روایس : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

روایس : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
عالی 30 نوامبر 2023 BHD .د.ب25.40
شهر ابوظبی 30 نوامبر 2023 AED د.إ247.25
شهر عجمان 30 نوامبر 2023 AED د.إ247.25
العین 30 نوامبر 2023 AED د.إ247.25
الخور 29 نوامبر 2023 QAR ﷼250.00
خانم 30 نوامبر 2023 AED د.إ247.25
مالکیه 30 نوامبر 2023 BHD .د.ب25.40
الکوئز 30 نوامبر 2023 AED د.إ247.25
الریان 29 نوامبر 2023 QAR ﷼250.00
الوکره 29 نوامبر 2023 QAR ﷼250.00
دوحه 29 نوامبر 2023 QAR ﷼250.00
شهر دبی 30 نوامبر 2023 AED د.إ247.25
غیاثی 30 نوامبر 2023 AED د.إ247.25
شهرک حمد 30 نوامبر 2023 BHD .د.ب25.40
شهر ایسا 30 نوامبر 2023 BHD .د.ب25.40
جبل علی 30 نوامبر 2023 AED د.إ247.25
واحه لیوا 30 نوامبر 2023 AED د.إ247.25
مادینات زاید 30 نوامبر 2023 AED د.إ247.25
ریفا 30 نوامبر 2023 BHD .د.ب25.40
روایس 30 نوامبر 2023 AED د.إ247.25
شهر شارجه 30 نوامبر 2023 AED د.إ247.25
سیترا 30 نوامبر 2023 BHD .د.ب25.40
ام صلال محمد 29 نوامبر 2023 QAR ﷼250.00
روایس : قیمت طلای 22 عیار

روایس : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
عالی 30 نوامبر 2023 BHD .د.ب23.90
شهر ابوظبی 30 نوامبر 2023 AED د.إ229.00
شهر عجمان 30 نوامبر 2023 AED د.إ229.00
العین 30 نوامبر 2023 AED د.إ229.00
الخور 29 نوامبر 2023 QAR ﷼235.50
خانم 30 نوامبر 2023 AED د.إ229.00
مالکیه 30 نوامبر 2023 BHD .د.ب23.90
الکوئز 30 نوامبر 2023 AED د.إ229.00
الریان 29 نوامبر 2023 QAR ﷼235.50
الوکره 29 نوامبر 2023 QAR ﷼235.50
دوحه 29 نوامبر 2023 QAR ﷼235.50
شهر دبی 30 نوامبر 2023 AED د.إ229.00
غیاثی 30 نوامبر 2023 AED د.إ229.00
شهرک حمد 30 نوامبر 2023 BHD .د.ب23.90
شهر ایسا 30 نوامبر 2023 BHD .د.ب23.90
جبل علی 30 نوامبر 2023 AED د.إ229.00
واحه لیوا 30 نوامبر 2023 AED د.إ229.00
مادینات زاید 30 نوامبر 2023 AED د.إ229.00
ریفا 30 نوامبر 2023 BHD .د.ب23.90
روایس 30 نوامبر 2023 AED د.إ229.00
شهر شارجه 30 نوامبر 2023 AED د.إ229.00
سیترا 30 نوامبر 2023 BHD .د.ب23.90
ام صلال محمد 29 نوامبر 2023 QAR ﷼235.50
روایس : قیمت طلای 22 عیار