الصحار, عمان : قیمت طلا

الصحار : نرخ طلای 24 کارات

30 نوامبر 2023
OMR ﷼26.10
+0.05
تاریخ قیمت تغییر دادن
29 نوامبر 2023 OMR ﷼26.05 OMR ﷼+0.30
28 نوامبر 2023 OMR ﷼25.75 OMR ﷼+0.00
27 نوامبر 2023 OMR ﷼25.75 OMR ﷼+0.15
26 نوامبر 2023 OMR ﷼25.60 OMR ﷼+0.00
25 نوامبر 2023 OMR ﷼25.60 OMR ﷼+0.10
24 نوامبر 2023 OMR ﷼25.50 OMR ﷼+0.05
23 نوامبر 2023 OMR ﷼25.45 OMR ﷼-0.10
22 نوامبر 2023 OMR ﷼25.55 OMR ﷼-0.05
21 نوامبر 2023 OMR ﷼25.60 OMR ﷼+0.40
20 نوامبر 2023 OMR ﷼25.20 OMR ﷼-0.10
الصحار نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : بالاترین قیمت OMR ﷼26.05
الصحار نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : پایین ترین قیمت OMR ﷼24.75
الصحار نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت میانگین OMR ﷼25.33
الصحار نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت افتتاحیه (01 نوامبر) OMR ﷼25.40
الصحار نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت پایانی (29 نوامبر) OMR ﷼26.05
الصحار نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : بالاترین قیمت OMR ﷼25.65
الصحار نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : پایین ترین قیمت OMR ﷼23.30
الصحار نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت میانگین OMR ﷼24.55
الصحار نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت افتتاحیه (01 اکتبر) OMR ﷼23.65
الصحار نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت پایانی (31 اکتبر) OMR ﷼25.55
الصحار نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : بالاترین قیمت OMR ﷼24.90
الصحار نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : پایین ترین قیمت OMR ﷼23.65
الصحار نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : قیمت میانگین OMR ﷼24.53
الصحار نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : قیمت افتتاحیه (01 سپتامبر) OMR ﷼24.90
الصحار نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : قیمت پایانی (30 سپتامبر) OMR ﷼23.65
الصحار نرخ طلای 24 کارات - مرداد : بالاترین قیمت OMR ﷼25.00
الصحار نرخ طلای 24 کارات - مرداد : پایین ترین قیمت OMR ﷼24.20
الصحار نرخ طلای 24 کارات - مرداد : قیمت میانگین OMR ﷼24.53
الصحار نرخ طلای 24 کارات - مرداد : قیمت افتتاحیه (01 مرداد) OMR ﷼25.00
الصحار نرخ طلای 24 کارات - مرداد : قیمت پایانی (31 مرداد) OMR ﷼24.90
الصحار - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 24 عیار

الصحار : نرخ طلای 22 کارات

30 نوامبر 2023
OMR ﷼24.90
+0.05
تاریخ قیمت تغییر دادن
29 نوامبر 2023 OMR ﷼24.85 OMR ﷼+0.25
28 نوامبر 2023 OMR ﷼24.60 OMR ﷼+0.05
27 نوامبر 2023 OMR ﷼24.55 OMR ﷼+0.10
26 نوامبر 2023 OMR ﷼24.45 OMR ﷼+0.00
25 نوامبر 2023 OMR ﷼24.45 OMR ﷼+0.10
24 نوامبر 2023 OMR ﷼24.35 OMR ﷼+0.00
23 نوامبر 2023 OMR ﷼24.35 OMR ﷼-0.05
22 نوامبر 2023 OMR ﷼24.40 OMR ﷼-0.05
21 نوامبر 2023 OMR ﷼24.45 OMR ﷼+0.35
20 نوامبر 2023 OMR ﷼24.10 OMR ﷼-0.10
الصحار نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : بالاترین قیمت OMR ﷼24.85
الصحار نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : پایین ترین قیمت OMR ﷼23.70
الصحار نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت میانگین OMR ﷼24.21
الصحار نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت افتتاحیه (01 نوامبر) OMR ﷼24.25
الصحار نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت پایانی (29 نوامبر) OMR ﷼24.85
الصحار نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : بالاترین قیمت OMR ﷼24.50
الصحار نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : پایین ترین قیمت OMR ﷼22.35
الصحار نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت میانگین OMR ﷼23.49
الصحار نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت افتتاحیه (01 اکتبر) OMR ﷼22.65
الصحار نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت پایانی (31 اکتبر) OMR ﷼24.40
الصحار نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : بالاترین قیمت OMR ﷼23.80
الصحار نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : پایین ترین قیمت OMR ﷼22.65
الصحار نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : قیمت میانگین OMR ﷼23.47
الصحار نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : قیمت افتتاحیه (01 سپتامبر) OMR ﷼23.80
الصحار نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : قیمت پایانی (30 سپتامبر) OMR ﷼22.65
الصحار نرخ طلای 22 کارات - مرداد : بالاترین قیمت OMR ﷼23.90
الصحار نرخ طلای 22 کارات - مرداد : پایین ترین قیمت OMR ﷼23.15
الصحار نرخ طلای 22 کارات - مرداد : قیمت میانگین OMR ﷼23.48
الصحار نرخ طلای 22 کارات - مرداد : قیمت افتتاحیه (01 مرداد) OMR ﷼23.90
الصحار نرخ طلای 22 کارات - مرداد : قیمت پایانی (31 مرداد) OMR ﷼23.80
الصحار - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 22 عیار