روویس, متحد عربی امارات : قیمت طلا

روویس : 24 کارات طلا نرخ

امروز 26 اکتبر 2020
AED د.إ235.93
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
25 اکتبر 2020 AED د.إ235.93 AED د.إ+0.00
24 اکتبر 2020 AED د.إ235.93 AED د.إ-0.54
23 اکتبر 2020 AED د.إ236.47 AED د.إ+0.27
22 اکتبر 2020 AED د.إ236.20 AED د.إ-3.00
21 اکتبر 2020 AED د.إ239.20 AED د.إ+3.27
20 اکتبر 2020 AED د.إ235.93 AED د.إ-1.09
19 اکتبر 2020 AED د.إ237.02 AED د.إ+1.09
18 اکتبر 2020 AED د.إ235.93 AED د.إ+0.00
17 اکتبر 2020 AED د.إ235.93 AED د.إ-0.81
16 اکتبر 2020 AED د.إ236.74 AED د.إ+0.81
روویس 24 کارات طلا نرخ - اکتبر : بالاترین قیمت AED د.إ239.74
روویس 24 کارات طلا نرخ - اکتبر : کمترین قیمت قیمت AED د.إ233.74
روویس 24 کارات طلا نرخ - اکتبر : متوسط u200bu200b قیمت AED د.إ236.70
روویس 24 کارات طلا نرخ - اکتبر : افتتاح قیمت (01 اکتبر) AED د.إ236.20
روویس 24 کارات طلا نرخ - اکتبر : بسته شدن قیمت (25 اکتبر) AED د.إ235.93
روویس 24 کارات طلا نرخ - سپتامبر : بالاترین قیمت AED د.إ246.02
روویس 24 کارات طلا نرخ - سپتامبر : کمترین قیمت قیمت AED د.إ231.02
روویس 24 کارات طلا نرخ - سپتامبر : متوسط u200bu200b قیمت AED د.إ238.70
روویس 24 کارات طلا نرخ - سپتامبر : افتتاح قیمت (01 سپتامبر) AED د.إ246.02
روویس 24 کارات طلا نرخ - سپتامبر : بسته شدن قیمت (30 سپتامبر) AED د.إ233.74
روویس 24 کارات طلا نرخ - اوت : بالاترین قیمت AED د.إ254.47
روویس 24 کارات طلا نرخ - اوت : کمترین قیمت قیمت AED د.إ238.38
روویس 24 کارات طلا نرخ - اوت : متوسط u200bu200b قیمت AED د.إ244.68
روویس 24 کارات طلا نرخ - اوت : افتتاح قیمت (04 اوت) AED د.إ245.20
روویس 24 کارات طلا نرخ - اوت : بسته شدن قیمت (31 اوت) AED د.إ244.38
روویس 24 کارات طلا نرخ - جولای : بالاترین قیمت AED د.إ244.65
روویس 24 کارات طلا نرخ - جولای : کمترین قیمت قیمت AED د.إ219.29
روویس 24 کارات طلا نرخ - جولای : متوسط u200bu200b قیمت AED د.إ227.89
روویس 24 کارات طلا نرخ - جولای : افتتاح قیمت (01 جولای) AED د.إ221.20
روویس 24 کارات طلا نرخ - جولای : بسته شدن قیمت (31 جولای) AED د.إ244.65
روویس - همه شهرها نزدیک : 24 کارات طلا قیمت

روویس : 22 کارات طلا نرخ

امروز 26 اکتبر 2020
AED د.إ216.25
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
25 اکتبر 2020 AED د.إ216.25 AED د.إ+0.00
24 اکتبر 2020 AED د.إ216.25 AED د.إ-0.50
23 اکتبر 2020 AED د.إ216.75 AED د.إ+0.25
22 اکتبر 2020 AED د.إ216.50 AED د.إ-2.75
21 اکتبر 2020 AED د.إ219.25 AED د.إ+3.00
20 اکتبر 2020 AED د.إ216.25 AED د.إ-1.00
19 اکتبر 2020 AED د.إ217.25 AED د.إ+1.00
18 اکتبر 2020 AED د.إ216.25 AED د.إ+0.00
17 اکتبر 2020 AED د.إ216.25 AED د.إ-0.75
16 اکتبر 2020 AED د.إ217.00 AED د.إ+0.75
روویس 22 کارات طلا نرخ - اکتبر : بالاترین قیمت AED د.إ219.75
روویس 22 کارات طلا نرخ - اکتبر : کمترین قیمت قیمت AED د.إ214.25
روویس 22 کارات طلا نرخ - اکتبر : متوسط u200bu200b قیمت AED د.إ216.96
روویس 22 کارات طلا نرخ - اکتبر : افتتاح قیمت (01 اکتبر) AED د.إ216.50
روویس 22 کارات طلا نرخ - اکتبر : بسته شدن قیمت (25 اکتبر) AED د.إ216.25
روویس 22 کارات طلا نرخ - سپتامبر : بالاترین قیمت AED د.إ225.50
روویس 22 کارات طلا نرخ - سپتامبر : کمترین قیمت قیمت AED د.إ211.75
روویس 22 کارات طلا نرخ - سپتامبر : متوسط u200bu200b قیمت AED د.إ218.79
روویس 22 کارات طلا نرخ - سپتامبر : افتتاح قیمت (01 سپتامبر) AED د.إ225.50
روویس 22 کارات طلا نرخ - سپتامبر : بسته شدن قیمت (30 سپتامبر) AED د.إ214.25
روویس 22 کارات طلا نرخ - اوت : بالاترین قیمت AED د.إ233.25
روویس 22 کارات طلا نرخ - اوت : کمترین قیمت قیمت AED د.إ218.50
روویس 22 کارات طلا نرخ - اوت : متوسط u200bu200b قیمت AED د.إ224.28
روویس 22 کارات طلا نرخ - اوت : افتتاح قیمت (04 اوت) AED د.إ224.75
روویس 22 کارات طلا نرخ - اوت : بسته شدن قیمت (31 اوت) AED د.إ224.00
روویس 22 کارات طلا نرخ - جولای : بالاترین قیمت AED د.إ224.25
روویس 22 کارات طلا نرخ - جولای : کمترین قیمت قیمت AED د.إ201.00
روویس 22 کارات طلا نرخ - جولای : متوسط u200bu200b قیمت AED د.إ208.89
روویس 22 کارات طلا نرخ - جولای : افتتاح قیمت (01 جولای) AED د.إ202.75
روویس 22 کارات طلا نرخ - جولای : بسته شدن قیمت (31 جولای) AED د.إ224.25
روویس - همه شهرها نزدیک : 22 کارات طلا قیمت