عمان : قیمت طلا در همه شهرها

عمان : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرها

شهر تاریخ قیمت
البرعیمی 23 ژانویه 2021 OMR ﷼24.71
الصحار 23 ژانویه 2021 OMR ﷼24.71
همانطور که سیب الجدیده 23 ژانویه 2021 OMR ﷼24.71
به عنوان Suwayq 23 ژانویه 2021 OMR ﷼24.71
بهله 23 ژانویه 2021 OMR ﷼24.71
بارکا 23 ژانویه 2021 OMR ﷼24.71
باوشر 23 ژانویه 2021 OMR ﷼24.71
ایبری 23 ژانویه 2021 OMR ﷼24.71
مسقطی 23 ژانویه 2021 OMR ﷼24.71
نزاوا 23 ژانویه 2021 OMR ﷼24.71
رستاق 23 ژانویه 2021 OMR ﷼24.71
سحام 23 ژانویه 2021 OMR ﷼24.71
سلاله 23 ژانویه 2021 OMR ﷼24.71
سور 23 ژانویه 2021 OMR ﷼24.71

عمان : نرخ طلای 22 کارات در تمام شهرها

شهر تاریخ قیمت
البرعیمی 23 ژانویه 2021 OMR ﷼22.65
الصحار 23 ژانویه 2021 OMR ﷼22.65
همانطور که سیب الجدیده 23 ژانویه 2021 OMR ﷼22.65
به عنوان Suwayq 23 ژانویه 2021 OMR ﷼22.65
بهله 23 ژانویه 2021 OMR ﷼22.65
بارکا 23 ژانویه 2021 OMR ﷼22.65
باوشر 23 ژانویه 2021 OMR ﷼22.65
ایبری 23 ژانویه 2021 OMR ﷼22.65
مسقطی 23 ژانویه 2021 OMR ﷼22.65
نزاوا 23 ژانویه 2021 OMR ﷼22.65
رستاق 23 ژانویه 2021 OMR ﷼22.65
سحام 23 ژانویه 2021 OMR ﷼22.65
سلاله 23 ژانویه 2021 OMR ﷼22.65
سور 23 ژانویه 2021 OMR ﷼22.65