به عنوان سلیمیه : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

به عنوان سلیمیه : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
آل احمدی 29 نوامبر 2023 KWD د.ك20.75
آل فهیل 29 نوامبر 2023 KWD د.ك20.75
الفروانیه 29 نوامبر 2023 KWD د.ك20.75
آل فینتاس 29 نوامبر 2023 KWD د.ك20.75
الجهرا 29 نوامبر 2023 KWD د.ك20.75
المنقف 29 نوامبر 2023 KWD د.ك20.75
آریقه 29 نوامبر 2023 KWD د.ك20.75
آر رومیثیا 29 نوامبر 2023 KWD د.ك20.75
به عنوان سلیمیه 29 نوامبر 2023 KWD د.ك20.75
هافر آل باطین 29 نوامبر 2023 SAR ﷼256.00
هاوالی 29 نوامبر 2023 KWD د.ك20.75
جانوب آس سوره 29 نوامبر 2023 KWD د.ك20.75
جوبیل 29 نوامبر 2023 SAR ﷼256.00
شهر کویت 29 نوامبر 2023 KWD د.ك20.75
صباح آس سلیم 29 نوامبر 2023 KWD د.ك20.75
به عنوان سلیمیه : قیمت طلای 22 عیار

به عنوان سلیمیه : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
آل احمدی 29 نوامبر 2023 KWD د.ك19.65
آل فهیل 29 نوامبر 2023 KWD د.ك19.65
الفروانیه 29 نوامبر 2023 KWD د.ك19.65
آل فینتاس 29 نوامبر 2023 KWD د.ك19.65
الجهرا 29 نوامبر 2023 KWD د.ك19.65
المنقف 29 نوامبر 2023 KWD د.ك19.65
آریقه 29 نوامبر 2023 KWD د.ك19.65
آر رومیثیا 29 نوامبر 2023 KWD د.ك19.65
به عنوان سلیمیه 29 نوامبر 2023 KWD د.ك19.65
هافر آل باطین 29 نوامبر 2023 SAR ﷼236.00
هاوالی 29 نوامبر 2023 KWD د.ك19.65
جانوب آس سوره 29 نوامبر 2023 KWD د.ك19.65
جوبیل 29 نوامبر 2023 SAR ﷼236.00
شهر کویت 29 نوامبر 2023 KWD د.ك19.65
صباح آس سلیم 29 نوامبر 2023 KWD د.ك19.65
به عنوان سلیمیه : قیمت طلای 22 عیار