.إ200.00
هتا نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : قیمت میانگین AED د.إ208.59
هتا نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : قیمت افتتاحیه (01 ژوئن) AED د.إ216.50
هتا نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : قیمت پایانی (30 ژوئن) AED د.إ200.25
هتا نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : بالاترین قیمت AED د.إ216.75
هتا نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : پایین ترین قیمت AED د.إ201.25
هتا نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : قیمت میانگین AED د.إ210.52
هتا نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : قیمت افتتاحیه (01 ممکن است) AED د.إ201.25
هتا نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : قیمت پایانی (31 ممکن است) AED د.إ216.75
هتا نرخ طلای 22 کارات - آوریل : بالاترین قیمت AED د.إ204.25
هتا نرخ طلای 22 کارات - آوریل : پایین ترین قیمت AED د.إ196.50
هتا نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت میانگین AED د.إ200.08
هتا نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت افتتاحیه (01 آوریل) AED د.إ196.50
هتا نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت پایانی (30 آوریل) AED د.إ201.25
هتا - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 22 عیار