روایس : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

روایس : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
عالی 29 جولای 2021 BHD .د.ب23.46
شهر ابوظبی 29 جولای 2021 AED د.إ226.93
شهر عجمان 29 جولای 2021 AED د.إ226.93
العین 29 جولای 2021 AED د.إ226.93
الخور 29 جولای 2021 QAR ﷼231.29
خانم 29 جولای 2021 AED د.إ226.93
مالکیه 29 جولای 2021 BHD .د.ب23.46
الکوئز 29 جولای 2021 AED د.إ226.93
الریان 29 جولای 2021 QAR ﷼231.29
الوکره 29 جولای 2021 QAR ﷼231.29
دوحه 29 جولای 2021 QAR ﷼231.29
شهر دبی 29 جولای 2021 AED د.إ226.93
غیاثی 29 جولای 2021 AED د.إ226.93
شهرک حمد 29 جولای 2021 BHD .د.ب23.46
شهر ایسا 29 جولای 2021 BHD .د.ب23.46
جبل علی 29 جولای 2021 AED د.إ226.93
واحه لیوا 29 جولای 2021 AED د.إ226.93
مادینات زاید 29 جولای 2021 AED د.إ226.93
ریفا 29 جولای 2021 BHD .د.ب23.46
روایس 29 جولای 2021 AED د.إ226.93
شهر شارجه 29 جولای 2021 AED د.إ226.93
سیترا 29 جولای 2021 BHD .د.ب23.46
ام صلال محمد 29 جولای 2021 QAR ﷼231.29
روایس : قیمت طلای 22 عیار

روایس : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
عالی 29 جولای 2021 BHD .د.ب21.50
شهر ابوظبی 29 جولای 2021 AED د.إ208.00
شهر عجمان 29 جولای 2021 AED د.إ208.00
العین 29 جولای 2021 AED د.إ208.00
الخور 29 جولای 2021 QAR ﷼212.00
خانم 29 جولای 2021 AED د.إ208.00
مالکیه 29 جولای 2021 BHD .د.ب21.50
الکوئز 29 جولای 2021 AED د.إ208.00
الریان 29 جولای 2021 QAR ﷼212.00
الوکره 29 جولای 2021 QAR ﷼212.00
دوحه 29 جولای 2021 QAR ﷼212.00
شهر دبی 29 جولای 2021 AED د.إ208.00
غیاثی 29 جولای 2021 AED د.إ208.00
شهرک حمد 29 جولای 2021 BHD .د.ب21.50
شهر ایسا 29 جولای 2021 BHD .د.ب21.50
جبل علی 29 جولای 2021 AED د.إ208.00
واحه لیوا 29 جولای 2021 AED د.إ208.00
مادینات زاید 29 جولای 2021 AED د.إ208.00
ریفا 29 جولای 2021 BHD .د.ب21.50
روایس 29 جولای 2021 AED د.إ208.00
شهر شارجه 29 جولای 2021 AED د.إ208.00
سیترا 29 جولای 2021 BHD .د.ب21.50
ام صلال محمد 29 جولای 2021 QAR ﷼212.00
روایس : قیمت طلای 22 عیار