المنقف, کویت : قیمت طلا

المنقف : نرخ طلای 24 کارات

17 ژانویه 2022
KWD د.ك18.77
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
17 ژانویه 2022 KWD د.ك18.77 KWD د.ك+0.00
16 ژانویه 2022 KWD د.ك18.77 KWD د.ك+0.00
15 ژانویه 2022 KWD د.ك18.77 KWD د.ك+0.00
14 ژانویه 2022 KWD د.ك18.77 KWD د.ك+0.00
13 ژانویه 2022 KWD د.ك18.77 KWD د.ك+0.00
12 ژانویه 2022 KWD د.ك18.77 KWD د.ك+0.11
11 ژانویه 2022 KWD د.ك18.66 KWD د.ك+0.17
10 ژانویه 2022 KWD د.ك18.49 KWD د.ك+0.00
09 ژانویه 2022 KWD د.ك18.49 KWD د.ك+0.00
08 ژانویه 2022 KWD د.ك18.49 KWD د.ك+0.00
المنقف نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : بالاترین قیمت KWD د.ك18.87
المنقف نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : پایین ترین قیمت KWD د.ك18.49
المنقف نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت میانگین KWD د.ك18.69
المنقف نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت افتتاحیه (01 ژانویه) KWD د.ك18.87
المنقف نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت پایانی (17 ژانویه) KWD د.ك18.77
المنقف نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : بالاترین قیمت KWD د.ك18.77
المنقف نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : پایین ترین قیمت KWD د.ك18.33
المنقف نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : قیمت میانگین KWD د.ك18.58
المنقف نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : قیمت افتتاحیه (01 دسامبر) KWD د.ك18.66
المنقف نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : قیمت پایانی (31 دسامبر) KWD د.ك18.77
المنقف نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : بالاترین قیمت KWD د.ك19.31
المنقف نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : پایین ترین قیمت KWD د.ك18.38
المنقف نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت میانگین KWD د.ك18.85
المنقف نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت افتتاحیه (01 نوامبر) KWD د.ك18.49
المنقف نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت پایانی (30 نوامبر) KWD د.ك18.66
المنقف نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : بالاترین قیمت KWD د.ك18.60
المنقف نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : پایین ترین قیمت KWD د.ك18.11
المنقف نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت میانگین KWD د.ك18.34
المنقف نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت افتتاحیه (01 اکتبر) KWD د.ك18.11
المنقف نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت پایانی (31 اکتبر) KWD د.ك18.49
المنقف - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 24 عیار

المنقف : نرخ طلای 22 کارات

17 ژانویه 2022
KWD د.ك17.20
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
17 ژانویه 2022 KWD د.ك17.20 KWD د.ك+0.00
16 ژانویه 2022 KWD د.ك17.20 KWD د.ك+0.00
15 ژانویه 2022 KWD د.ك17.20 KWD د.ك+0.00
14 ژانویه 2022 KWD د.ك17.20 KWD د.ك+0.00
13 ژانویه 2022 KWD د.ك17.20 KWD د.ك+0.00
12 ژانویه 2022 KWD د.ك17.20 KWD د.ك+0.10
11 ژانویه 2022 KWD د.ك17.10 KWD د.ك+0.15
10 ژانویه 2022 KWD د.ك16.95 KWD د.ك+0.00
09 ژانویه 2022 KWD د.ك16.95 KWD د.ك+0.00
08 ژانویه 2022 KWD د.ك16.95 KWD د.ك+0.00
المنقف نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : بالاترین قیمت KWD د.ك17.30
المنقف نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : پایین ترین قیمت KWD د.ك16.95
المنقف نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت میانگین KWD د.ك17.13
المنقف نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت افتتاحیه (01 ژانویه) KWD د.ك17.30
المنقف نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت پایانی (17 ژانویه) KWD د.ك17.20
المنقف نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : بالاترین قیمت KWD د.ك17.20
المنقف نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : پایین ترین قیمت KWD د.ك16.80
المنقف نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : قیمت میانگین KWD د.ك17.03
المنقف نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : قیمت افتتاحیه (01 دسامبر) KWD د.ك17.10
المنقف نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : قیمت پایانی (31 دسامبر) KWD د.ك17.20
المنقف نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : بالاترین قیمت KWD د.ك17.70
المنقف نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : پایین ترین قیمت KWD د.ك16.85
المنقف نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت میانگین KWD د.ك17.28
المنقف نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت افتتاحیه (01 نوامبر) KWD د.ك16.95
المنقف نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت پایانی (30 نوامبر) KWD د.ك17.10
المنقف نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : بالاترین قیمت KWD د.ك17.05
المنقف نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : پایین ترین قیمت KWD د.ك16.60
المنقف نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت میانگین KWD د.ك16.81
المنقف نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت افتتاحیه (01 اکتبر) KWD د.ك16.60
المنقف نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت پایانی (31 اکتبر) KWD د.ك16.95
المنقف - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 22 عیار