به عنوان سلیمیه, کویت : قیمت طلا

به عنوان سلیمیه : نرخ طلای 24 کارات

10 آوریل 2021
KWD د.ك18.00
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
10 آوریل 2021 KWD د.ك18.00 KWD د.ك+0.00
09 آوریل 2021 KWD د.ك18.00 KWD د.ك+0.00
08 آوریل 2021 KWD د.ك18.00 KWD د.ك+0.11
07 آوریل 2021 KWD د.ك17.89 KWD د.ك+0.00
06 آوریل 2021 KWD د.ك17.89 KWD د.ك+0.00
05 آوریل 2021 KWD د.ك17.89 KWD د.ك+0.00
04 آوریل 2021 KWD د.ك17.89 KWD د.ك+0.00
03 آوریل 2021 KWD د.ك17.89 KWD د.ك+0.00
02 آوریل 2021 KWD د.ك17.89 KWD د.ك+0.11
01 آوریل 2021 KWD د.ك17.78 KWD د.ك+0.32
به عنوان سلیمیه نرخ طلای 24 کارات - آوریل : بالاترین قیمت KWD د.ك18.00
به عنوان سلیمیه نرخ طلای 24 کارات - آوریل : پایین ترین قیمت KWD د.ك17.78
به عنوان سلیمیه نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت میانگین KWD د.ك17.91
به عنوان سلیمیه نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت افتتاحیه (01 آوریل) KWD د.ك17.78
به عنوان سلیمیه نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت پایانی (10 آوریل) KWD د.ك18.00
به عنوان سلیمیه نرخ طلای 24 کارات - مارس : بالاترین قیمت KWD د.ك18.11
به عنوان سلیمیه نرخ طلای 24 کارات - مارس : پایین ترین قیمت KWD د.ك17.46
به عنوان سلیمیه نرخ طلای 24 کارات - مارس : قیمت میانگین KWD د.ك17.82
به عنوان سلیمیه نرخ طلای 24 کارات - مارس : قیمت افتتاحیه (01 مارس) KWD د.ك17.95
به عنوان سلیمیه نرخ طلای 24 کارات - مارس : قیمت پایانی (31 مارس) KWD د.ك17.46
به عنوان سلیمیه نرخ طلای 24 کارات - فوریه : بالاترین قیمت KWD د.ك19.20
به عنوان سلیمیه نرخ طلای 24 کارات - فوریه : پایین ترین قیمت KWD د.ك17.95
به عنوان سلیمیه نرخ طلای 24 کارات - فوریه : قیمت میانگین KWD د.ك18.61
به عنوان سلیمیه نرخ طلای 24 کارات - فوریه : قیمت افتتاحیه (01 فوریه) KWD د.ك19.20
به عنوان سلیمیه نرخ طلای 24 کارات - فوریه : قیمت پایانی (28 فوریه) KWD د.ك17.95
به عنوان سلیمیه نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : بالاترین قیمت KWD د.ك20.02
به عنوان سلیمیه نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : پایین ترین قیمت KWD د.ك18.87
به عنوان سلیمیه نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت میانگین KWD د.ك19.23
به عنوان سلیمیه نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت افتتاحیه (01 ژانویه) KWD د.ك19.42
به عنوان سلیمیه نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت پایانی (31 ژانویه) KWD د.ك19.20
به عنوان سلیمیه - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 24 عیار

به عنوان سلیمیه : نرخ طلای 22 کارات

10 آوریل 2021
KWD د.ك16.50
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
10 آوریل 2021 KWD د.ك16.50 KWD د.ك+0.00
09 آوریل 2021 KWD د.ك16.50 KWD د.ك+0.00
08 آوریل 2021 KWD د.ك16.50 KWD د.ك+0.10
07 آوریل 2021 KWD د.ك16.40 KWD د.ك+0.00
06 آوریل 2021 KWD د.ك16.40 KWD د.ك+0.00
05 آوریل 2021 KWD د.ك16.40 KWD د.ك+0.00
04 آوریل 2021 KWD د.ك16.40 KWD د.ك+0.00
03 آوریل 2021 KWD د.ك16.40 KWD د.ك+0.00
02 آوریل 2021 KWD د.ك16.40 KWD د.ك+0.10
01 آوریل 2021 KWD د.ك16.30 KWD د.ك+0.30
به عنوان سلیمیه نرخ طلای 22 کارات - آوریل : بالاترین قیمت KWD د.ك16.50
به عنوان سلیمیه نرخ طلای 22 کارات - آوریل : پایین ترین قیمت KWD د.ك16.30
به عنوان سلیمیه نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت میانگین KWD د.ك16.42
به عنوان سلیمیه نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت افتتاحیه (01 آوریل) KWD د.ك16.30
به عنوان سلیمیه نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت پایانی (10 آوریل) KWD د.ك16.50
به عنوان سلیمیه نرخ طلای 22 کارات - مارس : بالاترین قیمت KWD د.ك16.60
به عنوان سلیمیه نرخ طلای 22 کارات - مارس : پایین ترین قیمت KWD د.ك16.00
به عنوان سلیمیه نرخ طلای 22 کارات - مارس : قیمت میانگین KWD د.ك16.33
به عنوان سلیمیه نرخ طلای 22 کارات - مارس : قیمت افتتاحیه (01 مارس) KWD د.ك16.45
به عنوان سلیمیه نرخ طلای 22 کارات - مارس : قیمت پایانی (31 مارس) KWD د.ك16.00
به عنوان سلیمیه نرخ طلای 22 کارات - فوریه : بالاترین قیمت KWD د.ك17.60
به عنوان سلیمیه نرخ طلای 22 کارات - فوریه : پایین ترین قیمت KWD د.ك16.45
به عنوان سلیمیه نرخ طلای 22 کارات - فوریه : قیمت میانگین KWD د.ك17.05
به عنوان سلیمیه نرخ طلای 22 کارات - فوریه : قیمت افتتاحیه (01 فوریه) KWD د.ك17.60
به عنوان سلیمیه نرخ طلای 22 کارات - فوریه : قیمت پایانی (28 فوریه) KWD د.ك16.45
به عنوان سلیمیه نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : بالاترین قیمت KWD د.ك18.35
به عنوان سلیمیه نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : پایین ترین قیمت KWD د.ك17.30
به عنوان سلیمیه نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت میانگین KWD د.ك17.63
به عنوان سلیمیه نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت افتتاحیه (01 ژانویه) KWD د.ك17.80
به عنوان سلیمیه نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت پایانی (31 ژانویه) KWD د.ك17.60
به عنوان سلیمیه - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 22 عیار