الوکره : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

الوکره : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
عالی 17 ژانویه 2021 BHD .د.ب23.35
شهر ابوظبی 16 ژانویه 2021 AED د.إ226.93
الخور 16 ژانویه 2021 QAR ﷼230.20
مالکیه 17 ژانویه 2021 BHD .د.ب23.35
الریان 16 ژانویه 2021 QAR ﷼230.20
الوکره 16 ژانویه 2021 QAR ﷼230.20
بودایا 17 ژانویه 2021 BHD .د.ب23.35
دمام 16 ژانویه 2021 SAR ﷼231.29
دوحه 16 ژانویه 2021 QAR ﷼230.20
غیاثی 16 ژانویه 2021 AED د.إ226.93
شهرک حمد 17 ژانویه 2021 BHD .د.ب23.35
هوفوف 16 ژانویه 2021 SAR ﷼231.29
شهر ایسا 17 ژانویه 2021 BHD .د.ب23.35
Jidhafs 17 ژانویه 2021 BHD .د.ب23.35
جوبیل 16 ژانویه 2021 SAR ﷼231.29
خبر 16 ژانویه 2021 SAR ﷼231.29
مادینات زاید 16 ژانویه 2021 AED د.إ226.93
مناما 17 ژانویه 2021 BHD .د.ب23.35
محارق 17 ژانویه 2021 BHD .د.ب23.35
قطیف 16 ژانویه 2021 SAR ﷼231.29
ریفا 17 ژانویه 2021 BHD .د.ب23.35
روایس 16 ژانویه 2021 AED د.إ226.93
سیترا 17 ژانویه 2021 BHD .د.ب23.35
ام صلال محمد 16 ژانویه 2021 QAR ﷼230.20
الوکره : قیمت طلای 22 عیار

الوکره : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
عالی 17 ژانویه 2021 BHD .د.ب21.40
شهر ابوظبی 16 ژانویه 2021 AED د.إ208.00
الخور 16 ژانویه 2021 QAR ﷼211.00
مالکیه 17 ژانویه 2021 BHD .د.ب21.40
الریان 16 ژانویه 2021 QAR ﷼211.00
الوکره 16 ژانویه 2021 QAR ﷼211.00
بودایا 17 ژانویه 2021 BHD .د.ب21.40
دمام 16 ژانویه 2021 SAR ﷼212.00
دوحه 16 ژانویه 2021 QAR ﷼211.00
غیاثی 16 ژانویه 2021 AED د.إ208.00
شهرک حمد 17 ژانویه 2021 BHD .د.ب21.40
هوفوف 16 ژانویه 2021 SAR ﷼212.00
شهر ایسا 17 ژانویه 2021 BHD .د.ب21.40
Jidhafs 17 ژانویه 2021 BHD .د.ب21.40
جوبیل 16 ژانویه 2021 SAR ﷼212.00
خبر 16 ژانویه 2021 SAR ﷼212.00
مادینات زاید 16 ژانویه 2021 AED د.إ208.00
مناما 17 ژانویه 2021 BHD .د.ب21.40
محارق 17 ژانویه 2021 BHD .د.ب21.40
قطیف 16 ژانویه 2021 SAR ﷼212.00
ریفا 17 ژانویه 2021 BHD .د.ب21.40
روایس 16 ژانویه 2021 AED د.إ208.00
سیترا 17 ژانویه 2021 BHD .د.ب21.40
ام صلال محمد 16 ژانویه 2021 QAR ﷼211.00
الوکره : قیمت طلای 22 عیار