جده, عربستان سعودی : قیمت طلا

جده : نرخ طلای 24 کارات

20 ممکن است 2024
SAR ﷼303.00
+3.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
19 ممکن است 2024 SAR ﷼300.00 SAR ﷼+0.00
18 ممکن است 2024 SAR ﷼300.00 SAR ﷼+2.00
17 ممکن است 2024 SAR ﷼298.00 SAR ﷼+1.00
16 ممکن است 2024 SAR ﷼297.00 SAR ﷼+0.00
15 ممکن است 2024 SAR ﷼297.00 SAR ﷼+6.00
14 ممکن است 2024 SAR ﷼291.00 SAR ﷼-1.00
13 ممکن است 2024 SAR ﷼292.00 SAR ﷼-2.00
12 ممکن است 2024 SAR ﷼294.00 SAR ﷼+0.00
11 ممکن است 2024 SAR ﷼294.00 SAR ﷼-1.00
10 ممکن است 2024 SAR ﷼295.00 SAR ﷼+4.00
جده نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : بالاترین قیمت SAR ﷼300.00
جده نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : پایین ترین قیمت SAR ﷼286.00
جده نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : قیمت میانگین SAR ﷼292.00
جده نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : قیمت افتتاحیه (01 ممکن است) SAR ﷼287.00
جده نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : قیمت پایانی (19 ممکن است) SAR ﷼300.00
جده نرخ طلای 24 کارات - آوریل : بالاترین قیمت SAR ﷼298.00
جده نرخ طلای 24 کارات - آوریل : پایین ترین قیمت SAR ﷼279.00
جده نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت میانگین SAR ﷼291.00
جده نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت افتتاحیه (01 آوریل) SAR ﷼279.00
جده نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت پایانی (30 آوریل) SAR ﷼287.00
جده نرخ طلای 24 کارات - مارس : بالاترین قیمت SAR ﷼279.00
جده نرخ طلای 24 کارات - مارس : پایین ترین قیمت SAR ﷼259.00
جده نرخ طلای 24 کارات - مارس : قیمت میانگین SAR ﷼270.07
جده نرخ طلای 24 کارات - مارس : قیمت افتتاحیه (01 مارس) SAR ﷼259.00
جده نرخ طلای 24 کارات - مارس : قیمت پایانی (31 مارس) SAR ﷼279.00
جده نرخ طلای 24 کارات - فوریه : بالاترین قیمت SAR ﷼256.00
جده نرخ طلای 24 کارات - فوریه : پایین ترین قیمت SAR ﷼250.00
جده نرخ طلای 24 کارات - فوریه : قیمت میانگین SAR ﷼253.72
جده نرخ طلای 24 کارات - فوریه : قیمت افتتاحیه (01 فوریه) SAR ﷼255.00
جده نرخ طلای 24 کارات - فوریه : قیمت پایانی (29 فوریه) SAR ﷼256.00
جده - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 24 عیار

جده : نرخ طلای 22 کارات

20 ممکن است 2024
SAR ﷼280.00
+3.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
19 ممکن است 2024 SAR ﷼277.00 SAR ﷼+0.00
18 ممکن است 2024 SAR ﷼277.00 SAR ﷼+2.00
17 ممکن است 2024 SAR ﷼275.00 SAR ﷼+1.00
16 ممکن است 2024 SAR ﷼274.00 SAR ﷼+0.00
15 ممکن است 2024 SAR ﷼274.00 SAR ﷼+6.00
14 ممکن است 2024 SAR ﷼268.00 SAR ﷼-2.00
13 ممکن است 2024 SAR ﷼270.00 SAR ﷼-1.00
12 ممکن است 2024 SAR ﷼271.00 SAR ﷼+0.00
11 ممکن است 2024 SAR ﷼271.00 SAR ﷼-1.00
10 ممکن است 2024 SAR ﷼272.00 SAR ﷼+4.00
جده نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : بالاترین قیمت SAR ﷼277.00
جده نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : پایین ترین قیمت SAR ﷼263.00
جده نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : قیمت میانگین SAR ﷼269.26
جده نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : قیمت افتتاحیه (01 ممکن است) SAR ﷼265.00
جده نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : قیمت پایانی (19 ممکن است) SAR ﷼277.00
جده نرخ طلای 22 کارات - آوریل : بالاترین قیمت SAR ﷼274.00
جده نرخ طلای 22 کارات - آوریل : پایین ترین قیمت SAR ﷼257.00
جده نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت میانگین SAR ﷼268.14
جده نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت افتتاحیه (01 آوریل) SAR ﷼257.00
جده نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت پایانی (30 آوریل) SAR ﷼265.00
جده نرخ طلای 22 کارات - مارس : بالاترین قیمت SAR ﷼257.00
جده نرخ طلای 22 کارات - مارس : پایین ترین قیمت SAR ﷼239.00
جده نرخ طلای 22 کارات - مارس : قیمت میانگین SAR ﷼249.10
جده نرخ طلای 22 کارات - مارس : قیمت افتتاحیه (01 مارس) SAR ﷼239.00
جده نرخ طلای 22 کارات - مارس : قیمت پایانی (31 مارس) SAR ﷼257.00
جده نرخ طلای 22 کارات - فوریه : بالاترین قیمت SAR ﷼236.00
جده نرخ طلای 22 کارات - فوریه : پایین ترین قیمت SAR ﷼230.00
جده نرخ طلای 22 کارات - فوریه : قیمت میانگین SAR ﷼233.90
جده نرخ طلای 22 کارات - فوریه : قیمت افتتاحیه (01 فوریه) SAR ﷼235.00
جده نرخ طلای 22 کارات - فوریه : قیمت پایانی (29 فوریه) SAR ﷼236.00
جده - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 22 عیار