به عنوان سلیمیه : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

به عنوان سلیمیه : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
آل احمدی 29 جولای 2021 KWD د.ك18.71
آل فهیل 29 جولای 2021 KWD د.ك18.71
الفروانیه 29 جولای 2021 KWD د.ك18.71
آل فینتاس 29 جولای 2021 KWD د.ك18.71
الجهرا 29 جولای 2021 KWD د.ك18.71
المنقف 29 جولای 2021 KWD د.ك18.71
آریقه 29 جولای 2021 KWD د.ك18.71
آر رومیثیا 29 جولای 2021 KWD د.ك18.71
به عنوان سلیمیه 29 جولای 2021 KWD د.ك18.71
هافر آل باطین 29 جولای 2021 SAR ﷼231.29
هاوالی 29 جولای 2021 KWD د.ك18.71
جانوب آس سوره 29 جولای 2021 KWD د.ك18.71
جوبیل 29 جولای 2021 SAR ﷼231.29
شهر کویت 29 جولای 2021 KWD د.ك18.71
صباح آس سلیم 29 جولای 2021 KWD د.ك18.71
به عنوان سلیمیه : قیمت طلای 22 عیار

به عنوان سلیمیه : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
آل احمدی 29 جولای 2021 KWD د.ك17.15
آل فهیل 29 جولای 2021 KWD د.ك17.15
الفروانیه 29 جولای 2021 KWD د.ك17.15
آل فینتاس 29 جولای 2021 KWD د.ك17.15
الجهرا 29 جولای 2021 KWD د.ك17.15
المنقف 29 جولای 2021 KWD د.ك17.15
آریقه 29 جولای 2021 KWD د.ك17.15
آر رومیثیا 29 جولای 2021 KWD د.ك17.15
به عنوان سلیمیه 29 جولای 2021 KWD د.ك17.15
هافر آل باطین 29 جولای 2021 SAR ﷼212.00
هاوالی 29 جولای 2021 KWD د.ك17.15
جانوب آس سوره 29 جولای 2021 KWD د.ك17.15
جوبیل 29 جولای 2021 SAR ﷼212.00
شهر کویت 29 جولای 2021 KWD د.ك17.15
صباح آس سلیم 29 جولای 2021 KWD د.ك17.15
به عنوان سلیمیه : قیمت طلای 22 عیار