محارق, بحرین : قیمت طلا

محارق : نرخ طلای 24 کارات

30 نوامبر 2023
BHD .د.ب25.40
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
29 نوامبر 2023 BHD .د.ب25.40 BHD .د.ب+0.30
28 نوامبر 2023 BHD .د.ب25.10 BHD .د.ب+0.20
27 نوامبر 2023 BHD .د.ب24.90 BHD .د.ب+0.00
26 نوامبر 2023 BHD .د.ب24.90 BHD .د.ب+0.00
25 نوامبر 2023 BHD .د.ب24.90 BHD .د.ب+0.10
24 نوامبر 2023 BHD .د.ب24.80 BHD .د.ب+0.00
23 نوامبر 2023 BHD .د.ب24.80 BHD .د.ب+0.00
22 نوامبر 2023 BHD .د.ب24.80 BHD .د.ب-0.10
21 نوامبر 2023 BHD .د.ب24.90 BHD .د.ب+0.50
20 نوامبر 2023 BHD .د.ب24.40 BHD .د.ب-0.20
محارق نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : بالاترین قیمت BHD .د.ب25.40
محارق نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : پایین ترین قیمت BHD .د.ب24.10
محارق نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت میانگین BHD .د.ب24.62
محارق نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت افتتاحیه (01 نوامبر) BHD .د.ب24.70
محارق نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت پایانی (29 نوامبر) BHD .د.ب25.40
محارق نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : بالاترین قیمت BHD .د.ب24.90
محارق نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : پایین ترین قیمت BHD .د.ب22.60
محارق نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت میانگین BHD .د.ب23.84
محارق نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت افتتاحیه (01 اکتبر) BHD .د.ب23.00
محارق نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت پایانی (31 اکتبر) BHD .د.ب24.80
محارق نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : بالاترین قیمت BHD .د.ب24.10
محارق نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : پایین ترین قیمت BHD .د.ب23.00
محارق نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : قیمت میانگین BHD .د.ب23.83
محارق نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : قیمت افتتاحیه (01 سپتامبر) BHD .د.ب24.10
محارق نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : قیمت پایانی (30 سپتامبر) BHD .د.ب23.00
محارق نرخ طلای 24 کارات - مرداد : بالاترین قیمت BHD .د.ب24.20
محارق نرخ طلای 24 کارات - مرداد : پایین ترین قیمت BHD .د.ب23.50
محارق نرخ طلای 24 کارات - مرداد : قیمت میانگین BHD .د.ب23.82
محارق نرخ طلای 24 کارات - مرداد : قیمت افتتاحیه (01 مرداد) BHD .د.ب24.20
محارق نرخ طلای 24 کارات - مرداد : قیمت پایانی (31 مرداد) BHD .د.ب24.10
محارق - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 24 عیار

محارق : نرخ طلای 22 کارات

30 نوامبر 2023
BHD .د.ب23.90
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
29 نوامبر 2023 BHD .د.ب23.90 BHD .د.ب+0.20
28 نوامبر 2023 BHD .د.ب23.70 BHD .د.ب+0.10
27 نوامبر 2023 BHD .د.ب23.60 BHD .د.ب+0.10
26 نوامبر 2023 BHD .د.ب23.50 BHD .د.ب+0.00
25 نوامبر 2023 BHD .د.ب23.50 BHD .د.ب+0.10
24 نوامبر 2023 BHD .د.ب23.40 BHD .د.ب+0.00
23 نوامبر 2023 BHD .د.ب23.40 BHD .د.ب+0.00
22 نوامبر 2023 BHD .د.ب23.40 BHD .د.ب-0.10
21 نوامبر 2023 BHD .د.ب23.50 BHD .د.ب+0.40
20 نوامبر 2023 BHD .د.ب23.10 BHD .د.ب-0.10
محارق نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : بالاترین قیمت BHD .د.ب23.90
محارق نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : پایین ترین قیمت BHD .د.ب22.80
محارق نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت میانگین BHD .د.ب23.26
محارق نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت افتتاحیه (01 نوامبر) BHD .د.ب23.30
محارق نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت پایانی (29 نوامبر) BHD .د.ب23.90
محارق نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : بالاترین قیمت BHD .د.ب23.50
محارق نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : پایین ترین قیمت BHD .د.ب21.40
محارق نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت میانگین BHD .د.ب22.52
محارق نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت افتتاحیه (01 اکتبر) BHD .د.ب21.70
محارق نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت پایانی (31 اکتبر) BHD .د.ب23.40
محارق نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : بالاترین قیمت BHD .د.ب22.80
محارق نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : پایین ترین قیمت BHD .د.ب21.70
محارق نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : قیمت میانگین BHD .د.ب22.51
محارق نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : قیمت افتتاحیه (01 سپتامبر) BHD .د.ب22.80
محارق نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : قیمت پایانی (30 سپتامبر) BHD .د.ب21.70
محارق نرخ طلای 22 کارات - مرداد : بالاترین قیمت BHD .د.ب22.80
محارق نرخ طلای 22 کارات - مرداد : پایین ترین قیمت BHD .د.ب22.20
محارق نرخ طلای 22 کارات - مرداد : قیمت میانگین BHD .د.ب22.51
محارق نرخ طلای 22 کارات - مرداد : قیمت افتتاحیه (01 مرداد) BHD .د.ب22.80
محارق نرخ طلای 22 کارات - مرداد : قیمت پایانی (31 مرداد) BHD .د.ب22.80
محارق - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 22 عیار