سلاله, عمان : قیمت طلا

سلاله : نرخ طلای 24 کارات

03 فوریه 2023
OMR ﷼24.65
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
03 فوریه 2023 OMR ﷼24.65 OMR ﷼-0.05
02 فوریه 2023 OMR ﷼24.70 OMR ﷼-0.15
01 فوریه 2023 OMR ﷼24.85 OMR ﷼+0.35
31 ژانویه 2023 OMR ﷼24.50 OMR ﷼-0.25
30 ژانویه 2023 OMR ﷼24.75 OMR ﷼-0.05
29 ژانویه 2023 OMR ﷼24.80 OMR ﷼+0.00
28 ژانویه 2023 OMR ﷼24.80 OMR ﷼-0.05
27 ژانویه 2023 OMR ﷼24.85 OMR ﷼-0.05
26 ژانویه 2023 OMR ﷼24.90 OMR ﷼+0.15
25 ژانویه 2023 OMR ﷼24.75 OMR ﷼-0.20
سلاله نرخ طلای 24 کارات - فوریه : بالاترین قیمت OMR ﷼24.85
سلاله نرخ طلای 24 کارات - فوریه : پایین ترین قیمت OMR ﷼24.65
سلاله نرخ طلای 24 کارات - فوریه : قیمت میانگین OMR ﷼24.73
سلاله نرخ طلای 24 کارات - فوریه : قیمت افتتاحیه (01 فوریه) OMR ﷼24.85
سلاله نرخ طلای 24 کارات - فوریه : قیمت پایانی (03 فوریه) OMR ﷼24.65
سلاله نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : بالاترین قیمت OMR ﷼24.95
سلاله نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : پایین ترین قیمت OMR ﷼23.50
سلاله نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت میانگین OMR ﷼24.45
سلاله نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت افتتاحیه (01 ژانویه) OMR ﷼23.50
سلاله نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت پایانی (31 ژانویه) OMR ﷼24.50
سلاله نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : بالاترین قیمت OMR ﷼23.50
سلاله نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : پایین ترین قیمت OMR ﷼22.90
سلاله نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : قیمت میانگین OMR ﷼23.19
سلاله نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : قیمت افتتاحیه (01 دسامبر) OMR ﷼23.20
سلاله نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : قیمت پایانی (31 دسامبر) OMR ﷼23.50
سلاله نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : بالاترین قیمت OMR ﷼23.00
سلاله نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : پایین ترین قیمت OMR ﷼21.00
سلاله نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت میانگین OMR ﷼22.36
سلاله نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت افتتاحیه (01 نوامبر) OMR ﷼21.40
سلاله نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت پایانی (30 نوامبر) OMR ﷼22.75
سلاله - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 24 عیار

سلاله : نرخ طلای 22 کارات

03 فوریه 2023
OMR ﷼23.55
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
03 فوریه 2023 OMR ﷼23.55 OMR ﷼-0.10
02 فوریه 2023 OMR ﷼23.65 OMR ﷼-0.10
01 فوریه 2023 OMR ﷼23.75 OMR ﷼+0.35
31 ژانویه 2023 OMR ﷼23.40 OMR ﷼-0.30
30 ژانویه 2023 OMR ﷼23.70 OMR ﷼+0.00
29 ژانویه 2023 OMR ﷼23.70 OMR ﷼+0.00
28 ژانویه 2023 OMR ﷼23.70 OMR ﷼-0.05
27 ژانویه 2023 OMR ﷼23.75 OMR ﷼-0.05
26 ژانویه 2023 OMR ﷼23.80 OMR ﷼+0.15
25 ژانویه 2023 OMR ﷼23.65 OMR ﷼-0.20
سلاله نرخ طلای 22 کارات - فوریه : بالاترین قیمت OMR ﷼23.75
سلاله نرخ طلای 22 کارات - فوریه : پایین ترین قیمت OMR ﷼23.55
سلاله نرخ طلای 22 کارات - فوریه : قیمت میانگین OMR ﷼23.65
سلاله نرخ طلای 22 کارات - فوریه : قیمت افتتاحیه (01 فوریه) OMR ﷼23.75
سلاله نرخ طلای 22 کارات - فوریه : قیمت پایانی (03 فوریه) OMR ﷼23.55
سلاله نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : بالاترین قیمت OMR ﷼23.85
سلاله نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : پایین ترین قیمت OMR ﷼22.55
سلاله نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت میانگین OMR ﷼23.40
سلاله نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت افتتاحیه (01 ژانویه) OMR ﷼22.55
سلاله نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت پایانی (31 ژانویه) OMR ﷼23.40
سلاله نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : بالاترین قیمت OMR ﷼22.55
سلاله نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : پایین ترین قیمت OMR ﷼22.00
سلاله نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : قیمت میانگین OMR ﷼22.23
سلاله نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : قیمت افتتاحیه (01 دسامبر) OMR ﷼22.25
سلاله نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : قیمت پایانی (31 دسامبر) OMR ﷼22.55
سلاله نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : بالاترین قیمت OMR ﷼22.05
سلاله نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : پایین ترین قیمت OMR ﷼20.20
سلاله نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت میانگین OMR ﷼21.47
سلاله نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت افتتاحیه (01 نوامبر) OMR ﷼20.60
سلاله نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت پایانی (30 نوامبر) OMR ﷼21.80
سلاله - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 22 عیار