الوکره, قطر : قیمت طلا

الوکره : نرخ طلای 24 کارات

03 دسامبر 2022
QAR ﷼221.50
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
03 دسامبر 2022 QAR ﷼221.50 QAR ﷼+1.50
02 دسامبر 2022 QAR ﷼220.00 QAR ﷼+3.00
30 نوامبر 2022 QAR ﷼217.00 QAR ﷼+1.00
29 نوامبر 2022 QAR ﷼216.00 QAR ﷼+1.00
28 نوامبر 2022 QAR ﷼215.00 QAR ﷼-1.00
27 نوامبر 2022 QAR ﷼216.00 QAR ﷼+0.00
26 نوامبر 2022 QAR ﷼216.00 QAR ﷼+0.00
25 نوامبر 2022 QAR ﷼216.00 QAR ﷼+0.00
24 نوامبر 2022 QAR ﷼216.00 QAR ﷼+1.00
22 نوامبر 2022 QAR ﷼215.00 QAR ﷼+0.00
الوکره نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : بالاترین قیمت QAR ﷼221.50
الوکره نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : پایین ترین قیمت QAR ﷼220.00
الوکره نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : قیمت میانگین QAR ﷼220.75
الوکره نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : قیمت افتتاحیه (02 دسامبر) QAR ﷼220.00
الوکره نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : قیمت پایانی (03 دسامبر) QAR ﷼221.50
الوکره نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : بالاترین قیمت QAR ﷼219.00
الوکره نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : پایین ترین قیمت QAR ﷼201.50
الوکره نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت میانگین QAR ﷼213.52
الوکره نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت افتتاحیه (01 نوامبر) QAR ﷼204.00
الوکره نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت پایانی (30 نوامبر) QAR ﷼217.00
الوکره نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : بالاترین قیمت QAR ﷼212.00
الوکره نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : پایین ترین قیمت QAR ﷼202.00
الوکره نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت میانگین QAR ﷼205.98
الوکره نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت افتتاحیه (01 اکتبر) QAR ﷼205.50
الوکره نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت پایانی (31 اکتبر) QAR ﷼203.00
الوکره نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : بالاترین قیمت QAR ﷼213.00
الوکره نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : پایین ترین قیمت QAR ﷼203.00
الوکره نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : قیمت میانگین QAR ﷼208.12
الوکره نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : قیمت افتتاحیه (01 سپتامبر) QAR ﷼209.00
الوکره نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : قیمت پایانی (30 سپتامبر) QAR ﷼206.50
الوکره - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 24 عیار

الوکره : نرخ طلای 22 کارات

03 دسامبر 2022
QAR ﷼209.00
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
03 دسامبر 2022 QAR ﷼209.00 QAR ﷼+1.50
02 دسامبر 2022 QAR ﷼207.50 QAR ﷼+2.50
30 نوامبر 2022 QAR ﷼205.00 QAR ﷼+1.00
29 نوامبر 2022 QAR ﷼204.00 QAR ﷼+0.50
28 نوامبر 2022 QAR ﷼203.50 QAR ﷼-1.00
27 نوامبر 2022 QAR ﷼204.50 QAR ﷼+0.00
26 نوامبر 2022 QAR ﷼204.50 QAR ﷼+0.00
25 نوامبر 2022 QAR ﷼204.50 QAR ﷼+0.00
24 نوامبر 2022 QAR ﷼204.50 QAR ﷼+1.00
22 نوامبر 2022 QAR ﷼203.50 QAR ﷼+0.00
الوکره نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : بالاترین قیمت QAR ﷼209.00
الوکره نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : پایین ترین قیمت QAR ﷼207.50
الوکره نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : قیمت میانگین QAR ﷼208.25
الوکره نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : قیمت افتتاحیه (02 دسامبر) QAR ﷼207.50
الوکره نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : قیمت پایانی (03 دسامبر) QAR ﷼209.00
الوکره نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : بالاترین قیمت QAR ﷼206.50
الوکره نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : پایین ترین قیمت QAR ﷼191.00
الوکره نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت میانگین QAR ﷼201.86
الوکره نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت افتتاحیه (01 نوامبر) QAR ﷼193.00
الوکره نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت پایانی (30 نوامبر) QAR ﷼205.00
الوکره نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : بالاترین قیمت QAR ﷼200.50
الوکره نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : پایین ترین قیمت QAR ﷼191.00
الوکره نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت میانگین QAR ﷼194.77
الوکره نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت افتتاحیه (01 اکتبر) QAR ﷼194.00
الوکره نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت پایانی (31 اکتبر) QAR ﷼192.00
الوکره نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : بالاترین قیمت QAR ﷼201.50
الوکره نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : پایین ترین قیمت QAR ﷼192.50
الوکره نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : قیمت میانگین QAR ﷼197.44
الوکره نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : قیمت افتتاحیه (01 سپتامبر) QAR ﷼197.50
الوکره نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : قیمت پایانی (30 سپتامبر) QAR ﷼195.50
الوکره - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 22 عیار