روایس : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

روایس : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
عالی 11 آوریل 2021 BHD .د.ب22.37
شهر ابوظبی 10 آوریل 2021 AED د.إ216.56
شهر عجمان 10 آوریل 2021 AED د.إ216.56
العین 10 آوریل 2021 AED د.إ216.56
الخور 09 آوریل 2021 QAR ﷼221.47
خانم 10 آوریل 2021 AED د.إ216.56
مالکیه 11 آوریل 2021 BHD .د.ب22.37
الکوئز 10 آوریل 2021 AED د.إ216.56
الریان 09 آوریل 2021 QAR ﷼221.47
الوکره 09 آوریل 2021 QAR ﷼221.47
دوحه 09 آوریل 2021 QAR ﷼221.47
شهر دبی 10 آوریل 2021 AED د.إ216.56
غیاثی 10 آوریل 2021 AED د.إ216.56
شهرک حمد 11 آوریل 2021 BHD .د.ب22.37
شهر ایسا 11 آوریل 2021 BHD .د.ب22.37
جبل علی 10 آوریل 2021 AED د.إ216.56
واحه لیوا 10 آوریل 2021 AED د.إ216.56
مادینات زاید 10 آوریل 2021 AED د.إ216.56
ریفا 11 آوریل 2021 BHD .د.ب22.37
روایس 10 آوریل 2021 AED د.إ216.56
شهر شارجه 10 آوریل 2021 AED د.إ216.56
سیترا 11 آوریل 2021 BHD .د.ب22.37
ام صلال محمد 09 آوریل 2021 QAR ﷼221.47
روایس : قیمت طلای 22 عیار

روایس : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
عالی 11 آوریل 2021 BHD .د.ب20.50
شهر ابوظبی 10 آوریل 2021 AED د.إ198.50
شهر عجمان 10 آوریل 2021 AED د.إ198.50
العین 10 آوریل 2021 AED د.إ198.50
الخور 09 آوریل 2021 QAR ﷼203.00
خانم 10 آوریل 2021 AED د.إ198.50
مالکیه 11 آوریل 2021 BHD .د.ب20.50
الکوئز 10 آوریل 2021 AED د.إ198.50
الریان 09 آوریل 2021 QAR ﷼203.00
الوکره 09 آوریل 2021 QAR ﷼203.00
دوحه 09 آوریل 2021 QAR ﷼203.00
شهر دبی 10 آوریل 2021 AED د.إ198.50
غیاثی 10 آوریل 2021 AED د.إ198.50
شهرک حمد 11 آوریل 2021 BHD .د.ب20.50
شهر ایسا 11 آوریل 2021 BHD .د.ب20.50
جبل علی 10 آوریل 2021 AED د.إ198.50
واحه لیوا 10 آوریل 2021 AED د.إ198.50
مادینات زاید 10 آوریل 2021 AED د.إ198.50
ریفا 11 آوریل 2021 BHD .د.ب20.50
روایس 10 آوریل 2021 AED د.إ198.50
شهر شارجه 10 آوریل 2021 AED د.إ198.50
سیترا 11 آوریل 2021 BHD .د.ب20.50
ام صلال محمد 09 آوریل 2021 QAR ﷼203.00
روایس : قیمت طلای 22 عیار