المنقف, کویت : قیمت طلا

المنقف : نرخ طلای 24 کارات

امروز 18 اکتبر 2021
KWD د.ك18.22
-0.11
تاریخ قیمت تغییر دادن
17 اکتبر 2021 KWD د.ك18.33 KWD د.ك+0.00
16 اکتبر 2021 KWD د.ك18.33 KWD د.ك+0.00
15 اکتبر 2021 KWD د.ك18.33 KWD د.ك-0.22
14 اکتبر 2021 KWD د.ك18.55 KWD د.ك+0.17
13 اکتبر 2021 KWD د.ك18.38 KWD د.ك+0.16
12 اکتبر 2021 KWD د.ك18.22 KWD د.ك+0.00
11 اکتبر 2021 KWD د.ك18.22 KWD د.ك+0.00
10 اکتبر 2021 KWD د.ك18.22 KWD د.ك+0.00
09 اکتبر 2021 KWD د.ك18.22 KWD د.ك-0.16
08 اکتبر 2021 KWD د.ك18.38 KWD د.ك+0.16
المنقف نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : بالاترین قیمت KWD د.ك18.55
المنقف نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : پایین ترین قیمت KWD د.ك18.11
المنقف نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت میانگین KWD د.ك18.24
المنقف نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت افتتاحیه (01 اکتبر) KWD د.ك18.11
المنقف نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت پایانی (17 اکتبر) KWD د.ك18.33
المنقف نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : بالاترین قیمت KWD د.ك18.66
المنقف نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : پایین ترین قیمت KWD د.ك17.84
المنقف نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : قیمت میانگین KWD د.ك18.31
المنقف نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : قیمت افتتاحیه (01 سپتامبر) KWD د.ك18.55
المنقف نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : قیمت پایانی (30 سپتامبر) KWD د.ك18.11
المنقف نرخ طلای 24 کارات - مرداد : بالاترین قیمت KWD د.ك18.55
المنقف نرخ طلای 24 کارات - مرداد : پایین ترین قیمت KWD د.ك17.73
المنقف نرخ طلای 24 کارات - مرداد : قیمت میانگین KWD د.ك18.32
المنقف نرخ طلای 24 کارات - مرداد : قیمت افتتاحیه (01 مرداد) KWD د.ك18.55
المنقف نرخ طلای 24 کارات - مرداد : قیمت پایانی (31 مرداد) KWD د.ك18.55
المنقف نرخ طلای 24 کارات - جولای : بالاترین قیمت KWD د.ك18.71
المنقف نرخ طلای 24 کارات - جولای : پایین ترین قیمت KWD د.ك18.22
المنقف نرخ طلای 24 کارات - جولای : قیمت میانگین KWD د.ك18.52
المنقف نرخ طلای 24 کارات - جولای : قیمت افتتاحیه (01 جولای) KWD د.ك18.22
المنقف نرخ طلای 24 کارات - جولای : قیمت پایانی (31 جولای) KWD د.ك18.55
المنقف - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 24 عیار

المنقف : نرخ طلای 22 کارات

امروز 18 اکتبر 2021
KWD د.ك16.70
-0.10
تاریخ قیمت تغییر دادن
17 اکتبر 2021 KWD د.ك16.80 KWD د.ك+0.00
16 اکتبر 2021 KWD د.ك16.80 KWD د.ك+0.00
15 اکتبر 2021 KWD د.ك16.80 KWD د.ك-0.20
14 اکتبر 2021 KWD د.ك17.00 KWD د.ك+0.15
13 اکتبر 2021 KWD د.ك16.85 KWD د.ك+0.15
12 اکتبر 2021 KWD د.ك16.70 KWD د.ك+0.00
11 اکتبر 2021 KWD د.ك16.70 KWD د.ك+0.00
10 اکتبر 2021 KWD د.ك16.70 KWD د.ك+0.00
09 اکتبر 2021 KWD د.ك16.70 KWD د.ك-0.15
08 اکتبر 2021 KWD د.ك16.85 KWD د.ك+0.15
المنقف نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : بالاترین قیمت KWD د.ك17.00
المنقف نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : پایین ترین قیمت KWD د.ك16.60
المنقف نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت میانگین KWD د.ك16.72
المنقف نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت افتتاحیه (01 اکتبر) KWD د.ك16.60
المنقف نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت پایانی (17 اکتبر) KWD د.ك16.80
المنقف نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : بالاترین قیمت KWD د.ك17.10
المنقف نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : پایین ترین قیمت KWD د.ك16.35
المنقف نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : قیمت میانگین KWD د.ك16.78
المنقف نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : قیمت افتتاحیه (01 سپتامبر) KWD د.ك17.00
المنقف نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : قیمت پایانی (30 سپتامبر) KWD د.ك16.60
المنقف نرخ طلای 22 کارات - مرداد : بالاترین قیمت KWD د.ك17.00
المنقف نرخ طلای 22 کارات - مرداد : پایین ترین قیمت KWD د.ك16.25
المنقف نرخ طلای 22 کارات - مرداد : قیمت میانگین KWD د.ك16.79
المنقف نرخ طلای 22 کارات - مرداد : قیمت افتتاحیه (01 مرداد) KWD د.ك17.00
المنقف نرخ طلای 22 کارات - مرداد : قیمت پایانی (31 مرداد) KWD د.ك17.00
المنقف نرخ طلای 22 کارات - جولای : بالاترین قیمت KWD د.ك17.15
المنقف نرخ طلای 22 کارات - جولای : پایین ترین قیمت KWD د.ك16.70
المنقف نرخ طلای 22 کارات - جولای : قیمت میانگین KWD د.ك16.97
المنقف نرخ طلای 22 کارات - جولای : قیمت افتتاحیه (01 جولای) KWD د.ك16.70
المنقف نرخ طلای 22 کارات - جولای : قیمت پایانی (31 جولای) KWD د.ك17.00
المنقف - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 22 عیار