آل واکره : طلا قیمت در همه نزدیک شهرها

آل واکره : 24 کارات طلا نرخ در همه نزدیک شهرها

شهر تاریخ قیمت
آلی 30 اکتبر 2020 BHD .د.ب24.00
ابوظبی شهر 30 اکتبر 2020 AED د.إ232.38
آل خور 30 اکتبر 2020 QAR ﷼234.56
آل مالکیه 30 اکتبر 2020 BHD .د.ب24.00
آل رایان 30 اکتبر 2020 QAR ﷼234.56
آل واکره 30 اکتبر 2020 QAR ﷼234.56
بودیا 30 اکتبر 2020 BHD .د.ب24.00
دمام 30 اکتبر 2020 SAR ﷼236.74
دوحه 30 اکتبر 2020 QAR ﷼234.56
غیاثی 30 اکتبر 2020 AED د.إ232.38
حمد شهرک 30 اکتبر 2020 BHD .د.ب24.00
هوفف 30 اکتبر 2020 SAR ﷼236.74
Isa Town 30 اکتبر 2020 BHD .د.ب24.00
جیداف 30 اکتبر 2020 BHD .د.ب24.00
جوبیل 30 اکتبر 2020 SAR ﷼236.74
خوبر 30 اکتبر 2020 SAR ﷼236.74
مدینات زید 30 اکتبر 2020 AED د.إ232.38
منامه 30 اکتبر 2020 BHD .د.ب24.00
محراق 30 اکتبر 2020 BHD .د.ب24.00
قطیف 30 اکتبر 2020 SAR ﷼236.74
ریفا 30 اکتبر 2020 BHD .د.ب24.00
روویس 30 اکتبر 2020 AED د.إ232.38
سیترا 30 اکتبر 2020 BHD .د.ب24.00
ام سلام محمد 30 اکتبر 2020 QAR ﷼234.56
آل واکره : 22 کارات طلا قیمت

آل واکره : 22 کارات طلا نرخ در همه نزدیک شهرها

شهر تاریخ قیمت
آلی 30 اکتبر 2020 BHD .د.ب22.00
ابوظبی شهر 30 اکتبر 2020 AED د.إ213.00
آل خور 30 اکتبر 2020 QAR ﷼215.00
آل مالکیه 30 اکتبر 2020 BHD .د.ب22.00
آل رایان 30 اکتبر 2020 QAR ﷼215.00
آل واکره 30 اکتبر 2020 QAR ﷼215.00
بودیا 30 اکتبر 2020 BHD .د.ب22.00
دمام 30 اکتبر 2020 SAR ﷼217.00
دوحه 30 اکتبر 2020 QAR ﷼215.00
غیاثی 30 اکتبر 2020 AED د.إ213.00
حمد شهرک 30 اکتبر 2020 BHD .د.ب22.00
هوفف 30 اکتبر 2020 SAR ﷼217.00
Isa Town 30 اکتبر 2020 BHD .د.ب22.00
جیداف 30 اکتبر 2020 BHD .د.ب22.00
جوبیل 30 اکتبر 2020 SAR ﷼217.00
خوبر 30 اکتبر 2020 SAR ﷼217.00
مدینات زید 30 اکتبر 2020 AED د.إ213.00
منامه 30 اکتبر 2020 BHD .د.ب22.00
محراق 30 اکتبر 2020 BHD .د.ب22.00
قطیف 30 اکتبر 2020 SAR ﷼217.00
ریفا 30 اکتبر 2020 BHD .د.ب22.00
روویس 30 اکتبر 2020 AED د.إ213.00
سیترا 30 اکتبر 2020 BHD .د.ب22.00
ام سلام محمد 30 اکتبر 2020 QAR ﷼215.00
آل واکره : 22 کارات طلا قیمت