به عنوان سلیمیه, کویت : قیمت طلا

به عنوان سلیمیه : نرخ طلای 24 کارات

22 ژوئن 2024
KWD د.ك23.35
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
23 ژوئن 2024 KWD د.ك23.35 KWD د.ك+0.00
22 ژوئن 2024 KWD د.ك23.35 KWD د.ك-0.40
21 ژوئن 2024 KWD د.ك23.75 KWD د.ك+0.35
19 ژوئن 2024 KWD د.ك23.40 KWD د.ك+0.00
18 ژوئن 2024 KWD د.ك23.40 KWD د.ك+0.00
17 ژوئن 2024 KWD د.ك23.40 KWD د.ك+0.00
16 ژوئن 2024 KWD د.ك23.40 KWD د.ك+0.00
15 ژوئن 2024 KWD د.ك23.40 KWD د.ك+0.00
14 ژوئن 2024 KWD د.ك23.40 KWD د.ك+0.10
13 ژوئن 2024 KWD د.ك23.30 KWD د.ك-0.15
به عنوان سلیمیه نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : بالاترین قیمت KWD د.ك23.80
به عنوان سلیمیه نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : پایین ترین قیمت KWD د.ك23.10
به عنوان سلیمیه نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : قیمت میانگین KWD د.ك23.43
به عنوان سلیمیه نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : قیمت افتتاحیه (01 ژوئن) KWD د.ك23.45
به عنوان سلیمیه نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : قیمت پایانی (23 ژوئن) KWD د.ك23.35
به عنوان سلیمیه نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : بالاترین قیمت KWD د.ك24.50
به عنوان سلیمیه نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : پایین ترین قیمت KWD د.ك23.25
به عنوان سلیمیه نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : قیمت میانگین KWD د.ك23.75
به عنوان سلیمیه نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : قیمت افتتاحیه (01 ممکن است) KWD د.ك23.35
به عنوان سلیمیه نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : قیمت پایانی (31 ممکن است) KWD د.ك23.65
به عنوان سلیمیه نرخ طلای 24 کارات - آوریل : بالاترین قیمت KWD د.ك24.40
به عنوان سلیمیه نرخ طلای 24 کارات - آوریل : پایین ترین قیمت KWD د.ك22.85
به عنوان سلیمیه نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت میانگین KWD د.ك23.68
به عنوان سلیمیه نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت افتتاحیه (01 آوریل) KWD د.ك22.85
به عنوان سلیمیه نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت پایانی (30 آوریل) KWD د.ك23.25
به عنوان سلیمیه نرخ طلای 24 کارات - مارس : بالاترین قیمت KWD د.ك22.60
به عنوان سلیمیه نرخ طلای 24 کارات - مارس : پایین ترین قیمت KWD د.ك20.75
به عنوان سلیمیه نرخ طلای 24 کارات - مارس : قیمت میانگین KWD د.ك21.88
به عنوان سلیمیه نرخ طلای 24 کارات - مارس : قیمت افتتاحیه (01 مارس) KWD د.ك20.75
به عنوان سلیمیه نرخ طلای 24 کارات - مارس : قیمت پایانی (31 مارس) KWD د.ك22.60
به عنوان سلیمیه - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 24 عیار

به عنوان سلیمیه : نرخ طلای 22 کارات

22 ژوئن 2024
KWD د.ك22.00
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
23 ژوئن 2024 KWD د.ك22.00 KWD د.ك+0.00
22 ژوئن 2024 KWD د.ك22.00 KWD د.ك-0.40
21 ژوئن 2024 KWD د.ك22.40 KWD د.ك+0.40
19 ژوئن 2024 KWD د.ك22.00 KWD د.ك+0.00
18 ژوئن 2024 KWD د.ك22.00 KWD د.ك+0.00
17 ژوئن 2024 KWD د.ك22.00 KWD د.ك+0.00
16 ژوئن 2024 KWD د.ك22.00 KWD د.ك+0.00
15 ژوئن 2024 KWD د.ك22.00 KWD د.ك+0.00
14 ژوئن 2024 KWD د.ك22.00 KWD د.ك+0.00
13 ژوئن 2024 KWD د.ك22.00 KWD د.ك-0.10
به عنوان سلیمیه نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : بالاترین قیمت KWD د.ك22.45
به عنوان سلیمیه نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : پایین ترین قیمت KWD د.ك21.80
به عنوان سلیمیه نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : قیمت میانگین KWD د.ك22.07
به عنوان سلیمیه نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : قیمت افتتاحیه (01 ژوئن) KWD د.ك22.10
به عنوان سلیمیه نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : قیمت پایانی (23 ژوئن) KWD د.ك22.00
به عنوان سلیمیه نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : بالاترین قیمت KWD د.ك23.10
به عنوان سلیمیه نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : پایین ترین قیمت KWD د.ك21.90
به عنوان سلیمیه نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : قیمت میانگین KWD د.ك22.39
به عنوان سلیمیه نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : قیمت افتتاحیه (01 ممکن است) KWD د.ك22.00
به عنوان سلیمیه نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : قیمت پایانی (31 ممکن است) KWD د.ك22.35
به عنوان سلیمیه نرخ طلای 22 کارات - آوریل : بالاترین قیمت KWD د.ك22.90
به عنوان سلیمیه نرخ طلای 22 کارات - آوریل : پایین ترین قیمت KWD د.ك21.45
به عنوان سلیمیه نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت میانگین KWD د.ك22.28
به عنوان سلیمیه نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت افتتاحیه (01 آوریل) KWD د.ك21.45
به عنوان سلیمیه نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت پایانی (30 آوریل) KWD د.ك21.90
به عنوان سلیمیه نرخ طلای 22 کارات - مارس : بالاترین قیمت KWD د.ك21.25
به عنوان سلیمیه نرخ طلای 22 کارات - مارس : پایین ترین قیمت KWD د.ك19.65
به عنوان سلیمیه نرخ طلای 22 کارات - مارس : قیمت میانگین KWD د.ك20.59
به عنوان سلیمیه نرخ طلای 22 کارات - مارس : قیمت افتتاحیه (01 مارس) KWD د.ك19.65
به عنوان سلیمیه نرخ طلای 22 کارات - مارس : قیمت پایانی (31 مارس) KWD د.ك21.25
به عنوان سلیمیه - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 22 عیار