تبوک, عربستان سعودی : قیمت طلا

تبوک : نرخ طلای 24 کارات

امروز 18 اکتبر 2021
SAR ﷼223.65
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
17 اکتبر 2021 SAR ﷼223.65 SAR ﷼+0.00
16 اکتبر 2021 SAR ﷼223.65 SAR ﷼-1.09
15 اکتبر 2021 SAR ﷼224.74 SAR ﷼-2.19
14 اکتبر 2021 SAR ﷼226.93 SAR ﷼+0.00
13 اکتبر 2021 SAR ﷼226.93 SAR ﷼+3.28
12 اکتبر 2021 SAR ﷼223.65 SAR ﷼+1.09
11 اکتبر 2021 SAR ﷼222.56 SAR ﷼+0.00
10 اکتبر 2021 SAR ﷼222.56 SAR ﷼+0.00
09 اکتبر 2021 SAR ﷼222.56 SAR ﷼-3.27
08 اکتبر 2021 SAR ﷼225.83 SAR ﷼+2.18
تبوک نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : بالاترین قیمت SAR ﷼226.93
تبوک نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : پایین ترین قیمت SAR ﷼222.56
تبوک نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت میانگین SAR ﷼223.78
تبوک نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت افتتاحیه (01 اکتبر) SAR ﷼223.65
تبوک نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت پایانی (17 اکتبر) SAR ﷼223.65
تبوک نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : بالاترین قیمت SAR ﷼231.29
تبوک نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : پایین ترین قیمت SAR ﷼219.29
تبوک نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : قیمت میانگین SAR ﷼225.62
تبوک نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : قیمت افتتاحیه (01 سپتامبر) SAR ﷼230.20
تبوک نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : قیمت پایانی (30 سپتامبر) SAR ﷼222.56
تبوک نرخ طلای 24 کارات - مرداد : بالاترین قیمت SAR ﷼231.29
تبوک نرخ طلای 24 کارات - مرداد : پایین ترین قیمت SAR ﷼219.29
تبوک نرخ طلای 24 کارات - مرداد : قیمت میانگین SAR ﷼226.50
تبوک نرخ طلای 24 کارات - مرداد : قیمت افتتاحیه (01 مرداد) SAR ﷼229.11
تبوک نرخ طلای 24 کارات - مرداد : قیمت پایانی (31 مرداد) SAR ﷼230.20
تبوک نرخ طلای 24 کارات - جولای : بالاترین قیمت SAR ﷼231.29
تبوک نرخ طلای 24 کارات - جولای : پایین ترین قیمت SAR ﷼224.74
تبوک نرخ طلای 24 کارات - جولای : قیمت میانگین SAR ﷼228.48
تبوک نرخ طلای 24 کارات - جولای : قیمت افتتاحیه (01 جولای) SAR ﷼224.74
تبوک نرخ طلای 24 کارات - جولای : قیمت پایانی (31 جولای) SAR ﷼229.11
تبوک - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 24 عیار

تبوک : نرخ طلای 22 کارات

امروز 18 اکتبر 2021
SAR ﷼205.00
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
17 اکتبر 2021 SAR ﷼205.00 SAR ﷼+0.00
16 اکتبر 2021 SAR ﷼205.00 SAR ﷼-1.00
15 اکتبر 2021 SAR ﷼206.00 SAR ﷼-2.00
14 اکتبر 2021 SAR ﷼208.00 SAR ﷼+0.00
13 اکتبر 2021 SAR ﷼208.00 SAR ﷼+3.00
12 اکتبر 2021 SAR ﷼205.00 SAR ﷼+1.00
11 اکتبر 2021 SAR ﷼204.00 SAR ﷼+0.00
10 اکتبر 2021 SAR ﷼204.00 SAR ﷼+0.00
09 اکتبر 2021 SAR ﷼204.00 SAR ﷼-3.00
08 اکتبر 2021 SAR ﷼207.00 SAR ﷼+2.00
تبوک نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : بالاترین قیمت SAR ﷼208.00
تبوک نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : پایین ترین قیمت SAR ﷼204.00
تبوک نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت میانگین SAR ﷼205.12
تبوک نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت افتتاحیه (01 اکتبر) SAR ﷼205.00
تبوک نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت پایانی (17 اکتبر) SAR ﷼205.00
تبوک نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : بالاترین قیمت SAR ﷼212.00
تبوک نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : پایین ترین قیمت SAR ﷼201.00
تبوک نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : قیمت میانگین SAR ﷼206.80
تبوک نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : قیمت افتتاحیه (01 سپتامبر) SAR ﷼211.00
تبوک نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : قیمت پایانی (30 سپتامبر) SAR ﷼204.00
تبوک نرخ طلای 22 کارات - مرداد : بالاترین قیمت SAR ﷼212.00
تبوک نرخ طلای 22 کارات - مرداد : پایین ترین قیمت SAR ﷼201.00
تبوک نرخ طلای 22 کارات - مرداد : قیمت میانگین SAR ﷼207.61
تبوک نرخ طلای 22 کارات - مرداد : قیمت افتتاحیه (01 مرداد) SAR ﷼210.00
تبوک نرخ طلای 22 کارات - مرداد : قیمت پایانی (31 مرداد) SAR ﷼211.00
تبوک نرخ طلای 22 کارات - جولای : بالاترین قیمت SAR ﷼212.00
تبوک نرخ طلای 22 کارات - جولای : پایین ترین قیمت SAR ﷼206.00
تبوک نرخ طلای 22 کارات - جولای : قیمت میانگین SAR ﷼209.42
تبوک نرخ طلای 22 کارات - جولای : قیمت افتتاحیه (01 جولای) SAR ﷼206.00
تبوک نرخ طلای 22 کارات - جولای : قیمت پایانی (31 جولای) SAR ﷼210.00
تبوک - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 22 عیار