عمان : قیمت طلا در همه شهرها

عمان : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرها

شهر تاریخ قیمت
البرعیمی 25 اکتبر 2021 OMR ﷼24.11
الصحار 25 اکتبر 2021 OMR ﷼24.11
همانطور که سیب الجدیده 25 اکتبر 2021 OMR ﷼24.11
به عنوان Suwayq 25 اکتبر 2021 OMR ﷼24.11
بهله 25 اکتبر 2021 OMR ﷼24.11
بارکا 25 اکتبر 2021 OMR ﷼24.11
باوشر 25 اکتبر 2021 OMR ﷼24.11
ایبری 25 اکتبر 2021 OMR ﷼24.11
مسقطی 25 اکتبر 2021 OMR ﷼24.11
نزاوا 25 اکتبر 2021 OMR ﷼24.11
رستاق 25 اکتبر 2021 OMR ﷼24.11
سحام 25 اکتبر 2021 OMR ﷼24.11
سلاله 25 اکتبر 2021 OMR ﷼24.11
سور 25 اکتبر 2021 OMR ﷼24.11

عمان : نرخ طلای 22 کارات در تمام شهرها

شهر تاریخ قیمت
البرعیمی 25 اکتبر 2021 OMR ﷼22.10
الصحار 25 اکتبر 2021 OMR ﷼22.10
همانطور که سیب الجدیده 25 اکتبر 2021 OMR ﷼22.10
به عنوان Suwayq 25 اکتبر 2021 OMR ﷼22.10
بهله 25 اکتبر 2021 OMR ﷼22.10
بارکا 25 اکتبر 2021 OMR ﷼22.10
باوشر 25 اکتبر 2021 OMR ﷼22.10
ایبری 25 اکتبر 2021 OMR ﷼22.10
مسقطی 25 اکتبر 2021 OMR ﷼22.10
نزاوا 25 اکتبر 2021 OMR ﷼22.10
رستاق 25 اکتبر 2021 OMR ﷼22.10
سحام 25 اکتبر 2021 OMR ﷼22.10
سلاله 25 اکتبر 2021 OMR ﷼22.10
سور 25 اکتبر 2021 OMR ﷼22.10