محارق, بحرین : قیمت طلا

محارق : نرخ طلای 24 کارات

04 دسامبر 2022
BHD .د.ب22.40
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
03 دسامبر 2022 BHD .د.ب22.40 BHD .د.ب+0.20
02 دسامبر 2022 BHD .د.ب22.20 BHD .د.ب-0.20
01 دسامبر 2022 BHD .د.ب22.40 BHD .د.ب+0.60
30 نوامبر 2022 BHD .د.ب21.80 BHD .د.ب+0.00
29 نوامبر 2022 BHD .د.ب21.80 BHD .د.ب+0.00
28 نوامبر 2022 BHD .د.ب21.80 BHD .د.ب+0.00
27 نوامبر 2022 BHD .د.ب21.80 BHD .د.ب+0.00
26 نوامبر 2022 BHD .د.ب21.80 BHD .د.ب+0.00
25 نوامبر 2022 BHD .د.ب21.80 BHD .د.ب+0.00
24 نوامبر 2022 BHD .د.ب21.80 BHD .د.ب+0.10
محارق نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : بالاترین قیمت BHD .د.ب22.40
محارق نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : پایین ترین قیمت BHD .د.ب22.20
محارق نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : قیمت میانگین BHD .د.ب22.33
محارق نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : قیمت افتتاحیه (01 دسامبر) BHD .د.ب22.40
محارق نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : قیمت پایانی (03 دسامبر) BHD .د.ب22.40
محارق نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : بالاترین قیمت BHD .د.ب22.20
محارق نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : پایین ترین قیمت BHD .د.ب20.20
محارق نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت میانگین BHD .د.ب21.56
محارق نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت افتتاحیه (01 نوامبر) BHD .د.ب20.60
محارق نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت پایانی (30 نوامبر) BHD .د.ب21.80
محارق نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : بالاترین قیمت BHD .د.ب21.40
محارق نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : پایین ترین قیمت BHD .د.ب20.50
محارق نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت میانگین BHD .د.ب20.79
محارق نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت افتتاحیه (01 اکتبر) BHD .د.ب20.70
محارق نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت پایانی (31 اکتبر) BHD .د.ب20.50
محارق نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : بالاترین قیمت BHD .د.ب21.40
محارق نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : پایین ترین قیمت BHD .د.ب20.40
محارق نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : قیمت میانگین BHD .د.ب20.99
محارق نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : قیمت افتتاحیه (01 سپتامبر) BHD .د.ب21.10
محارق نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : قیمت پایانی (30 سپتامبر) BHD .د.ب20.90
محارق - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 24 عیار

محارق : نرخ طلای 22 کارات

04 دسامبر 2022
BHD .د.ب21.20
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
03 دسامبر 2022 BHD .د.ب21.20 BHD .د.ب+0.20
02 دسامبر 2022 BHD .د.ب21.00 BHD .د.ب-0.20
01 دسامبر 2022 BHD .د.ب21.20 BHD .د.ب+0.50
30 نوامبر 2022 BHD .د.ب20.70 BHD .د.ب+0.00
29 نوامبر 2022 BHD .د.ب20.70 BHD .د.ب+0.10
28 نوامبر 2022 BHD .د.ب20.60 BHD .د.ب-0.10
27 نوامبر 2022 BHD .د.ب20.70 BHD .د.ب+0.00
26 نوامبر 2022 BHD .د.ب20.70 BHD .د.ب+0.00
25 نوامبر 2022 BHD .د.ب20.70 BHD .د.ب+0.00
24 نوامبر 2022 BHD .د.ب20.70 BHD .د.ب+0.10
محارق نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : بالاترین قیمت BHD .د.ب21.20
محارق نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : پایین ترین قیمت BHD .د.ب21.00
محارق نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : قیمت میانگین BHD .د.ب21.13
محارق نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : قیمت افتتاحیه (01 دسامبر) BHD .د.ب21.20
محارق نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : قیمت پایانی (03 دسامبر) BHD .د.ب21.20
محارق نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : بالاترین قیمت BHD .د.ب21.00
محارق نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : پایین ترین قیمت BHD .د.ب19.20
محارق نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت میانگین BHD .د.ب20.45
محارق نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت افتتاحیه (01 نوامبر) BHD .د.ب19.50
محارق نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت پایانی (30 نوامبر) BHD .د.ب20.70
محارق نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : بالاترین قیمت BHD .د.ب20.30
محارق نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : پایین ترین قیمت BHD .د.ب19.40
محارق نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت میانگین BHD .د.ب19.70
محارق نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت افتتاحیه (01 اکتبر) BHD .د.ب19.60
محارق نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت پایانی (31 اکتبر) BHD .د.ب19.40
محارق نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : بالاترین قیمت BHD .د.ب20.30
محارق نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : پایین ترین قیمت BHD .د.ب19.50
محارق نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : قیمت میانگین BHD .د.ب19.98
محارق نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : قیمت افتتاحیه (01 سپتامبر) BHD .د.ب20.00
محارق نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : قیمت پایانی (30 سپتامبر) BHD .د.ب19.80
محارق - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 22 عیار