محراق : طلا قیمت در همه نزدیک شهرها

محراق : 24 کارات طلا نرخ در همه نزدیک شهرها

شهر تاریخ قیمت
آلی 19 اکتبر 2020 BHD .د.ب24.33
آل خور 19 اکتبر 2020 QAR ﷼240.02
آل مالکیه 19 اکتبر 2020 BHD .د.ب24.33
آل رایان 19 اکتبر 2020 QAR ﷼240.02
آل واکره 19 اکتبر 2020 QAR ﷼240.02
بودیا 19 اکتبر 2020 BHD .د.ب24.33
دمام 19 اکتبر 2020 SAR ﷼241.11
دوحه 19 اکتبر 2020 QAR ﷼240.02
حمد شهرک 19 اکتبر 2020 BHD .د.ب24.33
هوفف 19 اکتبر 2020 SAR ﷼241.11
Isa Town 19 اکتبر 2020 BHD .د.ب24.33
جیداف 19 اکتبر 2020 BHD .د.ب24.33
جوبیل 19 اکتبر 2020 SAR ﷼241.11
خوبر 19 اکتبر 2020 SAR ﷼241.11
منامه 19 اکتبر 2020 BHD .د.ب24.33
محراق 19 اکتبر 2020 BHD .د.ب24.33
قطیف 19 اکتبر 2020 SAR ﷼241.11
ریفا 19 اکتبر 2020 BHD .د.ب24.33
سیترا 19 اکتبر 2020 BHD .د.ب24.33
ام سلام محمد 19 اکتبر 2020 QAR ﷼240.02
محراق : 22 کارات طلا قیمت

محراق : 22 کارات طلا نرخ در همه نزدیک شهرها

شهر تاریخ قیمت
آلی 19 اکتبر 2020 BHD .د.ب22.30
آل خور 19 اکتبر 2020 QAR ﷼220.00
آل مالکیه 19 اکتبر 2020 BHD .د.ب22.30
آل رایان 19 اکتبر 2020 QAR ﷼220.00
آل واکره 19 اکتبر 2020 QAR ﷼220.00
بودیا 19 اکتبر 2020 BHD .د.ب22.30
دمام 19 اکتبر 2020 SAR ﷼221.00
دوحه 19 اکتبر 2020 QAR ﷼220.00
حمد شهرک 19 اکتبر 2020 BHD .د.ب22.30
هوفف 19 اکتبر 2020 SAR ﷼221.00
Isa Town 19 اکتبر 2020 BHD .د.ب22.30
جیداف 19 اکتبر 2020 BHD .د.ب22.30
جوبیل 19 اکتبر 2020 SAR ﷼221.00
خوبر 19 اکتبر 2020 SAR ﷼221.00
منامه 19 اکتبر 2020 BHD .د.ب22.30
محراق 19 اکتبر 2020 BHD .د.ب22.30
قطیف 19 اکتبر 2020 SAR ﷼221.00
ریفا 19 اکتبر 2020 BHD .د.ب22.30
سیترا 19 اکتبر 2020 BHD .د.ب22.30
ام سلام محمد 19 اکتبر 2020 QAR ﷼220.00
محراق : 22 کارات طلا قیمت