سلاله, عمان : قیمت طلا

سلاله : نرخ طلای 24 کارات

امروز 29 جولای 2021
OMR ﷼24.38
+0.21
تاریخ قیمت تغییر دادن
28 جولای 2021 OMR ﷼24.17 OMR ﷼+0.11
27 جولای 2021 OMR ﷼24.06 OMR ﷼-0.11
26 جولای 2021 OMR ﷼24.17 OMR ﷼+0.06
25 جولای 2021 OMR ﷼24.11 OMR ﷼+0.00
24 جولای 2021 OMR ﷼24.11 OMR ﷼+0.00
23 جولای 2021 OMR ﷼24.11 OMR ﷼+0.05
22 جولای 2021 OMR ﷼24.06 OMR ﷼+0.00
21 جولای 2021 OMR ﷼24.06 OMR ﷼-0.27
20 جولای 2021 OMR ﷼24.33 OMR ﷼+0.11
19 جولای 2021 OMR ﷼24.22 OMR ﷼+0.00
سلاله نرخ طلای 24 کارات - جولای : بالاترین قیمت OMR ﷼24.44
سلاله نرخ طلای 24 کارات - جولای : پایین ترین قیمت OMR ﷼23.78
سلاله نرخ طلای 24 کارات - جولای : قیمت میانگین OMR ﷼24.13
سلاله نرخ طلای 24 کارات - جولای : قیمت افتتاحیه (01 جولای) OMR ﷼23.78
سلاله نرخ طلای 24 کارات - جولای : قیمت پایانی (28 جولای) OMR ﷼24.17
سلاله نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : بالاترین قیمت OMR ﷼25.42
سلاله نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : پایین ترین قیمت OMR ﷼23.57
سلاله نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : قیمت میانگین OMR ﷼24.51
سلاله نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : قیمت افتتاحیه (01 ژوئن) OMR ﷼25.42
سلاله نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : قیمت پایانی (30 ژوئن) OMR ﷼23.57
سلاله نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : بالاترین قیمت OMR ﷼25.42
سلاله نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : پایین ترین قیمت OMR ﷼23.67
سلاله نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : قیمت میانگین OMR ﷼24.64
سلاله نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : قیمت افتتاحیه (01 ممکن است) OMR ﷼23.67
سلاله نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : قیمت پایانی (31 ممکن است) OMR ﷼25.37
سلاله نرخ طلای 24 کارات - آوریل : بالاترین قیمت OMR ﷼23.84
سلاله نرخ طلای 24 کارات - آوریل : پایین ترین قیمت OMR ﷼22.97
سلاله نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت میانگین OMR ﷼23.46
سلاله نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت افتتاحیه (01 آوریل) OMR ﷼22.97
سلاله نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت پایانی (30 آوریل) OMR ﷼23.84
سلاله - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 24 عیار

سلاله : نرخ طلای 22 کارات

امروز 29 جولای 2021
OMR ﷼22.35
+0.20
تاریخ قیمت تغییر دادن
28 جولای 2021 OMR ﷼22.15 OMR ﷼+0.10
27 جولای 2021 OMR ﷼22.05 OMR ﷼-0.10
26 جولای 2021 OMR ﷼22.15 OMR ﷼+0.05
25 جولای 2021 OMR ﷼22.10 OMR ﷼+0.00
24 جولای 2021 OMR ﷼22.10 OMR ﷼+0.00
23 جولای 2021 OMR ﷼22.10 OMR ﷼+0.05
22 جولای 2021 OMR ﷼22.05 OMR ﷼+0.00
21 جولای 2021 OMR ﷼22.05 OMR ﷼-0.25
20 جولای 2021 OMR ﷼22.30 OMR ﷼+0.10
19 جولای 2021 OMR ﷼22.20 OMR ﷼+0.00
سلاله نرخ طلای 22 کارات - جولای : بالاترین قیمت OMR ﷼22.40
سلاله نرخ طلای 22 کارات - جولای : پایین ترین قیمت OMR ﷼21.80
سلاله نرخ طلای 22 کارات - جولای : قیمت میانگین OMR ﷼22.12
سلاله نرخ طلای 22 کارات - جولای : قیمت افتتاحیه (01 جولای) OMR ﷼21.80
سلاله نرخ طلای 22 کارات - جولای : قیمت پایانی (28 جولای) OMR ﷼22.15
سلاله نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : بالاترین قیمت OMR ﷼23.30
سلاله نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : پایین ترین قیمت OMR ﷼21.60
سلاله نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : قیمت میانگین OMR ﷼22.47
سلاله نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : قیمت افتتاحیه (01 ژوئن) OMR ﷼23.30
سلاله نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : قیمت پایانی (30 ژوئن) OMR ﷼21.60
سلاله نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : بالاترین قیمت OMR ﷼23.30
سلاله نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : پایین ترین قیمت OMR ﷼21.70
سلاله نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : قیمت میانگین OMR ﷼22.59
سلاله نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : قیمت افتتاحیه (01 ممکن است) OMR ﷼21.70
سلاله نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : قیمت پایانی (31 ممکن است) OMR ﷼23.25
سلاله نرخ طلای 22 کارات - آوریل : بالاترین قیمت OMR ﷼21.85
سلاله نرخ طلای 22 کارات - آوریل : پایین ترین قیمت OMR ﷼21.05
سلاله نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت میانگین OMR ﷼21.50
سلاله نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت افتتاحیه (01 آوریل) OMR ﷼21.05
سلاله نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت پایانی (30 آوریل) OMR ﷼21.85
سلاله - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 22 عیار