عمان : طلا قیمت در همه شهرها

عمان : 24 کارات طلا نرخ در همه شهرها

شهر تاریخ قیمت
آل بوریمی 23 اکتبر 2020 OMR ﷼53,140.00
آل سحر 23 اکتبر 2020 OMR ﷼53,140.00
همانطور که سیب آل جدیده 23 اکتبر 2020 OMR ﷼53,140.00
به عنوان Suwayq 23 اکتبر 2020 OMR ﷼53,140.00
بهلا 23 اکتبر 2020 OMR ﷼53,140.00
بارکا 23 اکتبر 2020 OMR ﷼53,140.00
باوشار 23 اکتبر 2020 OMR ﷼53,140.00
ایبری 23 اکتبر 2020 OMR ﷼53,140.00
مسقط 23 اکتبر 2020 OMR ﷼53,140.00
نزوا 23 اکتبر 2020 OMR ﷼53,140.00
رستاخ 23 اکتبر 2020 OMR ﷼53,140.00
سحام 23 اکتبر 2020 OMR ﷼53,140.00
سلام 23 اکتبر 2020 OMR ﷼53,140.00
سور 23 اکتبر 2020 OMR ﷼53,140.00

عمان : 22 کارات طلا نرخ در همه شهرها

شهر تاریخ قیمت
آل بوریمی 23 اکتبر 2020 OMR ﷼50,560.00
آل سحر 23 اکتبر 2020 OMR ﷼50,560.00
همانطور که سیب آل جدیده 23 اکتبر 2020 OMR ﷼50,560.00
به عنوان Suwayq 23 اکتبر 2020 OMR ﷼50,560.00
بهلا 23 اکتبر 2020 OMR ﷼50,560.00
بارکا 23 اکتبر 2020 OMR ﷼50,560.00
باوشار 23 اکتبر 2020 OMR ﷼50,560.00
ایبری 23 اکتبر 2020 OMR ﷼50,560.00
مسقط 23 اکتبر 2020 OMR ﷼50,560.00
نزوا 23 اکتبر 2020 OMR ﷼50,560.00
رستاخ 23 اکتبر 2020 OMR ﷼50,560.00
سحام 23 اکتبر 2020 OMR ﷼50,560.00
سلام 23 اکتبر 2020 OMR ﷼50,560.00
سور 23 اکتبر 2020 OMR ﷼50,560.00