روایس : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

روایس : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

روایس : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
عالی 19 ژانویه 2022 BHD .د.ب23.57
شهر ابوظبی 19 ژانویه 2022 AED د.إ226.38
شهر عجمان 19 ژانویه 2022 AED د.إ226.38
العین 19 ژانویه 2022 AED د.إ226.38
الخور 19 ژانویه 2022 QAR ﷼232.38
خانم 19 ژانویه 2022 AED د.إ226.38
مالکیه 19 ژانویه 2022 BHD .د.ب23.57
الکوئز 19 ژانویه 2022 AED د.إ226.38
الریان 19 ژانویه 2022 QAR ﷼232.38
الوکره 19 ژانویه 2022 QAR ﷼232.38
دوحه 19 ژانویه 2022 QAR ﷼232.38
شهر دبی 19 ژانویه 2022 AED د.إ226.38
غیاثی 19 ژانویه 2022 AED د.إ226.38
شهرک حمد 19 ژانویه 2022 BHD .د.ب23.57
شهر ایسا 19 ژانویه 2022 BHD .د.ب23.57
جبل علی 19 ژانویه 2022 AED د.إ226.38
واحه لیوا 19 ژانویه 2022 AED د.إ226.38
مادینات زاید 19 ژانویه 2022 AED د.إ226.38
ریفا 19 ژانویه 2022 BHD .د.ب23.57
روایس 19 ژانویه 2022 AED د.إ226.38
شهر شارجه 19 ژانویه 2022 AED د.إ226.38
سیترا 19 ژانویه 2022 BHD .د.ب23.57
ام صلال محمد 19 ژانویه 2022 QAR ﷼232.38
روایس : قیمت طلای 22 عیار

روایس : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
عالی 19 ژانویه 2022 BHD .د.ب21.60
شهر ابوظبی 19 ژانویه 2022 AED د.إ207.50
شهر عجمان 19 ژانویه 2022 AED د.إ207.50
العین 19 ژانویه 2022 AED د.إ207.50
الخور 19 ژانویه 2022 QAR ﷼213.00
خانم 19 ژانویه 2022 AED د.إ207.50
مالکیه 19 ژانویه 2022 BHD .د.ب21.60
الکوئز 19 ژانویه 2022 AED د.إ207.50
الریان 19 ژانویه 2022 QAR ﷼213.00
الوکره 19 ژانویه 2022 QAR ﷼213.00
دوحه 19 ژانویه 2022 QAR ﷼213.00
شهر دبی 19 ژانویه 2022 AED د.إ207.50
غیاثی 19 ژانویه 2022 AED د.إ207.50
شهرک حمد 19 ژانویه 2022 BHD .د.ب21.60
شهر ایسا 19 ژانویه 2022 BHD .د.ب21.60
جبل علی 19 ژانویه 2022 AED د.إ207.50
واحه لیوا 19 ژانویه 2022 AED د.إ207.50
مادینات زاید 19 ژانویه 2022 AED د.إ207.50
ریفا 19 ژانویه 2022 BHD .د.ب21.60
روایس 19 ژانویه 2022 AED د.إ207.50
شهر شارجه 19 ژانویه 2022 AED د.إ207.50
سیترا 19 ژانویه 2022 BHD .د.ب21.60
ام صلال محمد 19 ژانویه 2022 QAR ﷼213.00
روایس : قیمت طلای 22 عیار