محارق : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

محارق : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
عالی 29 جولای 2021 BHD .د.ب23.35
الخور 29 جولای 2021 QAR ﷼230.20
مالکیه 29 جولای 2021 BHD .د.ب23.35
الریان 29 جولای 2021 QAR ﷼230.20
الوکره 29 جولای 2021 QAR ﷼230.20
بودایا 29 جولای 2021 BHD .د.ب23.35
دمام 29 جولای 2021 SAR ﷼230.20
دوحه 29 جولای 2021 QAR ﷼230.20
شهرک حمد 29 جولای 2021 BHD .د.ب23.35
هوفوف 29 جولای 2021 SAR ﷼230.20
شهر ایسا 29 جولای 2021 BHD .د.ب23.35
Jidhafs 29 جولای 2021 BHD .د.ب23.35
جوبیل 29 جولای 2021 SAR ﷼230.20
خبر 29 جولای 2021 SAR ﷼230.20
مناما 29 جولای 2021 BHD .د.ب23.35
محارق 29 جولای 2021 BHD .د.ب23.35
قطیف 29 جولای 2021 SAR ﷼230.20
ریفا 29 جولای 2021 BHD .د.ب23.35
سیترا 29 جولای 2021 BHD .د.ب23.35
ام صلال محمد 29 جولای 2021 QAR ﷼230.20
محارق : قیمت طلای 22 عیار

محارق : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
عالی 29 جولای 2021 BHD .د.ب21.40
الخور 29 جولای 2021 QAR ﷼211.00
مالکیه 29 جولای 2021 BHD .د.ب21.40
الریان 29 جولای 2021 QAR ﷼211.00
الوکره 29 جولای 2021 QAR ﷼211.00
بودایا 29 جولای 2021 BHD .د.ب21.40
دمام 29 جولای 2021 SAR ﷼211.00
دوحه 29 جولای 2021 QAR ﷼211.00
شهرک حمد 29 جولای 2021 BHD .د.ب21.40
هوفوف 29 جولای 2021 SAR ﷼211.00
شهر ایسا 29 جولای 2021 BHD .د.ب21.40
Jidhafs 29 جولای 2021 BHD .د.ب21.40
جوبیل 29 جولای 2021 SAR ﷼211.00
خبر 29 جولای 2021 SAR ﷼211.00
مناما 29 جولای 2021 BHD .د.ب21.40
محارق 29 جولای 2021 BHD .د.ب21.40
قطیف 29 جولای 2021 SAR ﷼211.00
ریفا 29 جولای 2021 BHD .د.ب21.40
سیترا 29 جولای 2021 BHD .د.ب21.40
ام صلال محمد 29 جولای 2021 QAR ﷼211.00
محارق : قیمت طلای 22 عیار