روایس : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

روایس : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
عالی 07 مرداد 2022 BHD .د.ب22.10
شهر ابوظبی 06 مرداد 2022 AED د.إ215.25
شهر عجمان 06 مرداد 2022 AED د.إ215.25
العین 06 مرداد 2022 AED د.إ215.25
الخور 07 مرداد 2022 QAR ﷼219.00
خانم 06 مرداد 2022 AED د.إ215.25
مالکیه 07 مرداد 2022 BHD .د.ب22.10
الکوئز 06 مرداد 2022 AED د.إ215.25
الریان 07 مرداد 2022 QAR ﷼219.00
الوکره 07 مرداد 2022 QAR ﷼219.00
دوحه 07 مرداد 2022 QAR ﷼219.00
شهر دبی 06 مرداد 2022 AED د.إ215.25
غیاثی 06 مرداد 2022 AED د.إ215.25
شهرک حمد 07 مرداد 2022 BHD .د.ب22.10
شهر ایسا 07 مرداد 2022 BHD .د.ب22.10
جبل علی 06 مرداد 2022 AED د.إ215.25
واحه لیوا 06 مرداد 2022 AED د.إ215.25
مادینات زاید 06 مرداد 2022 AED د.إ215.25
ریفا 07 مرداد 2022 BHD .د.ب22.10
روایس 06 مرداد 2022 AED د.إ215.25
شهر شارجه 06 مرداد 2022 AED د.إ215.25
سیترا 07 مرداد 2022 BHD .د.ب22.10
ام صلال محمد 07 مرداد 2022 QAR ﷼219.00
روایس : قیمت طلای 22 عیار

روایس : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
عالی 07 مرداد 2022 BHD .د.ب20.90
شهر ابوظبی 06 مرداد 2022 AED د.إ202.00
شهر عجمان 06 مرداد 2022 AED د.إ202.00
العین 06 مرداد 2022 AED د.إ202.00
الخور 07 مرداد 2022 QAR ﷼207.00
خانم 06 مرداد 2022 AED د.إ202.00
مالکیه 07 مرداد 2022 BHD .د.ب20.90
الکوئز 06 مرداد 2022 AED د.إ202.00
الریان 07 مرداد 2022 QAR ﷼207.00
الوکره 07 مرداد 2022 QAR ﷼207.00
دوحه 07 مرداد 2022 QAR ﷼207.00
شهر دبی 06 مرداد 2022 AED د.إ202.00
غیاثی 06 مرداد 2022 AED د.إ202.00
شهرک حمد 07 مرداد 2022 BHD .د.ب20.90
شهر ایسا 07 مرداد 2022 BHD .د.ب20.90
جبل علی 06 مرداد 2022 AED د.إ202.00
واحه لیوا 06 مرداد 2022 AED د.إ202.00
مادینات زاید 06 مرداد 2022 AED د.إ202.00
ریفا 07 مرداد 2022 BHD .د.ب20.90
روایس 06 مرداد 2022 AED د.إ202.00
شهر شارجه 06 مرداد 2022 AED د.إ202.00
سیترا 07 مرداد 2022 BHD .د.ب20.90
ام صلال محمد 07 مرداد 2022 QAR ﷼207.00
روایس : قیمت طلای 22 عیار