عمان : قیمت طلا در همه شهرها

عمان : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرها

شهر تاریخ قیمت
البرعیمی 29 جولای 2021 OMR ﷼24.38
الصحار 29 جولای 2021 OMR ﷼24.38
همانطور که سیب الجدیده 29 جولای 2021 OMR ﷼24.38
به عنوان Suwayq 29 جولای 2021 OMR ﷼24.38
بهله 29 جولای 2021 OMR ﷼24.38
بارکا 29 جولای 2021 OMR ﷼24.38
باوشر 29 جولای 2021 OMR ﷼24.38
ایبری 29 جولای 2021 OMR ﷼24.38
مسقطی 29 جولای 2021 OMR ﷼24.38
نزاوا 29 جولای 2021 OMR ﷼24.38
رستاق 29 جولای 2021 OMR ﷼24.38
سحام 29 جولای 2021 OMR ﷼24.38
سلاله 29 جولای 2021 OMR ﷼24.38
سور 29 جولای 2021 OMR ﷼24.38

عمان : نرخ طلای 22 کارات در تمام شهرها

شهر تاریخ قیمت
البرعیمی 29 جولای 2021 OMR ﷼22.35
الصحار 29 جولای 2021 OMR ﷼22.35
همانطور که سیب الجدیده 29 جولای 2021 OMR ﷼22.35
به عنوان Suwayq 29 جولای 2021 OMR ﷼22.35
بهله 29 جولای 2021 OMR ﷼22.35
بارکا 29 جولای 2021 OMR ﷼22.35
باوشر 29 جولای 2021 OMR ﷼22.35
ایبری 29 جولای 2021 OMR ﷼22.35
مسقطی 29 جولای 2021 OMR ﷼22.35
نزاوا 29 جولای 2021 OMR ﷼22.35
رستاق 29 جولای 2021 OMR ﷼22.35
سحام 29 جولای 2021 OMR ﷼22.35
سلاله 29 جولای 2021 OMR ﷼22.35
سور 29 جولای 2021 OMR ﷼22.35