الوکره, قطر : قیمت طلا

الوکره : نرخ طلای 24 کارات

18 ژانویه 2021
QAR ﷼231.29
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
19 ژانویه 2021 QAR ﷼231.29 QAR ﷼+0.00
18 ژانویه 2021 QAR ﷼231.29 QAR ﷼+1.09
17 ژانویه 2021 QAR ﷼230.20 QAR ﷼+0.00
16 ژانویه 2021 QAR ﷼230.20 QAR ﷼-2.18
15 ژانویه 2021 QAR ﷼232.38 QAR ﷼+0.00
14 ژانویه 2021 QAR ﷼232.38 QAR ﷼-1.09
13 ژانویه 2021 QAR ﷼233.47 QAR ﷼+0.00
12 ژانویه 2021 QAR ﷼233.47 QAR ﷼+0.54
11 ژانویه 2021 QAR ﷼232.93 QAR ﷼+0.00
10 ژانویه 2021 QAR ﷼232.93 QAR ﷼-2.18
الوکره نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : بالاترین قیمت QAR ﷼244.38
الوکره نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : پایین ترین قیمت QAR ﷼230.20
الوکره نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت میانگین QAR ﷼235.57
الوکره نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت افتتاحیه (01 ژانویه) QAR ﷼237.84
الوکره نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت پایانی (19 ژانویه) QAR ﷼231.29
الوکره نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : بالاترین قیمت QAR ﷼237.84
الوکره نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : پایین ترین قیمت QAR ﷼228.56
الوکره نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : قیمت میانگین QAR ﷼234.04
الوکره نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : قیمت افتتاحیه (01 دسامبر) QAR ﷼228.56
الوکره نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : قیمت پایانی (31 دسامبر) QAR ﷼237.84
الوکره نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : بالاترین قیمت QAR ﷼244.38
الوکره نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : پایین ترین قیمت QAR ﷼225.29
الوکره نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت میانگین QAR ﷼234.73
الوکره نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت افتتاحیه (01 نوامبر) QAR ﷼236.74
الوکره نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت پایانی (30 نوامبر) QAR ﷼225.29
الوکره نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : بالاترین قیمت QAR ﷼242.20
الوکره نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : پایین ترین قیمت QAR ﷼236.20
الوکره نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت میانگین QAR ﷼239.17
الوکره نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت افتتاحیه (01 اکتبر) QAR ﷼238.38
الوکره نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت پایانی (31 اکتبر) QAR ﷼236.74
الوکره - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 24 عیار

الوکره : نرخ طلای 22 کارات

18 ژانویه 2021
QAR ﷼212.00
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
19 ژانویه 2021 QAR ﷼212.00 QAR ﷼+0.00
18 ژانویه 2021 QAR ﷼212.00 QAR ﷼+1.00
17 ژانویه 2021 QAR ﷼211.00 QAR ﷼+0.00
16 ژانویه 2021 QAR ﷼211.00 QAR ﷼-2.00
15 ژانویه 2021 QAR ﷼213.00 QAR ﷼+0.00
14 ژانویه 2021 QAR ﷼213.00 QAR ﷼-1.00
13 ژانویه 2021 QAR ﷼214.00 QAR ﷼+0.00
12 ژانویه 2021 QAR ﷼214.00 QAR ﷼+0.50
11 ژانویه 2021 QAR ﷼213.50 QAR ﷼+0.00
10 ژانویه 2021 QAR ﷼213.50 QAR ﷼-2.00
الوکره نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : بالاترین قیمت QAR ﷼224.00
الوکره نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : پایین ترین قیمت QAR ﷼211.00
الوکره نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت میانگین QAR ﷼215.92
الوکره نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت افتتاحیه (01 ژانویه) QAR ﷼218.00
الوکره نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت پایانی (19 ژانویه) QAR ﷼212.00
الوکره نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : بالاترین قیمت QAR ﷼218.00
الوکره نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : پایین ترین قیمت QAR ﷼209.50
الوکره نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : قیمت میانگین QAR ﷼214.52
الوکره نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : قیمت افتتاحیه (01 دسامبر) QAR ﷼209.50
الوکره نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : قیمت پایانی (31 دسامبر) QAR ﷼218.00
الوکره نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : بالاترین قیمت QAR ﷼224.00
الوکره نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : پایین ترین قیمت QAR ﷼206.50
الوکره نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت میانگین QAR ﷼215.15
الوکره نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت افتتاحیه (01 نوامبر) QAR ﷼217.00
الوکره نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت پایانی (30 نوامبر) QAR ﷼206.50
الوکره نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : بالاترین قیمت QAR ﷼222.00
الوکره نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : پایین ترین قیمت QAR ﷼216.50
الوکره نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت میانگین QAR ﷼219.23
الوکره نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت افتتاحیه (01 اکتبر) QAR ﷼218.50
الوکره نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت پایانی (31 اکتبر) QAR ﷼217.00
الوکره - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 22 عیار