آل واکره, قطر : قیمت طلا

آل واکره : 24 کارات طلا نرخ

22 اکتبر 2020
QAR ﷼238.93
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
22 اکتبر 2020 QAR ﷼238.93 QAR ﷼-2.72
21 اکتبر 2020 QAR ﷼241.65 QAR ﷼+2.72
20 اکتبر 2020 QAR ﷼238.93 QAR ﷼-1.09
19 اکتبر 2020 QAR ﷼240.02 QAR ﷼+1.09
18 اکتبر 2020 QAR ﷼238.93 QAR ﷼+0.00
17 اکتبر 2020 QAR ﷼238.93 QAR ﷼+0.00
16 اکتبر 2020 QAR ﷼238.93 QAR ﷼+0.00
15 اکتبر 2020 QAR ﷼238.93 QAR ﷼-1.09
14 اکتبر 2020 QAR ﷼240.02 QAR ﷼+2.18
13 اکتبر 2020 QAR ﷼237.84 QAR ﷼-4.36
آل واکره 24 کارات طلا نرخ - اکتبر : بالاترین قیمت QAR ﷼242.20
آل واکره 24 کارات طلا نرخ - اکتبر : کمترین قیمت قیمت QAR ﷼237.29
آل واکره 24 کارات طلا نرخ - اکتبر : متوسط u200bu200b قیمت QAR ﷼239.65
آل واکره 24 کارات طلا نرخ - اکتبر : افتتاح قیمت (01 اکتبر) QAR ﷼238.38
آل واکره 24 کارات طلا نرخ - اکتبر : بسته شدن قیمت (22 اکتبر) QAR ﷼238.93
آل واکره 24 کارات طلا نرخ - سپتامبر : بالاترین قیمت QAR ﷼248.75
آل واکره 24 کارات طلا نرخ - سپتامبر : کمترین قیمت قیمت QAR ﷼233.47
آل واکره 24 کارات طلا نرخ - سپتامبر : متوسط u200bu200b قیمت QAR ﷼241.31
آل واکره 24 کارات طلا نرخ - سپتامبر : افتتاح قیمت (01 سپتامبر) QAR ﷼248.75
آل واکره 24 کارات طلا نرخ - سپتامبر : بسته شدن قیمت (30 سپتامبر) QAR ﷼237.29
آل واکره 24 کارات طلا نرخ - اوت : بالاترین قیمت QAR ﷼255.84
آل واکره 24 کارات طلا نرخ - اوت : کمترین قیمت قیمت QAR ﷼241.65
آل واکره 24 کارات طلا نرخ - اوت : متوسط u200bu200b قیمت QAR ﷼247.04
آل واکره 24 کارات طلا نرخ - اوت : افتتاح قیمت (04 اوت) QAR ﷼246.02
آل واکره 24 کارات طلا نرخ - اوت : بسته شدن قیمت (31 اوت) QAR ﷼246.56
آل واکره 24 کارات طلا نرخ - جولای : بالاترین قیمت QAR ﷼246.02
آل واکره 24 کارات طلا نرخ - جولای : کمترین قیمت قیمت QAR ﷼222.56
آل واکره 24 کارات طلا نرخ - جولای : متوسط u200bu200b قیمت QAR ﷼229.67
آل واکره 24 کارات طلا نرخ - جولای : افتتاح قیمت (01 جولای) QAR ﷼223.11
آل واکره 24 کارات طلا نرخ - جولای : بسته شدن قیمت (31 جولای) QAR ﷼246.02
آل واکره - همه شهرها نزدیک : 24 کارات طلا قیمت

آل واکره : 22 کارات طلا نرخ

22 اکتبر 2020
QAR ﷼219.00
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
22 اکتبر 2020 QAR ﷼219.00 QAR ﷼-2.50
21 اکتبر 2020 QAR ﷼221.50 QAR ﷼+2.50
20 اکتبر 2020 QAR ﷼219.00 QAR ﷼-1.00
19 اکتبر 2020 QAR ﷼220.00 QAR ﷼+1.00
18 اکتبر 2020 QAR ﷼219.00 QAR ﷼+0.00
17 اکتبر 2020 QAR ﷼219.00 QAR ﷼+0.00
16 اکتبر 2020 QAR ﷼219.00 QAR ﷼+0.00
15 اکتبر 2020 QAR ﷼219.00 QAR ﷼-1.00
14 اکتبر 2020 QAR ﷼220.00 QAR ﷼+2.00
13 اکتبر 2020 QAR ﷼218.00 QAR ﷼-4.00
آل واکره 22 کارات طلا نرخ - اکتبر : بالاترین قیمت QAR ﷼222.00
آل واکره 22 کارات طلا نرخ - اکتبر : کمترین قیمت قیمت QAR ﷼217.50
آل واکره 22 کارات طلا نرخ - اکتبر : متوسط u200bu200b قیمت QAR ﷼219.66
آل واکره 22 کارات طلا نرخ - اکتبر : افتتاح قیمت (01 اکتبر) QAR ﷼218.50
آل واکره 22 کارات طلا نرخ - اکتبر : بسته شدن قیمت (22 اکتبر) QAR ﷼219.00
آل واکره 22 کارات طلا نرخ - سپتامبر : بالاترین قیمت QAR ﷼228.00
آل واکره 22 کارات طلا نرخ - سپتامبر : کمترین قیمت قیمت QAR ﷼214.00
آل واکره 22 کارات طلا نرخ - سپتامبر : متوسط u200bu200b قیمت QAR ﷼221.18
آل واکره 22 کارات طلا نرخ - سپتامبر : افتتاح قیمت (01 سپتامبر) QAR ﷼228.00
آل واکره 22 کارات طلا نرخ - سپتامبر : بسته شدن قیمت (30 سپتامبر) QAR ﷼217.50
آل واکره 22 کارات طلا نرخ - اوت : بالاترین قیمت QAR ﷼234.50
آل واکره 22 کارات طلا نرخ - اوت : کمترین قیمت قیمت QAR ﷼221.50
آل واکره 22 کارات طلا نرخ - اوت : متوسط u200bu200b قیمت QAR ﷼226.43
آل واکره 22 کارات طلا نرخ - اوت : افتتاح قیمت (04 اوت) QAR ﷼225.50
آل واکره 22 کارات طلا نرخ - اوت : بسته شدن قیمت (31 اوت) QAR ﷼226.00
آل واکره 22 کارات طلا نرخ - جولای : بالاترین قیمت QAR ﷼225.50
آل واکره 22 کارات طلا نرخ - جولای : کمترین قیمت قیمت QAR ﷼204.00
آل واکره 22 کارات طلا نرخ - جولای : متوسط u200bu200b قیمت QAR ﷼210.52
آل واکره 22 کارات طلا نرخ - جولای : افتتاح قیمت (01 جولای) QAR ﷼204.50
آل واکره 22 کارات طلا نرخ - جولای : بسته شدن قیمت (31 جولای) QAR ﷼225.50
آل واکره - همه شهرها نزدیک : 22 کارات طلا قیمت