به عنوان سلیمیه : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

به عنوان سلیمیه : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
آل احمدی 12 آوریل 2021 KWD د.ك48,390.00
آل فهیل 12 آوریل 2021 KWD د.ك48,390.00
الفروانیه 12 آوریل 2021 KWD د.ك48,390.00
آل فینتاس 12 آوریل 2021 KWD د.ك48,390.00
الجهرا 12 آوریل 2021 KWD د.ك48,390.00
المنقف 12 آوریل 2021 KWD د.ك48,390.00
آریقه 12 آوریل 2021 KWD د.ك48,390.00
آر رومیثیا 12 آوریل 2021 KWD د.ك48,390.00
به عنوان سلیمیه 12 آوریل 2021 KWD د.ك48,390.00
هافر آل باطین 12 آوریل 2021 SAR ﷼48,390.00
هاوالی 12 آوریل 2021 KWD د.ك48,390.00
جانوب آس سوره 12 آوریل 2021 KWD د.ك48,390.00
جوبیل 12 آوریل 2021 SAR ﷼48,390.00
شهر کویت 12 آوریل 2021 KWD د.ك48,390.00
صباح آس سلیم 12 آوریل 2021 KWD د.ك48,390.00
به عنوان سلیمیه : قیمت طلای 22 عیار

به عنوان سلیمیه : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
آل احمدی 12 آوریل 2021 KWD د.ك46,040.00
آل فهیل 12 آوریل 2021 KWD د.ك46,040.00
الفروانیه 12 آوریل 2021 KWD د.ك46,040.00
آل فینتاس 12 آوریل 2021 KWD د.ك46,040.00
الجهرا 12 آوریل 2021 KWD د.ك46,040.00
المنقف 12 آوریل 2021 KWD د.ك46,040.00
آریقه 12 آوریل 2021 KWD د.ك46,040.00
آر رومیثیا 12 آوریل 2021 KWD د.ك46,040.00
به عنوان سلیمیه 12 آوریل 2021 KWD د.ك46,040.00
هافر آل باطین 12 آوریل 2021 SAR ﷼46,040.00
هاوالی 12 آوریل 2021 KWD د.ك46,040.00
جانوب آس سوره 12 آوریل 2021 KWD د.ك46,040.00
جوبیل 12 آوریل 2021 SAR ﷼46,040.00
شهر کویت 12 آوریل 2021 KWD د.ك46,040.00
صباح آس سلیم 12 آوریل 2021 KWD د.ك46,040.00
به عنوان سلیمیه : قیمت طلای 22 عیار