سلام : طلا قیمت در همه نزدیک شهرها

سلام : 24 کارات طلا نرخ در همه نزدیک شهرها

شهر تاریخ قیمت
سلام 19 اکتبر 2020 OMR ﷼25.31
سلام : 22 کارات طلا قیمت

سلام : 22 کارات طلا نرخ در همه نزدیک شهرها

شهر تاریخ قیمت
سلام 19 اکتبر 2020 OMR ﷼23.20
سلام : 22 کارات طلا قیمت