تبوک, عربستان سعودی : قیمت طلا

تبوک : نرخ طلای 24 کارات

15 ژانویه 2021
SAR ﷼232.38
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
15 ژانویه 2021 SAR ﷼232.38 SAR ﷼-1.09
14 ژانویه 2021 SAR ﷼233.47 SAR ﷼-1.09
13 ژانویه 2021 SAR ﷼234.56 SAR ﷼+0.00
12 ژانویه 2021 SAR ﷼234.56 SAR ﷼+1.09
11 ژانویه 2021 SAR ﷼233.47 SAR ﷼+0.00
10 ژانویه 2021 SAR ﷼233.47 SAR ﷼+0.00
09 ژانویه 2021 SAR ﷼233.47 SAR ﷼-1.09
08 ژانویه 2021 SAR ﷼234.56 SAR ﷼-8.73
07 ژانویه 2021 SAR ﷼243.29 SAR ﷼-3.27
06 ژانویه 2021 SAR ﷼246.56 SAR ﷼+1.09
تبوک نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : بالاترین قیمت SAR ﷼246.56
تبوک نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : پایین ترین قیمت SAR ﷼232.38
تبوک نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت میانگین SAR ﷼237.76
تبوک نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت افتتاحیه (01 ژانویه) SAR ﷼238.93
تبوک نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت پایانی (15 ژانویه) SAR ﷼232.38
تبوک نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : بالاترین قیمت SAR ﷼240.02
تبوک نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : پایین ترین قیمت SAR ﷼228.02
تبوک نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : قیمت میانگین SAR ﷼235.27
تبوک نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : قیمت افتتاحیه (01 دسامبر) SAR ﷼228.02
تبوک نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : قیمت پایانی (31 دسامبر) SAR ﷼240.02
تبوک نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : بالاترین قیمت SAR ﷼246.56
تبوک نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : پایین ترین قیمت SAR ﷼224.74
تبوک نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت میانگین SAR ﷼236.67
تبوک نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت افتتاحیه (01 نوامبر) SAR ﷼237.84
تبوک نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت پایانی (30 نوامبر) SAR ﷼224.74
تبوک نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : بالاترین قیمت SAR ﷼243.29
تبوک نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : پایین ترین قیمت SAR ﷼236.74
تبوک نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت میانگین SAR ﷼240.55
تبوک نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت افتتاحیه (01 اکتبر) SAR ﷼240.02
تبوک نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت پایانی (31 اکتبر) SAR ﷼237.84
تبوک - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 24 عیار

تبوک : نرخ طلای 22 کارات

15 ژانویه 2021
SAR ﷼213.00
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
15 ژانویه 2021 SAR ﷼213.00 SAR ﷼-1.00
14 ژانویه 2021 SAR ﷼214.00 SAR ﷼-1.00
13 ژانویه 2021 SAR ﷼215.00 SAR ﷼+0.00
12 ژانویه 2021 SAR ﷼215.00 SAR ﷼+1.00
11 ژانویه 2021 SAR ﷼214.00 SAR ﷼+0.00
10 ژانویه 2021 SAR ﷼214.00 SAR ﷼+0.00
09 ژانویه 2021 SAR ﷼214.00 SAR ﷼-1.00
08 ژانویه 2021 SAR ﷼215.00 SAR ﷼-8.00
07 ژانویه 2021 SAR ﷼223.00 SAR ﷼-3.00
06 ژانویه 2021 SAR ﷼226.00 SAR ﷼+1.00
تبوک نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : بالاترین قیمت SAR ﷼226.00
تبوک نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : پایین ترین قیمت SAR ﷼213.00
تبوک نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت میانگین SAR ﷼217.93
تبوک نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت افتتاحیه (01 ژانویه) SAR ﷼219.00
تبوک نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت پایانی (15 ژانویه) SAR ﷼213.00
تبوک نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : بالاترین قیمت SAR ﷼220.00
تبوک نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : پایین ترین قیمت SAR ﷼209.00
تبوک نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : قیمت میانگین SAR ﷼215.65
تبوک نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : قیمت افتتاحیه (01 دسامبر) SAR ﷼209.00
تبوک نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : قیمت پایانی (31 دسامبر) SAR ﷼220.00
تبوک نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : بالاترین قیمت SAR ﷼226.00
تبوک نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : پایین ترین قیمت SAR ﷼206.00
تبوک نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت میانگین SAR ﷼216.93
تبوک نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت افتتاحیه (01 نوامبر) SAR ﷼218.00
تبوک نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت پایانی (30 نوامبر) SAR ﷼206.00
تبوک نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : بالاترین قیمت SAR ﷼223.00
تبوک نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : پایین ترین قیمت SAR ﷼217.00
تبوک نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت میانگین SAR ﷼220.48
تبوک نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت افتتاحیه (01 اکتبر) SAR ﷼220.00
تبوک نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت پایانی (31 اکتبر) SAR ﷼218.00
تبوک - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 22 عیار