روایس : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

روایس : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
عالی 22 ممکن است 2024 BHD .د.ب29.80
شهر ابوظبی 22 ممکن است 2024 AED د.إ292.00
شهر عجمان 22 ممکن است 2024 AED د.إ292.00
العین 22 ممکن است 2024 AED د.إ292.00
الخور 22 ممکن است 2024 QAR ﷼291.00
خانم 22 ممکن است 2024 AED د.إ292.00
مالکیه 22 ممکن است 2024 BHD .د.ب29.80
الکوئز 22 ممکن است 2024 AED د.إ292.00
الریان 22 ممکن است 2024 QAR ﷼291.00
الوکره 22 ممکن است 2024 QAR ﷼291.00
دوحه 22 ممکن است 2024 QAR ﷼291.00
شهر دبی 22 ممکن است 2024 AED د.إ292.00
غیاثی 22 ممکن است 2024 AED د.إ292.00
شهرک حمد 22 ممکن است 2024 BHD .د.ب29.80
شهر ایسا 22 ممکن است 2024 BHD .د.ب29.80
جبل علی 22 ممکن است 2024 AED د.إ292.00
واحه لیوا 22 ممکن است 2024 AED د.إ292.00
مادینات زاید 22 ممکن است 2024 AED د.إ292.00
ریفا 22 ممکن است 2024 BHD .د.ب29.80
روایس 22 ممکن است 2024 AED د.إ292.00
شهر شارجه 22 ممکن است 2024 AED د.إ292.00
سیترا 22 ممکن است 2024 BHD .د.ب29.80
ام صلال محمد 22 ممکن است 2024 QAR ﷼291.00
روایس : قیمت طلای 22 عیار

روایس : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
عالی 22 ممکن است 2024 BHD .د.ب27.90
شهر ابوظبی 22 ممکن است 2024 AED د.إ270.25
شهر عجمان 22 ممکن است 2024 AED د.إ270.25
العین 22 ممکن است 2024 AED د.إ270.25
الخور 22 ممکن است 2024 QAR ﷼273.00
خانم 22 ممکن است 2024 AED د.إ270.25
مالکیه 22 ممکن است 2024 BHD .د.ب27.90
الکوئز 22 ممکن است 2024 AED د.إ270.25
الریان 22 ممکن است 2024 QAR ﷼273.00
الوکره 22 ممکن است 2024 QAR ﷼273.00
دوحه 22 ممکن است 2024 QAR ﷼273.00
شهر دبی 22 ممکن است 2024 AED د.إ270.25
غیاثی 22 ممکن است 2024 AED د.إ270.25
شهرک حمد 22 ممکن است 2024 BHD .د.ب27.90
شهر ایسا 22 ممکن است 2024 BHD .د.ب27.90
جبل علی 22 ممکن است 2024 AED د.إ270.25
واحه لیوا 22 ممکن است 2024 AED د.إ270.25
مادینات زاید 22 ممکن است 2024 AED د.إ270.25
ریفا 22 ممکن است 2024 BHD .د.ب27.90
روایس 22 ممکن است 2024 AED د.إ270.25
شهر شارجه 22 ممکن است 2024 AED د.إ270.25
سیترا 22 ممکن است 2024 BHD .د.ب27.90
ام صلال محمد 22 ممکن است 2024 QAR ﷼273.00
روایس : قیمت طلای 22 عیار