روایس : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

روایس : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
عالی 17 اکتبر 2021 BHD .د.ب22.69
شهر ابوظبی 17 اکتبر 2021 AED د.إ219.29
شهر عجمان 17 اکتبر 2021 AED د.إ219.29
العین 17 اکتبر 2021 AED د.إ219.29
الخور 17 اکتبر 2021 QAR ﷼224.20
خانم 17 اکتبر 2021 AED د.إ219.29
مالکیه 17 اکتبر 2021 BHD .د.ب22.69
الکوئز 17 اکتبر 2021 AED د.إ219.29
الریان 17 اکتبر 2021 QAR ﷼224.20
الوکره 17 اکتبر 2021 QAR ﷼224.20
دوحه 17 اکتبر 2021 QAR ﷼224.20
شهر دبی 17 اکتبر 2021 AED د.إ219.29
غیاثی 17 اکتبر 2021 AED د.إ219.29
شهرک حمد 17 اکتبر 2021 BHD .د.ب22.69
شهر ایسا 17 اکتبر 2021 BHD .د.ب22.69
جبل علی 17 اکتبر 2021 AED د.إ219.29
واحه لیوا 17 اکتبر 2021 AED د.إ219.29
مادینات زاید 17 اکتبر 2021 AED د.إ219.29
ریفا 17 اکتبر 2021 BHD .د.ب22.69
روایس 17 اکتبر 2021 AED د.إ219.29
شهر شارجه 17 اکتبر 2021 AED د.إ219.29
سیترا 17 اکتبر 2021 BHD .د.ب22.69
ام صلال محمد 17 اکتبر 2021 QAR ﷼224.20
روایس : قیمت طلای 22 عیار

روایس : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
عالی 17 اکتبر 2021 BHD .د.ب20.80
شهر ابوظبی 17 اکتبر 2021 AED د.إ201.00
شهر عجمان 17 اکتبر 2021 AED د.إ201.00
العین 17 اکتبر 2021 AED د.إ201.00
الخور 17 اکتبر 2021 QAR ﷼205.50
خانم 17 اکتبر 2021 AED د.إ201.00
مالکیه 17 اکتبر 2021 BHD .د.ب20.80
الکوئز 17 اکتبر 2021 AED د.إ201.00
الریان 17 اکتبر 2021 QAR ﷼205.50
الوکره 17 اکتبر 2021 QAR ﷼205.50
دوحه 17 اکتبر 2021 QAR ﷼205.50
شهر دبی 17 اکتبر 2021 AED د.إ201.00
غیاثی 17 اکتبر 2021 AED د.إ201.00
شهرک حمد 17 اکتبر 2021 BHD .د.ب20.80
شهر ایسا 17 اکتبر 2021 BHD .د.ب20.80
جبل علی 17 اکتبر 2021 AED د.إ201.00
واحه لیوا 17 اکتبر 2021 AED د.إ201.00
مادینات زاید 17 اکتبر 2021 AED د.إ201.00
ریفا 17 اکتبر 2021 BHD .د.ب20.80
روایس 17 اکتبر 2021 AED د.إ201.00
شهر شارجه 17 اکتبر 2021 AED د.إ201.00
سیترا 17 اکتبر 2021 BHD .د.ب20.80
ام صلال محمد 17 اکتبر 2021 QAR ﷼205.50
روایس : قیمت طلای 22 عیار