المنقف, کویت : قیمت طلا

المنقف : نرخ طلای 24 کارات

امروز 19 ژوئن 2021
KWD د.ك18.16
-0.11
تاریخ قیمت تغییر دادن
18 ژوئن 2021 KWD د.ك18.27 KWD د.ك-0.11
17 ژوئن 2021 KWD د.ك18.38 KWD د.ك-0.71
16 ژوئن 2021 KWD د.ك19.09 KWD د.ك+0.00
15 ژوئن 2021 KWD د.ك19.09 KWD د.ك+0.00
14 ژوئن 2021 KWD د.ك19.09 KWD د.ك-0.17
13 ژوئن 2021 KWD د.ك19.26 KWD د.ك+0.00
12 ژوئن 2021 KWD د.ك19.26 KWD د.ك-0.11
11 ژوئن 2021 KWD د.ك19.37 KWD د.ك+0.00
10 ژوئن 2021 KWD د.ك19.37 KWD د.ك+0.00
09 ژوئن 2021 KWD د.ك19.37 KWD د.ك+0.00
المنقف نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : بالاترین قیمت KWD د.ك19.53
المنقف نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : پایین ترین قیمت KWD د.ك18.27
المنقف نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : قیمت میانگین KWD د.ك19.19
المنقف نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : قیمت افتتاحیه (01 ژوئن) KWD د.ك19.53
المنقف نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : قیمت پایانی (18 ژوئن) KWD د.ك18.27
المنقف نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : بالاترین قیمت KWD د.ك19.42
المنقف نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : پایین ترین قیمت KWD د.ك18.16
المنقف نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : قیمت میانگین KWD د.ك18.94
المنقف نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : قیمت افتتاحیه (01 ممکن است) KWD د.ك18.16
المنقف نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : قیمت پایانی (31 ممکن است) KWD د.ك19.42
المنقف نرخ طلای 24 کارات - آوریل : بالاترین قیمت KWD د.ك18.44
المنقف نرخ طلای 24 کارات - آوریل : پایین ترین قیمت KWD د.ك17.78
المنقف نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت میانگین KWD د.ك18.11
المنقف نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت افتتاحیه (01 آوریل) KWD د.ك17.78
المنقف نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت پایانی (30 آوریل) KWD د.ك18.27
المنقف نرخ طلای 24 کارات - مارس : بالاترین قیمت KWD د.ك18.11
المنقف نرخ طلای 24 کارات - مارس : پایین ترین قیمت KWD د.ك17.46
المنقف نرخ طلای 24 کارات - مارس : قیمت میانگین KWD د.ك17.82
المنقف نرخ طلای 24 کارات - مارس : قیمت افتتاحیه (01 مارس) KWD د.ك17.95
المنقف نرخ طلای 24 کارات - مارس : قیمت پایانی (31 مارس) KWD د.ك17.46
المنقف - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 24 عیار

المنقف : نرخ طلای 22 کارات

امروز 19 ژوئن 2021
KWD د.ك16.65
-0.10
تاریخ قیمت تغییر دادن
18 ژوئن 2021 KWD د.ك16.75 KWD د.ك-0.10
17 ژوئن 2021 KWD د.ك16.85 KWD د.ك-0.65
16 ژوئن 2021 KWD د.ك17.50 KWD د.ك+0.00
15 ژوئن 2021 KWD د.ك17.50 KWD د.ك+0.00
14 ژوئن 2021 KWD د.ك17.50 KWD د.ك-0.15
13 ژوئن 2021 KWD د.ك17.65 KWD د.ك+0.00
12 ژوئن 2021 KWD د.ك17.65 KWD د.ك-0.10
11 ژوئن 2021 KWD د.ك17.75 KWD د.ك+0.00
10 ژوئن 2021 KWD د.ك17.75 KWD د.ك+0.00
09 ژوئن 2021 KWD د.ك17.75 KWD د.ك+0.00
المنقف نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : بالاترین قیمت KWD د.ك17.90
المنقف نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : پایین ترین قیمت KWD د.ك16.75
المنقف نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : قیمت میانگین KWD د.ك17.59
المنقف نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : قیمت افتتاحیه (01 ژوئن) KWD د.ك17.90
المنقف نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : قیمت پایانی (18 ژوئن) KWD د.ك16.75
المنقف نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : بالاترین قیمت KWD د.ك17.80
المنقف نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : پایین ترین قیمت KWD د.ك16.65
المنقف نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : قیمت میانگین KWD د.ك17.36
المنقف نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : قیمت افتتاحیه (01 ممکن است) KWD د.ك16.65
المنقف نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : قیمت پایانی (31 ممکن است) KWD د.ك17.80
المنقف نرخ طلای 22 کارات - آوریل : بالاترین قیمت KWD د.ك16.90
المنقف نرخ طلای 22 کارات - آوریل : پایین ترین قیمت KWD د.ك16.30
المنقف نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت میانگین KWD د.ك16.60
المنقف نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت افتتاحیه (01 آوریل) KWD د.ك16.30
المنقف نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت پایانی (30 آوریل) KWD د.ك16.75
المنقف نرخ طلای 22 کارات - مارس : بالاترین قیمت KWD د.ك16.60
المنقف نرخ طلای 22 کارات - مارس : پایین ترین قیمت KWD د.ك16.00
المنقف نرخ طلای 22 کارات - مارس : قیمت میانگین KWD د.ك16.33
المنقف نرخ طلای 22 کارات - مارس : قیمت افتتاحیه (01 مارس) KWD د.ك16.45
المنقف نرخ طلای 22 کارات - مارس : قیمت پایانی (31 مارس) KWD د.ك16.00
المنقف - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 22 عیار