الصحار, عمان : قیمت طلا

الصحار : نرخ طلای 24 کارات

23 ژانویه 2021
OMR ﷼24.71
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
24 ژانویه 2021 OMR ﷼24.71 OMR ﷼+0.00
23 ژانویه 2021 OMR ﷼24.71 OMR ﷼-0.22
22 ژانویه 2021 OMR ﷼24.93 OMR ﷼+0.00
21 ژانویه 2021 OMR ﷼24.93 OMR ﷼+0.27
20 ژانویه 2021 OMR ﷼24.66 OMR ﷼+0.17
19 ژانویه 2021 OMR ﷼24.49 OMR ﷼+0.05
18 ژانویه 2021 OMR ﷼24.44 OMR ﷼+0.06
17 ژانویه 2021 OMR ﷼24.38 OMR ﷼+0.00
16 ژانویه 2021 OMR ﷼24.38 OMR ﷼-0.17
15 ژانویه 2021 OMR ﷼24.55 OMR ﷼+0.00
الصحار نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : بالاترین قیمت OMR ﷼25.86
الصحار نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : پایین ترین قیمت OMR ﷼24.38
الصحار نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت میانگین OMR ﷼24.91
الصحار نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت افتتاحیه (01 ژانویه) OMR ﷼25.20
الصحار نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت پایانی (24 ژانویه) OMR ﷼24.71
الصحار نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : بالاترین قیمت OMR ﷼25.26
الصحار نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : پایین ترین قیمت OMR ﷼24.11
الصحار نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : قیمت میانگین OMR ﷼24.74
الصحار نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : قیمت افتتاحیه (01 دسامبر) OMR ﷼24.11
الصحار نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : قیمت پایانی (31 دسامبر) OMR ﷼25.20
الصحار نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : بالاترین قیمت OMR ﷼25.91
الصحار نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : پایین ترین قیمت OMR ﷼23.67
الصحار نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت میانگین OMR ﷼24.84
الصحار نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت افتتاحیه (01 نوامبر) OMR ﷼25.04
الصحار نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت پایانی (30 نوامبر) OMR ﷼23.67
الصحار نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : بالاترین قیمت OMR ﷼25.64
الصحار نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : پایین ترین قیمت OMR ﷼24.82
الصحار نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت میانگین OMR ﷼25.30
الصحار نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت افتتاحیه (01 اکتبر) OMR ﷼25.26
الصحار نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت پایانی (31 اکتبر) OMR ﷼25.04
الصحار - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 24 عیار

الصحار : نرخ طلای 22 کارات

23 ژانویه 2021
OMR ﷼22.65
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
24 ژانویه 2021 OMR ﷼22.65 OMR ﷼+0.00
23 ژانویه 2021 OMR ﷼22.65 OMR ﷼-0.20
22 ژانویه 2021 OMR ﷼22.85 OMR ﷼+0.00
21 ژانویه 2021 OMR ﷼22.85 OMR ﷼+0.25
20 ژانویه 2021 OMR ﷼22.60 OMR ﷼+0.15
19 ژانویه 2021 OMR ﷼22.45 OMR ﷼+0.05
18 ژانویه 2021 OMR ﷼22.40 OMR ﷼+0.05
17 ژانویه 2021 OMR ﷼22.35 OMR ﷼+0.00
16 ژانویه 2021 OMR ﷼22.35 OMR ﷼-0.15
15 ژانویه 2021 OMR ﷼22.50 OMR ﷼+0.00
الصحار نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : بالاترین قیمت OMR ﷼23.70
الصحار نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : پایین ترین قیمت OMR ﷼22.35
الصحار نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت میانگین OMR ﷼22.83
الصحار نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت افتتاحیه (01 ژانویه) OMR ﷼23.10
الصحار نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت پایانی (24 ژانویه) OMR ﷼22.65
الصحار نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : بالاترین قیمت OMR ﷼23.15
الصحار نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : پایین ترین قیمت OMR ﷼22.10
الصحار نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : قیمت میانگین OMR ﷼22.68
الصحار نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : قیمت افتتاحیه (01 دسامبر) OMR ﷼22.10
الصحار نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : قیمت پایانی (31 دسامبر) OMR ﷼23.10
الصحار نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : بالاترین قیمت OMR ﷼23.75
الصحار نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : پایین ترین قیمت OMR ﷼21.70
الصحار نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت میانگین OMR ﷼22.77
الصحار نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت افتتاحیه (01 نوامبر) OMR ﷼22.95
الصحار نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت پایانی (30 نوامبر) OMR ﷼21.70
الصحار نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : بالاترین قیمت OMR ﷼23.50
الصحار نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : پایین ترین قیمت OMR ﷼22.75
الصحار نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت میانگین OMR ﷼23.19
الصحار نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت افتتاحیه (01 اکتبر) OMR ﷼23.15
الصحار نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت پایانی (31 اکتبر) OMR ﷼22.95
الصحار - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 22 عیار