المنقف, کویت : قیمت طلا

المنقف : نرخ طلای 24 کارات

27 ژانویه 2021
KWD د.ك19.04
-0.11
تاریخ قیمت تغییر دادن
26 ژانویه 2021 KWD د.ك19.15 KWD د.ك+0.00
25 ژانویه 2021 KWD د.ك19.15 KWD د.ك+0.11
24 ژانویه 2021 KWD د.ك19.04 KWD د.ك+0.00
23 ژانویه 2021 KWD د.ك19.04 KWD د.ك-0.22
22 ژانویه 2021 KWD د.ك19.26 KWD د.ك+0.00
21 ژانویه 2021 KWD د.ك19.26 KWD د.ك+0.17
20 ژانویه 2021 KWD د.ك19.09 KWD د.ك+0.11
19 ژانویه 2021 KWD د.ك18.98 KWD د.ك+0.11
18 ژانویه 2021 KWD د.ك18.87 KWD د.ك+0.00
17 ژانویه 2021 KWD د.ك18.87 KWD د.ك+0.00
المنقف نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : بالاترین قیمت KWD د.ك20.02
المنقف نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : پایین ترین قیمت KWD د.ك18.87
المنقف نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت میانگین KWD د.ك19.25
المنقف نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت افتتاحیه (01 ژانویه) KWD د.ك19.42
المنقف نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت پایانی (26 ژانویه) KWD د.ك19.15
المنقف نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : بالاترین قیمت KWD د.ك19.42
المنقف نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : پایین ترین قیمت KWD د.ك18.66
المنقف نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : قیمت میانگین KWD د.ك19.19
المنقف نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : قیمت افتتاحیه (01 دسامبر) KWD د.ك18.66
المنقف نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : قیمت پایانی (31 دسامبر) KWD د.ك19.42
المنقف نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : بالاترین قیمت KWD د.ك20.18
المنقف نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : پایین ترین قیمت KWD د.ك18.33
المنقف نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت میانگین KWD د.ك19.31
المنقف نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت افتتاحیه (01 نوامبر) KWD د.ك19.53
المنقف نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت پایانی (30 نوامبر) KWD د.ك18.33
المنقف نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : بالاترین قیمت KWD د.ك19.86
المنقف نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : پایین ترین قیمت KWD د.ك19.53
المنقف نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت میانگین KWD د.ك19.65
المنقف نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت افتتاحیه (01 اکتبر) KWD د.ك19.86
المنقف نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت پایانی (31 اکتبر) KWD د.ك19.53
المنقف - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 24 عیار

المنقف : نرخ طلای 22 کارات

27 ژانویه 2021
KWD د.ك17.45
-0.10
تاریخ قیمت تغییر دادن
26 ژانویه 2021 KWD د.ك17.55 KWD د.ك+0.00
25 ژانویه 2021 KWD د.ك17.55 KWD د.ك+0.10
24 ژانویه 2021 KWD د.ك17.45 KWD د.ك+0.00
23 ژانویه 2021 KWD د.ك17.45 KWD د.ك-0.20
22 ژانویه 2021 KWD د.ك17.65 KWD د.ك+0.00
21 ژانویه 2021 KWD د.ك17.65 KWD د.ك+0.15
20 ژانویه 2021 KWD د.ك17.50 KWD د.ك+0.10
19 ژانویه 2021 KWD د.ك17.40 KWD د.ك+0.10
18 ژانویه 2021 KWD د.ك17.30 KWD د.ك+0.00
17 ژانویه 2021 KWD د.ك17.30 KWD د.ك+0.00
المنقف نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : بالاترین قیمت KWD د.ك18.35
المنقف نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : پایین ترین قیمت KWD د.ك17.30
المنقف نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت میانگین KWD د.ك17.65
المنقف نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت افتتاحیه (01 ژانویه) KWD د.ك17.80
المنقف نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت پایانی (26 ژانویه) KWD د.ك17.55
المنقف نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : بالاترین قیمت KWD د.ك17.80
المنقف نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : پایین ترین قیمت KWD د.ك17.10
المنقف نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : قیمت میانگین KWD د.ك17.59
المنقف نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : قیمت افتتاحیه (01 دسامبر) KWD د.ك17.10
المنقف نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : قیمت پایانی (31 دسامبر) KWD د.ك17.80
المنقف نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : بالاترین قیمت KWD د.ك18.50
المنقف نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : پایین ترین قیمت KWD د.ك16.80
المنقف نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت میانگین KWD د.ك17.70
المنقف نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت افتتاحیه (01 نوامبر) KWD د.ك17.90
المنقف نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت پایانی (30 نوامبر) KWD د.ك16.80
المنقف نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : بالاترین قیمت KWD د.ك18.20
المنقف نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : پایین ترین قیمت KWD د.ك17.90
المنقف نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت میانگین KWD د.ك18.01
المنقف نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت افتتاحیه (01 اکتبر) KWD د.ك18.20
المنقف نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت پایانی (31 اکتبر) KWD د.ك17.90
المنقف - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 22 عیار