تبوک, عربستان سعودی : قیمت طلا

تبوک : نرخ طلای 24 کارات

14 ژانویه 2022
SAR ﷼230.20
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
17 ژانویه 2022 SAR ﷼230.20 SAR ﷼+0.00
16 ژانویه 2022 SAR ﷼230.20 SAR ﷼+0.00
15 ژانویه 2022 SAR ﷼230.20 SAR ﷼+0.00
14 ژانویه 2022 SAR ﷼230.20 SAR ﷼+0.00
13 ژانویه 2022 SAR ﷼230.20 SAR ﷼+0.00
12 ژانویه 2022 SAR ﷼230.20 SAR ﷼+1.09
11 ژانویه 2022 SAR ﷼229.11 SAR ﷼+2.18
10 ژانویه 2022 SAR ﷼226.93 SAR ﷼+0.00
09 ژانویه 2022 SAR ﷼226.93 SAR ﷼+0.00
08 ژانویه 2022 SAR ﷼226.93 SAR ﷼+0.00
تبوک نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : بالاترین قیمت SAR ﷼231.29
تبوک نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : پایین ترین قیمت SAR ﷼226.93
تبوک نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت میانگین SAR ﷼229.17
تبوک نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت افتتاحیه (01 ژانویه) SAR ﷼231.29
تبوک نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت پایانی (17 ژانویه) SAR ﷼230.20
تبوک نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : بالاترین قیمت SAR ﷼231.29
تبوک نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : پایین ترین قیمت SAR ﷼224.74
تبوک نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : قیمت میانگین SAR ﷼227.17
تبوک نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : قیمت افتتاحیه (01 دسامبر) SAR ﷼226.93
تبوک نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : قیمت پایانی (31 دسامبر) SAR ﷼231.29
تبوک نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : بالاترین قیمت SAR ﷼236.74
تبوک نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : پایین ترین قیمت SAR ﷼225.83
تبوک نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت میانگین SAR ﷼230.93
تبوک نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت افتتاحیه (01 نوامبر) SAR ﷼225.83
تبوک نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت پایانی (30 نوامبر) SAR ﷼226.93
تبوک نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : بالاترین قیمت SAR ﷼229.11
تبوک نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : پایین ترین قیمت SAR ﷼222.56
تبوک نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت میانگین SAR ﷼225.06
تبوک نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت افتتاحیه (01 اکتبر) SAR ﷼223.65
تبوک نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت پایانی (31 اکتبر) SAR ﷼225.83
تبوک - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 24 عیار

تبوک : نرخ طلای 22 کارات

14 ژانویه 2022
SAR ﷼211.00
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
17 ژانویه 2022 SAR ﷼211.00 SAR ﷼+0.00
16 ژانویه 2022 SAR ﷼211.00 SAR ﷼+0.00
15 ژانویه 2022 SAR ﷼211.00 SAR ﷼+0.00
14 ژانویه 2022 SAR ﷼211.00 SAR ﷼+0.00
13 ژانویه 2022 SAR ﷼211.00 SAR ﷼+0.00
12 ژانویه 2022 SAR ﷼211.00 SAR ﷼+1.00
11 ژانویه 2022 SAR ﷼210.00 SAR ﷼+2.00
10 ژانویه 2022 SAR ﷼208.00 SAR ﷼+0.00
09 ژانویه 2022 SAR ﷼208.00 SAR ﷼+0.00
08 ژانویه 2022 SAR ﷼208.00 SAR ﷼+0.00
تبوک نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : بالاترین قیمت SAR ﷼212.00
تبوک نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : پایین ترین قیمت SAR ﷼208.00
تبوک نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت میانگین SAR ﷼210.06
تبوک نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت افتتاحیه (01 ژانویه) SAR ﷼212.00
تبوک نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت پایانی (17 ژانویه) SAR ﷼211.00
تبوک نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : بالاترین قیمت SAR ﷼212.00
تبوک نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : پایین ترین قیمت SAR ﷼206.00
تبوک نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : قیمت میانگین SAR ﷼208.23
تبوک نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : قیمت افتتاحیه (01 دسامبر) SAR ﷼208.00
تبوک نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : قیمت پایانی (31 دسامبر) SAR ﷼212.00
تبوک نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : بالاترین قیمت SAR ﷼217.00
تبوک نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : پایین ترین قیمت SAR ﷼207.00
تبوک نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت میانگین SAR ﷼211.67
تبوک نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت افتتاحیه (01 نوامبر) SAR ﷼207.00
تبوک نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت پایانی (30 نوامبر) SAR ﷼208.00
تبوک نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : بالاترین قیمت SAR ﷼210.00
تبوک نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : پایین ترین قیمت SAR ﷼204.00
تبوک نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت میانگین SAR ﷼206.29
تبوک نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت افتتاحیه (01 اکتبر) SAR ﷼205.00
تبوک نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت پایانی (31 اکتبر) SAR ﷼207.00
تبوک - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 22 عیار