عمان : قیمت طلا در همه شهرها

عمان : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرها

شهر تاریخ قیمت
البرعیمی 01 فوریه 2023 OMR ﷼24.85
الصحار 01 فوریه 2023 OMR ﷼24.85
همانطور که سیب الجدیده 01 فوریه 2023 OMR ﷼24.85
به عنوان Suwayq 01 فوریه 2023 OMR ﷼24.85
بهله 01 فوریه 2023 OMR ﷼24.85
بارکا 01 فوریه 2023 OMR ﷼24.85
باوشر 01 فوریه 2023 OMR ﷼24.85
ایبری 01 فوریه 2023 OMR ﷼24.85
مسقطی 01 فوریه 2023 OMR ﷼24.85
نزاوا 01 فوریه 2023 OMR ﷼24.85
رستاق 01 فوریه 2023 OMR ﷼24.85
سحام 01 فوریه 2023 OMR ﷼24.85
سلاله 01 فوریه 2023 OMR ﷼24.85
سور 01 فوریه 2023 OMR ﷼24.85

عمان : نرخ طلای 22 کارات در تمام شهرها

شهر تاریخ قیمت
البرعیمی 01 فوریه 2023 OMR ﷼23.75
الصحار 01 فوریه 2023 OMR ﷼23.75
همانطور که سیب الجدیده 01 فوریه 2023 OMR ﷼23.75
به عنوان Suwayq 01 فوریه 2023 OMR ﷼23.75
بهله 01 فوریه 2023 OMR ﷼23.75
بارکا 01 فوریه 2023 OMR ﷼23.75
باوشر 01 فوریه 2023 OMR ﷼23.75
ایبری 01 فوریه 2023 OMR ﷼23.75
مسقطی 01 فوریه 2023 OMR ﷼23.75
نزاوا 01 فوریه 2023 OMR ﷼23.75
رستاق 01 فوریه 2023 OMR ﷼23.75
سحام 01 فوریه 2023 OMR ﷼23.75
سلاله 01 فوریه 2023 OMR ﷼23.75
سور 01 فوریه 2023 OMR ﷼23.75