روویس : طلا قیمت در همه نزدیک شهرها

روویس : 24 کارات طلا نرخ در همه نزدیک شهرها

شهر تاریخ قیمت
آلی 20 اکتبر 2020 BHD .د.ب24.33
ابوظبی شهر 20 اکتبر 2020 AED د.إ235.93
عجمان شهر 20 اکتبر 2020 AED د.إ235.93
آل عین 20 اکتبر 2020 AED د.إ235.93
آل خور 20 اکتبر 2020 QAR ﷼238.93
آل خانم 20 اکتبر 2020 AED د.إ235.93
آل مالکیه 20 اکتبر 2020 BHD .د.ب24.33
آل کوئز 20 اکتبر 2020 AED د.إ235.93
آل رایان 20 اکتبر 2020 QAR ﷼238.93
آل واکره 20 اکتبر 2020 QAR ﷼238.93
دوحه 20 اکتبر 2020 QAR ﷼238.93
دبی شهر 20 اکتبر 2020 AED د.إ235.93
غیاثی 20 اکتبر 2020 AED د.إ235.93
حمد شهرک 20 اکتبر 2020 BHD .د.ب24.33
Isa Town 20 اکتبر 2020 BHD .د.ب24.33
جبل علی 20 اکتبر 2020 AED د.إ235.93
لیوا واحه 20 اکتبر 2020 AED د.إ235.93
مدینات زید 20 اکتبر 2020 AED د.إ235.93
ریفا 20 اکتبر 2020 BHD .د.ب24.33
روویس 20 اکتبر 2020 AED د.إ235.93
شارجه شهر 20 اکتبر 2020 AED د.إ235.93
سیترا 20 اکتبر 2020 BHD .د.ب24.33
ام سلام محمد 20 اکتبر 2020 QAR ﷼238.93
روویس : 22 کارات طلا قیمت

روویس : 22 کارات طلا نرخ در همه نزدیک شهرها

شهر تاریخ قیمت
آلی 20 اکتبر 2020 BHD .د.ب22.30
ابوظبی شهر 20 اکتبر 2020 AED د.إ216.25
عجمان شهر 20 اکتبر 2020 AED د.إ216.25
آل عین 20 اکتبر 2020 AED د.إ216.25
آل خور 20 اکتبر 2020 QAR ﷼219.00
آل خانم 20 اکتبر 2020 AED د.إ216.25
آل مالکیه 20 اکتبر 2020 BHD .د.ب22.30
آل کوئز 20 اکتبر 2020 AED د.إ216.25
آل رایان 20 اکتبر 2020 QAR ﷼219.00
آل واکره 20 اکتبر 2020 QAR ﷼219.00
دوحه 20 اکتبر 2020 QAR ﷼219.00
دبی شهر 20 اکتبر 2020 AED د.إ216.25
غیاثی 20 اکتبر 2020 AED د.إ216.25
حمد شهرک 20 اکتبر 2020 BHD .د.ب22.30
Isa Town 20 اکتبر 2020 BHD .د.ب22.30
جبل علی 20 اکتبر 2020 AED د.إ216.25
لیوا واحه 20 اکتبر 2020 AED د.إ216.25
مدینات زید 20 اکتبر 2020 AED د.إ216.25
ریفا 20 اکتبر 2020 BHD .د.ب22.30
روویس 20 اکتبر 2020 AED د.إ216.25
شارجه شهر 20 اکتبر 2020 AED د.إ216.25
سیترا 20 اکتبر 2020 BHD .د.ب22.30
ام سلام محمد 20 اکتبر 2020 QAR ﷼219.00
روویس : 22 کارات طلا قیمت