المنقف, کویت : قیمت طلا

المنقف : نرخ طلای 24 کارات

10 آوریل 2021
KWD د.ك18.00
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
10 آوریل 2021 KWD د.ك18.00 KWD د.ك+0.00
09 آوریل 2021 KWD د.ك18.00 KWD د.ك+0.00
08 آوریل 2021 KWD د.ك18.00 KWD د.ك+0.11
07 آوریل 2021 KWD د.ك17.89 KWD د.ك+0.00
06 آوریل 2021 KWD د.ك17.89 KWD د.ك+0.00
05 آوریل 2021 KWD د.ك17.89 KWD د.ك+0.00
04 آوریل 2021 KWD د.ك17.89 KWD د.ك+0.00
03 آوریل 2021 KWD د.ك17.89 KWD د.ك+0.00
02 آوریل 2021 KWD د.ك17.89 KWD د.ك+0.11
01 آوریل 2021 KWD د.ك17.78 KWD د.ك+0.32
المنقف نرخ طلای 24 کارات - آوریل : بالاترین قیمت KWD د.ك18.00
المنقف نرخ طلای 24 کارات - آوریل : پایین ترین قیمت KWD د.ك17.78
المنقف نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت میانگین KWD د.ك17.91
المنقف نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت افتتاحیه (01 آوریل) KWD د.ك17.78
المنقف نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت پایانی (10 آوریل) KWD د.ك18.00
المنقف نرخ طلای 24 کارات - مارس : بالاترین قیمت KWD د.ك18.11
المنقف نرخ طلای 24 کارات - مارس : پایین ترین قیمت KWD د.ك17.46
المنقف نرخ طلای 24 کارات - مارس : قیمت میانگین KWD د.ك17.82
المنقف نرخ طلای 24 کارات - مارس : قیمت افتتاحیه (01 مارس) KWD د.ك17.95
المنقف نرخ طلای 24 کارات - مارس : قیمت پایانی (31 مارس) KWD د.ك17.46
المنقف نرخ طلای 24 کارات - فوریه : بالاترین قیمت KWD د.ك19.20
المنقف نرخ طلای 24 کارات - فوریه : پایین ترین قیمت KWD د.ك17.95
المنقف نرخ طلای 24 کارات - فوریه : قیمت میانگین KWD د.ك18.61
المنقف نرخ طلای 24 کارات - فوریه : قیمت افتتاحیه (01 فوریه) KWD د.ك19.20
المنقف نرخ طلای 24 کارات - فوریه : قیمت پایانی (28 فوریه) KWD د.ك17.95
المنقف نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : بالاترین قیمت KWD د.ك20.02
المنقف نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : پایین ترین قیمت KWD د.ك18.87
المنقف نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت میانگین KWD د.ك19.23
المنقف نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت افتتاحیه (01 ژانویه) KWD د.ك19.42
المنقف نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت پایانی (31 ژانویه) KWD د.ك19.20
المنقف - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 24 عیار

المنقف : نرخ طلای 22 کارات

10 آوریل 2021
KWD د.ك16.50
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
10 آوریل 2021 KWD د.ك16.50 KWD د.ك+0.00
09 آوریل 2021 KWD د.ك16.50 KWD د.ك+0.00
08 آوریل 2021 KWD د.ك16.50 KWD د.ك+0.10
07 آوریل 2021 KWD د.ك16.40 KWD د.ك+0.00
06 آوریل 2021 KWD د.ك16.40 KWD د.ك+0.00
05 آوریل 2021 KWD د.ك16.40 KWD د.ك+0.00
04 آوریل 2021 KWD د.ك16.40 KWD د.ك+0.00
03 آوریل 2021 KWD د.ك16.40 KWD د.ك+0.00
02 آوریل 2021 KWD د.ك16.40 KWD د.ك+0.10
01 آوریل 2021 KWD د.ك16.30 KWD د.ك+0.30
المنقف نرخ طلای 22 کارات - آوریل : بالاترین قیمت KWD د.ك16.50
المنقف نرخ طلای 22 کارات - آوریل : پایین ترین قیمت KWD د.ك16.30
المنقف نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت میانگین KWD د.ك16.42
المنقف نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت افتتاحیه (01 آوریل) KWD د.ك16.30
المنقف نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت پایانی (10 آوریل) KWD د.ك16.50
المنقف نرخ طلای 22 کارات - مارس : بالاترین قیمت KWD د.ك16.60
المنقف نرخ طلای 22 کارات - مارس : پایین ترین قیمت KWD د.ك16.00
المنقف نرخ طلای 22 کارات - مارس : قیمت میانگین KWD د.ك16.33
المنقف نرخ طلای 22 کارات - مارس : قیمت افتتاحیه (01 مارس) KWD د.ك16.45
المنقف نرخ طلای 22 کارات - مارس : قیمت پایانی (31 مارس) KWD د.ك16.00
المنقف نرخ طلای 22 کارات - فوریه : بالاترین قیمت KWD د.ك17.60
المنقف نرخ طلای 22 کارات - فوریه : پایین ترین قیمت KWD د.ك16.45
المنقف نرخ طلای 22 کارات - فوریه : قیمت میانگین KWD د.ك17.05
المنقف نرخ طلای 22 کارات - فوریه : قیمت افتتاحیه (01 فوریه) KWD د.ك17.60
المنقف نرخ طلای 22 کارات - فوریه : قیمت پایانی (28 فوریه) KWD د.ك16.45
المنقف نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : بالاترین قیمت KWD د.ك18.35
المنقف نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : پایین ترین قیمت KWD د.ك17.30
المنقف نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت میانگین KWD د.ك17.63
المنقف نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت افتتاحیه (01 ژانویه) KWD د.ك17.80
المنقف نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت پایانی (31 ژانویه) KWD د.ك17.60
المنقف - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 22 عیار