تابوک, عربستان عربستان : قیمت طلا

تابوک : 24 کارات طلا نرخ

31 اکتبر 2020
SAR ﷼237.84
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
31 اکتبر 2020 SAR ﷼237.84 SAR ﷼+1.10
30 اکتبر 2020 SAR ﷼236.74 SAR ﷼-1.10
29 اکتبر 2020 SAR ﷼237.84 SAR ﷼-3.27
28 اکتبر 2020 SAR ﷼241.11 SAR ﷼+1.09
27 اکتبر 2020 SAR ﷼240.02 SAR ﷼+0.00
26 اکتبر 2020 SAR ﷼240.02 SAR ﷼+0.00
25 اکتبر 2020 SAR ﷼240.02 SAR ﷼+0.00
24 اکتبر 2020 SAR ﷼240.02 SAR ﷼-1.09
23 اکتبر 2020 SAR ﷼241.11 SAR ﷼-1.09
22 اکتبر 2020 SAR ﷼242.20 SAR ﷼-1.09
تابوک 24 کارات طلا نرخ - نوامبر : بالاترین قیمت SAR ﷼
تابوک 24 کارات طلا نرخ - نوامبر : کمترین قیمت قیمت SAR ﷼
تابوک 24 کارات طلا نرخ - نوامبر : متوسط u200bu200b قیمت SAR ﷼
تابوک 24 کارات طلا نرخ - نوامبر : افتتاح قیمت () SAR ﷼
تابوک 24 کارات طلا نرخ - نوامبر : بسته شدن قیمت () SAR ﷼
تابوک 24 کارات طلا نرخ - اکتبر : بالاترین قیمت SAR ﷼243.29
تابوک 24 کارات طلا نرخ - اکتبر : کمترین قیمت قیمت SAR ﷼236.74
تابوک 24 کارات طلا نرخ - اکتبر : متوسط u200bu200b قیمت SAR ﷼240.55
تابوک 24 کارات طلا نرخ - اکتبر : افتتاح قیمت (01 اکتبر) SAR ﷼240.02
تابوک 24 کارات طلا نرخ - اکتبر : بسته شدن قیمت (31 اکتبر) SAR ﷼237.84
تابوک 24 کارات طلا نرخ - سپتامبر : بالاترین قیمت SAR ﷼248.75
تابوک 24 کارات طلا نرخ - سپتامبر : کمترین قیمت قیمت SAR ﷼233.47
تابوک 24 کارات طلا نرخ - سپتامبر : متوسط u200bu200b قیمت SAR ﷼241.87
تابوک 24 کارات طلا نرخ - سپتامبر : افتتاح قیمت (01 سپتامبر) SAR ﷼248.75
تابوک 24 کارات طلا نرخ - سپتامبر : بسته شدن قیمت (30 سپتامبر) SAR ﷼236.74
تابوک 24 کارات طلا نرخ - اوت : بالاترین قیمت SAR ﷼258.56
تابوک 24 کارات طلا نرخ - اوت : کمترین قیمت قیمت SAR ﷼243.29
تابوک 24 کارات طلا نرخ - اوت : متوسط u200bu200b قیمت SAR ﷼247.65
تابوک 24 کارات طلا نرخ - اوت : افتتاح قیمت (04 اوت) SAR ﷼247.65
تابوک 24 کارات طلا نرخ - اوت : بسته شدن قیمت (31 اوت) SAR ﷼246.56
تابوک - همه شهرها نزدیک : 24 کارات طلا قیمت

تابوک : 22 کارات طلا نرخ

31 اکتبر 2020
SAR ﷼218.00
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
31 اکتبر 2020 SAR ﷼218.00 SAR ﷼+1.00
30 اکتبر 2020 SAR ﷼217.00 SAR ﷼-1.00
29 اکتبر 2020 SAR ﷼218.00 SAR ﷼-3.00
28 اکتبر 2020 SAR ﷼221.00 SAR ﷼+1.00
27 اکتبر 2020 SAR ﷼220.00 SAR ﷼+0.00
26 اکتبر 2020 SAR ﷼220.00 SAR ﷼+0.00
25 اکتبر 2020 SAR ﷼220.00 SAR ﷼+0.00
24 اکتبر 2020 SAR ﷼220.00 SAR ﷼-1.00
23 اکتبر 2020 SAR ﷼221.00 SAR ﷼-1.00
22 اکتبر 2020 SAR ﷼222.00 SAR ﷼-1.00
تابوک 22 کارات طلا نرخ - نوامبر : بالاترین قیمت SAR ﷼
تابوک 22 کارات طلا نرخ - نوامبر : کمترین قیمت قیمت SAR ﷼
تابوک 22 کارات طلا نرخ - نوامبر : متوسط u200bu200b قیمت SAR ﷼
تابوک 22 کارات طلا نرخ - نوامبر : افتتاح قیمت () SAR ﷼
تابوک 22 کارات طلا نرخ - نوامبر : بسته شدن قیمت () SAR ﷼
تابوک 22 کارات طلا نرخ - اکتبر : بالاترین قیمت SAR ﷼223.00
تابوک 22 کارات طلا نرخ - اکتبر : کمترین قیمت قیمت SAR ﷼217.00
تابوک 22 کارات طلا نرخ - اکتبر : متوسط u200bu200b قیمت SAR ﷼220.48
تابوک 22 کارات طلا نرخ - اکتبر : افتتاح قیمت (01 اکتبر) SAR ﷼220.00
تابوک 22 کارات طلا نرخ - اکتبر : بسته شدن قیمت (31 اکتبر) SAR ﷼218.00
تابوک 22 کارات طلا نرخ - سپتامبر : بالاترین قیمت SAR ﷼228.00
تابوک 22 کارات طلا نرخ - سپتامبر : کمترین قیمت قیمت SAR ﷼214.00
تابوک 22 کارات طلا نرخ - سپتامبر : متوسط u200bu200b قیمت SAR ﷼221.70
تابوک 22 کارات طلا نرخ - سپتامبر : افتتاح قیمت (01 سپتامبر) SAR ﷼228.00
تابوک 22 کارات طلا نرخ - سپتامبر : بسته شدن قیمت (30 سپتامبر) SAR ﷼217.00
تابوک 22 کارات طلا نرخ - اوت : بالاترین قیمت SAR ﷼237.00
تابوک 22 کارات طلا نرخ - اوت : کمترین قیمت قیمت SAR ﷼223.00
تابوک 22 کارات طلا نرخ - اوت : متوسط u200bu200b قیمت SAR ﷼227.00
تابوک 22 کارات طلا نرخ - اوت : افتتاح قیمت (04 اوت) SAR ﷼227.00
تابوک 22 کارات طلا نرخ - اوت : بسته شدن قیمت (31 اوت) SAR ﷼226.00
تابوک - همه شهرها نزدیک : 22 کارات طلا قیمت