روایس : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

روایس : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
عالی 28 ژانویه 2021 BHD .د.ب23.46
شهر ابوظبی 28 ژانویه 2021 AED د.إ228.29
شهر عجمان 28 ژانویه 2021 AED د.إ228.29
العین 28 ژانویه 2021 AED د.إ228.29
الخور 28 ژانویه 2021 QAR ﷼231.29
خانم 28 ژانویه 2021 AED د.إ228.29
مالکیه 28 ژانویه 2021 BHD .د.ب23.46
الکوئز 28 ژانویه 2021 AED د.إ228.29
الریان 28 ژانویه 2021 QAR ﷼231.29
الوکره 28 ژانویه 2021 QAR ﷼231.29
دوحه 28 ژانویه 2021 QAR ﷼231.29
شهر دبی 28 ژانویه 2021 AED د.إ228.29
غیاثی 28 ژانویه 2021 AED د.إ228.29
شهرک حمد 28 ژانویه 2021 BHD .د.ب23.46
شهر ایسا 28 ژانویه 2021 BHD .د.ب23.46
جبل علی 28 ژانویه 2021 AED د.إ228.29
واحه لیوا 28 ژانویه 2021 AED د.إ228.29
مادینات زاید 28 ژانویه 2021 AED د.إ228.29
ریفا 28 ژانویه 2021 BHD .د.ب23.46
روایس 28 ژانویه 2021 AED د.إ228.29
شهر شارجه 28 ژانویه 2021 AED د.إ228.29
سیترا 28 ژانویه 2021 BHD .د.ب23.46
ام صلال محمد 28 ژانویه 2021 QAR ﷼231.29
روایس : قیمت طلای 22 عیار

روایس : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
عالی 28 ژانویه 2021 BHD .د.ب21.50
شهر ابوظبی 28 ژانویه 2021 AED د.إ209.25
شهر عجمان 28 ژانویه 2021 AED د.إ209.25
العین 28 ژانویه 2021 AED د.إ209.25
الخور 28 ژانویه 2021 QAR ﷼212.00
خانم 28 ژانویه 2021 AED د.إ209.25
مالکیه 28 ژانویه 2021 BHD .د.ب21.50
الکوئز 28 ژانویه 2021 AED د.إ209.25
الریان 28 ژانویه 2021 QAR ﷼212.00
الوکره 28 ژانویه 2021 QAR ﷼212.00
دوحه 28 ژانویه 2021 QAR ﷼212.00
شهر دبی 28 ژانویه 2021 AED د.إ209.25
غیاثی 28 ژانویه 2021 AED د.إ209.25
شهرک حمد 28 ژانویه 2021 BHD .د.ب21.50
شهر ایسا 28 ژانویه 2021 BHD .د.ب21.50
جبل علی 28 ژانویه 2021 AED د.إ209.25
واحه لیوا 28 ژانویه 2021 AED د.إ209.25
مادینات زاید 28 ژانویه 2021 AED د.إ209.25
ریفا 28 ژانویه 2021 BHD .د.ب21.50
روایس 28 ژانویه 2021 AED د.إ209.25
شهر شارجه 28 ژانویه 2021 AED د.إ209.25
سیترا 28 ژانویه 2021 BHD .د.ب21.50
ام صلال محمد 28 ژانویه 2021 QAR ﷼212.00
روایس : قیمت طلای 22 عیار