عمان : قیمت طلا در همه شهرها

عمان : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرها

شهر تاریخ قیمت
البرعیمی 19 جولای 2024 OMR ﷼30.85
الصحار 19 جولای 2024 OMR ﷼30.85
همانطور که سیب الجدیده 19 جولای 2024 OMR ﷼30.85
به عنوان Suwayq 19 جولای 2024 OMR ﷼30.85
بهله 19 جولای 2024 OMR ﷼30.85
بارکا 19 جولای 2024 OMR ﷼30.85
باوشر 19 جولای 2024 OMR ﷼30.85
ایبری 19 جولای 2024 OMR ﷼30.85
مسقطی 19 جولای 2024 OMR ﷼30.85
نزاوا 19 جولای 2024 OMR ﷼30.85
رستاق 19 جولای 2024 OMR ﷼30.85
سحام 19 جولای 2024 OMR ﷼30.85
سلاله 19 جولای 2024 OMR ﷼30.85
سور 19 جولای 2024 OMR ﷼30.85

عمان : نرخ طلای 22 کارات در تمام شهرها

شهر تاریخ قیمت
البرعیمی 19 جولای 2024 OMR ﷼29.30
الصحار 19 جولای 2024 OMR ﷼29.30
همانطور که سیب الجدیده 19 جولای 2024 OMR ﷼29.30
به عنوان Suwayq 19 جولای 2024 OMR ﷼29.30
بهله 19 جولای 2024 OMR ﷼29.30
بارکا 19 جولای 2024 OMR ﷼29.30
باوشر 19 جولای 2024 OMR ﷼29.30
ایبری 19 جولای 2024 OMR ﷼29.30
مسقطی 19 جولای 2024 OMR ﷼29.30
نزاوا 19 جولای 2024 OMR ﷼29.30
رستاق 19 جولای 2024 OMR ﷼29.30
سحام 19 جولای 2024 OMR ﷼29.30
سلاله 19 جولای 2024 OMR ﷼29.30
سور 19 جولای 2024 OMR ﷼29.30